Hysteroskopisk sterilisering, ob-gyn NLL

Transcription

Hysteroskopisk sterilisering, ob-gyn NLL
Hysteroskopisk
sterilisering, ob-gyn NLL
Berörda enheter
Kvinnosjukvården Norrbotten, samtliga gynmottagningar.
Syfte
Enhetlig hantering av patienter som ska genomgå hysteroskopisk
sterilisering.
Målgrupp och förutsättningar för ingreppet
Ingreppet är avsett för kvinnor som önskar en bestående preventivmetod,
definitivt har avslutat sitt barnafödande och är över 25 år. Vid önskemål om
sterilisering <25 år krävs tillstånd från Socialstyrelsen.
Patienten har laglig rätt att erhålla en steriliseringsoperation om alla kriterier
är uppfyllda. Ångrar man sig går det inte att återställa äggledarfunktionen
utan då är man hänvisad till privatfinansierad provrörsbefruktning. Innan
operationen måste patienten samtala med kurator eller läkare och skriva
under blanketten Bekräftelse på mottagen information enligt
Steriliseringslagen.
http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/blankett-bekraftelsemottagen-information-steriliseringslagen.pdf
Om Essure® och ingreppet
 Essureimplantatet innehåller nickel, titanium och polyethylene
terephthalate (PET) fiber och är röntgentätt. Nickelallergi är dock ingen
kontraindikation.
 Magnetröntgen går bra att göra men patienten måste uppge för röntgen att
hon har Essureimplantat.
 Ingreppet utförs i tidig proliferationsfas, det går även om det är lite
blödning kvar efter sista mens. Alternativt kan man förbehandla patienten
i 1-2 månader med gestagen av något slag så endometriet är atrofierat vid
operationstillfället, eller framkalla blödningsfri period medicinskt. Har
patienten en spiral, oavsett sort, kan den sitta kvar till ultraljudskontrollen
3 månader efter operation.
 Ingreppet ska inte göras tidigare än 6 veckor post partum/efter abort/
missfall.
 Patienten ska ej förbehandlas med Cytotec.
 Ingreppet kan göras före eller kombineras med värmeablation av
endometriet, sk Thermachoice® men går inte att utföra efter en
endometrieablation.
Huvudprocess
Abort och prevention; Benign
gynekologi
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
1 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-4579
2015-09-23
1.0
 Essure utförs polikliniskt vid Sunderby samt vid Piteå älvdals sjukhus.
Om kombinering med Thermachoice® så utförs det i dagsläget endast vid
Piteå älvdals sjukhus.
Utredning
Gynekologisk undersökning inkluderande vaginalt ultraljud. Spiral kan sitta
kvar peroperativt och fram till den postoperativa 3månaderskontrollen.
Behandlingsmål
Metoden är säker och avsedd att vara en permanent preventivmetod. Pearl
index, PI 0,12 %, dvs. antal graviditeter som inträffar per 100 kvinnor under
ett år. (PI laparoskopisk sterilisering 0,2-0,5 %). Trots att det är en säker
preventivmetod ska alltså gravtest ändå kontrolleras vid oklara buksmärtor
och/ eller blödningar hos patient i fertil ålder med samliv.
Metod
Poliklinisk operation vid DKM Piteå älvdals sjukhus samt Sunderby sjukhus.
U-HCG kontrolleras på operationsdagens morgon.
Om ingreppet kombineras med Thermachoice ge antibiotikaprofylax. T
Trimetprim+Sulfametoxazol (Eusaprim Forte®) 1x1 + T Metronidazol
(Flagyl®) 400 mg 2x1. Vid allergi: K Klindamycin (Dalacin®) 300mg 2x1.
Smärtlindring
En timme preoperativt:
T paracetamol (t ex Alvedon®) 1-2 g + T Diklofenak 100 mg. Patient med
ASA-överkänslighet ska ej ha NSAID. Ge istället K Oxycontin® 5 (-10) mg.
Peroperativt:
Lättare sedering med propofol/ rapifen.
Postoperativt:
T Alvedon 1 g vb, K Oxycontin 5 mg 1-2 vb.
Komplikationer
Ingreppet är förenat med få komplikationer. Vanligast är att det av någon
anledning inte går att sätta in implantaten. Det förekommer även peroperativ
vasovagal reaktion samt perforation av uterusväggen.
Uppföljning
Patienten går oftast hem efter 1-2 timmars vila. Se till att patienten fått den
skriftliga patientinformationen angående ingreppet innan hemgång.
Sjukskrivning behövs inte, normalt återgång till vanliga aktiviteter dagen
efter.
Det tar 3 månader innan fibern i Essureimplantatet har orsakat en fibros
som stänger tuban helt. Under den tiden måste kompletterande
preventivmetod användas om graviditet helt säkert ska kunna undvikas.
Patienten ska boka tid för kontrollultraljud efter 3 månader, detta för att
Huvudprocess
Abort och prevention; Benign
gynekologi
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
2 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-4579
2015-09-23
1.0
säkerställa implantatens läge. Om oklart ultraljudsläge, gör HSS, om oklart
läge efter HSS gör buköversikt eller HSG via röntgen.
Ovanstående baseras på SOSFS 2005:12 (M)
Huvudprocess
Abort och prevention; Benign
gynekologi
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
3 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-4579
2015-09-23
1.0