Kapitel 11 Resebidrag avgiftshandboken

Transcription

Kapitel 11 Resebidrag avgiftshandboken
1(23)
Kapitel 11 Resebidrag
avgiftshandboken
Resebidrag ...................................................................................................... 4
Inledning ..................................................................................................... 4
Personer som har rätt till resebidrag ........................................................... 4
Tillämpningsanvisningar ........................................................................ 4
Undantag............................................................................................. 4
Reducerad rätt till bidrag .................................................................... 6
Ingen rätt till bidrag ............................................................................ 6
Besök/motsvarande för vilka resebidrag ska utbetalas ............................... 7
Tillämpningsanvisningar ........................................................................ 8
Besök .................................................................................................. 8
Hjälpmedel ......................................................................................... 8
Habilitering ......................................................................................... 8
Personkrets inom LSS ........................................................................ 8
Hemtransport av nordisk medborgare ................................................ 9
Gränssjukvård ..................................................................................... 9
Besök och åtgärder som inte ger rätt till sjukresebidrag .................... 9
Resebidrag till och/eller från vård inom landstinget ................................ 10
Bidrag för resor till vård ......................................................................... 9
Bidrag vid resor från vård..................................................................... 10
Följeslagare........................................................................................... 11
Sjuka barn och ungdomar under 18 år .................................................. 11
Övernattning ......................................................................................... 11
Resor med dyrare färdsätt efter medicinsk bedömning ....................... 11
Tillämpningsanvisningar ...................................................................... 12
Bidrag för resor till vård ................................................................... 11
Bidrag vid resor från vård................................................................. 12
Följeslagare....................................................................................... 13
Sjuka barn och ungdomar under 18 år .............................................. 13
Övernattning ..................................................................................... 13
Resor med dyrare färdsätt efter medicinsk bedömning .................... 14
Resebidrag till och/eller från vård utanför landstinget ............................ 14
Specialistvård ....................................................................................... 14
Vårdgaranti ........................................................................................... 15
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
2(23)
Valfrihet ................................................................................................ 15
Förnyad bedömning .............................................................................. 15
Akut insjuknande utanför hemlandstinget ............................................ 15
Tillämpningsanvisningar ...................................................................... 15
Allmänt ............................................................................................. 15
Specialistvård ................................................................................... 16
Vårdgaranti ....................................................................................... 16
Valfrihet ............................................................................................ 16
Akut insjuknande utanför hemlandstinget ........................................ 16
Egenavgifter, bidragsnivåer, högkostnadsskydd ...................................... 16
Egenavgifter ......................................................................................... 16
Resor befriade från egenavgift ............................................................. 17
Bidragsnivåer ........................................................................................ 17
Högkostnadsskydd ................................................................................ 17
Allmänt ............................................................................................. 17
Frikort ............................................................................................... 18
Avgift vid uteblivande från sjukresa med taxi ................................. 18
Avgiftsbefriade grupper.................................................................... 18
Tillämpningsanvisningar ...................................................................... 19
Egenavgifter ..................................................................................... 19
Barnhabilitering ................................................................................ 19
Bidragsnivåer .................................................................................... 19
Högkostnadsskydd ............................................................................ 20
Frikort ............................................................................................... 20
Tidsfrist..................................................................................................... 19
Omprövning .............................................................................................. 19
Definitioner och gällande lagstiftning ...................................................... 20
Definition av sjukresa ........................................................................... 20
Övriga definitioner m m ....................................................................... 20
Grundläggande lagstiftning och landstingens skyldighet .................... 21
Övriga av landstinget ersättningsbara resor ............................................. 21
Resa i samband med barns dödsfall...................................................... 20
Permissionsresa .................................................................................... 21
Överflyttningsresa ................................................................................ 21
Ambulanstransport ............................................................................... 21
Sjuktransport med helikopter ............................................................... 21
Sjuktransport med flygambulans .......................................................... 21
Transport av avlidna ............................................................................. 22
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
3(23)
Beställning av sjukresor och sjuktransporter ............................................ 22
Administrativa rutiner .............................................................................. 22
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
4(23)
11 Resebidrag
Inledning
Landstingen har det ekonomiska och administrativa ansvaret för sjukresor
Enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor ska
landstinget lämna ersättning för resekostnader. Beslut om regler och nivåer
för ersättningen fattas av landstingsfullmäktige.
Landstinget har inget formellt ansvar för att ordna resmöjligheter till och
från vårdinrättningar.
Avsikten med dessa regler är att skapa en styrning och stimulans för resande
till kollektivtrafiken såväl av trafiksäkerhets- som av miljömässiga skäl.
Reglerna är i huvudsak gemensamma för de fyra nordligaste landstingen.
Reglerna för sjukresor är fastställda av landstingsfullmäktige. Inga lokalt
fastställda egenavgifter m m får förekomma. Tillämpningsanvisningar
utfärdas av landstingsdirektören.
Personer som har rätt till resebidrag
Personer som är bosatta (folkbokförda) inom Norrbottens läns landsting och
är försäkrade enligt socialförsäkringsbalken har rätt till resebidrag. För vård
av personer från andra länder gäller särskilt regelverk (regelverket finns
samlat i Avgiftshandboken, kapitel 6, Utlandssvenskar, utländska
medborgare och flyktingar).
Tillämpningsanvisningar
Bestämmelserna om var en person ska vara folkbokförd finns i
folkbokföringslagen (1991:481). Huvudregeln är att en person ska vara
folkbokförd där den är bosatt, d v s där den regelmässigt tillbringar sin
dygnsvila.
Undantag
Följande undantag från huvudregeln ger ändå rätt till sjukresebidrag:
Delad vårdnad av minderåriga barn
För barn som växelvis bor hos bägge föräldrarna ersätts resan från båda
bostadsadresserna. Det gäller både vid akut och planerad vård.
Skolgång
För minderåriga ungdomar under 20 år som har skolgång på annan ort ersätts
resan vid både akut och planerad vård från den ordinära bostadsadressen
eller från den tillfälliga bostadsadressen, d v s skolorten. Detta gäller även
efter det att eleven fyllt 20 år så länge denne genomgår grund- eller
gymnasieskola eller motsvarande utbildning.
Familjehem
För minderåriga barn under 20 år som är placerade i familjehem på annan ort
ersätts resan vid både akut och planerad vård från den ordinarie
bostadsadressen eller från den tillfälliga bostadsadressen, d v s från
familjehemmet.
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
5(23)
Kvarskrivna (skyddad identitet)
En person som av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott och förföljelser
medges att vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten, s k
kvarskrivning (16 §). Kvarskrivning får även avse den utsatte personens
medflyttande familj. Det innebär att kvarskrivna har rätt till vård i det
landsting de vistas även om de är folkbokförda i ett annat landsting.
Kvarskrivna har rätt till sjukresebidrag i det landsting där man är bosatt.
I befolkningsregistren saknas uppgifter på namn och adress för kvarskrivna.
Enbart personnumret är offentligt.
OBS! All skriftlig kommunikation (inkl utbetalning av sjukresebidrag) ska
ske via en särskild utsedd person på skatteverket. En kvarskrivens adress får
aldrig bli offentlig.
Utlandssvenskar
Avser svensk medborgare som är bosatt utomlands och inte folkbokförd i
Sverige. Utlandssvenskar har rätt till sjukresebidrag vid akut vård och
nödvändig vård och i vissa fall även vid planerad vård. Intyg E112, utfärdat i
bosättningslandet, krävs vid planerad vård.
Utsända personer
Avser en person, samt dennes medföljande familj, som arbetar utomlands på
uppdrag av svensk statlig arbetsgivare. Under utsändningstiden är personen
folkbokförd i Sverige och betraktas som boende där. Utsända personer, samt
medföljande familj, har rätt till sjukresebidrag vid både akut och planerad
vård.
Utländska medborgare
Avser personer som omfattas av förordningen (EEG) 1408/71 eller (EG)
883//2004 eller annan sjukvårdskonvention/avtal. Personen ska kunna
uppvisa det blå EU-kortet. De har rätt till sjukresebidrag vid akut vård och
nödvändig vård.
EU/EES-länderna
EU/EES-länderna är följande: Belgien, Bulgarien, Cypern (exkl den
turkcypriotiska sidan), Danmark (exkl Grönland och Färöarna), Estland,
Finland (inkl Åland), Frankrike (inkl de franska territorierna Guadeloupe,
Martinique, Réunion och Franska Guayana), Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland (inkl Gibraltar, exkl Jersey, Guernsey och Isle
of Man), Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal (inkl
Azorerna och Madeira), Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien (inkl
Kanarieöarna, Ceuta och Melilla), Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och
Österrike.
Vidare har Schweiz ett avtal med EU som ger samma förmåner som övriga
EU/EES-länder.
Asylsökande
Patienten ska kunna visa upp ett giltigt LMA-kort som intygar att patienten
är registrerad som asylsökande hos Migrationsverket.
Person som fyllt 20 år är berättigade till sjukresa vid omedelbar sjukvård och
tandvård, vård som inte kan anstå, mödra- och förlossningsvård, vård vid
abort och preventivmedelsrådgivning.
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
6(23)
Person som inte fyllt 20 år är berättigade till sjukresa på samma villkor som
barn och ungdomar bosatta inom landstinget.
Landstingets åtagande gäller fram t o m att den asylsökande fått beslut om
permanent uppehållstillstånd och blir folkbokförd. Vid ett beslut om
avvisning upphör landstingets åtagande när den asylsökande lämnat landet.
Landstinget har dock ett fortsatt vårdåtagande för personer som fått
avslagsbeslut, men av olika skäl inte kan överföras till hemlandet.
Överenskommelsen gäller även personer under 18 år som vistas i landet utan
att vara folkbokförda här (gömda barn).
Däremot har landstingen inget vårdåtagande för vuxna personer som håller
sig gömda så att ett utvisningsbeslut inte kan verkställas.
Asylsökandes egenavgift är 0 kr för buss, tåg, av landstinget inrättad
linjetrafik och därtill hörande anslutningstrafik samt högst 40 kr för övriga
färdsätt.
Bestämmelser om betalningsansvar ansvar vid vård av personer från andra
länder återfinns i avgiftshandboken, kapitel 6 eller i SKL:s rapport ”Vård av
personer från andra länder”.
Faktureringsrutiner för sjukresor för utlandssvenskar, utländska medborgare
och asylsökande för respektive landsting återfinns i avgiftshandboken,
kapitel 6 och på Insidan/Ekonomirutiner A-Ö/VAS-kassa.
Reducerad rätt till bidrag
Följande undantag från huvudregeln om folkbokföring ger reducerad rätt till
resebidrag:
Vistelse på annan fastighet
Om en person under en på förhand bestämd tid om högst sex månader regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på annan fastighet än där han har sin
egentliga hemvist, ska ingen ändring av folkbokföring göras.
För dessa personer med dubbla bosättningar, t ex en bostadsadress under
vinterhalvåret och en annan under sommarhalvåret, ersätts resor vid planerad
vård högst motsvarande som från folkbokföringsadress. Vid akut vård ersätts
resor från folkbokföringsadress eller vistelseadress.
Vård
En vistelse leder inte till ändrad folkbokföring om den ändrade bosättningen
enbart beror på vård vid en institution för sjukvård, vård av unga eller vård
av missbrukare. Vid planerad vård ersätts resor högst motsvarande som från
folkbokföringsadress. Vid akut vård ersätts resor från folkbokföringsadress
eller vistelseadress.
Ingen rätt till bidrag
Följande undantag från huvudregeln om folkbokföring ger ingen rätt till
resebidrag:
Häktade, anhållna och vissa anställda inom Försvarsmakten
Resor i samband med vård för personer som genomgår grundläggande eller
kompletterande utbildning inom Försvarsmakten eller anhållna, häktade eller
intagna på fångvårdsanstalt ersätts inte av landstinget.
Utländska medborgare
Utländsk medborgare som inte är bosatt inom EES/EU-land eller land som
Sverige saknar konvention med.
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
7(23)
Besök/motsvarande för vilka
resebidrag ska utbetalas
Bidrag lämnas för resekostnader som uppstått i samband med vård och
behandling.
Bidrag för hela eller del av resekostnad ska lämnas vid sådan vård och
behandling som avser:
 Läkarbesök, sjukvårdande behandling, röntgenundersökning och
provtagning i samband med sjukdom som ombesörjs av
sjukvårdshuvudman eller enligt vårdavtal samt vård hos
privatpraktiserande läkare enligt lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning eller sjukgymnast enligt lagen (1993:1652) om
ersättning för sjukgymnastik samt vård hos privat leverantör inom
vårdvalet.
 Sjukhusvård p g a sjukdom eller förlossning.
 Rådgivning om viss födelsekontrollerande verksamhet m m
(preventivmedels-, abort- eller steriliseringsrådgivning) som ersätts enligt
föreskrifter som regeringen meddelar.
Anmärkning: Ersättning lämnas även när rådgivningen bedrivs av
organisationer med Inspektionen för vård och omsorgs tillstånd.
 Undersökning på sjukhus eller hos läkare enligt förordningen
(1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m m
(rehabiliteringsutredning, pensionsprövning, handikappersättning eller
vårdbidrag).
Anmärkning: Inget avdrag för egenavgift får göras.
 Utprovning och anpassning av handikapphjälpmedel som landstinget
tillhandahåller.
 Tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd inom
folktandvård, vid odontologisk fakultet eller hos försäkringsansluten
privatpraktiserande tandläkare.
 Besök p g a sjukdom hos läkare inom studerandeorganisationernas
hälsovård, för vilken statsbidrag betalas ut av högskolestyrelse.
 Konvalescentvård som ges i konvalescenthem uppfört på förteckning som
fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
 Habilitering (läkarvård och sjukvårdande behandling) för patienter som
tillhör personkretsen inom lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
 Läkarbesök inom mödra- och barnhälsovården.
 Vård vid enskilt vårdhem efter remiss godkänd av landstinget.
 Omskärelse av pojkar på icke medicinsk grund.
 Läkarvård och sjukgymnastik i Norge eller Finland med stöd av
gränssjukvårdsförordningen (1962:390).
 För resebidrag och vård av personer från andra länder gäller särskilt
regelverk (regelverket finns samlat i Avgiftshandboken, kapitel 6,
Utlandssvenskar, utländska medborgare och flyktingar).
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
8(23)
Tillämpningsanvisningar
Besök
Ett besök är en vårdkontakt inom öppen vård som innebär ett personligt
möte mellan patient och vårdgivare. De flesta besök vid en vårdinrättning
ger rätt till sjukresebidrag med vissa undantag.
Hjälpmedel
Hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning förskrivs av landstinget
och kommunerna. Hjälpmedelsförskrivning till barn och ungdom under 20 år
är landstingets ansvar. Hjälpmedel förskrivna av läkare är också landstingets
ansvar. Hjälpmedelsförskrivning till personer 20 år och äldre som förutsätter
hembesök i ordinärt boende och hjälpmedelsförskrivning i hemsjukvård är
kommunernas ansvar. Hjälpmedelsförskrivning i särskilda boendeformer är
kommunernas ansvar.
Hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning där speciell medicinsk
kompetens krävs inom habilitering och rehabilitering vid förskrivning
ansvarar alltid landstinget för, t ex syn-, hörsel-, logopedi- och
ortopedihjälpmedel.
Riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel är uppbyggda enligt det
internationella klassificeringssystemet av hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning.
Resebidrag i samband med utprovning och anpassning av hjälpmedel ges till
personer som landstinget har förskrivningsansvar för. Resekostnader i
samband med service och reparationer där brukaren inte behöver medverka
ersätts inte, t ex när hjälpmedlet skickas med bussgods.
Landstinget ersätter inte resor vid utprovning och anpassning av hjälpmedel
där kommunen har förskrivningsansvar.
Resor ersätts även till externa vårdgivare med avtal, t ex optiker,
perukutprovare och bröstprotesutprovare. Remiss krävs.
Habilitering
Avser insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt
förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar,
utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda
villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet,
(SOSFS 2007:10, 2 §).
Grundläggande teckenspråksutbildning som ingår i landstingets ansvar är att
betrakta som habilitering enligt regeringsrättsdomar 4799:1196 och
4799:7256 och till denna vårdform ersätts sjukresor.
Personkrets inom LSS
En person har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) om denne bedömts tillhöra följande grupper:
1 Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2 Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder orsakade av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3 Fysiskt eller psykiskt funktionshinder som uppenbart inte beror på
normalt åldrande. Funktionshindret ska vara stort och varaktigt och
innebära betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, vilket därmed
medför ett omfattande behov av stöd och service i vardagen.
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
9(23)
Enligt LSS 9 § 1 är landstingets ansvar ”rådgivning och annat personligt stöd
som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för
människor med stora och varaktiga funktionshinder”. Sjukresa till sådant
besök är berättigat till bidrag.
Hemtransport av nordisk medborgare
Kostnader vid hemtransport från Sverige av nordisk medborgare kan ersättas
enligt den nordiska konventionen. Om någon som är försäkrad i ett annat
nordiskt land blir i behov av sjukvård under vistelsen i Sverige och p g a sitt
sjukdomstillstånd måste använda ett dyrare färdsätt för hemresan än den
annars skulle ha använt ersätts merkostnaden för resan. Försäkringskassan
faktureras.
Faktureringsrutiner för hemtransport av nordisk medborgare för respektive
landsting återfinns under Administrativa rutiner.
Gränssjukvård
Enligt gränssjukvårdsförordningen kan kostnader för resor utomlands i
samband med gränssjukvård ersättas.
En i Sverige bosatt person som under vistelsen i en svensk kommun, som
gränsar till Finland eller Norge, blivit i akut behov av läkarvård eller
sjukgymnastisk behandling, kan enligt förordningen få sjukresan ersatt, även
för den del som gjorts utanför Sverige.
Besök och åtgärder som inte ger rätt till sjukresebidrag
Bidrag lämnas inte för:
 Permissions- och överflyttningsresor i samband med sjukhusvård (se
Övriga av landstinget ersättningsbara resor).
 Resor utanför riket, utöver vad som följer av gränsjukvårdsförordningen
(1962:390) samt vid hemtransport av nordisk medborgare enligt nordiska
konventionen om social trygghet.
 Besök för åtgärd utan samband med sjukdom enligt taxan för
hälsokontroller, intyg m m.
 Vaccinationsbesök.
 Mödra- och barnhälsovård hos annan vårdpersonal än läkare.
 Gynekologisk cellprovskontroll.
 Mammografisk hälsokontroll.
 Ultraljudsundersökning av oupptäckta pulsåderbråck.
 Sterilisering utan medicinska skäl och blodgivning.
 Egenträning, utbildningar och gruppbesök som t ex bantnings- och
rökavvänjningsgrupper, profylaxkurser, föräldra- och
diabetesutbildningar där ingen remiss finns.
 Resor till företagshälsovård.
 Resor i samband med vård och behandling av konstaterad eller misstänkt
allmänfarlig sjukdom ersätts av försäkringskassan enligt lagen (1989:225)
om ersättning till smittbärare.
 Om en anhörig till en vuxen patient (över 20 år) som en del av
behandlingen kallas till samtal under vårdtiden ersätter normalt inte
landstinget den anhöriges resa. I mycket speciella fall kan dock resorna
ersättas av behandlande klinik, t ex om vården inte fungerar utan hjälp av
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
10(23)




anhöriga
p g a kommunikationsproblem.
Personer som genomgår grundläggande eller kompletterande utbildning
inom Försvarsmakten.
Häktade, anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt.
Utländska medborgare undantaget personer från EU/EES-området och
konventions-/avtalsländer.
Svensk på besök i annat land.
Resebidrag till och/eller från vård inom
landstinget
Bidrag för resor till planerad vård
Vid besök på hälsocentral lämnas bidrag högst för resa mellan bostaden
(folkbokföringsadressen) och den hälsocentral där patienten är listad och
inom den kommun patienten är folkbokförd. Avdrag för egenavgift görs.
Vid besök på sjukhus inom Norrbotten lämnas bidrag högst för resa mellan
bostaden (folkbokföringsadressen) och det sjukhus som besökts. Avdrag för
egenavgift görs.
Vid besök på folktandvårdsklinik lämnas bidrag högst för resa mellan
bostaden (folkbokföringsadressen) och närmaste folktandvårdsklinik inom
Norrbotten. Avdrag för egenavgift görs.
Bidrag för resor till akut vård
Bidrag ges för resa med billigaste möjliga färdsätt med hänsyn till patientens
medicinska tillstånd från bostaden eller platsen för insjuknandet till närmaste
sjukhus, hälsocentral eller folktandvårdsklinik inom Norrbotten. Avdrag för
egenavgift görs.
Övrigt
Där särskilt inrättad linjetrafik för sjukresor eller komfortbuss finns upphör
rätten till sjukresa med taxi. Undantag får göras för akuta och/eller liggande
transporter. Anslutningsresa ersätts utan avdrag för egenavgift. För patienter
som av medicinska skäl inte kan åka komfortbuss krävs läkarintyg.
Resor inom ramen för vårdgarantin ersätts till och från den vårdinrättning
som patienten remitterats till. Avdrag för egenavgift görs.
Resor inom ramen för patientens valfrihet ersätts inte.
Resor inom ramen för förnyad bedömning ersätts till och från den
vårdinrättning som patienten remitterats till. Avdrag för egenavgift görs.
Patient som åker taxi till vårdinrättning och inte genomför besöket ska i
efterhand debiteras den fulla kostnaden för resan.
Bidrag vid resor från vård
Återresa anses påbörjad vid den vårdinrättning till vilken bidrag för framresa
beräknats. Detta gäller dock inte om överflyttningsresa företagits genom
landstingets försorg.
Resor från den vårdinrättning som besökts ersätts till bostadsadress
(folkbokföringsadress) eller till den plats resan påbörjades med billigaste
färdsätt utifrån patientens medicinska tillstånd. Resor vid planerad vård
ersätts dock högst till bostadsadress (folkbokföringsadress).
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
11(23)
Om det är medicinskt motiverat kan resa från vårdinrättning ersättas till
annan plats än bostaden eller till den plats varifrån resan till vårdinrättningen
startade.
Följeslagare
Om det är medicinskt motiverat att patient är i behov av följeslagare ersätts
följeslagarens kostnad för resa utan avdrag för egenavgift. Bidraget kan
aldrig avse längre sträcka än patientens resväg.
Följeslagares resekostnad ersätts generellt till barn och ungdom under 20 år.
Vid sjukresa med buss (undantaget s k komfortbuss) och tåg medges en
följeslagare för personer i behov av hjälp utan särskild prövning.
Sjuka barn och ungdomar under 20 år
Har förälder eller annan anhörig, med anledning av sjukdom hos barn och
ungdom under 20 år, gjort besök i öppen vård eller hos barnet medan det
vårdas på sjukhus, lämnas bidrag för resa och övernattning om besöket ingått
som en del i behandlingen av barnet. Resan ersätts enligt samma regler som
gäller vid egen sjukresa.
Bidrag ges också för en besöksresa per vecka för en anhörig när barn och
ungdom under 20 år är inskriven i sluten vård. Bidrag lämnas för besöken
enligt samma regler som gäller vid egen sjukresa.
Till högst två anhöriga/närstående till barn och ungdomar under 20 år, som
remitterats för öppen eller sluten vård vid sjukhus i eller utanför Norrbotten,
lämnas bidrag för resa och övernattning utan avdrag för egenavgift.
Övernattning
Om det inte varit möjligt att planera vården så att övernattning kan undvikas
lämnas bidrag för patientens utgifter. Efter att egenavgiften erlagts beräknas
bidraget utifrån det belopp som patienten har betalat för logi om
övernattning skett på hotell som anvisats av landstinget.
Egenavgift för boende på patienthotell ersätts inte.
Om övernattning föranletts av akut vårdbehov kan bidrag lämnas med
skäligt belopp.
Patienter som anvisats till hotell men ordnar annat boende på egen hand
ersätts med 100 kr per natt.
Resor med dyrare färdsätt
efter medicinsk bedömning
Beställningscentralen avgör patientens behov av dyrare färdsätt vid resa till
vårdinrättning.
Vid planerade besök ska resan till vårdinrättningen beställas av patienten via
beställningscentralen minst två helgfria vardagar före besöket. Regeln gäller
inte vid akuta resor.
Resan från vårdinrättningen ska bedömas utifrån en helhetssyn av patientens
hälsotillstånd och omvårdnadsbehov i relation till resans längd och
bekvämlighet. Det bör också ske en riskbedömning, t ex för
infektionskänsliga patienter. Beställning görs av vårdinrättningens personal
via beställningscentralen som svarar för beställning och samordning av
resan.
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
12(23)
Om patienten av medicinska skäl inte kan samåka med annan resenär ska
vårdpersonal godkänna anledningen till detta. Bedömningen kan göras av
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, ett vårdteam eller patientens fasta
vårdkontakt.
Anslutningsresa med taxi till buss och tåg får beställas av patienten.
Sker beställningen av taxi på annat sätt än via beställningscentralen svarar
patienten själv för merkostnaden.
Tillämpningsanvisningar
Resor till/från offentligt finansierade privata vårdgivare
eller vårdgivare med vårdavtal
Vid planerad vård hos följande vårdgivare ges bidrag högst för resa till/från
motsvarande närmaste hälsocentral:
 Privatläkare som är specialist i allmänmedicin.
 Privat sjukgymnast.
 Fotterapeut med vårdavtal.
Vid planerad vård hos följande vårdgivare ges bidrag för högst resa till/från
närmaste folktandvårdsklinik:
 Privattandläkare som inte är specialist.
 Privat tandhygienist.
Vid planerad vård hos följande vårdgivare ges bidrag för resa som till/från
sjukhus, d v s mellan folkbokföringsadressen och det sjukhus som besökts:
 Privatläkare som är specialist (undantaget allmänmedicin).
 Psykoterapeut med vårdavtal.
 Läkare med vårdavtal. Besök hos sådan jämställs med den specialitet
läkaren har för sin egen tjänst i landstinget. Är t ex läkaren ortoped i
landstinget och har vårdavtal ska resor vid planerad vård räknas som resa
till sjukhus.
 Specialisttandläkare. Bidrag lämnas högst för resa mellan bostaden och
närmaste specialistklinik för aktuell specialitet.
Övriga resor
 För tandbehandling under narkos på sjukhustandvårdsklinik lämnas
bidrag högst för resa mellan bostaden och sjukhustandvårdskliniken.
 För s k BSÖ-behandling (Bearbetande Samtal genom Ögonrörelser), som
för närvarande ges på Råneå hälsocentral, lämnas bidrag högst för resa
mellan bostaden och Råneå hälsocentral.
Resor vid organdonation
Kostnader som uppstått för donatorn i samband med organdonation ersätts i
sin helhet av landstinget. Det innebär att resekostnaden för donatorn ersätts
utan avdrag för egenavgift.
För mottagare av organ gäller sedvanliga sjukreseregler.
Bidrag vid resor från vård
I de fall det är medicinskt motiverat att patient får bidrag för hemresa till
annan plats än bostaden eller insjuknandeplatsen krävs ett muntligt eller
skriftligt godkännande av vårdpersonal om att vistelseadressen är annan än
folkbokföringsadressen och under vilken tid den gäller. Under denna tid
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
13(23)
ersätter landstinget resor till och från vårdinrättning från och till den adress
som patienten vistas på.
Följeslagare
Förutsättningen är att en följeslagare till en vuxen patient verkligen behövs
som hjälp och stöd under resan.
Följande gäller för följeslagare:
 Följeslagare ska inte förväxlas med vårdare som är ett stöd till patienten
under behandlingstiden.
 Det medicinska behovet av följeslagare ska godkännas muntligt eller
skriftligt av vårdgivare eller annan på delegation av vårdgivaren.
 Det medicinska behovet av vårdare ska alltid godkännas skriftligt av
vårdgivare och ger därmed rätt till bidrag för sjukresa i samband med
patientens resa till och från vård.
 Följeslagare kan bara få bidrag för samma resväg som patienten, inte
längre.
 Om sjukresan sker med taxi och patienten skrivs in i sluten vård får
följeslagaren bidrag för hemresan motsvarande billigaste färdsätt, vilket i
första hand är kollektivtrafik eller egen bil. Om allmänna
kommunikationer saknas kan taxi eller patienthotell nyttjas.
 Om resan sker med ambulans ersätts inte hemresan för följeslagaren.
 Förlorad arbetsförtjänst, kost, parkeringsavgifter (undantaget vid
flygplatser) och telefonkostnader ersätts aldrig.
Sjuka barn och ungdomar under 20 år
Om ett barn ligger inne på sjukhus och förälder åker mellan hemmet och
sjukhuset, t ex vid amning, ersätts resan varje dag den skett. Avdrag för
egenavgift ska ske.
Vid resor med ambulans, flygambulans och helikopter (sjuktransporter) där
en eller bägge föräldrarna av utrymmesskäl inte ryms i t ex ambulansflyget
ersätter landstinget föräldrarnas resa med annat färdsätt, t ex egen bil eller
reguljärflyg med avdrag för gällande egenavgift.
Övernattning
I första hand ska övernattning ordnas på patienthotell. Om patient inte får
plats på patienthotell eller om sådant saknas kan övernattning ordnas på av
landstinget anvisat hotell eller eventuellt privat boende. Resorna mellan den
tillfälliga övernattningsplatsen och vårdgivaren ersätts av landstinget utan
avdrag för egenavgift.
Om patient fått besökstid som inte medger att resan sker samma dag, t ex
besökstid tidigt på morgonen, ersätter landstinget en övernattning i
anslutning till vårdbesöket. Samma gäller när patient p g a sen besökstid
eller sen utskrivning inte hinner hem i rimlig tid samma dag, då ersätter
landstinget en övernattning i anslutning till hemresan.
Vid långa resor med egen bil, kan landstinget ersätta en övernattning efter
resvägen på något av landstinget anvisat hotell eller högst mellanklasshotell.
Ressträckan ska vara av avsevärd längd och hänsyn ska även tas till
patientens medicinska tillstånd.
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
14(23)
Resor med dyrare färdsätt efter medicinsk bedömning
Sjukresa med taxi till vårdenhet ska beställas senast två helgfria dagar före
besökstidpunkten.
Sjukresa med taxi från vård ska beslutas och beställas av vårdenhet.
Vid beställning av taxiresa ska följande uppgifter kunna lämnas av resenär
(vid resa till vård) och av sjukvårdspersonal (vid resa från vård):
 Personnummer på resenären.
 Resdatum samt besöks- eller inskrivningstid..
 Eventuellt behov av följeslagare.
 Mellan vilka adresser som resan ska ske.
 Speciell information, t ex hämtplats, nödvändig information om
patientens tillstånd m m.
 Telefonnummer där resenären kan nås.
 Eventuella hjälpmedel, t ex rullstol, rollator m m.
 Eventuella platskrav beroende på hälsotillståndet, t ex liggande, framsäte,
lutat framsäte, hela baksätet eller sittande i rullstol.
Om en patient av medicinska skäl inte kan samåka med annan resenär måste
vårdgivare godkänna anledningen till detta.
Tidiga besöks- och inskrivningstider ger generellt inte rätt till taxiresa. I
första hand ska resan ske med kollektivtrafik dagen innan och med
övernattning på patienthotell eller annat av landstinget anvisat hotell.
Personliga skäl som arbete, barnpassning m m ger inte rätt till taxiresa.
Vid tveksamheter angående behovet av taxiresa ska beställningscentralen
alltid kunna kräva muntligt eller skriftligt godkännande av vården.
Hämtning av resenär sker normalt i vårdinrättningens entréhall. Hämtning på
annan plats kan beställas mot en fastställd ersättning. Gäller enbart på
sjukhus.
Hemresor med taxi från sjukhus sker enligt fasta avresetider och samordnas i
största möjliga mån. Justering av fast avresetid kan dock ske om det innebär
effektivare samordning.
Anslutningstaxi till kollektivtrafik får beställas antingen av vårdpersonal
eller patient vid hemresa från vårdinrättning
Patient som beställt en resa men uteblir, utan att ha avbeställt resan, ska
debiteras i efterhand för den uppkomna framkörningskostnaden som taxi haft
för resan till hämtadressen.
Patient som beställt och åkt taxi eller annat färdsätt till vårdinrättning men
inte genomfört besöket ska i efterhand debiteras den fulla kostnaden för
resan.
Resebidrag till och/eller från vård
utanför landstinget
Specialistvård
Har patienten erhållit specialistvårdsremiss till visst sjukhus utanför länet
gäller samma grundregler som vid resor inom länet.
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
15(23)
Har patienten beviljats ett dyrare färdsätt ska beställning av resan ske via
beställningscentralen.
Vårdgaranti
Har patienten erhållit specialistvårdsremiss till visst sjukhus utanför länet
gäller samma grundregler som vid resor inom länet.
Har patienten beviljats ett dyrare färdsätt ska beställning av resan ske via
beställningscentralen.
Valfrihet
Resor och boende enligt patientens valfrihet utanför Norrbotten ersätts inte.
Ny medicinsk bedömning
Har patienten erhållit specialistvårdsremiss till visst sjukhus utanför länet för
en ny medicinsk bedömning gäller samma grundregler som vid resor inom
länet.
Akut insjuknande utanför hemlandstinget
Vid akut insjuknande i annat landsting än hemlandstinget ersätts resan till
närmaste vårdinrättning som kan ge adekvat vård.
Resor från vårdinrättning i samband med akut insjuknande utanför
hemlandstinget ersätts till den plats där insjuknandet skett.
Vid hemresa till bostadsadressen efter vård i samband med akut insjuknande
utanför hemlandstinget ges ingen ersättning för hemresan.
Tillämpningsanvisningar
Allmänt
Vid sjukresa med komfortbuss och övriga bussar till Norrlands
universitetssjukhus ersätts anslutningsresa till bussen utan avdrag för
egenavgift. För patienter från samtliga kommuner utom Kiruna och
Gällivare gäller att sjukresa till och/eller från Norrlands universitetssjukhus
ska ske med komfortbuss.
Tåg gäller i första hand som resealternativ vid sjukresor från Kiruna- och
Gällivareområdet till Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Läkarintyg
krävs för att medge flyg- eller taxiresa.
Norrlands universitetssjukhus har informerats om att besöks-, in- och
utskrivningstider ska anpassas till komfortbussens tider. För patienter som
får besökstid före kl 11.00 får beställningscentralen, i samråd med patienten,
försöka ändra besökstiden så att den passar bussen.
För patienter som av medicinska orsaker inte kan åka med komfortbuss
krävs läkarintyg. Av läkarintyget ska det framgå vilket behovet är och vad
som förhindrar patienten att resa med komfortbuss, t ex infektionskänslighet
(ej diagnos).
Patient som beställer resan sent och inte får kontakt med remitterande klinik
får åka taxi, men intyg ska i efterhand insändas till beställningscentralen.
Patient som måste åka till Norrlands universitetssjukhus en söndag får åka
buss eller taxi.
Bidrag för återresa efter vård utanför länet med anledning av remiss, lämnas
till bostaden eller till den ort varifrån resan till mottagningen eller
vårdinrättningen påbörjats. Avdrag för egenavgift görs.
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
16(23)
Vid återresa efter akut insjuknande utanför Norrbottens län lämnas bidrag
för resa till den plats varifrån resan till mottagningen eller vårdinrättningen
påbörjades. Avdrag för egenavgift görs.
Specialistvård
En remiss är en betalningsförbindelse för det remitterande landstinget.
Remissen gäller ett år från utfärdandet om inget annat anges. Avser
behandling och vård som av olika anledningar inte kan tillhandahållas inom
det egna landstinget. Särskilda bestämmelser kan anges på remissen, t ex att
enbart gälla öppen vård. Rätt till bidrag för sjukresa gäller under remissens
giltighetstid, ej längre.
Remiss till gästdialys, d v s att patient kan få samma behandling i ett annat
landsting som i det egna, ger rätt till sjukresebidrag mellan vistelseorten och
det sjukhus där dialysen ges. Kan gälla vid t ex semesterresor eller besök hos
anhöriga. Remiss till gästdialys kan även utfärdas vid utlandsresor.
Om en patient, under remissens giltighetstid, flyttar till annat län eller land
upphör det ekonomiska ansvaret för sjukresor för remitterande landsting. Det
är folkbokföringsadressen som styr betalningsansvaret. Om flyttningen från
länet är känd bör remitterande klinik återkalla remissen.
Vårdgaranti
Bedömningen för besök och behandling inom vårdgarantin ska grundas på
de av landstinget tillämpade indikationerna och vägledande principerna för
urval och prioriteringar. Rätt till bidrag för sjukresa gäller under remissens
giltighetstid, ej längre.
Valfrihet
Resor och boende ska inte beställas och administreras via landstinget.
Patienten ansvarar själv för detta.
Akut insjuknande utanför hemlandstinget
Hemresa från utlandet
Vid hemresor från utlandet efter akut insjuknande i vistelselandet får
patienten själv svara för resekostnaden. Kostnader för eventuella
anslutningsresor på svensk mark, t ex från en flygplats till ett sjukhus för
inskrivning i sluten vård, ersätts beräknat till närmaste sjukhus som kan ge
adekvat vård. För att bidrag ska utbetalas krävs att transporten sker i direkt
anslutning till vårdtillfället. Resorna ska vara beställda via SOSInternational.
Egenavgifter, bidragsnivåer,
högkostnadsskydd
Egenavgifter
Vid en sjukresa svarar patienten själv för en del av kostnaden. Denna
kostnad kallas för egenavgift. Egenavgiftens storlek är beroende av vilket
färdsätt patienten nyttjar och gäller per enkelresa.
Färdsätt
Process
Egenavgift per
enkel resa
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
Anmärkning
17(23)
Färdsätt
Egenavgift per
enkel resa
Anmärkning
Resa med buss och tåg
0
Resekostnader
understigande 100
kr ersätts inte.
Egen bil
100
Skoter, båt, tåg och hydrokopter.
100
Milersättning 12 kr
per mil oavsett antal
passagerare
Milersättning 30 kr
per mil
Specialfordon (handikappfordon), taxi, bårbil och flyg
100
Av landstinget beslutade undantag
Resa med komfortbuss
0
Resa avseende barn- och psykiatrisk vård och barnhabilitering
0
Resa för organdonator i samband med utredning, donation och efterkontroll
0
Nationellt beslutade regler
Resa för Asylsökande/flykting/papperslös oavsett fordonstyp
40
Högkostnadsskydd
1600
Har en patient besökt en vårdinrättning och efter remiss därifrån fortsatt
direkt till en annan vårdinrättning ska avdrag göras endast med en
egenavgift.
Vid resa med privatbil avräknas endast en egenavgift även om flera patienter
samåkt.
Om vårdtagarna tillhör samma familj ska, oavsett färdmedel, avdrag göras
med endast en egenavgift.
Bårbil är ett komplement till ambulans vid liggande transporter då ingen
vårdinsats krävs.
Resor befriade från egenavgift
Avdrag för egenavgift ska inte göras för sjukresor avseende barn- och
ungdomspsykiatrisk vård och barnhabilitering samt läkarundersökningar för
intyg begärda av försäkringskassan.
Avdrag ska heller inte göras för organdonators resor i samband med
utredning, donation och eventuell efterkontroll.
Bidragsnivåer
När kostnaden överstiger egenavgiften:
För resa med privatbil ges bidrag med 12 kr per mil.
Resa med färdsätt i allmän trafik ersätts utifrån gällande taxa och mot
uppvisat kvitto.
Resa med snöskoter och båt (som inte går i allmän trafik) ersätts med 30 kr
per mil.
Resor med övriga färdsätt ersätts med av landstinget bedömt skäligt belopp.
Resebidraget regleras i efterhand efter inskickande av särskild blankett för
begäran om sjukresebidrag. Utbetalning sker normalt en gång per månad.
Bidrag understigande 100 kr samlas för utbetalning en gång per halvår.
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
18(23)
En patient som inte kvitterat ut ett utbetalt bidrag inom angiven tid kan efter
egen begäran få bidraget utbetalt ytterligare en gång. I sådana fall sker ett
avdrag med en administrativ avgift motsvarande gällande faktureringsavgift.
Högkostnadsskydd
Högkostnadsskyddet för sjukresor gäller i samband med besök i öppen
hälso- och sjukvård samt viss tandvård. Det gäller både i Sverige och vid
viss vård i andra EU-/EES-länder. De besök som avses framgår av avsnittet
Besök/motsvarande för vilka resebidrag ska utbetalas.
Samma personkrets som har rätt till resebidrag omfattas av
högkostnadsskyddet.
Skyddet inträder när en person har betalat 1 600 kr för sjukresor. Personen
blir därefter befriad från egenavgifter under den tid som återstår av 12
månader räknat från datumet för första registreringen. Med datum för första
registrering avses antingen datumet då sjukresan skedde eller datumet för
utfört besök.
Skyddet gäller för besök i hela landet.
Patienten ansvarar för och bevakar själv sin rätt till frikort.
För utomlänspatient gäller enligt riksavtalet för utomlänsvård (punkt 7.6) att
om en sådan patient beställer sjukresa med taxi eller annat fordon
(handikappfordon eller bårbil) via landstingets beställningscentral ska denne
betala egenavgift enligt regelverket. Vårdlandstinget har sedan enligt avtalet
rätt att fakturera patientens hemlandsting för överskjutande kostnader.
Resor med övriga färdmedel (egen bil, båt, skoter, hydrokopter, flyg samt
kollektivtrafik, d v s buss och tåg) regleras direkt mellan patienten och
dennes hemlandsting.
Den som är bosatt och försäkrad i ett annat nordiskt land omfattas av
högkostnadsskyddet vid vistelse i Sverige.
Frikort
När registreringarna tillsammans uppgår till 1 600 kr ska patienten få ett
frikort. Frikortet ger rätt till fria sjukresor till besök/motsvarande för vilka
resebidrag ska utbetalas under den tid som återstår av 12 månader räknat
från den första registreringens datum på kortet.
Frikortet gäller per individ, vilket innebär att fler personer i samma familj
inte får räkna samman betalda egenavgifter.
Frikort utfärdas elektroniskt av landstinget
Egenavgift för sjukresa måste alltid betalas enligt reglerna i det landsting där
resan sker. En norrbottnisk patient som betalat egenavgift för sjukresa i
annat landsting under frikortsperioden måste kräva återbetalning av betalda
egenavgifter av Norrbottens läns landsting.
Avgift vid uteblivande från sjukresa med taxi
Belopp som patient efterdebiterats för uppkommen framkörningsavgift när
den uteblivit från sjukresa med taxi får inte inräknas i högkostnadsskyddet
för sjukresor.
Avgiftsbefriade grupper
Patienter som reser till och från barn- och ungdomspsykiatrisk vård,
barnhabilitering och läkarundersökningar för intyg begärda av
försäkringskassan.är avgiftsbefriade för sjukresor.
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
19(23)
Tillämpningsanvisningar
Egenavgifter
Patienterna får sitt sjukresebidrag genom efterhandsreglering. Bidragen för
resor till/från sjukvård och tandvård registreras i VAS och för resor till/från
folktandvård i Carita och Raindance.
Betalda egenavgifter genereras i fem olika system: VAS, Carita, Raindance,
SAM3001 (Länstrafiken) samt hos Norrbottens resebyrå. Från samtliga
system erhålls kvitto på betalda egenavgifter.
Vid resor med komfortbuss ersätts hela resekostnaden oavsett biljettpris.
Följeslagare betalar aldrig egenavgift.
För asylsökande gäller en särskild egenavgift, f n högst 40 kr. Den gäller för
samtliga egenavgiftsbelagda färdsätt.
Barnhabilitering
Sjukresor till barnhabilitering är befriade från egenavgift. Avgiftsfriheten
avser både öppen och sluten vård. Även resor till syncentral eller pedagogisk
hörselvård för barn som är remitterade till barnhabiliteringen samt resor till
andra vårdenheter, både inom och utom länet, ska vara befriade från
egenavgift när de avser besök motsvarande som är relaterade till
funktionshindret.
Patienter inom barnhabiliteringen har ett särskilt sjukresekort utfärdat av
verksamheten som berättigar till fria sjukresor. Kortet är syrenlila till färgen
innehåller följande text på framsidan:






Sjukresekort
Norrbottens läns landsting
Sista giltighetsdatum: År, månad, dag
Personnummer, namn, adress, postnr och postadress
Utfärdare/arbetsställe
Landstingets logotyp
Texten på baksidan av kortet är följande:
Kortet gäller fria sjukresor till hälso- och sjukvårdspersonal där
besöket/behandlingen avser funktionshindret.
Kortet gäller inte för sjukresor till annan hälso- och sjukvård eller till
förebyggande åtgärder, t ex vaccinationer eller hälsokontroller.
Sjukresor till tandvård, röntgen- och laboratorieundersökningar,
vaccinationer, fotvård, hälsoundersökningar och vård för sjukdomar som inte
har samband med funktionshindret eller habilitering är inte avgiftsfria för
patienten.
Bidragsnivåer
Buss, tåg och egen bil räknas som billigaste färdsätt.
Patienter som köpt rabattkort, klippkort o dyl och där resekostnaden
understiger 100 kr per enkel resa ska ändå ersättas, dock högst med den
faktiska kostnaden. En förutsättning är att den ordinarie kostnaden för en
enkel resa är 100 kr eller högre.
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
20(23)
Biljettkostnaden vid buss- och tågresor för barn och ungdomar under 20 år
och en vuxen följeslagare ska läggas samman.
Parkeringsavgift för egen bil kan ersättas vid flygplats om avgiften
understiger eller är likvärdig med kostnaden för flygbuss alternativt flygtaxi.
Parkeringsavgift vid vårdinrättningar ersätts inte.
Förlorad arbetsförtjänst, kost- eller telefonkostnader ersätts inte.
Högkostnadsskydd
Patienter som företar bidragsberättigade sjukresor ska skicka kvitton på sina
resor till patientkontoret som registrerar betalda egenavgifter i SAM.
För bidragsberättigade resor beställda via Resebyrå måste patienten skicka in
ett kvitto på betald egenavgift till patientkontoret.
Frikort
Om en person har betalat över 1 600 kr i egenavgifter sker ingen
återbetalning av överskjutande belopp. Däremot kan datumet för första
registreringen justeras på det elektroniska frikortet.
Tidsfrist
Rätt till bidrag enligt dessa grunder förfaller om den ej begärts ett år efter
den tidpunkt då rätten till bidrag inträffade.
Omprövning
Tillämpningen av regelverket för sjukresor kan inte överklagas men
patienten har rätt till omprövning av den tolkning som gjorts vid beslutet.
Omprövningen kan ske hos den enhet inom landstinget som svarat för
utbetalning av resebidraget. Om patienten inte är nöjd med beslutet ska
överprövning ske i landstingsdirektörens stab.
Definitioner och gällande lagstiftning
Definition av sjukresa
En sjukresa är en resa som sker från/till en persons bostadsadress
(folkbokföringsadress) eller plats för akut insjuknande vid besök hos en
vårdgivare för vård och behandling.
Resor till och från vårdinrättningar som inte omfattas eller ersätts utifrån
sjukreselagstiftningen är följande:
 Permissionsresor.
Resa mellan sjukhus och patientens bostadsadress och beviljas av
sjukvården som ett led i behandlingen när vårdtiden överstiger 30 dagar.
 Överflyttningsresor.
Resa från ett sjukhus till ett annat för patienter i sluten vård.
Övriga definitioner m m
 Vårdinrättning: Sjukhus, hälsocentral, folktandvård eller annan inrättning
som landstinget har avtal med.
 Hemlandsting: Det landsting där patienten är folkbokförd.
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
21(23)
Grundläggande lagstiftning och
landstingens skyldighet
Lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor fastslår
sjukvårdshuvudmannens skyldighet att lämna ersättning för resekostnader
till dem som är försäkrade för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5
kap. socialförsäkringsbalken och omfattas av:
 Folkbokföringslagen (1991:481).
 Rådgivning om viss födelsekontrollerande verksamhet m m som ersätts
enligt föreskrifter som regeringen meddelar.
 Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 Gränssjukvårdsförordningen (1962:390) avseende behov av akut
läkarvård och sjukgymnastik i Norge och Finland som uppstått vid
vistelse i svensk gränskommun.
 Hemtransport av nordisk medborgare enligt nordiska konventionen om
social trygghet.
 Förordning (EEG) 1408/71 eller (EG) 883/2004 (avser medborgare i en
EU/EES-stat då akut vårdbehov uppkommit vid tillfällig vistelse i landet)
eller sjukvårdskonvention (avser medborgare i konventionsland då akut
vårdbehov uppkommit vid tillfällig vistelse i landet).
 Förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m m
(rehabiliteringsärenden, pensionsprövningar, handikappersättning eller
vårdbidrag).
 Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande samt enligt
förordningen (1994:362) om vårdavgifter för vissa utlänningar.
Övriga av landstinget ersättningsbara
resor
Resa i samband med barns dödsfall
Om föräldrar blir kallade till samtal efter ett barns dödsfall ersätts resan för
föräldrarna. Inget avdrag för egenavgift görs.
Permissionsresa
En patients kostnad för resa mellan sjukhus och ordinarie bostad vid
permission kan i vissa fall ersättas av sjukhuset.
Patient som är inskriven i sluten vård kan få bidrag för en permissionsresa
per 30-dagarsperiod. Permissionen ska ha anordnats av sjukhuset som ett led
i behandlingen och grundas på vedertagna medicinska/sociala indikationer.
En extraresa kan beviljas om patienten är ett minderårigt barn, ensamstående
förälder eller om det finns starka psykiska krav på miljöombyte. Regeln
gäller både inom och utom länet.
Bidrag lämnas också vid permission som föranletts av beslutad stängning av
avdelning under kortare tid såsom helg eller veckoslut. Femdagarsvård anses
vara en sådan stängning. Som alternativ till att utbetala resebidrag kan i vissa
fall patienten erbjudas plats på annan avdelning som hålls öppen.
Vid permissionsresor från Norrlands universitetssjukhus får vårdgivande
klinik vid sjukhuset besluta om färdsätt både vid resa från sjukhuset och
tillbaka efter permissionen.
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
22(23)
Patienten betalar ingen egenavgift vid permissionsresor.
Överflyttningsresa
Landstinget svarar för resor som sker av inskrivna patienter mellan
sjukvårdsinrättningar (överflyttningsresor) oavsett om resan sker inom eller
utom länet.
Patienten betalar ingen egenavgift vid överflyttningsresa.
Ambulanstransport
Landstinget har vägambulanser i hela länet med huvuduppgift att svara för
vård och transport av akuta sjukdoms- och olycksfall samt
sekundärtransporter mellan vårdinrättningar där vård eller medicinsk
övervakning krävs.
Vid sekundärtransporter sker beställning via webbtjänst där bl a patientens
vårdbehov ska beskrivas.
För primärtransport i vägambulans med efterföljande besök på
akutmottagning/samlokaliserad Jourcentral betalar 500 kronor i avgift. Vid
sekundärtransporter mellan vårdinrättningar betalar patienten ingen avgift.
Ambulanstransport med helikopter
Landstinget har en ambulanshelikopter med huvuduppgift att svara för vård
och transport av akuta sjukdoms- och olycksfall i väglöst land samt
sekundärtransporter mellan vårdinrättningar där vård eller medicinsk
övervakning krävs.
Vid sekundärtransporter sker beställning via webbtjänst där bl a patientens
vårdbehov ska beskrivas.
För primärtransport i ambulanshelikopter med efterföljande besök på
akutmottagning betalar 500 kronor i avgift. Vid sekundärtransporter mellan
vårdinrättningar betalar patienten ingen avgift.
Ambulanstransport med flygplan
Landstinget har tillgång till ambulansflygplan för sekundärtransporter mellan
vårdinrättningar där vård eller medicinsk övervakning krävs.
Beställning sker via webbtjänst där bl.a. patientens vårdbehov ska beskrivas.
Patienten betalar ingen avgift vid ambulanstransport med flygplan.
Transport av avlidna
Vid dödsfall på sjukvårdsinrättning inom Norrbotten upphör landstingets
ansvar i och med att den avlidne lämnas för bisättning eller begravning.
Vid dödsfall av remitterad patient (inte valfrihetsremiss) utanför
hemlandstinget svarar patientens hemsjukhus för återtransporten av den döde
till bårhus eller bisättning på hemorten.
I övriga fall har dödsboet, hemkommunen eller annan ansvaret.
Vid dödsfall i hemmet eller hos anhöriga, där det inte är nödvändigt att föra
den avlidne till sjukhus för att konstatera dödsorsaken och anhöriga saknas
eller är oförmögna att tillse att den avlidne omhändertas, är det landstingets
uppgift att ordna detta.
I sådana fall faller betalningsansvaret gentemot transportören på landstinget.
Kostnaden, motsvarande faktisk kostnad, kan dock tas ut av dödsboet.
Då klinisk obduktion krävs på person avliden utanför hemlandstingets
inrättningar ersätts uppkommen merkostnad av landstinget.
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0
23(23)
Kostnad i samband med rättsmedicinsk obduktion bekostas av
polismyndighet.
Beställning av sjukresor och
sjuktransporter
Färdmedel
Telefonnummer
Taxi (inkl personalresor)
020 – 96 00 96
Komfortbuss
020 – 96 00 96
Sjuktransport med bårbil till vården
020 – 96 00 96
Sjuktransport med bårbil från vården
020 – 96 00 96
Flygambulans och helikopter
0920 – 22 02 75
Ambulans
0920 – 22 02 75
Taxi, bårbil och komfortbuss (OBS! Endast för vårdenheter)
0926 – 756 65
Telefonnummer 112 kan användas i de fall då samtalet är synnerligen brådskande eller när
det inte går att komma fram på telefonnummer 0920 – 22 02 75 (SOS-Alarmering)
Process
Faktaägare
Upprättad av
[Process]
Service, Norrbottens läns landsting
Anki Flygare Nilsson
Dokumenttyp
Dokument-Id
Version
Information
divse-4-861
6.0