Den svåra luftvägen An Piteå sjukhus

Comments

Transcription

Den svåra luftvägen An Piteå sjukhus
Den svåra luftvägen An
Piteå sjukhus
Berörda enheter
Anestesin, Piteå sjukhus
Syfte
Att kunna förutse luftvägsproblem och vidta adekvata åtgärder.
Processbeskrivning
Alla patienter som ska genomgå generell anestesi bör i samband med
preopbedömning av narkosläkare bedömas med avseende på en
eventuell svår luftväg för att kunna förutse luftvägsproblem.
Innan patienten sövs görs en slutlig bedömning av luftvägen av
narkossköterska.
Bedömning av svår luftväg:
Mallampatitest
Thyreomentalt avstånd - Försvinnande haka
Gapförmåga
Nackrörlighet
Kort hals
Utåtstående framtänder
Dåligt tandstatus
Tandlöshet
Högt BMI
Sömnapne
Skäggväxt
Tidigare ingrepp mot huvud-halsregionen t.ex. strålning, trackeostomi.
Mallampati klassificering
Huvudprocess
Preoperativ process
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Ulf Karlsson
1 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Anders Sundelin
VARD-5-3418
2016-01-12
Sida
2.0
Mallampati score
Thyreomental distans
Särskilda förberedelser för luftvägshantering krävs bl.a. vid följande
status:
Mallampati > 2-3
Mallampati > 2 kombinerat med någon av de andra faktorerna
Thyreomentalt avstånd < 7 cm (< 3 fingerbredder - patientens fingrar)
Intubation
Kontrollera att man kan ventilera patienten på mask efter induktion
och innan muskelrelaxantia ges.
Hos de flesta patienter kan man se larynx med vanligt laryngoscop.
Om man inte ser larynx kan justering av patientens huvudläge och
yttre tryck mot halsen förbättra insynen.
Förväntad svår intubation
Erfaren anestesiolog och anestesisjuksköterska
Svårintubationsvagn, glidescope och bronkoscopvagn in på sal.
Preoxygenera noggrant
Optimalt läge på patienten
Optimal intubationsutrustning. Glidescope ska användas i första hand.
Ledare i tuben
Muskelrelaxerande läkemedel kan ges efter noggrant övervägande och
då används Celocurin.
Ev. vakenintubation med bronkoscopi
Åtgärder vid svår intubation
Vid dålig maskventilation, misslyckad intubation och hotande hypoxi
rekommenderas i första hand larynxmask.
Om intubation bedöms nödvändig kan man intubera genom
larynxmask I-gel eller Fastrach alternativt intubera via bronkoscop.
Om intubationen inte är nödvändig kan man behålla larynxmasken
istället för att orsaka traumatisering av luftvägen genom ytterligare
intubationsförsök.
Överväg att väcka patienten
Huvudprocess
Preoperativ process
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Ulf Karlsson
2 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Anders Sundelin
VARD-5-3418
2016-01-12
Sida
2.0
Om man inte på något sätt kan ventilera patienten kan man bli tvungen
att göra en kirurgisk luftväg s. k koniotomi.
Extubation
Efter en svår intubation är det viktigt att planera för en säker
extubation.
Var beredd på svullnad i halsen och ge ev. Kortison. Blödning kan ha
förekommit och kan behöva sugas bort.
Patienten ska ha god muskelkraft, adekvat andning och vara relativt
vaken innan extubation.
Dokumentation
En svår luftväg ska dokumenteras både i narkos- och patientjournalen.
Journalen ska märkas Varning. Beskriv de svårigheter som uppstod
och hur de löstes. Föreslå förbättringsåtgärder inför ev. ny anestesi.
Informera patienten.
Huvudprocess
Preoperativ process
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Ulf Karlsson
3 av 3
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
Anders Sundelin
VARD-5-3418
2016-01-12
Sida
2.0