Postoperativ vård revisionshöftartroplastik

Comments

Transcription

Postoperativ vård revisionshöftartroplastik
Postoperativ vård
revisionshöftartroplastik
Postoperativt vårdavdelningen
Operatören skall tillse att det i direkt anslutning till operationen
antecknas i den perioperativa journalen vilken regim/ordination
som gäller postoperativt.
Den postoperativa vårdtiden efter en revisionshöftartroplastik är vanligtvis 5 dagar. Åtgärderna under vårdtiden är individuella och påverkas av patientens behov. Hänsyn tas till patientens allmäntillstånd, kapacitet och andra sjukdomar.
Det är viktigt att patienten snabbt kommer igång med sin träning efter
operationen för att förhindra blodpropp, urinvägsinfektion, lunginflammation mm.
Följande rörelserestriktioner gäller vid ett bakre snitt:



Ej flektera över 90°
Ej adducera förbi mittlinjen
Ej inåtrotera
Se rutin: Regim efter höftartroplastik bakre snitt
Följande rörelserestriktioner gäller vid ett främre snitt:
Vid en kombination av dessa rörelser finns en ökad luxationsrisk:



Utåtrotation
Abduktion
Flexion över 90 grader
Rena rörelser d.v.s. enbart utåtrotation, abduktion eller 90 graders
flexion får utföras.
Se rutin: Regim efter höftartroplastik främre snitt
Vid operation med benpackning bestämmer operatören belastningsgraden för patienten. Om operation med benpackning får antiflogistika
ej ordineras och rökstopp gäller för patienten.
Huvudprocess
Höft/bäcken
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anders Sundelin
Klas Stenström
1 av 4
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-128
2015-05-28
2.0
Under den postoperativa vårdtiden skall
Läkaren



Säkerställa att vårdavdelningen har fått information om vilken regim
samt belastning och ordination som gäller postoperativt
Kontrollera att postoperativ röntgenremiss är skriven
I samband med ronden rådgöra med hela teamet angående utskrivningsdag
Sjuksköterskan





Se till och utföra optimal omvårdnad för patienten vad gäller smärtbehandling, sårvård, hygien, nutrition, elimination och mobilisering
Kontrollera temp, blodtryck, puls och saturation enligt ordination
Postoperativt dag 1 och 3 kontrollera att blodvärde är taget
Kontrollera att den postoperativa checklistan följs
Se till att patienten har den hjälp han/hon behöver i hemmet inför utskrivning. Ev. vårdplanering
Checklista Postoperativ vård på vårdavdelningen
Se rutin: Perifier venkateter insättning och borttagning
Se rutin: Omläggning av operationssår
Se rutin: Utsättande av urinkateter
Undersköterskan



Utföra omvårdnad vad beträffar hygien, nutrition, elimination och
mobilisering
Utföra omläggning av operationssåret
Kontrollera patientens allmäntillstånd
Sjukgymnasten




Instruera i trombosprofylax och andningsgymnastik
Instruera i postoperativ rörelseträning av höftleden
Träna patienten i förflyttning och gångträning med lämpligt gånghjälpmedel
Förbereda patienten för hemgång samt utprovning av gånghjälpmedel
Sjukgymnastisk behandling för höftartroplastiker/revisionshöftartroplastik
Huvudprocess
Höft/bäcken
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anders Sundelin
Klas Stenström
2 av 4
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-128
2015-05-28
2.0
Arbetsterapeuten


Träning i p-ADL genom nytt tillvägagångssätt och/eller kompensering med hjälpmedel utifrån restriktioner
Möjliggöra för patienten att klara de vardagsaktiviteter de vill och
behöver göra
Se rutin: Arbetsterapeutisk behandling för höftartroplastiker
Mål inför hemgång
Kraven inför hemgång är individuella och påverkas av patientens behov och/eller målsättning. Hänsyn tas till patientens kapacitet, allmäntillstånd och andra sjukdomar.
Benlängdsskillnad:
Vid en för patienten betydande benlängdsskillnad görs en bedömning
om den ska korrigeras direkt postoperativt dvs innan patienten skrivs
ut.
Slutkontroll av benlängden utförs på 4 månaders kontrollen.
Sjukgymnasten har ansvar att mäta upp benlängdskillnaden.
Se: Hjälpmedelsriktlinjer, Ortopediska skor och inlägg.
Se: Att utfärda remiss till OTA
Inför hemgång bör patienten:






Vara optimalt smärtbehandlad för att klara av den fortsatta rehabiliteringen
Klara förflyttningar i och ur säng, uppresning från stol samt toalettbesök med eller utan kompensatoriska hjälpmedel
Gå stadigt med god balans med hjälp av lämpligt gånghjälpmedel
Klara av trappgång med säker teknik. Sker med de patienter där behov finns
Aktivt kunna rörelseträna höften och ha god muskelkontroll
Patienten bör vara väl införstådd med vilken regim som gäller
Utskrivning



Huvudprocess
Höft/bäcken
Dokumenttyp
Vårdrutin
Remiss till distriktssköterskan för agrafftagning 14 dagar efter operation.
Remiss till sjukgymnast initieras av sjukgymnasten där behov finns.
Sjukgymnasten ansvarar för att skicka journalkopia till aktuellt sjukhus för återbesök.
Ansvarig
Processledare
Sida
Anders Sundelin
Klas Stenström
3 av 4
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-128
2015-05-28
2.0

Arbetsterapeut tar kontakt med distriktsarbetsterapeut om behov
finns.
Sjukskrivning: Socialstyrelsens rekommendationer.
Checklista inför utskrivning
Återbesök
Återbesök sker vanligtvis mellan 3-4 månader postoperativt till operatören.
Operatören avgör om patienten skall till sjukgymnast eller läkare för
återbesök.
I samband med återbesöket tas CRP och SR på mottagningen.
Sjukgymnastisk rutin vid återbesök
Huvudprocess
Höft/bäcken
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anders Sundelin
Klas Stenström
4 av 4
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-128
2015-05-28
2.0