Protokoll Samverkansgruppen, Kompetenscentrum

Transcription

Protokoll Samverkansgruppen, Kompetenscentrum
1(4)
Protokoll
Samverkansgruppen,
Kompetenscentrum Rehabilitering
Tid och plats
150827 kl 14.30--16.00 Konferenscentrum SY, 1:an
Kallade
Julio Younis, SP
Erika Boman, VF
Hannele Brännström, Kommunal
Mikael Waller, NLF
Ann-Helen Karlsson, FSA
Susanne Pajunen, Vision
Susan Norberg, Fysioterapeuterna
Hanna Moraeus, SSR
Stefan Stridsman, Verksamhetschef
För kännedom
Per Vestin, Vision
Lars Jacobsson, SP
Siv Eliasson Kurkinen, Naturvetarna
Maria Sjöberg, SACO
mott och Garnis Rehabcenter
[email protected]
Katarina Englund, chefssekreterare
Camilla Mejfelt, HR Partner
Maria Band, Fysioterapeuterna
Britt Rutström, SSR
Lena Utterström, NLF
Marianne Engberg, Kommunal
Eva Goldkuhl, EC avd 41N
Sirpa Erkkilä, assistent Fackliga
expeditionen
Emmanouil Papadopoulos, NLF
Susanne Andersson, Enhetschef
Dagordning
Mötesordförande Stefan Stridsman
§ 1.
Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Föregående protokoll
Inga ändringar. Undertecknas av de som är närvarande och läggs till
handlingarna.
§ 2. MBL § 19
Verksamhet:
 Uppföljning av sommaren: Framför allt fokus på slutenvården. En
hygglig sommar trots brist på ssk vikarier. Det har varit låg
sjukfrånvaro. En hyrsköterska har tagits in i 4 veckor som stöd för
ssk. Inga allvarliga negativa händelser har skett.
Kommunal: Det har varit huvudsakligen bra pga
semestervikarierande uskor kommit in innan sommaren.
VF: På natten har det varit 1 ssk på PAVA/41N samt 2 uskor. Varit
Process
Producentplats
Upprättad av
[Process]
Rehabiliteringsmedicinsk vård Sunderby
sjukhus
Stefan Stridsman
Dokument-Id
Version
Dokumenttyp
Protokoll
nskcre-4-214
1.0
2(4)
tufft , vissa nätter börjat väcka pat 04-04:30 för att hinna med allt
arbete. Sommarvikarierande undersköterskor har varit ”klippor”.
Det har kommit direktiv hur sommaren sk följas upp v g bl a
patientsäkerhet och arbetsmiljö. Enhetschef ansvarar för uppföljning
i samverkan med facken och medarbetare inom slutenvården.
Uppföljning av sommaren för öppenvården sker med berörda under
ledning av enhetschef (administration) och verksamhetschef
(läkare).
Aktuella verksamhetsfrågor: På slutenvården är det bestämt att
under hösten ska det jobbas med utveckling för att uppnå samordnad
interdisciplinär rehabilitering. Inledande PUT på avd för att ffa
åstadkomma samordnad rehab för patienter bl a planeringsprocess,
teamarbete och dokumentation.
Jan Lexells bedömning: Ser att vissa saker inte fungerar optimalt.
Rutiner finns men dålig följsamhet. Fungerar hyggligt men behöver
”trimmas till ”. Finns potential att bli bättre, få högre flöde på
patienter. Utveckla samarbete med Länsdelssjukhusen och olika
rehabnivåer.
På öppenvården fortgår det på Smärtrehab ACT-rehabilitering och
det är prioriterat. Inför det, stor omställning för många.
Inom övriga öppenvården är det andra frågor som är på gång bl a ett
kognitivt program ska tas fram samt en kognitiv manual. Lars
Jakobsson tog upp det på Rehabdagarna på Danderyd. Viktigt att ha
en modell som styr program. En bra referens till det vi gör.
Arbets- och miljömedicin(AMM) kommer att bli en enhet under
kompetenscentrum rehabilitering. Enheten kommer inte att bedriva
någon patientverksamhet. Uppdraget för enheten är att vara en länk
och samarbetspartner till VLL som sköter verksamheten. Inom NLL
har det inte funnits något arbets- och miljömedicinsk enhet sedan
början på 2000-talet och ambitionen med satsningen är bland annat
att öka kunskaperna inom området samt att kunna förmedla rätt
patienter till VLL. NLL köper tjänsten från VLL.
Det har annonserats om en 50% tjänst som samordnare inom AMM.
Det har kommit in 6 st ansökningar. Verksamhetschefen kommer att
förorda Susanne Hellgren till tjänsten som blir ett tidsbegränsat
förordnande. Verksamhetschefen redogör för rekryteringsprocessen
och om de övriga 5 kandidater som alla var externt sökande.
Budgetmedel kommer tillföras till tjänsten.
Arbets-och miljömedicin vid NUS ingår i Beteendemedicinskt
centrum tillsammans med bl.a. Stressrehab och samarbete planeras
för att bl.a. inbjuda NUS att informera om deras stressverksamhet.
§ 3. MBL § 19
Arbetsmiljö:
Process
Producentplats
Upprättad av
[Process]
Rehabiliteringsmedicinsk vård Sunderby
sjukhus
Stefan Stridsman
Dokument-Id
Version
Dokumenttyp
Protokoll
nskcre-4-214
1.0
3(4)


Planering skyddsronder och medarbetarsamtal:
Medarbetarsamtal är på gång. Även skyddsronder ska genomföras i
närtid. Handlingsplanen ska gås igenom. Säkerhetsgenomgångar ska
även utföras ang hot och våld.
Medarbetaruppföljning 2015: är en uppföljning och fortsättning på
2014 års enkätundersökning. Medarbetaruppföljningen är en
enkätundersökning som kommer under september. Viktigt att alla
anställda gör den. Kommer till största delen handla om det
psykosociala där landstinget visade mest brister förra gången.
§ 4. MBL § 19
Information om personalfrågor
 Aktuellt läge: Det är ovanligt mycket personalfrågor just nu på
varje enhet.
Avd: Finns behov av 2 st ssk samt 2 st uskor.
Mott: Rekrytering av ny sekreterare pågår. Har träffat 2 och
kommer erbjuda den ena tjänst som det ser ut.
Garnis: Kuratorstjänst ska utannonseras igen. Vikarie till
sjukgymnasttjänst på gång, Susanne A håller på gå igenom
ansökningarna (125 st) till kök/reception/städ tjänst på Garnis.
Kommer fördröjas då det är många sökande.
Angående klinkanslutning av sjukgymnast och arbetsterapeut på
avdelningen så fortsätter rekryteringsprocessen. De som kan söka
ska vara tillsvidareanställda inom paramedicin organisationen. Ska
helst undvika direktplaceringar då det är viktigt att personerna vill
jobba på avdelningen. Om det ej finns sökande som har de
kvalifikationer som ställs så kommer tjänsten att läggs ut externt.
Ansökningstiden gått ut 21/8.
Rekryteringen är viktig eftersom teamarbetet måste utvecklas på
avdelningen.
§ 5. MBL § 19
Information om ekonomin : KCRE gör ett bättre resultat än föregående år
med cirka 1,9 milj kronor. Juli totalt - 600 000 kronor för hela
kompetenscentrumet. Budget för Trafikmedicin har tillkommit. På avd har
kostnaderna minskat. Mottagningen visar bättre resultat än tidigare till stor
del tack vare FMU. Garnis har sin budget i balans. Trafikmedicin visar ett
bra resultat, LTU köper tjänster motsvarande cirka 30%. Sara Gustavsson
och cheferna sitter och gör prognoser nu för resten av året för att se hur vi
kommer ligga till.
Läs mer: Ekonomibilaga
§ 7. Övriga frågor: Baklofenmottagningen ska flyttas till mottagningen.
Rummet mittemot Mikael. EC Eva och Baklofensköterskor ska börja
förbereda detta. Susanne A tar på måndag 31/8 upp lokalfrågan på APT:n.
Blir fler personal och börjar bli trångbott.
Process
Producentplats
Upprättad av
[Process]
Rehabiliteringsmedicinsk vård Sunderby
sjukhus
Stefan Stridsman
Dokument-Id
Version
Dokumenttyp
Protokoll
nskcre-4-214
1.0
4(4)
Anteckningarna förda av Susanne Viklund Pajunen
Protokollet justeras
.....................................................
Stefan Stridsman, verksamhetschef
.....................................................
Ann-Helen Karlsson, FSA
……………………………...
Hanna Moraeus, SSR
......................................................
Erica Boman, Vårdförbundet
. ………………………………..
Julio Younis, SP
......................................................
Hannele Brännström, Kommunal
......................................................
Susan Norberg, Fysioterapeuterna
......................................................
Mikael Waller, NLF
Process
Producentplats
Upprättad av
[Process]
Rehabiliteringsmedicinsk vård Sunderby
sjukhus
Stefan Stridsman
Dokument-Id
Version
Dokumenttyp
Protokoll
nskcre-4-214
1.0