Oktober 2015 – Januari 2016

Comments

Transcription

Oktober 2015 – Januari 2016
Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Flygoperationellt
Underlag
FOM-C
Oktober 2015 – Januari 2016
FÖRSVARSMAKTEN
Högkvarteret
2015-10-21
Ledning av flygtjänst för Försvarsmakten Flygoperationellt Underlag,
FOM-C Oktober 2015 – Januari 2016
Härmed fastställes att den på emilia publicerade FOM-C för Försvarsmakten skall från 2006-06-12 användas som styrande dokument för flygtjänsten i Försvarsmakten.
Ändringar av innehållet i FOM-C får införas av Flygchef (CF), eller den han
utser, enligt rutiner som är accepterade av Flygsäkerhetsinspektören (FSI).
Beslut i denna fråga har fattats av övlt Torbjörn Eriksson (CF). Samråd har
tagits med Flygsäkerhetsinspektören Anders Janson i denna fråga.
Torbjörn Eriksson
Flygchef
© 2015 Försvarsmakten, Stockholm
Att mångfaldiga innehållet i denna publikation, helt eller delvis, utan medgivande av Försvarsmakten, är förbjudet enligt upphovsrättslagen.
Inom Försvarsmakten får bild- och textmaterialet användas, t ex kopieras,
vid utbildning eller annan verksamhet. På lämpligt sätt skall källan anges.
Endast behovsutskrift
Boken är producerad i samarbete med Saab AB (publ.) Support and Services.
Central lagerhållning: Försvarsmaktens intranät – emilia
Innehållsförteckning
Ändringshistorik – FOM-C .......................................................................................................................
1
Allmänt .....................................................................................................................................................
2
Godkänt flygoperationellt underlag ......................................................................
2.1
Övergripande publikationer ..............................................................................................
2.2
Kommunikation ...............................................................................................................................
2.3
Kartor ...........................................................................................................................................................
2.3.1
Nationella flygkartor (påtryck i fot/meter) ..........................................
2.3.2
Internationella flygkartor (påtryck i fot) ..................................................
2.3.3
Övriga nationella kartor .............................................................................................
2.4
Grunddataförsörjning ...............................................................................................................
2.4.1
Beställning navigations- och flyginformation ....................................
2.4.2
Beställning geografisk information, ej
luftrumsinformation .......................................................................................................
2.5
Bullerkänsliga områden ..........................................................................................................
2.6
Flyghinder ..............................................................................................................................................
2.7
Lokala flygövningsområden och målplatser ....................................................
2.7.1
Övningsområden ...............................................................................................................
2.7.2
Målplatser ..................................................................................................................................
2.7.3
Fällområden ............................................................................................................................
2.8
Omvandling mellan metriska och internationella enheter ...............
2.8.1
Höjder ............................................................................................................................................
2.8.2
Hastigheter ...............................................................................................................................
2.8.3
Avstånd ........................................................................................................................................
2.8.4
Tryck ................................................................................................................................................
2.9
Anropssignaler (Callsigns) ...................................................................................................
2.9.1
OAT-färdplan ........................................................................................................................
2.9.2
GAT-färdplan ........................................................................................................................
3
Övrigt ..........................................................................................................................................................
3.1
Flyginfo SE .............................................................................................................................................
3.2
www.briefingrummet.se ........................................................................................................
5
7
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
15
15
16
17
17
18
21
21
21
Bilagor
1
Tidigare ändringshistorik – FOM-C ....................................................................... 23
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
3
Ändringshistorik – FOM-C
Förklaring av uttryck se Tabell B1:1 (sida 23).
Tabell 1 Sammanställning av ändringar.
Version
Avsnitt/Paragraf
2.29d
FOM-C – Titelsida
Ändring
Datum
Ny version.
2015-11-16
Ändrat titel till Ledning av flygtjänst för
Försvarsmakten Flygoperationellt Underlag
2.29b
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum och ny version.
2015-10-21
Tidigare ändringar finns i Bilaga 1 Tidigare ändringshistorik – FOM-C
(sida 23).
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
5
1
Allmänt
FOM-C beskriver det flygoperationella underlag som är godkänt att använda vid flygning inom Försvarsmakten.
FOM-C är för närvarande under framtagande och kommer successivt att
kompletteras. Av denna anledning kan därför även annat flygoperationellt
underlag än det som nedan anges vara tillåtet att användas vid flygning
och planläggning av flygning.
DC skall säkerställa att giltigt flygoperationellt underlag finns tillgängligt
vid divisionen.
Var och en ansvarar för att det flygoperationella underlag som används vid
planering och genomförande av flygning är giltigt.
1–1
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
7
2
Godkänt flygoperationellt
underlag
2.1
Övergripande publikationer
Publikation
MIL AIP del 1 – 4
Uppdateras en gång per månad enligt fastställt utgivningsdatum.
MIL NOTAM klass 1 och 2
Klass 1 ges ut dagligen. Information om aktuella MIL NOTAM klass 1 erhålls av ATS.
Klass 2 är ett komplement till MIL AIP och
tillfälliga förändringar ges ut en gång per
vecka i pappersform. Information om aktuella
MIL NOTAM klass 2 erhålls av ATS men
skall även finnas vid respektive division.
AIP SVERIGE
Uppdateras en gång per månad enligt fastställt utgivningsdatum.
NOTAM
Ges ut dagligen. Information om aktuella civila NOTAM erhålls av lokalt ATS eller FPC
(Flight Planning Centre) på Arlanda. Tel +46
(8) 797 63 40.
Jeppesen (Airway Manual, Jeppview och
JMCS)a)
Uppdateras enligt respektive produkt.
Euronautical (EAG)
En procedur rörande ”engine failure”.
FLIP (flight information publication)
Utges en gång per kvartal. Giltighetsperioden anges på varje exemplar.
Fighting Edge
Uppdateras löpande.
ATP-3.3.4.2
Uppdateras löpande.
a) Under en övergångsperiod kommer dessa olika produkter från Jeppesen användas samtidigt.
Förutom de landningskartor (IAL-kort etc) som finns i AIP, Jeppesen- och
EAG-manualer enligt ovan kan vid behov även andra landningskartor användas under förutsättning att dessa har svensk eller engelsk text och bedöms tillförlitliga av befälhavaren.
Vid behov av omarbetning eller kompletterande information till IAL-kort
(motsv) kontaktas Flyginfo SE.
2.2
Kommunikation
Gällande frekvenstabell anges på MIL NOTAM klass 2.
2.1 – 2.2
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
9
2 Godkänt flygoperationellt underlag
2.3
Kartor
Aktuell flyginformation på FM flygkartor och aktuell förteckning över gällande kartor anges på MIL NOTAM klass 2 samt på TFG. Finns även hos
Flyginfo SE.
2.3.1
Nationella flygkartor (påtryck i fot/meter)
1:1 milj
• Sektorversion Södra/Mellan/Norra
• Brytpunktsversion Södra/Mellan/Norra
1:500 000
• Flygversion Götaland, Svealand, Norrland, Polcirkeln
• Brytpunktsversion Götaland, Svealand, Norrland, Polcirkeln
1:250 000
• Malmö, Göteborg, Linköping, Uppsala, Sundsvall, Umeå, Luleå, Kiruna
2.3.2
Internationella flygkartor (påtryck i fot)
Nedan anges exempel på kartprodukter som kan finnas tillgängliga via Flyginfo SE. Dessa kartor har dock varierande aktualitet och är i vissa fall
mycket gamla. Innan en karta kan anses som godkänt underlag måste denna aspekt beaktas i varje enskilt fall.
1:500 000
• Tactical Pilotage Charts)
• LFC 2nd Series (Low Flying Charts, Second Series)
1:250 000
• JOG AIR, Series 1501 AIR (Joint Operations Graphics (AIR))
• TFC(L) 2nd Series (Transit Flying Charts (Low Level) Second Series)
• M5219-AIR (UK Special Air Charts)
• M517 AIR (Norway)
För anflygning/deployment kan följande uppdaterade kartor beställas från
Flyginfo SE
• Hi/Low Enroute
• VFR-kartor (över vissa områden)
2.3.3
Övriga nationella kartor
Aktuell information på FM hinderkarta och aktuell förteckning över gällande hinderkarta anges på MIL NOTAM klass 2. Finns även hos Flyginfo SE.
10
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
2.3 – 2.3.3
2 Godkänt flygoperationellt underlag
Aktuell förteckning över gällande terräng-, väg- och fjällkarta återfinns hos
lantmäteriets kundcenter 0771-63 63 63 eller www.geolex.lm.se.
Terrängkarta
Vägkarta
Fjällkarta
Hinderkarta (påtryck i fot)
1:50 000
1:100 000
1:100 000
1:100 000
Kartor ingående i manualer enligt tabellen ovan är också godkänt underlag.
2.4
Grunddataförsörjning
2.4.1
Beställning navigations- och
flyginformation
Beställningar från stödenheten för flyginformation, Flyginfo SE, görs genom e-post: [email protected], telefon: 08-797 70 20 eller fax: 08-567 911 02.
Från Flyginfo SE kan olika produkter som flygkartor, flygprocedurer och
data beställas för användande inom Försvarsmakten, normalt utan kostnad
för beställaren. FMV, FOI, industri m fl kan ha rätt att beställa information
under förutsättning att uppdrag från Försvarsmakten finns.
2.4.2
Beställning geografisk information, ej
luftrumsinformation
Beställningar från Stödenheten Geografisk information, Geo SE, görs via
FM GeoWebb i FM IP-nätet direkt i web-browsern (http://geowebb.mil.se)
eller via Tjänstenavet i emilia.
Från Geo SE kan anställda inom Försvarsmakten beställa olika produkter
och data, i de flesta fall utan att det medför någon kostnad för beställaren. I
de fall där det kommer att medföra en kostnad meddelas detta. För beställare utanför Försvarsmakten, som FOI, FMV, industri m fl som har rätt att
beställa produkter och data från Geo SE gäller särskilda regler och formulär.
För mer information se HKV skrivelse 2007-10-16, 18 200:76002 ”Rutiner för
beställning av Geografiskinformation och Flyginformation”.
2.3.3 – 2.4.2
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
11
2 Godkänt flygoperationellt underlag
2.5
Bullerkänsliga områden
Framgår av Försvarsmaktens karta 1:500 000, flygversion. Hanteras av Flyginfo SE.
2.6
Flyghinder
Framgår av Försvarsmaktens karta 1:500 000, flygversion, 1:250 000 och
1:100 000, hinderkarta. Hanteras av Flyginfo SE.
2.7
Lokala flygövningsområden och
målplatser
2.7.1
Övningsområden
Framgår av MIL AIP-1 ENR 3.1.
2.7.2
Målplatser
Följande målplatser är godkända för flygverksamhet enligt föreskrifter i
FOM, detta förutsätter dock att aktuell målplats är i drift:
• Hammaren
• Junkön
• Älvdalen
Se vidare MålB enligt FOM-A Gemensam – 2.1.1.2 Gällande styrdokument för
flygtjänsten.
2.7.3
Fällområden
Följande fällområden är godkända för flygverksamhet enligt föreskrifter i
FOM-A TpSpecflyg – 4.1.4.2 Begränsning av flyghöjd inom område 1–3:
Plats
Position
Kurravaara
N 67 56 056
Anmärkning
E 020 23 096
Vuolasjärvi
N 67 58 705
Torneälven, NV Kurravaara
N 67 58 049
E 020 24 872
E 020 20 101
12
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
2.5 – 2.7.3
2 Godkänt flygoperationellt underlag
Plats
Position
Torneträsk
N 68 13 729
Anmärkning
E 020 20 101
Nakerjaure
N 68 09 717
E 019 36 888
Rautasjaure
N 68 053 97
E 019 16 166
Paitasjärvi
N 67 50 842
E 019 18 496
Stuor Radek
N 67 44 336
E 019 31 938
Tjärrokätje
N 67 40 556
E 019 44 652
Nikkaluokta
N 67 50 610
Fjällplatåer inom en radie på
20 km.
E 018 57 338
2.8
Omvandling mellan metriska och
internationella enheter
Då omvandling behöver göras mellan metriska och internationella enheter
är nedanstående tabeller godkända att använda med gjorda avrundningar.
Andra omvandlingstabeller kan användas efter beslut av DC.
2.8.1
Höjder
FL
2.7.3 – 2.8.1
Meter
FL
Meter
670
20 400
245
7 450
660
20 100
240
7 300
650
19 800
235
7 150
640
19 500
230
7 000
630
19 200
225
6 850
620
18 900
220
6 700
610
18 600
215
6 550
600
18 300
210
6 400
590
18 000
205
6 250
580
17 700
200
6 100
570
17 350
195
5 950
560
17 050
190
5 800
550
16 750
185
5 650
540
16 450
180
5 500
530
16 150
175
5 350
520
15 850
170
5 200
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
13
2 Godkänt flygoperationellt underlag
FL
14
Meter
FL
Meter
510
15 550
165
5 050
500
15 250
160
4 900
490
14 950
155
4 700
480
14 650
150
4 550
470
14 350
145
4 400
460
14 000
140
4 250
450
13 700
135
4 100
440
13 400
130
3 950
430
13 100
125
3 800
420
12 800
120
3 650
410
12 500
115
3 500
400
12 200
110
3 350
390
11 900
105
3 200
380
11 600
100
3 050
370
11 300
95
2 900
360
10 950
90
2 750
350
10 650
85
2 600
340
10 350
80
2 450
330
10 050
75
2 300
320
9 750
70
2 150
310
9 450
65
2 000
300
9 150
60
1 850
290
8 850
55
1 700
285
8 700
50
1 500
280
8 550
45
1 350
275
8 400
40
1 200
270
8 250
35
1 050
265
8 050
30
900
260
7 900
25
750
255
7 750
20
600
250
7 600
10
300
Ft
Meter
Ft
Meter
4 000
1 200
3 000
900
2 000
600
1 000
300
800
240
700
210
600
180
500
150
400
120
300
90
200
60
100
30
80
24
70
21
60
18
50
15
40
12
30
9
20
6
10
3
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
2.8.1 – 2.8.1
2 Godkänt flygoperationellt underlag
2.8.2
Km/h
Knop (kts)
Knop (kts)
Km/h
200
108
100
185
300
162
150
278
400
216
200
370
500
270
250
463
600
324
300
555
700
378
350
648
800
432
400
740
900
486
450
833
1 000
540
500
926
1 100
594
550
1 018
1 200
648
600
1 111
1 300
702
650
1 204
2.8.3
2.8.2 – 2.8.3
Hastigheter
Avstånd
NM
km
km
NM
100
185
200
108
150
278
300
162
200
370
400
216
250
463
500
270
300
555
600
324
350
648
700
378
400
740
800
432
450
833
900
486
500
926
1 000
540
550
1 018
1 100
594
600
1 111
1 200
648
650
1 204
1 300
702
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
15
2 Godkänt flygoperationellt underlag
2.8.4
Tryck
Tabell 2:1 Barometric pressure conversion chart.
INCHES HG
0.00
0,01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
hektopascal
28.00
948.2
948.5
948.9
949.2
949.5
949.9
950.2
950.5
950.9
951.2
28.10
951.6
951.9
952.3
952.6
952.9
953.3
953.6
953.6
954.3
954.6
28.20
955.0
955.3
955.6
956.0
956.3
956.7
957.0
957.0
957.7
958.0
28.30
958.3
958.7
959.0
959.4
959.7
960.0
*60.4
960.7
961.1
961.4
28.40
961.7
962.1
962.4
962.8
963.1
963.4
963.8
964.1
964.4
964.8
28.50
965.1
965.5
965.8
966.1
966.1
966.8
967.2
967.2
967.8
968.2
28.60
968.5
968.8
969.2
969.5
969.9
970.2
970.5
970.9
971.2
971.6
28.70
971.9
972.2
972.6
972.9
973.2
973.6
973.6
974.3
974.6
974.9
28.80
975.3
975.6
976.0
976.3
976.6
977.0
977.3
977.7
978.0
978.3
28.90
978.7
979.0
979.3
979.7
980.0
980.4
980.7
981.0
981.4
981.7
29.00
982.1
982.1
982.7
983.1
983.1
983.7
984.1
984.4
984.8
985.1
29.10
985.4
985.4
986.1
986.5
986.8
987.1
987.5
987.8
988.2
988.5
29.20
988.8
988.8
989.5
989.8
990.2
990.5
990.9
991.2
991.5
991.9
29.30
992.2
992.2
992.9
993.2
993.6
993.9
994.2
994.6
994.9
995.3
29.40
995.6
995.6
996.3
996.6
997.0
997.3
997.6
998.0
998.3
998.6
29.50
999.0
999.3
999.7
1000.0 1000.4 1000.7 1001.0 1001.4 1001.7 1002.0
29.60
1002.4 1002.7 1002.7 1003.4 1003.7 1004.1 1004.4 1004.7 1005.1 1005.4
29.70
1005.8 1006.1 1006.4 1006.8 1007.1 1007.5 1007.8 1008.1 1008.5 1008.8
29.80
1009.1 1009.5 1009.8 1010.2 1010.5 1010.9 1011.2 1011.5 1011.9 1012.2
29.90
1012.5 1012.9 1013.2 1013.5 1013.9 1014.2 1014.6 1014.9 1015.2 1015.6
30.00
1015.9 1016.3 1016.6 1016.0 1017.3 1017.6 1018.0 1018.3 1018.6 1019.0
30.10
1019.3 1019.6 1020.0 1020.3 1020.7 1021.0 1021.3 1021.7 1022.0 1022.4
30.20
1022.7 1023.0 1023.4 1023.7 1024.0 1024.4 1024.7 1025.1 1025.4 1025.7
30.30
1026.1 1026.4 1026.7 1027.1 1027.4 1027.8 1028.1 1028.4 1028.8 1029.1
30.40
1029.5 1029.8 1030.1 1030.5 1030.8 1031.2 1031.5 1031.8 1032.2 1032.5
30.50
1032.9 1032.2 1033.5 1033.9 1034.2 1034.5 1034.9 1035.2 1035.5 1035.9
30.60
1036.2 1036.5 1036.9 1037.3 1037.6 1037.9 1038.3 1038.6 1038.9 1039.3
30.70
1039.6 1040.0 1040.3 1040.5 1041.0 1041.3 1041.7 1042.0 1042.3 1042.7
30.80
1043.0 1043.3 1043.7 1044.0 1044.4 1044.7 1045.0 1042.3 1045.7 1046.1
30.90
1046.4 1046.8 1047.1 1047.4 1047.8 1048.1 1048.4 1048.8 1049.1 1049.5
When provided for use by international aviation, the altimeter setting
is rounded to the nearest whole hektopascal, e.g., 28. 14-inches Hg =
952.9 hPa is rounded to 953 hPa.
16
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
2.8.4 – 2.8.4
2 Godkänt flygoperationellt underlag
2.9
Anropssignaler (Callsigns)
Vid ifyllande av punkt 7 ”Flygplans identitet” i färdplaner enligt respektive
flygslagsdel skall nedanstående tillämpas.
2.9.1
OAT-färdplan
Vid flygning på OAT-färdplan används normalt anropssignal/callsign enligt 2.9.1.1 Divisionscallsign (sida 17) tillsammans med två eller tre siffror
enligt 2.9.1.2 Sifferserie (sida 18). Följande anropssignal/callsign är också
godkända vid flygning på OAT-färdplan:
• ”Charlie” (”C” i färdplanen) tillsammans med siffror enligt 2.9.1.2 Sifferserie (sida 18) vid incidentuppdrag som kräver prioritet över annan trafik.
• ”Open Skies” (”OSY” i färdplanen) tillsammans med siffror enligt aktuellt lands tilldelade Open Skies-siffror följt av suffixen ”F”, ”T” eller ”D”,
där ”F” innebär att man har prioritet över annan trafik.
• Prefix ”Rescue”, tilldelat av ARCC/MRCC, tillsammans med normal anropssignal/callsign vid räddningsuppdrag.
• Vid övningsverksamhet kan anropssignaler/callsigns utöver nedanstående tabeller utnyttjas enligt luftrumsbestämmelser för respektive övning.
2.9.1.1
Divisionscallsign
Förband
Division/vht
F7
Förkortning
71 div
SPIDER
SP
72 div
GHOST
GH
73 div
GREMLIN
GR
F7 Sb flyg
GIMLET
GM
Tp84
MIGHTY
MY
FPL 100 och FPL
102
SWEDEFORCE
SVF
CRC (luftburen)
SKIBOX
-
Utländsk pilot
OSCAR
O
EK-elev
ROOKIE
RE
171.div
AQUILLA
AQ
172.div
GATOR
GT
F21
211.div
WOLF
WF
212.div
DALTON
DL
LSS
1.div
TRAINER
TR
2.div
MONSTER
MR
3.div
ROTOR
RR
UtbS
PREACHER
PR
Team 60
TEAM SIXTY
TX
TU JAS
HAMMER
HA
F17
2.9 – 2.9.1.1
Callsign
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
17
2 Godkänt flygoperationellt underlag
Förband
Division/vht
EK-elev
K3
Hkp-flottiljen
UAV
Callsign
Förkortning
GREEN
GN
TRIGGER
TG
21.hkpdiv
ICEPAC
IP
23.hkpdiv
DUSTY
DU
11.hkpdiv
WHITEFOX
WH
214.hkpdiv
CARBON
CB
32.hkpdiv
OSPREY
OY
31.hkpdiv
STINGRAY
ST
FTS
Incidentverksamhet
CHARLIE
C
FMV
T&E
TESTER
TS
SAAB
Provflygning 39
X-RAY
X
Serieprov/kontrollflygning
GRIPEN
GP
Kundflygning/
kontroll/ETPS
CUSTOMER
CU
SK60 kontrollflyg/mål GOBLIN
etc.
2.9.1.2
GB
Sifferserie
• Förband tilldelas sifferserien 01-999. Sifferserier ska vara olika för divisioner/flygstyrkor på samma förband, enligt L CF direktiv. Detta för att
undvika att ha flera xxxx 01, xxxx 02 i luften samtidigt.
• TpSpec nyttjar 800-serien för Tp84 respektive 600-serien för Fpl 100 och
Fpl 102 samt 102D.
• JAS39 nyttjar 01-99, dock inte jämna tio-tal. Serien 100-199 reserv för
framtida bruk.
• SK60 skall ha treställig nummerserie. 2-sits nyttjar 200-serien och 4-sits
nyttjar 400 serien. Undantag: Flygskolan (LSS) använder fennummer.
• Hkp nyttjar 300-serien
• UAV nyttjar 900-serien
2.9.2
GAT-färdplan
2.9.2.1
Nationellt inom Sverige
Vid flygning på GAT-färdplan nationellt inom Sverige används ”Swedeforce” (SVF) tillsammans med sifferserie enligt 2.9.1.2 Sifferserie (sida 18) ovan.
Om luftfartyget genomför permittenttransport eller transport för en myndighet, organisation eller företag utanför försvarsmakten, ska bokstaven X
läggas till efter sifferserien. Exempel: SVF845X.
Under Open Skies-uppdrag i Sverige får dock tilldelat Open Skies-callsign,
enligt 2.9.1 OAT-färdplan (sida 17) ovan, användas.
18
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
2.9.1.1 – 2.9.2.1
2 Godkänt flygoperationellt underlag
2.9.2.2
Internationellt utanför Sverige
Vid flygning på GAT-färdplan internationellt används ”Swedeforce” (SVF),
tillsammans med en sifferserie, som erhålls efter kontakt med Diplo-avdelningen på TSFE Såtenäs. Under Open Skies-uppdrag utanför Sverige får
dock tilldelat Open Skies-callsign, enligt 2.9.1 OAT-färdplan (sida 17) ovan,
användas.
2.9.2.2 – 2.9.2.2
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
19
3
Övrigt
3.1
Flyginfo SE
Stödenheten för militär flyginformation, Flyginfo SE, är Försvarsmaktens
försörjningsenhet för analog och digital navigations- och flyginformation
(aeronautisk information). Syftet är att leverera den aeronautiska information som behövs inom Försvarsmakten i form av källdata och godkända
flyginformationsprodukter.
Målet är att alla användare av denna information skall använda data från
samma källa vid samma tidpunkt. Flyginfo SE tillhandahåller kvalitetssäkrad och versionshanterad information med regelbundna uppdateringar,
och levererar även specialanpassad information vid uppkomna behov som
t ex övning eller insats.
Flyginfo SE nås på telefon 08-797 70 20.
3.2
www.briefingrummet.se
Nu finns www.briefingrummet.se som ett stöd för planering av flygningarna i FM. Utges av LFV på uppdrag av HKV.
Briefingrummet kan dessvärre endast användas av dem som har tillgång
till internet då teknisk länkmöjlighet från FOM-sidan saknas.
Observera att Briefingrummet är ett stöd och komplement till ordinarie
planläggning.
3.1 – 3.2
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
21
Bilaga 1 Tidigare ändringshistorik –
FOM-C
Tabell B1:1 Ändringsuttryck FOM.
Uttryck svenska
Expression english
Betydelse
Meaning english
Förtydligande
Clarification
Vi utvecklar befintlig text/ We develop an
stycke.
existing text/paragraph.
Nytt avsnitt/underavsnitt
New section/subsection
Vi lägger till helt nytt avsnitt/underavsnitt.
A new section/
subsection is added.
Rättad
Revised
Ett FEL som rättats.
A fault correction.
Uppdaterad
Updated
T ex datum, skrivelsenr,
dokumentnamnsbyten,
omlitterering, osv.
E.g. date, document number,
change of document name, revise of heading
number, etc.
Senaste ändringar finns i Ändringshistorik – FOM-C.
Tabell B1:2 Sammanställning av ändringar i tidigare versioner.
Version
Avsnitt/Paragraf
Ändring
Datum
2.28
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum och ny version.
2015-06-01
2.27f
FOM-C – Titelsida
Ny version.
2015-05-04
Webbgränsytan
ATP-56 – Air-to-air refuelling, uppdateringar:
• ATP 3.3.4.2 – National SRD – Sweden
27 April 2015
2.27
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum och ny version.
2015-02-01
2.1 Övergripande publikationer
Ändring av text ”ATP-56(B)” till
”ATP-3.3.4.2”.
2.26
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum och ny version.
2014-10-01
2.25d
FOM-C – Titelsida
Ny version.
2014-06-26
Webbgränsytan
ATP-56 – Air-to-air refuelling, uppdateringar:
• NATO Air to Air Refuelling Procedures
ATP-3.3.4.2
Ed (C) Ver 1, November 2013
2.25
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum och ny version.
2014-06-01
2.24c
FOM-C – Titelsida
Ny version.
2014-02-19
2.9.1 OAT-färdplan
Borttagning av en punkt.
2.9.1.1 Divisionscallsign
Uppdaterad
2.9.1.2 Sifferserie
Uppdaterad
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum och ny version.
2.24
B1 – B1
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
2014-02-01
23
Bilaga 1 Tidigare ändringshistorik – FOM-C
Version
Avsnitt/Paragraf
Ändring
Datum
2.9.1.1 Divisionscallsign
Uppdaterad
2.23
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum och ny version.
2013-10-01
2.22b
FOM-C – Titelsida
Ny version.
2013-06-19
2.9.1.1 Divisionscallsign
Uppdaterad
2.22
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum och ny version.
2013-06-01
2.21f
Webbgränsytan
ATP-56 – Air-to-air refuelling:
2013-05-06
• ATP-56 – Part 5 Nations and Organisations Annexes – National SRD –
Sweden (APRIL 2013)
2.21
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum och ny version.
2013-02-01
2.20h
FOM-C – Titelsida
Ny version.
2012-12-01
2.1 Övergripande publikationer
Uppdaterad
FOM-C – Titelsida
Ny version.
2.9.2.1 Nationellt inom
Sverige
Uppdaterade färdplanbestämmelser.
Webbgränsytan
“Fighting edge” finns nu tillgänglig via det
vänstra navigeringsfönstret.
2.20
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum och ny version.
2012-06-01
2.19
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum och ny version.
2012-06-01
2.18c
FOM-C – Titelsida
Ny version.
2012-03-07
Webbgränsytan
ATP-56(B) – Air-to-air refuelling:
2.20g
2012-11-15
• ATP-56(B) – Air-to-air refuelling – ATP
3.3.4.2(B)
(22 JANUARY 2010, Change 2)
• ATP-56(B) – Part 5 National and organisational procedures
(Aug 10 )
• ATP-56(B) – List of effective pages to
Part 5
(Aug 10)
SWE SOP CAS finns nu tillgänglig även
via det vänstra navigeringsfönstret.
2.18
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum och ny version.
2012-02-01
2.17f
FOM-C – Titelsida
Ny version.
2012-01-09
2.9.1.1 Divisionscallsign
Uppdaterad
FOM-C – Titelsida
Ny version.
2.9 Anropssignaler
(Callsigns)
Uppdatering av anropssignaler
2.17c
2.17
2.16
2.15
24
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum och ny version.
2.8.4 Tryck
Uppdaterad
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum och ny version.
2.8.4 Tryck
Ny tabell om tryckomvandlig
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum och ny version.
Alla kapitel
Generell uppdatering av korrekturfel
samt ensning av begrepp.
2011-10-24
2011-10-01
2011-06-01
2011-02-01
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
B1 – B1
Bilaga 1 Tidigare ändringshistorik – FOM-C
Version
Avsnitt/Paragraf
Ändring
Datum
2.14h
FOM-C – Titelsida
Ny version.
2011-01-01
Alla kapitel
Generell uppdatering av korrekturfel
samt ensning av begrepp.
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum och ny version.
2.9 Anropssignaler
(Callsigns)
Nytt underkapitel
2.13
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum och ny version.
2010-06-01
2.12
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum.
2010-02-01
2.11
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum.
2009-10-01
3.2 www.briefingrummet.se
Nytt underkapitel
FOM-C – Titelsida
Uppdaterad
2.7.2 Målplatser
Nytt underkapitel
2.10
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum.
2009-06-01
2.09e
Alla kapitel
Generell uppdatering av korrekturfel
samt uppensning av begrepp.
2009-04-01
2.3 Kartor
Förtydligande
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum.
Tabell B1:1
Förtydligande – ny tabell med ändringsuttryck är införd.
2.1 Övergripande publikationer
Uppdaterad
Webbgränsytan
ATP-56(B) (Air-to-air refuelling) finns nu
tillgänglig via det vänstra navigeringsfönstret.
2.08
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum.
2008-11-01
2.07
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum.
2008-09-01
2.06
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum.
2008-06-01
Alla kapitel
Generell uppdatering av korrekturfel
samt uppensning av begrepp.
2.14
2.10d
2.09
2.05
2.04
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum.
2 Godkänt flygoperationellt underlag
Korrekturändringar.
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum.
2.3.3 Övriga nationella
kartor
Namnändring.
2.4.2 Beställning geografisk information, ej
luftrumsinformation
Ny punkt.
2010-10-04
2009-07-07
2009-02-01
2008-04-01
2008-02-01
2.8 Omvandling mellan Uppdelad i nya underavsnitt.
metriska och internationella enheter
2.03
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum.
2007-12-01
2.3.2 Internationella
Uppdaterad tablå över kartor.
flygkartor (påtryck i fot)
B1 – B1
2.4.1 Beställning navigations- och flyginformation
Ny punkt.
3.1 Flyginfo SE
Uppdaterad information.
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
25
Bilaga 1 Tidigare ändringshistorik – FOM-C
Version
Avsnitt/Paragraf
Ändring
Datum
2.02
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum.
2007-10-15
tom
2007-11-30
2.8 Omvandling mellan Smärre textändringar.
metriska och internationella enheter
2.01
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum.
2.3.1 Nationella flygkartor (påtryck i fot/
meter)
Tillägg ”fot/” i rubrik.
2.6 Flyghinder
Ny karta 1:250 000
3.1 Flyginfo SE
Ändring till LFV samt nytt telefonnummer.
1.7
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum.
2007-02-01
1.6
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum.
2006-12-01
1.5
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum.
2006-11-01
1.4
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum.
2006-10-01
1.3
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum.
2006-09-01
1.2
FOM-C – Titelsida
Nytt fastställelsedatum.
2006-08-01
1.1
Godkänt flygoperationellt underlag
Hinderkarta 1:100 000 flyttad från flygkartor till övriga kartor.
2006-07-01
1.0
FOM-C
Första utgåvan på emil.
2006-06-12
26
2007-09-01
Förtydligande av kartor.
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
B1 – B1
28
Thomas Härdelin, Saab AB (publ.) Support
and Services
Björn Brundin, Saab AB (publ.) Support
and Services
FOM-C
(Oktober 2015 – Januari 2016)
Version: 2.29d (Oktober 2015 – Januari 2016 – 2015-10-21) Boken är producerad i samarbete med Saab AB (publ.) Support and Services.
Redaktörer