Elektiv galloperation

Comments

Transcription

Elektiv galloperation
Elektiv galloperation - gällande
rutin
Berörda enheter
Allmänkirurgen Sunderby sjukhus.
Syfte
Erhålla en lättillgänglig kunskapsbank så att all personal kan ge god och
säker vård.
Förklaring
Avlägsna gallblåsan på grund av olika sjukdomstillstånd
Förberedelser
Provtagning: Längd, vikt, blodgruppering, BAS-test, blodstatus, ASAT,
ALAT, Bilirubin, ALP och S-Amylas. Övriga prover enligt akutsjukvårdens
rutindokument ”Preoperativ handläggning”.
Min hälsa: Ifylles av patient.
Narkosjournal: Ifylles av läkare.
Narkosbedömning: Bedömning görs av narkosläkare.
(Förberedelserna är oftast utförda vid preoperativt besök på
kirurgmottagningen såsom blodprov, narkosbedömning mm)
Trombosprofylax: Enligt läkarordination.
Antibiotikaprofylax: Ingen rutinmässig antibiotikaprofylax.
Identitetsmärkning: Vid ankomst till avdelning sak patienten förses med
ID-band efter kontroll av identitet enligt ”Riktlinje för identitetskontroll av
patient”.
Fasta: Ej inta fast föda efter 24.00. Kan dricka 1-2 glas klar dryck fram till 2
timmar innan ankomst till sjukhuset. Med klar dryck avses vatten, klar saft,
kaffe eller te med socker men inte med mjölk eller grädde.
Patienten får inte heller röka, snusa, tugga tuggummi eller suga på tabletter
de sista 2 timmarna innan ankomst till sjukhuset.
Patienter som planeras för operaration senare under dagen ska erhålla
infusion från morgonen enligt generell ordination om inte annat är ordinerat.
Dusch: Patienten ska duscha kvällen före operation samt operationsdagens
morgon enligt rutin ”Preoperativ duschning/renbäddning av säng”.
Postoperativa observationer
Kontroll av blodtryck och puls 1 gång/h de 4 första timmarna. Därefter 2-3
gånger/dygn samt vid behov.
Tempkontroll 2-3 gånger per dygn.
Förbandskontroll, observera eventuell blödning.
Kontroll av eventuella dränage.
Kontrollera att patienten har diures postoperativt.
Huvudprocess
Övre gastrointestinal kirurgi
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Pia Näsvall
1 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Elsa Lehtonen
VARD-5-2393
2015-11-20
Sida
1.0
Kontroll av kapillärt Hb 4 timmar postoperativt.
Vid choledochusgalla/T-drän: se rutindokument ”Koledochotomi med Tdrän”.
Tecken på komplikation är temp > 38.5°, puls >100, kraftig smärta.
Kost
Allmän kost.
Aktivitet
Mobilisering: Fri mobilisering.
Andningsgymnastik: Blåsflaska.
Smärtlindring
Smärtlindring med Paracetamol 1g x 4. Arcoxia (långverkande coxib) är
givet peroperativt och räcker 24 timmar. OBS! Ej mer NSAID de första 24
timmarna. Undvik opiater. Om dessa måste användas, ge Morfin 1-2 mg iv.
Förband
Torra förband som inte bör bytas förrän tre dagar postoperativt. Eventuellt
dränage dras enligt läkarordination.
Komplikationer
Postoperativ blödning
Galläckage
Sårinfektion
Pneumoni
Vid utskrivning
Vid laparoskopisk operation kan välmående patient utan tecken på
komplikation (blödning, galläckage) åka hem samma dag, vid öppen
operation hemgång efter cirka 3 dagar.
Sjukskrivning: Kan sjukskriva sig själv 1 vecka utan intyg efter
laparoskopisk operation. Sjukskrivning 2-3 veckor efter öppen operation.
Smärtstillande: Om patienten ordineras ett ”smärtkit” vid utskrivning
skickas T.Panodil 1 g x 4 + T.Diklofenak 50 mg x 3 med patienten för 3
dagar. Vid NSAID-allergi ges T. Citodon 1-2st x4. Se rutinen ”Ordination på
”Smärtkit” till kirurgpatienter som opereras på Dagkirurgienheten, Sunderby
sjukhus”. Läkemedelspåsarna förses med aktuell förtryckt etikett (förvaras i
läkemedelsrummet på avd 52).
Suturer: Om patienten har suturer/agraffer tas dessa av distriktssköterska 7
dagar efter laparoskopisk operation, 10-12 dagar efter öppen operation
(remiss skickas med patienten).
Patient som går hem operationsdagen:
Huvudprocess
Övre gastrointestinal kirurgi
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Pia Näsvall
2 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Elsa Lehtonen
VARD-5-2393
2015-11-20
Sida
1.0

Telefonuppföljning via sjuksköterska på kirurgmottagningen
dagen efter operationen.
Ring ÖGI:s samordningssjuksköterska och meddela att
patienten finns i hemmet (EJ JO20).
 Skriftligt utskrivningsmeddelande ”Till dig som blivit opererad
för gallsten på dagvårdsavdelningen” lämnas ifylld till
patienten.
Råd vid hemgång
Kontakta sjukvården, kirurgmottagningen eller 1177, om ökade smärtor eller
temperaturstegring.
Fri mobilisering men undvik tunga lyft 4 veckor efter öppen operation.
Inga kostrestriktioner. Får äta allt, mår dock kanske inte bra på allt.
Huvudprocess
Övre gastrointestinal kirurgi
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Pia Näsvall
3 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Elsa Lehtonen
VARD-5-2393
2015-11-20
Sida
1.0

Similar documents