Anbudsunderlag för systemleverantör

Comments

Transcription

Anbudsunderlag för systemleverantör
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Anbudsunderlag för systemleverantör
Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för
offerering av ett passivt fiberoptiskt när för bredband till Sjöhultsfiber ekonomisk
förening. Detta underlag och offerten kommer att vara en del av avtalet mellan
Fiberföreningen och utvald leverantör.
1. Allmänt
1.1. Beställare
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, 769629-4573
c/o Per Ola Olsson
Box 4042
227 21 Lund
0705-306161
[email protected]
1.2. Kontaktpersoner
Anbudsfrågor
Entreprenadarbeten (under genomförandet)
Per Ola Olsson
Sven-Erik Håkansson
Box 4042
227 21 Lund
Höjaholm 515
286 92 Örkelljunga
0705-306161
0702-434828
[email protected]
[email protected]
1.3. Intresseanmälan och frågor
Intresse för denna offertförfrågan anmäls via e-post: [email protected]
Eventuella frågor angående denna offertförfrågan ställs och besvaras enbart via
e-post. Samtliga inkomna frågeställningar och svar skickas till alla som via epost anmält sitt intresse för upphandlingen. Offert får EJ skickas med e-post.
Frågor inkomna till ovanstående e-postadress senare än 2015-02-26 kommer
inte att besvaras.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
1.4. Anbudslämnande
Skriftligt anbud i ett original jämte en kopia, skall vara Sjöhultsfiber ekonomisk
förening tillhanda, i ett slutet kuvert, märkt ”Anbud systemleverantör”, senast
nedan angivna anbudsdag. Anbudet skall vara undertecknat av behörig
företrädare för anbudsgivaren.
Inlämnat anbud skall redovisa och beskriva efterfrågade produkter och beskriva
tjänsterna samt bör följa förfrågningsunderlagets struktur.
1.5. Sista anbudsdag
2015-02-27
1.6. Anbudets giltighet
Anbudet skall vara giltigt 2 månader från sista anbudsdag.
1.7. Kalendarium
Annonsering
2015-02-13
Sista dag för att ställa frågor
2015-02-26
Sista dag för att lämna anbud
2015-02-27
1.8. Språk
Anbudet skall i sin helhet vara avfattat på svenska språket.
1.9. Terminologi

AB04, allmänna bestämmelser avsedda att användas vid byggnads-,
anläggnings- och installationsentreprenader. Se
http://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-upphandling/ab04-allmanna-bestammelser/

BAS P och BAS U, personer med ansvar för arbetsmiljön. Se
http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=162

SKV 4820, en blankett från Skatteverket som besvarar frågan om hur ett
företag sköter sina skatter och avgifter.
1.10. Ersättning för anbudsgivning
Ersättning för anbudsgivning lämnas inte.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
2. Bakgrund, omfattning och villkor
2.1. Bakgrund
I Örkelljungas kommun har Sjöhultsfiber ekonomisk förening bildats och skall
bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman
samtliga intresserade fastigheter i nedan beskrivet geografiska område.
I systemleveransen ingår projektering, material, bygge av huvudnoden (skåp
som inhyser klimatkontroll, batteribackup, aktiv utrustning och korskoppling.),
installation och dokumentation av det passiva fibernätet. Det ingår inte grävning/
återställning.
Området ingår i Åsljunga telestationsområde och berör primärt Sjöhultsområdet
runt Hultasjön och vägen från telestationen samt ca 1km norrut längs
Höjaholmsvägen. Vägar inom området är i huvudsak enskilda utom för tätorten
Åsljunga.
Totalt finns idag 33 fastboende personer i området. Fastighetsbeståndet fördelar
sig på;
- 33 permanenta fastigheter
- 102 fritidsfastigheter
- 64 obebyggda tomter
- 1 företag/organisationer.
Av dessa fastigheter har dryga 65 antal i dagsläget anmält intresse om
anslutning av fiber men kommer sannolikt att öka. Det passiva fibernätet blir
dimensionerat för 100 procent av anslutna fastigheter.
Etapp 2 (ej beslutat än) är ett ett helt separat nät i tätorten Åsljunga.
Det innebär att denna denna etapp eventuellt inte kommer att beställas.
Ytterligare information om Föreningen och området finns på Föreningens
webbplats http://sjohultsfiber.se
2.2. Anbudets omfattning
Följande skallkrav skall uppfyllas i anbudet och ingå i offererade priser:
• Anbudsgivaren skall hjälpa till att organisera Föreningen med rutiner och
styrdokument så att föreslagen utbyggnad kan genomföras på ett
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
kostnadseffektivt sätt. Föreslå hur frivillig arbetskraft kan utnyttjas utan att
äventyra arbetsskydd och kvalitet i slutligt fibernät.
• Projektering och justering av nätet utifrån medlemmar i Föreningen.
• Anbudsgivaren skall säkerställa att Föreningens nät projekteras och
dokumenteras i ett webbaserat verktyg som ex Google Earth eller minst
likvärdigt som ger föreningen möjlighet att leverera nätsträckning, noder och
anslutna fastigheter som en GIS-fil till länsstyrelsen vid slutredovisningen och
nätdeklaration. Anbudsgivaren bör säkerställa att nätet också skrivs in i
ledningskollen med en ansvarig kontaktperson för Föreningen.
• För dokumentation och registrering måste underentreprenörer certifierade av
Skanova användas. Dessa finns listade på: www.skanova.se/dok-reg
• Anbudsgivaren skall genomföra sitt uppdrag på ett professionellt och
fackmannamässigt sätt.
• Anbudsgivaren skall leverera material i form av kanalisationsslang, brunnar,
skåp, boxar, markeringsband och fiber i rätt tid för att minimera Föreningens
kostnader för gräventreprenör och för att projektet skall följa gemensamt
fastlagt tidplan. Vite utgår med 2 % av etappens materialkostnad per påbörjad
vecka efter avtalad leveransdag enligt uppgjord tidplan.
• Installation av kanalisationsslang och fiber inklusive övrigt material skall vara
ett beprövat system som tillsammans garanterar lång, pålitlig och trygg funktion
under minst 20-30 år.
• Anbudsgivaren skall leverera komplett leverans enligt specifikation i avsnitt
4.5.
• Installationen skall omfatta ett eller två fiberpar per fastighet/hushåll.
• Schaktdokumentation samt märkning/ID för kablar och rör.
• Komplett dB inmätning av hela fibernätet.
• Leverabler inför slutbesiktning är bl.a. följande (där det är tillämpbart):

Servitutsavtal, Överenskommelser och Nöjdförklaringar

Besiktningsutlåtande från Trafikverket

Mätprotokoll fiber (OTDR och effektmätare) Programvara för kontroll av
OTDR protokoll skall ingå

Mätprotokoll söktrådsnätet
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening

Utskarvningsschema

Stativförteckning

Stycklista med fabrikat, typnummer och leverantör

Översiktsschema

Relationsritningar i A1-format(detaljrikedom/skala i överenskommelse
med beställaren)
• Anbudsgivaren skall tillsammans med Fiberföreningen och i samordning med
gräventreprenören åstadkomma en leverans och tidplan för projektet med
lämpliga etapper som godkänns skriftligt av bägge parter innan leverans
påbörjas. I samband med denna görs också en överlämningsplan för
slutbesiktning.
2.3. Villkor som föreningen måste kunna visa att man följer i
tillämpliga delar i sina upphandlingar.
1. Bredbandet skall kunna användas samtidigt av flera operatörer.
2. Projektet får inte gynna någon särskild teknik- eller nätplattform.
3. Befintlig infrastruktur skall användas i den utsträckning som det är möjligt,
om detta inte leder till att befintliga dominerande aktörer gynnas.
4. Tredjepartsoperatörer skall beviljas grossisttillträde till bredbandet på ett
icke-diskriminerande sätt. i enlighet med vad som sägs i gällande förordning
om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder (”Förordningen”).
5. Priset för sådant grosstillträde som avses i punkten 4 ovan ska, om
tillhandahållandet sker inom sju år från det att projektet färdigställdes,
grundas på de grossistpriser som allmänt gäller för jämförbara tjänster.
6. Anbudsgivaren skall åta sig att under fem år från det att bredbandet togs i
bruk upprätta en separat redovisning för den verksamhet som avses med
anbudet och medverka vid den kontroll som avses i Förordningen.
7. Anbudsgivaren skall åta sig att återbetala en del av lämnad ersättning om
vinsten för den verksamhet som avses med anbudet vid den kontroll som
avses i Förordningen visar sig vara högre än den genomsnittliga vinsten för
bredbandssektorn under samma tidsperiod.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
3. Pris, Förarbevis, Försäkringar, tid för
färdigställande m.m.
3.1. Systemleverantörens anbud
Totala kostnaden för leverans per etapp anges.
3.2. Avgående kostnader
Föreningens insats är förutom kapital medlemmarnas dagsverke. Eventuellt
arbete som utförs av Föreningen innan entreprenaden avgår från
kontraktssumman.
3.3. Garanti
Samtliga produkter skall ha god funktionalitet och åldersbeständighet som kan
bevisas med produktgarantidokument.
Garantin börjar gälla från av Föreningen godkänd leverans.
Allt materiel samt förläggning skall klara kraven enligt Svenska
Stadsnätsföreningens rekommendationer Robusta nät och Robusta Noder,
senaste utgåva. Även Svensk Energis EBR KJ 41 och Skanova guidelines är
godkända som regelverk att förlägga kanalisation och bygga nätet från.
AB04 gäller för hela entreprenaden, dvs. bl.a. funktionsgaranti 4 år på
installationen samt 2 år på material.
Dokumentationen skall bevaras av leverantören till dess Föreningen beslutar
annat, dock längst 10 år utan särskilt avtal.
3.4. Tid för färdigställande
Installationen skall i sin helhet vara klar för driftsättning 2015-12-01.
3.5. Anbudsprissättning
Anbudet skall i så stor utsträckning som möjligt specificeras så att det går att
uppskatta hur totalkostnaden påverkas om antalet medlemmar (anslutna
fastigheter) förändras då arbetet fortskrider. För att kunna förutse vilka
kostnader som tillkommer/avgår önskar Föreningen enhetspriser på de produkter
och tjänster som krävs för installationen såsom:
- Slang per meter
- Söknät per meter
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
- Slingbrunn
- Fiberskåp
- Fibernod
- Fiberbox
- Fiberuttag inkl skarvstycke, fiberkontakt.
- Fiberblåsning per meter
- Fibertekniker per timma.
- Tryckning under väg och liknande
3.6. Kostnadsändring
Avtalade priser är fasta under hela projektets gång.
3.7. Samförläggning
På de sträckor som E.on gräver ner elkabel avser Föreningen att skriva ett
samförläggningsavtal. På dessa sträckor är kanalisation redan genomförd och här
gäller anbudet endast fiberinstallation. Skapar detta merkostnader redovisas
dessa delar separat.
3.8. Besiktning
Föreningen anlitar en besiktningsman för slutbesiktning och kontroll av att
arbetet är professionellt genomfört.
3.9. Betalningsplan
Betalning sker efter överenskomna leveransetapper i gemensamt framtagen
leverans och tidplan men tio procent av kontraktssumman betalas först efter
godkänd slutbesiktning.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
4. Krav på anbudsgivaren
4.1. Allmänna krav
Anbudsgivaren skall ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende registreringar
och betalningar för sociala avgifter och skatter. I de fall anbudsgivaren avser att
använda underleverantörer för att utföra delar av uppdraget skall även
underleverantören uppfylla dessa krav.
Anbudsgivaren skall i sitt anbud ange, alternativt till anbudet bifoga:
(i)
Kopia på högst 3 månader gammalt registreringsbevis för företaget
utfärdat av behörig officiell myndighet (för svenska företag från Bolagsverket).
(ii)
Anbudspris enligt punkt 3.5.
(iii)
varför).
Den senaste årsredovisningen (om denna inte kan lämnas, beskriv
(iv)
Uppgift huruvida villkoren i denna offertbegäran kan accepteras eller
inte. I den mån vissa av villkoren inte accepteras skall anbudsgivaren lämna
förslag till ny lydelse av sådant villkor.
(v)
Uppgift om att anbudet är giltigt till och med den 27/4-2015.
(vi)
Referenser i enlighet med punkt 4.3 nedan.
(vii)
Intyg att erforderlig försäkring innehas enligt punkt 4.4 nedan.
(viii)
Uppgift om att erforderliga förarbevis och tillstånd finns.
(ix)
Namn på Bas P samt Arbetsmiljöplan.
(x)
Enkel företagspresentation inklusive nyckeltal och information om
ägarstruktur.
(xi)
Ett varuprov på offererat material i form av kanalisationsslang, fiber,
brunnar och boxar.
(xii)
Produktbeskrivningar och produktgarantier för allt material som ska
användas vid installationen.
(xiii)
Bifoga uppgifter, högst 3 månader gamla, motsvarande SKV 4820
”Begäran/Svar Offentliga uppgifter” avseende de anbudsgivare som lämnar in
anbud.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
4.2. Uteslutningsgrunder
En anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne;
(a)
Är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller
föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är
underkastad näringsförbud.
(b)
Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation,
tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande.
(c)
dom.
Är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen
(d)
Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
(e)
Har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller
sociala avgifter.
(f)
I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda
upplysningar eller lämna felaktiga upplysningar som begärts med stöd av
bestämmelserna i 10 kap. lag (2007:1091) om offentlig upphandling.
4.3. Referenser
Anbudsgivaren skall ha utfört minst tre uppdrag omfattande liknande projekt
under de senaste fem åren. Med liknande projekt avses uppdrag som innefattar
systemleverans och fiberarbete i fiberföreningar. Erfarenheten skall visas genom
en förteckning över relevanta uppdrag hos minst tre referenskunder, vilken skall
bifogas anbudet. I de fall anbudsgivaren avser att använda underentreprenörer
kan referenser avse underentreprenörs referenser i relevanta delar. För
underentreprenörer ansvarar anbudsgivaren som för eget arbete.
Förteckningen skall innehålla följande information:

Företag, namn och adress

Kontaktperson, verksamhetsplats, adress och telefon

Avtalsperiod

Kort beskrivning av uppdraget
4.4. Försäkringar
Anbudsgivaren skall ha erforderligt försäkringsskydd för uppdragets utförande.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
4.5. Specifika krav - Nätspecifikation
Upphandlingen omfattar ett passivt fiberoptiskt nät för bredband, härefter kallat
Nätet. Syftet är att sammankoppla alla fastigheter i området, se bilaga 2. Alla
anslutna fastigheter skall i princip anslutas med 2 (eller 4) fibrer. Därtill skall
Nätet dimensioneras för viss utbyggnad.
Upphandlingen omfattar tre etapper med nedanstående omfattning.
Obs: Etapp 2 är ett helt separat nät i tätorten Åsljunga och är inte beslutad än.

Etapp 1: Kanalisationslängd 27,2 km. Skarvning/terminerning sker i ett
nodhus, en anslutningspunkt och 9 optoskåp samt det antal
abonnenternoder som valt att ansluta sig.

Etapp 2 (Ej beslutad än): Kanalisationslängd 4,4 km.
Skarvning/terminerning sker i en anslutningspunkt och 2 optoskåp samt
det antal abonnenternoder som valt att ansluta sig.

Etapp 3: Kanalisationslängd 12,3 km. Skarvning/terminerning sker i 2
optoskåp samt det antal abonnenternoder som valt att ansluta sig.
4.5.1 Dimensionering av spridningsnätet
Fibernätet skall dimensioneras för samtliga anslutna fastigheter samt fastigheter
med slang framdragen till tomtgräns. (=samtliga i bilaga 2) Det förekommer
några platser där Föreningen ser en eventuell framtida utbyggnad, dessa pekas
ut i bilagorna. Spridningspunkter i form av skåp eller brunnar förläggs på ett
praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.
4.5.2 Begränsningar i utbyggnaden
Fiber installeras endast till deltagande fastigheter från sista skarvskåpet.
4.5.3 Huvudnoden - "Teknikhus"
Huvudnoden är ett skåp som inhyser klimatkontroll, batteribackup, aktiv
utrustning och korskoppling. Till Nätet hör den passiva termineringen av
ingående fiberkablar och fibrer. Det betyder stativ och ena halvan av ODF:en
med kontakterade fibrer. Patchkablar för inkoppling av senare utvald
Kommunikationsoperatör skall ingå.
Leverans av elanslutning till huvudnoden åligger också anbudsgivaren (alla
anslutningskostnader skall ingå i entreprenaden).
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
4.5.4 Abonnentnoden
I det passiva nätet ingår ett skåp/box där abonnentutrustning och batteribackup
installeras per ansluten fastighet. Abonnenten står själv för elanslutningen och
eventuell batteribackup. Lämpliga fiberconverters kommer att levereras av
utvald kommunikationsoperatör men monteras av anbudsgivaren. Skåpet skall i
överenskommelse med fastighetsägaren placeras på lämplig plats inomhus/utomhus, dock max 10m från husvägg.
4.5.5 Kanalisation och förgreningsnoder
Stamnätets slangdimension mellan skåp och brunnar skall vara minst 16/12 mm.
Serviceslangarna från skåp eller brunn till respektive fastighet skall vara minst
16/12 mm.
Buntad optoslang eftersträvas där det är ekonomiskt försvarbart,
speciellt i etapp 1 pga ökad kostnad för samförläggning av fler slangar.
Brunnar och kopplingsboxar skall vara dimensionerade enligt punkt 4.5-4.5.1
samt uppfylla kraven i punkt 4.5.7.
4.5.6 Fiber och kabel
All fiber skall klara kraven enligt IEC G.652 och/eller IEC G.657.
All fiberkabel skall klara kraven enligt IEC 60794-5.
Kontaktdon för nätet skall vara SC-UPC, likvärdig eller av Föreningens utvalde
kommunikationsoperatör önskade kontaktdon. Endast ett kontaktdon behöver
kopplas in i abonnentnoden i det fall man har 4 fibrer till varje fastighet.
Totaldämpning från huvudnod till abonnentnod får ej begränsa
överföringskvaliteten för förbindelsen.
Kraven på enskild svets skall understiga 0,3 dB (rak skarv) och 1 dB mot
anslutning (kontakt). Det betyder bättre än 10 dB under hela garantitiden.
4.5.7 Materiel och installation
All materiel samt förläggning skall klara kraven enligt ”Svenska
Stadsnätsföreningen, SSNf – Robusta nät” och ”Robusta Noder” (senaste
utgåva). Även Svensk Energi EBR KJ 41 eller Skanovas guidelines är godkända
som regelverk att förlägga kanalisation och bygga nätet från.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
5. Utvärdering av anbud
Förutsatt att en leverantör och dennes anbud bedömts uppfylla samtliga skallkrav under kapitel 4.1 kommer Föreningen utvärdera anbudet mot bakgrund av
nedan angivna kriterier och viktning. Anbudet utvärderas utifrån kriterium nr 1,
se nedan, samt kriterierna nr 2-4. Kriterierna nr 2-4 åsätts en poäng från 1-5 där
5 poäng bäst uppfyller Föreningens krav. Erhållen poäng för kriterierna nr 2-4
multipliceras med viktningen för varje kriterium och ger en viktad poäng.
Beträffande kriterium nr 1 ”Lägsta rörliga timpris” gäller särskilt följande. Det anbud som
anger det lägsta priset för genomförande kommer att åsättas 5 poäng. Anbud med högre
pris erhåller poäng i direkt proportion till det lägsta priset enligt följande formel: lägst
pris / högre pris x 5 poäng. Poängsumman kommer härefter att viktas till 50 procent.
Exempel: En anbudsgivare lämnar ett pris om 1 000 kr, vilket är det lägsta av de
lämnade anbuden. Detta anbud åsätts 5 poäng (före viktning). Den anbudsgivare som
lämnar ett anbud med priset 1 250 kr tilldelas 4 poäng (1 000 / 1 250 x 5). Efter viktning
av poängen (4 x 0,50) erhåller sistnämnde anbudsgivare 2 poäng för kriteriet ”Lägsta
rörliga timpris”.
Den leverantör som erhåller högst totalpoäng efter att samtliga viktade poäng
summerats kommer att anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
och får leverera till Föreningen. Om flera leverantörer skulle erhålla samma
totalpoäng får den leverantör som lämnat lägsta pris för genomförande leverera
till Föreningen.
Förutsatt att en anbudsgivare och dennes anbud bedömts uppfylla samtliga skallkrav kommer Föreningen utvärdera anbudet mot bakgrund av följande kriterier:
Nr
Kriteria
Viktning Poäng
Maxsumma
1
Lägsta pris för genomförande
25 %
1,25
2
Referenser på genomförda uppdrag
15 %
0,75
3
Helhetsansvar (lämnar anbud på samtliga
etapper och även för markentreprenad)
15 %
0,75
4
Upplevd materialkvalitet och enkelt
handhavande för Föreningen
15 %
0,75
5
Dokumentationskvalitet, GIS material, stöd
till slutredovisning
15 %
0,75
6
Leverantörens kapacitet och kompetens
15%
0,75
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Samtliga kriteria sammaräknade ger maximalt 5 poäng, högst värde här får
affären.
Föreningen kan komma att välja leverantör utan föregående förhandling.
Samtliga anbud öppnas samtidigt vid ett protokollfört styrelsemöte.
5.1. Kontraktstilldelning
Tilldelningsbeslut tas vid ett protokollfört styrelsemöte eller vid ett extra insatt
protokollfört föreningsmöte. Tilldelningsbeslut skickas till samtliga leverantörer
som lämnat anbud. Kontrakt tecknas sedan med vald leverantör efter 10 dagar.
Någon överprövningsrätt för leverantör finns ej.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
6. Bilagor
Bilaga 1: Karta/lista över sträckor som skall grävas.
Bilaga 2: Karta/lista över kanalisation inklusive fastighetskarta.
Bilaga 3: Grundprinciper som föreningen har att beakta i sin upphandling.
Bilaga 4: Skanovas kravspecifikation för byggnation av byalagsfiber.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Bilaga 1: Sträckor att gräva
Sträckor uppmätta med Google Earth.
Etapp 1 och 2 görs samtidigt som E.on gräver i området så koordination
med deras anlitade entreprenör är av högsta vikt.
Delsträckor:
 Etapp 1: 1681 meter
 Etapp 2: 579 meter (ej beslutad än)
 Etapp 3: 2778 meter
Grävning, etapp 1
Norra delen
I kartan ovan är grönt de sträckor som E.on gräver och de i LILA de som
vi nu vill ha offert på.
Längd på de lila sträckorna (medurs från vänster):
84m + 172m + 59m + 105m + 57m + 103m + 79m, Totalt 659 meter.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Södra delen
I kartan ovan är grönt de sträckor som E.on gräver och de i LILA de som
vi nu vill ha offert på.
Längd på de lila sträckorna (medurs från vänster):
96m + 98m, Totalt 194 meter.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Åsljunga
Denna stäcka är söderut längs Sjöhultsvägen från nummer 34 (Åsljunga
mekaniska), öster ut på Sjöhultsvägen 18-20 och söderut över gamla
banvallen samt Stationsvägen.
Total sträcka är 828 meter.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Grävning etapp 2
Åsljunga (ej beslutad än)
Längd på de blå sträckorna (medurs från vänster):
166m + 80m + 130m + 203m, Total sträcka är 579 meter.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Grävning etapp 3
Norra delen
Längd på de blå sträckorna (medurs från vänster):
317m + 144m + 96m + 430m + 56m + 268m + 1202m + 40m + 120m
+ 105m, Totalt 2778meter.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Bilaga 2, kanalisationslängder
Sträckor uppmätta med Google Earth. Etapp 1-2 görs samtidigt som E.on
gräver i området så koordination med deras entreprenör är av högsta vikt.
Sammanfattning
Stamnät: 8331 meter (varav 748 meter i etapp 3)
Slang till abonnentnoder:
 Etapp 1: 19645 meter
 Etapp 2: 4174 meter (ej beslutad än)
 Etapp 3: 11530 meter
Stamnät, byggs i etapp 1
Terminologi



AP, Anlutningspunkt/telestation
TH, Teknikhus
FKP, Fiberkoncentrationspunkt
Stamnät
Nedan visas slangdragning mellan AP och TH (rosa/lila) samt mellan TH
och FKP (orange). Anm: FKP4:2 hör egentligen hemma under etapp 3
men redovisas ändå i nedanstående karta.
FKP
1
2
3
4
4:2 (Tillhör etapp 3)
5
6
6:2
7
AP
Dras till Längd
FKP2
339
FKP3
338
TH
495
TH
429
FKP4
748
TH
454
FKP5
483
FKP6
249
FKP6 1109
TH 3687
8331
Sålunda går två slangar norrut från
TH, en till FKP3 och en till FKP 4, samt
två söderut, en till FKP5 och en till AP.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Slang till abonnentnod, etapp 1
Anmärking: Det finns slang till abonnentnod från FKP1, 2 och 4 i både
etapp 1 och 3.
Slang till abonnentnod från FKP1 och FKP2
FKP
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fastighet
Järnbläst 3:30
Järnbläst 3:31
Järnbläst 3:50
Järnbläst 3:51
Järnbläst 3:52
Järnbläst 3:53
Järnbläst 3:54
Järnbläst 3:55
Järnbläst 3:56
Järnbläst 3:57
Fastighetsadress
Fjärilstigen 14
Fjärilstigen 16
Fjärilstigen 31
Fjärilstigen 29
Fjärilstigen 27
Fjärilstigen 25
Fjärilstigen 23
Fjärilstigen 8
Fjärilstigen 10
Fjärilstigen 12
Längd
61
122
160
120
104
128
182
197
154
61
1289
FKP
2
2
2
2
2
2
2
2
Fastighet
Järnbläst 3:09
Järnbläst 3:11
Järnbläst 3:12
Järnbläst 3:13
Järnbläst 3:14
Järnbläst 3:17
Järnbläst 3:18
Järnbläst 3:19
Fastighetsadress
Fjärilstigen 13
Fjärilstigen 9
Fjärilstigen 11
Fjärilstigen 19
Fjärilstigen 7
Fjärilstigen 15
Fjärilstigen 21
Fjärilstigen 17
Längd
21
138
101
253
53
71
213
283
1133
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Slang till abonnentnod från FKP3 och FKP4
FKP
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Fastighet
Sjöhultet 2:26
Sjöhultet 2:27
Sjöhultet 2:28
Sjöhultet 2:30
Sjöhultet 2:31
Sjöhultet 2:32
Sjöhultet 2:33
Sjöhultet 2:34
Sjöhultet 2:35
Sjöhultet 2:36
Sjöhultet 2:37
Sjöhultet 2:38
Sjöhultet 2:39
Sjöhultet 2:40
Sjöhultet 2:41
Sjöhultet 2:42
Sjöhultet 2:43
Sjöhultet 2:44
Sjöhultet 2:45
Sjöhultet 2:48
Fastighetsadress
Myrstigen 12
Myrstigen 14
Myrstigen 16
Myrstigen 20
Myrstigen 22
Myrstigen 24
Myrstigen 26
Myrstigen 28
Myrstigen 30
Myrstigen 32
Myrstigen 34
Myrstigen 9
Myrstigen 7
Myrstigen 5
Myrstigen 3
Myrstigen 1
Myrstigen 10
Myrstigen 8
Myrstigen 6
Myrstigen 4
Längd
49
23
48
101
132
128
104
24
26
79
125
122
74
42
6
45
156
197
191
159
1831
FKP
4
4
4
4
4
4
4
4
Fastighet
Sjöhultet 2:06
Sjöhultet 2:46
Sjöhultet 2:47
Sjöhultet 2:49
Sjöhultet 2:50
Sjöhultet 2:51
Sjöhultet 2:52
Sjöhultet 2:53
Fastighetsadress
Skalbaggestigen 5
Skalbaggestigen 9
Myrstigen 2
Skalbaggestigen 4
Skalbaggestigen 6
Skalbaggestigen 8
Skalbaggestigen 10
Skalbaggestigen 12
Längd
334
83
136
136
100
74
45
9
917
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Slang till abonnentnod från FKP5
FKP
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Fastighet
Sjöhultet 1:06
Sjöhultet 1:07
Sjöhultet 1:08
Sjöhultet 1:09
Sjöhultet 1:10
Sjöhultet 1:11
Sjöhultet 1:12
Sjöhultet 1:13
Sjöhultet 1:14
Sjöhultet 1:15
Sjöhultet 1:16
Sjöhultet 1:17
Sjöhultet 1:18
Sjöhultet 1:19
Sjöhultet 1:20
Sjöhultet 1:21
Sjöhultet 1:22
Sjöhultet 1:23
Sjöhultet 1:24
Sjöhultet 1:25
Sjöhultet 1:26
Sjöhultet 1:27
Sjöhultet 1:28
Sjöhultet 1:29
Sjöhultet 1:30
Sjöhultet 1:31
Sjöhultet 1:32
Sjöhultet 1:33
Fastighetsadress
Sjöhultet 501
Skalbaggestigen 1
Tordyvelstigen 1
Tordyvelstigen 3
Tordyvelstigen 5
Tordyvelstigen 7
Tordyvelstigen 9
Tordyvelstigen 11
Tordyvelstigen 13
Tordyvelstigen 15
Tordyvelstigen 17
Tordyvelstigen 19
Tordyvelstigen 21
Tordyvelstigen 23
Tordyvelstigen 25
Tordyvelstigen 27
Tordyvelstigen 29
Tordyvelstigen 31
Tordyvelstigen 33
Tordyvelstigen 35
Tordyvelstigen 2
Tordyvelstigen 4
Tordyvelstigen 6
Bistigen 23
Bistigen 21
Bistigen 19
Bistigen 26
Bistigen 28
Längd
290
184
25
43
72
139
192
191
157
115
147
186
135
100
36
98
139
139
206
207
37
9
33
94
131
167
145
90
3507
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Slang till abonnentnod från FKP 6 och FKP6:2
FKP
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Fastighet
Sjöhultet 1:38
Sjöhultet 1:54
Sjöhultet 1:55
Sjöhultet 1:56
Sjöhultet 1:57
Sjöhultet 1:58
Sjöhultet 1:59
Sjöhultet 1:60
Sjöhultet 1:61
Sjöhultet 1:62
Sjöhultet 1:63
Sjöhultet 1:64
Sjöhultet 1:65
Sjöhultet 1:66
Sjöhultet 1:67
Sjöhultet 1:68
Sjöhultet 1:69
Sjöhultet 1:70
Sjöhultet 1:71
Sjöhultet 1:72
Sjöhultet 1:73
Sjöhultet 1:74
Sjöhultet 1:75
Sjöhultet 1:76
Sjöhultet 1:77
Sjöhultet 1:78
Sjöhultet 1:79
Fastighetsadress
Bistigen 9
Ollonborrstigen 39
Ollonborrstigen 37
Ollonborrstigen 35
Ollonborrstigen 33
Ollonborrstigen 31
Ollonborrstigen 29
Ollonborrstigen 8
Ollonborrstigen 10
Ollonborrstigen 12
Ollonborrstigen 14
Ollonborrstigen 16
Ollonborrstigen 18
Ollonborrstigen 6
Ollonborrstigen 4
Ollonborrstigen 2
Bistigen 11
Bistigen 13
Bistigen 15
Bistigen 17
Bistigen 12
Bistigen 14
Bistigen 16
Bistigen 18
Bistigen 20
Bistigen 22
Bistigen 24
Längd
53
96
83
104
162
207
228
239
203
184
140
116
67
272
314
347
34
96
179
238
39
83
107
141
169
202
240
4343
FKP
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
Fastighet
Sjöhultet 1:34
Sjöhultet 1:35
Sjöhultet 1:36
Sjöhultet 1:37
Sjöhultet 1:39
Sjöhultet 1:40
Sjöhultet 1:41
Sjöhultet 1:42
Sjöhultet 1:43
Sjöhultet 1:44
Sjöhultet 1:45
Sjöhultet 1:46
Sjöhultet 1:48
Sjöhultet 1:49
Sjöhultet 1:50
Sjöhultet 1:51
Sjöhultet 1:52
Sjöhultet 1:53
Fastighetsadress
Bistigen 1
Bistigen 3
Bistigen 5
Bistigen 7
Ollonborrstigen 13
Ollonborrstigen 11
Ollonborrstigen 9
Ollonborrstigen 7
Ollonborrstigen 5
Ollonborrstigen 3
Ollonborrstigen 1
Ollonborrstigen 27
Ollonborrstigen 23
Ollonborrstigen 21
Ollonborrstigen 19
Ollonborrstigen 17
Bistigen 4
Bistigen 6
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Längd
45
93
124
149
14
15
58
97
118
154
181
176
128
66
35
8
85
127
1673
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Slang till abonnentnod från FKP7
FKP
Fastighet
Fastighetsadress
Längd
7
Åsljunga 77:2
Åsljunga 559
1286
7
Åsljunga 2:17/ 5:8
Åsljunga 557
880
7
Åsljunga 2:100
Åsljunga 590
208
7
Åsljunga 2:101
Åsljunga 587
43
7
Åsljunga 2:102
Åsljunga 592
307
7
Åsljunga 2:24
Åsljunga 593
337
7
Åsljunga 2:35
Åsljunga 591
436
7
Åsljunga 2:79
Åsljunga 594
7
Åsljunga 8:87
7
Åsljunga 8:96
Åsljunga 565
484
7
Åsljunga 9:131
Åsljunga 589
94
7
Åsljunga 9:361
Åsljunga 588
308
159
410
4952
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Slang till abonnentnod, etapp 2
Nät 2 (Ej beslutad än)
Detta är ett nät som ligger
parallellt med huvudnätet,
det finns alltså ingen fysisk
sammankoppling mer än
att båda förläggs samtidigt.
Här finns ingen aktiv
utrustning utan endast två
fiberkoncentrationspunkter,
samtliga fiber går alltså
mellan abonnentnod och
telestation.
Längd på slang till
abonnentnod: 4174m.
Slang mellan AP/FKP A +
FKP A/FKP B: 827m
Fastighet
Åsljunga 9:278
Åsljunga 9:267
Åsljunga 9:266
Åsljunga 9:265
Åsljunga 9:222
Åsljunga 9:47
Åsljunga 9:140
Åsljunga 9:236
Åsljunga 9:196
Åsljunga 9:115
Åsljunga 9:316
Åsljunga 92:7
Åsljunga 9:245
Åsljunga 9:275
Åsljunga 9:141
Åsljunga 9:343
Åsljunga 9:237
Åsljunga 9:342
Åsljunga 9:377
Åsljunga 9:424
Åsljunga 9:376
Fastighetsadress
Möllarevägen 2
Möllarevägen 4
Möllarevägen 5
Möllarevägen 7
Sjöhultsvägen 18
Sjöhultsvägen 20
Sjöhultsvägen 22
Sjöhultsvägen 25
Sjöhultsvägen 26
Sjöhultsvägen 28
Sjöhultsvägen 29
Skogvaktarevägen 11
Skogvaktarevägen 11
Skogvaktarevägen 12
Skogvaktarevägen 3
Skogvaktarevägen 4
Skogvaktarevägen 5
Skogvaktarevägen 6
Skogvaktarevägen 7
Skogvaktarevägen 8
Skogvaktarevägen 9
Längd
65
98
154
217
53
94
11
34
92
130
91
204
204
190
57
59
83
94
118
132
147
2327
FKP
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Fastighet
Fastighetsadress
Åsljunga 9:132 Sjöhultsvägen 30
Åsljunga 9:46
Sjöhultsvägen 32
Åsljunga 9:382 Sjöhultsvägen 34
Åsljunga 9:243 Sjöhultsvägen 37
Åsljunga 9:381 Sjöhultsvägen 38
Åsljunga 9:29
Sjöhultsvägen 39
Åsljunga 56:1
Sjöhultsvägen 41
Åsljunga 6:4
Sjöhultsvägen 42
Åsljunga 9:44
Sjöhultsvägen 43
Åsljunga 6:7
Sjöhultsvägen 44
Åsljunga 6:8
Sjöhultsvägen 45
Åsljunga 57:2
Sjöhultsvägen 48
Asljunga 6:9
Sjöhultsvägen 51
Åsljunga 65:1
Småängavägen 24
Längd
136
62
13
80
257
42
145
162
47
204
53
252
177
217
1847
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
FKP
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Slang till abonnentnod, etapp 3
Anmärking: Det finns slang till abonnentnod från FKP1, 2 och 4 i både
etapp 1 och 3.
Slang till abonnentnod från FKP 1 och FKP2
FKP
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fastighet
Järnbläst 3:22
Järnbläst 3:23
Järnbläst 3:24
Järnbläst 3:25
Järnbläst 3:26
Järnbläst 3:27
Järnbläst 3:28
Järnbläst 3:29
Järnbläst 3:32
Järnbläst 3:33
Järnbläst 3:34
Järnbläst 3:35
Järnbläst 3:36
Järnbläst 3:37
Järnbläst 3:38
Järnbläst 3:39
Järnbläst 3:40
Järnbläst 3:41
Järnbläst 3:42
Järnbläst 3:43
Järnbläst 3:44
Järnbläst 3:45
Järnbläst 3:46
Järnbläst 3:47
Järnbläst 3:48
Järnbläst 3:49
Fastighetsadress
Järnbläst 531
Trollsländestigen 15
Trollsländestigen 13
Trollsländestigen 11
Trollsländestigen 9
Trollsländestigen 7
Trollsländestigen 5
Trollsländestigen 3
Trollsländestigen 38
Trollsländestigen 36
Trollsländestigen 34
Trollsländestigen 30
Trollsländestigen 32
Trollsländestigen 28
Trollsländestigen 26
Trollsländestigen 24
Trollsländestigen 22
Trollsländestigen 20
Trollsländestigen 18
Trollsländestigen 16
Trollsländestigen 14
Trollsländestigen 12
Trollsländestigen 10
Trollsländestigen 8
Trollsländestigen 6
Trollsländestigen 4
Längd
319
248
211
172
143
117
67
32
244
196
157
114
131
186
229
217
182
150
116
58
36
78
94
72
41
15
3625
FKP
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Fastighet
Järnbläst 3:58
Järnbläst 3:59
Järnbläst 3:60
Järnbläst 3:61
Järnbläst 3:62
Järnbläst 3:63
Järnbläst 3:64
Järnbläst 3:65
Järnbläst 3:66
Järnbläst 3:67
Järnbläst 3:68
Järnbläst 3:69
Järnbläst 3:70
Järnbläst 3:71
Järnbläst 3:72
Järnbläst 3:73
Fastighetsadress
Fjärilstigen 1
Fjärilstigen 3
Fjärilstigen 5
Humlestigen 13
Humlestigen 11
Humlestigen 9
Humlestigen 7
Humlestigen 5
Humlestigen 3
Humlestigen 10
Humlestigen 12
Humlestigen 6
Humlestigen 8
Humlestigen 4
Humlestigen 2
Humlestigen 1
Längd
431
400
353
247
224
179
131
110
69
117
197
110
80
107
28
31
2814
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Slang till abonnentnod från FKP4
FKP
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Fastighet
Sjöhultet 2:07
Sjöhultet 2:08
Sjöhultet 2:09
Sjöhultet 2:10
Sjöhultet 2:11
Sjöhultet 2:12
Sjöhultet 2:13
Sjöhultet 2:14
Sjöhultet 2:15
Sjöhultet 2:16
Sjöhultet 2:17
Sjöhultet 2:18
Sjöhultet 2:19
Sjöhultet 2:20
Sjöhultet 2:21
Sjöhultet 2:22
Sjöhultet 2:23
Sjöhultet 2:24
Sjöhultet 2:25
Sjöhultet 2:54
Sjöhultet 2:55
Fastighetsadress
Sjöhultet 524
Sjöhultet 523
Sjöhultet 522
Sjöhultet 532
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Sjöhultet 531
Sjöhultet 530
14
12
10
8
7
9
11
13
6
4
2
1
3
5
Längd
75
72
113
431
530
266
238
208
169
167
210
240
267
100
66
25
13
52
96
299
461
4098
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Slang till abonnentnod från FKP4:2
FKP
4:2
4:2
4:2
4:2
Fastighet
Höjaholm 1:24
Höjaholm 1:25
Höjaholm 1:26
Höjaholm 1:35
Fastighetsadress
Höjaholm 512
Höjaholm 515
Höjaholm 504
Höjaholm 511
Längd
170
460
121
242
993
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
s:1
1
1:25
1:25
95
s
HÖJAHOLM
ga:1
1:35
1
1:24
1
1:24
2
JÄRNBLÄST
3:7
1
1:36
1:26
2:3
1:35
2
HÖ
JA
HO
LM
ga
:1
2:5
P(
P(
] 2:55 -764.1
7
P(
P(
P(
P(
3:74
1
2:11
2:54
1
SJÖHULTET
SJÖHULTET
SJÖHULTET
ga:2
3:39
3:22
2:54
3
3:37
(
3:32
(
3:59
3:41
(
(
2:12
3:36
3:33
(
3:23
3:34
(
(
2:13
3:60
3:35
3:42
3:24
2:14
3:5
3:25
2:19
1:3
3:46
3:45
3:26
3:30
3:5
3:50
1:3
1
3:67
3:68
3:70
2:30
2:21
2:16
2:8
2:24
2:53
4:27
ga:2
ga:2
2:52
2:44
2:33
3:71
2:32
2:28
3:72
3:73
2:34
2:45
3:55
3:53
2:26
2:37
2:36
3:9
(
2:46
2:43
2:27
3:14
3:54
2:47
2:48
2:35
2:51
4:22
4:20
2:50
3:17
(
2:38
3:12
(
(
2:39
(
(
2:49
2:42
2:41
2:40
(
(
3:11
(
(
(
(
2:6
SJÖHULTET
(
3:18
(
(
(
(
(
(
3:13
(
(
(
4:19
fs:4
2
(
(
(
(
(
4:10
2
4:24
2:9
2:22
2:25
2:23
3:56
3:52
2:31
3:69
3:66
SJÖHULTET ga:2
3:57
Gårdsjön
2:20
3:65
3:49
3:51
s:1
3:48
3:29
2:7
2:17
3:64
3:47
3:44
3:28
3:31
2:15
2:18
3:61
3:62
3:63
4:26
4:21
1
3:43
3:27
ga:1
(
HÖJ AHOL
M
(
4:27
S:1
3:58
3:40
(
s
2:54
2
BOSJÖH OLM ga:1
3:38
5
12
F1257-522.1
2:10
2:54
s:3
2
P(
(
(
BO
P(
P( P(
4:29
P(
(
(
(
(
(
3:19
(
BOSJÖHOLM
ga:2
(
P(
P(
(
(
(
(
(
s:1
(
(
(
Badplats
(
Hultasjön
(
(
(
(
(
(
(
P(
(
(
3:15
(
2:4
2
s:3
(
P(
(
(
2:4
1
(
1:3
1
(
(
(
(
(
P(
P(
P(
P(
JÄRNBLÄST
(
3:16
P(
P(
(
1:13
(
(
(
(
(
(
(
(
1:14
1:16
(
1:24
(
(
1:15
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
( (
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
1:8
1:21
1:27
1:26
(
(
s
1:29
(
(
(
1:36
1:30
(
(
(
(
(
(
(
1:52
1:39
1:37
1:31
1:53
ÅSLJUNGA
4:12
1
ga:2
(
1:51
1:40
1:5
1:54
1:38
1:50
1:41
1:55
1:79
P(
1:49
1:42
74:1
1:72
1:65
1:56
P(
5
SJÖHULTET
ga:2
(
1:43
1:71
1:69
P(
SJÖHULTET
1:5
1:63
1:48
1:70
P(
1:58
1:44
P(
1:62
ga:2
1:77
1:73
P(
1:76
P(
1:3
2
SJÖ
HULTE
T
1:45
2:28
1:61
1:59
1:46
1:75
1:74
P(
P(
(
P(
1:3
1:60
1:68
Licensierad till Lantmäteriet
1:57
(
1:78
1:64
(
(
s:3
1
Sjöhultet
1:32
(
(
(
1:35
1:34
4:10
1
ga:2
1:33
(
(
(
1:6
1:28
(
(
4:12 s:1
2 4(
(
1:20
ÅSLJUNGA
ga:6
:1
ga
SJÖHULTET
ga:2
1:7
1:3
1
(
(
(
(
1:22
1:9
(
(
3:20
(
3:8
1:19
(
(
(
1:23
1:10
(
(
(
Järnbläst
(
(
(
(
1:18
(
(
(
1:11
(
(
(
1:25
1:12
(
P(
(
1:17
(
(
Aga:6
UNG
ÅSL J
s:3
3
(
(
(
1
ga:2
(
(
(
(
3:7
Långasjö
1
1:66
1:67
SJÖHULTET
ga:2
(
(
(
(
74:1
4
s:1
1 SJÖHULTET
ga:6
(
4:5
(
u
(
ga:7
ga:2
(
(
2:175:8
(
(
P(
AutoKa-Vy 4.02
2:35
9.1
P(
P(
P(
P(
9:351
9:57
(
125
7-96
P(
68:1
74:1
4
1:69
9:341
(
4:19 (
P(
P(
79:1 s46
2:24
2:79 (
P(
P(
P(
P(
9:56
P(
P(
61:1
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
ÅSLJUNGA
(
(
(
(
JÄR
NB
L
(
Ï
(
P(
9:316
2
ÄS
T ga
ÅSLJUNGA
(PP(
77:1
(
:1
(
P(
P(
P(
P(
JÄRNBLÄST ga:1
P(
8:96
(
(
(
2:100
(
(
Hillgården
(
9:361
(
8:101
1
(
(
s:7
2
P(
P(
ÅS
(
P(
(
9:316
1
8:87
(
P(
P(
(
(
(
9:131
(
P(
P(
2:101
6
ga:
(s:1)
3
(
(
(
(
(
ÅSLJUNGA
(
(
(
(
(
(
P(
(
P(
(
P(
P(
(
9:336
P(
(
P(
9:315
P(
57:2
P(
P(
(
P(
P(
P(
N = 6242450
E = 398645
ga
:7
(
2:22
E
P(
2:102
2:22
(
N
P(
(
(
P(
(
P(
(
P(
4:22
77:2
P(
System SWEREF 99 TM Aktualitet: 2012-11-25
Kartredovisningen har inte rättsverkan, jmfr mot beslut i lantmäterihandlingar.
100
0
100
200
Skala 1:8000
300
400
500 m
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Bilaga 3: Grundprinciper inom offentlig
upphandling
LoU gäller ej för denna upphandling men de grundprinciper som styr all offentlig
upphandling gäller och bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i
Landsbygdsprogrammet ska alltid tolkas mot bakgrund av dessa:
Icke-diskrimineringsprincipen
Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på
grund av deras nationalitet (exempelvis medborgarskap, etablerings- eller
verksamhetsland). Den upphandlande myndigheten/enheten får inte ställa krav som
endast svenska företag känner till eller kan klara och det gäller även i de fall då den
upphandlande myndigheten/enheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer
ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på
samma sätt som företag från den egna kommunen.
Likabehandlingsprincipen
Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar.
Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att
ingen leverantör får ett övertag. Upphandlaren får exempelvis inte acceptera ett för sent
inkommet anbud, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla.
Proportionalitetsprincipen
Proportionalitetsprincipen innebär att krav och villkor i genomförandet av en upphandling
ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphandlande
myndigheten/enheten genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den
aktuella upphandlingen.
Principen om öppenhet/transparens
Principen om öppenhet (eller transparensprincipen) innebär att upphandlingar ska
präglas av öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte
hemlighållas, upphandlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i
anbudsförfarandet ska informeras om resultatet. Upphandlingarna ska vara offentliga och
förfrågningsunderlaget ska vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och
innehålla samtliga krav som ställs.
Principen om ömsesidigt erkännande
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av
en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sidnr
ANVISNING
1 (11)
Uppgjord
Security
Anders Ekblad
Public
Godkänd
Tillhör objekt
Lena Steffner
50077457
Datum
Rev
Dokument id
2012-05-07
5.0
T 4933-12
Kravspecifikation för byalags byggnation av
kanalisationsnät och anslutning till Skanovas nät
Innehåll
1
Att bygga ett kanalisationsnät för anslutning till
Skanovas kanalisation
1.1
Allmänt
1.2
Byggsätt av kanalisation för moderna fibernät
1
1
2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Optorör
Direktförlagd mikrokanalisation (DB-kanalisation)
Dimensionering
2
2
4
2
2.1
Anläggning av kanalisationsnät
Grävning och byggande av kanalisation
4
4
2.1.1
2.1.2
Definitioner
Viktigt att tänka på
4
5
2.2
Sammankoppling av byanätets kanalisation och koppling till
Skanovas kanalisation
6
2.2.1
2.2.2
2.2.3
Spridningspunkter
Viktigt att tänka på
Sammankopplingspunkt med Skanovas nät
6
7
7
2.3
Kabelintag i fastighet och montering av optouttag
8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Dokumentation
Inledning
Karta Lägesinmätning
Exempel skiss
Ritmanér
9
9
9
10
10
4
Bilagor
11
1 Att bygga ett kanalisationsnät för anslutning till
Skanovas kanalisation
1.1
Allmänt
Detta dokument beskriver hur ett Byalag ska anlägga kanalisation för att
kunna ansluta detta till Skanovas infrastruktur och på så sätt göra det
möjligt för Skanova att installera fiberkablar på ett korrekt och säkert sätt i
den investering i kanalisation som Byalaget gjort. I detta dokument avses
med kanalisation även de skåp och brunnar som planeras ingå i
kanalisationssträckningen.
TS Skanova Access
Drift
Sidnr
ANVISNING
2 (11)
Uppgjord
Security
Anders Ekblad
Public
Godkänd
Tillhör objekt
Lena Steffner
50077457
Datum
Rev
Dokument id
2012-05-07
5.0
T 4933-12
Det är av stor vikt att byanätets kanalisation byggs på korrekt sätt och med
rätt materiel och komponenter, så att det får hög tillgänglighet och hög
driftsäkerhet. En förteckning över Skanovagodkändmateriel finns under
avsnitt Bilagor.
1.2
Byggsätt av kanalisation för moderna fibernät
Ett modernt och kostnadseffektivt fibernät byggs enklast med optorör med
ytterdimension 32, 25 eller 16 mm eller med så kallad direktförlagd
mikrokanalisation (DB-kanalisation). Förteckning över godkänd materiel, se
Bilaga 1.
1.2.1
Optorör
Att använda optorör för att bygga kanalisationsnät är ett beprövat robust
koncept, där 25 eller 16 mm rör används från FOS (FiberOptisk
Spridningspunkt) till kund och 32 eller 25 mm rör från station, mötespunkt
eller som matning för grövre flerfiberkablar mellan FOS.
För 32 och 25 mm rör kan ”standard” flerfibers optokabel användas (tex
ribbonkabel) som är grövre än mikrokablarna men ger fördel i
skarvmomenten. Ribbonkabel är också mer robust och okänslig för
klämskador jämfört med mikrokabel.
Om 16 mm rör används för hela byggkonceptet, används endast
mikrokabel. OBS att det numera är tillåtet att direktförlägga 16 mm rör.
Ett 16 mm optorör ansluts till fastighet från FOS.
Optorören utgår från en sk. spridningspunkt (FOS) som i sin tur är ansluten
till mötespunkten med Skanova.
Spridningspunkterna utgörs av markplacerade teleskåp. Hopkopplingen av
byanätets kanalisation och Skanovas kanalisation sker i en sk. Mötespunkt
som fysiskt vanligen utgörs av ett teleskåp eller kabelbrunn i närheten av
närmaste telestation, enligt överenskommelse mellan Byalaget och
Skanova.
Genom detta byggsätt får varje fastighet via den installerade
kanalisationen möjlighet till en egen fiberförbindelse direkt till telestationen.
1.2.2
Direktförlagd mikrokanalisation (DB-kanalisation)
Sidnr
ANVISNING
3 (11)
Uppgjord
Security
Anders Ekblad
Public
Godkänd
Tillhör objekt
Lena Steffner
50077457
Datum
Rev
Dokument id
2012-05-07
5.0
T 4933-12
Det finns en viktig begränsning med detta byggsätt som har stor betydelse
vid anläggning av sk Byanät där avstånden mellan husen oftast är avsevärt
längre än inne i tätorter. Enskilda mikrorör lämpar sig inte att installera för
längre sträckor än 30-40 meter eftersom det är svårt att få ett enskilt rör att
ligga tillräckligt rakt för att klara en senare inblåsning av fiberkabel om
sträckan är för lång. Om avstånden för enskilda rör överstiger 30-40 meter
rekommenderas att helt och hållet hålla sig till byggsättet med optorör
enligt 1.2.1.
I regel används buntade DB-rör (som hålls samman av en tunn
plastmantel) längs ett huvudstråk och från detta grenas det ut singelrör till
varje fastighet. Det är viktigt även vid förläggning av buntade DB-rör att de
förläggs med så få böjar som möjligt så att de möjliggör så långa
blåslängder som möjligt. Förläggning av buntade DB-rör kan göras på
sträckor upp till ca 500 meter. Vid förläggning av buntade DB-rör är
rekommendationen att anlägga de på ett sätt så att optimala sträckan för
inblåsning är >300 meter. OBS: Dock annan begränsning i längd (30-40 m)
om enskilt rör läggs.
Detta innebär att till varje fastighet grävs det ner ett mikrorör av speciellt
typ (7-14 mm mikrorör) och i detta blåses det sedan in en fiberkabel under
högt tryck med en blåsutrustning.
Figur: Buntade DB-rör med avgrenat singlerör till fastighet ( copyright
Skanova)
Mikrorören utgår från en sk. spridningspunkt (FOS) som i sin tur är
ansluten till mötespunkten med Skanova.
Sidnr
ANVISNING
4 (11)
Uppgjord
Security
Anders Ekblad
Public
Godkänd
Tillhör objekt
Lena Steffner
50077457
Datum
Rev
Dokument id
2012-05-07
5.0
T 4933-12
Spridningspunkterna utgörs av markplacerade teleskåp. Hopkopplingen av
byanätets kanalisation och Skanovas kanalisation sker i en sk. Mötespunkt
som fysiskt vanligen utgörs av ett teleskåp eller kabelbrunn i närheten av
närmaste telestation, enligt överenskommelse mellan Byalaget och
Skanova.
Genom detta byggsätt får varje fastighet via den installerade
kanalisationen möjlighet till en egen fiberförbindelse direkt till telestationen.
1.2.3
Dimensionering
Kanalisationsnätet skall dimensioneras för att klara 100% anslutning av
hushållen inom byanätsområdet.
2 Anläggning av kanalisationsnät
2.1
2.1.1
Grävning och byggande av kanalisation
Definitioner
Figur 1: Ledningsgrav med kanalisationsrör ( copyright Skanova)
Figur 2: Ledningsgrav med flera kanalisationsrör ( copyright Skanova)
Sidnr
ANVISNING
5 (11)
Uppgjord
Security
Anders Ekblad
Public
Godkänd
Tillhör objekt
Lena Steffner
50077457
Datum
Rev
Dokument id
2012-05-07
5.0
T 4933-12
Kanalisationsröret består av ett optorör (16 mm) eller om
mikrokanalisation används av ett singelrör av mikrotyp eller en bunt av
mikrorör i ett gemensamt hölje. Även flera rör kan förekomma i samma
ledningsgrav. Mått mellan rör framgår av figur 2
Ledningsbädden skall vara 10 cm tjock, jämn och utföras med finkornigt,
kompakterat materiel med max 8 mm diameter
Kringfyllningen görs till 10 cm ovanför kanalisationsröret och med samma
materielkrav som ledningsbädden. Kompakteras.
Markeringsnät läggs ovanpå kringfyllningen. Det skyddar
kanalisationsröret och den inbyggda söktråden är till hjälp vid vid en
kabelutsättning i samband med markarbeten.
Resterande fyllning görs enligt markägarens önskemål.
Fyllningshöjd är avståndet mellan det översta kanalisationsröret och
markytan. Följande avstånd gäller:




Körbana: min 0,55 m
Trottoar, cykelbana, parkmark o liknande: min 0,35 m
Brukad mark (åker och skog): min 0,75 m fyllningshöjd
I övrig mark: min 0,65 m
För ytterligare information hänvisas till: (Anläggnings AMA 98), AMA
anläggning 07.
2.1.2








Viktigt att tänka på
Börja aldrig grävarbeten förrän el- och telekablar är lokaliserade
och utmärkta. För utsättning hänvisas till Skanovas Samhällsingång
för tele och aktuell nätägare för el. Det går även att använda sig av
Ledningskollen som ingång. Se www.ledningskollen.se
Om direktförlagd mikokanalisation används, ska sträckor med
enskilda rör aldrig överstiga 40 meter
Att kanalisationsrören läggs på rätt djup så att det tål de
påfrestningar som de kommer att utsättas för
Att inga veck eller skador uppstår på rören. Ett veckat rör måste
bytas.
Att rätt typ av fyllnadsmaterial används så att rören inte skadas
Att rören rullas av trumman undertill och alltid med trumman
monterad på trumställning
Att rören läggs rakt både i vertikal- och horisontalled
Att nödvändiga böjar görs med tillåtna böjradier, Ett typisk normalt
minvärde på böjradien är 25 gånger rörets diameter
Sidnr
ANVISNING
6 (11)
Uppgjord
Security
Anders Ekblad
Public
Godkänd
Tillhör objekt
Lena Steffner
50077457
Datum
Rev
Dokument id
2012-05-07
5.0
T 4933-12








2.2
2.2.1
Att rörens ändar skyddas så att fukt och smuts inte kan komma in i
rören innan de är ihopkopplade
Att rörskarvar görs på ett korrekt sätt så att de blir absolut täta mot
vatteninträngning och för att hålla för lufttrycket när optokabel skall
blåsas in. Vatten i ett mikrorör kan göra att optofibern fryser sönder
första vintern.
Att ett bristfälligt utfört arbete kan leda till att det inte går att blåsa
kabel i kanalisationsrören, och då är oftast enda lösningen att gräva
upp och lägga nya rör.
Att markeringsband läggs från varje fastighet och dras in i
skarvskåpet så att rören kan lokaliseras vid framtida markarbeten
Att markeringsband läggs från varje skarvskåp och vidare mot
telestationen. Vid avstånd längre än 2000 meter skall en sk.
KabelUtsättningsPunkt (KUP) monteras. Konsultera entreprenören
om detta.
Låt entreprenören kontrollmäta samtliga markeringsband
Följ alltid tillverkarnas anvisningar!
Skanova kommer att göra kvalitetskontroll av kanalisationen innan
inblåsning av fiber startar
Sammankoppling av byanätets kanalisation och koppling
till Skanovas kanalisation
Spridningspunkter
I de flesta fibernät behövs sk. spridningspunkter (FOS). Det är ställen i
nätet där ett antal mindre fiberkablar kopplas samman till en större
fiberkabel. FOS:arna ska dimensioneras för att klara 100% anslutning av
hushållen inom Byanätsområdet.
Skanova rekommenderar att alla spridningspunkter byggs ovanför mark i
speciella teleskåp vars storlek är avpassade för antalet fiberkablar som
sammanstrålar.
Sättning av skåpet sker enklast i samband med övrig schaktning för
ledningsgravar.
Förteckning över godkända skåp se bilaga 2
Sidnr
ANVISNING
7 (11)
Uppgjord
Security
Anders Ekblad
Public
Godkänd
Tillhör objekt
Lena Steffner
50077457
Datum
Rev
Dokument id
2012-05-07
5.0
T 4933-12
Figur: Exempel på Spridningspunkt (FOS) i teleskåp
2.2.2






2.2.3
Viktigt att tänka på
Var noga med att ta hänsyn till minsta tillåtna böjradie på
kanalisationsrören när de dras in i skåpet. Tumregeln är att
böjradien inte får vara mindre än 25 gånger rörets diameter
Lämna en överlängd på minst en meter när rören dras in i skåpet
Placera skåpet så det är skyddat från trafik, åverkan mm.
Skåpen måste ha ett låssystem. Skanovas låssystem ska
användas. Detta kan köpas via entreprenören.
Följ noga de anvisningar för montage och sättning som kommer
med skåpet.
Inredning och skarvanordningar skall monteras av entreprenör på
uppdrag av Skanova
Sammankopplingspunkt med Skanovas nät
Skanova och byalaget kommer i projekteringsfasen överens om var
mötespunkten skall etableras, dvs punkten där Byanätets kanalisation
sammankopplas med Skanovas kanalisation.
Detta sker i ett eller flera teleskåp, kabelbrunn eller enligt annan
överenskommelse med Skanova i närheten av telestationen. Om skåp
används ansvarar Byalaget för att nödvändiga tillstånd för att ställa upp
skåpet erhålls och sätter skåpet om inte annat överenskommits.
Skåpet måste i så fall vara ett av Skanova godkänt skåp så att Skanovas
låssystem kan monteras i skåpet.
Skåpet utrustas alltid med lås enligt Skanovas låssystem
Se för övrigt avsnittet ovan om skåp för spridningspunkter.
Sidnr
ANVISNING
8 (11)
Uppgjord
Security
Anders Ekblad
Public
Godkänd
Tillhör objekt
Lena Steffner
50077457
Datum
Rev
Dokument id
2012-05-07
5.0
T 4933-12
2.3
Kabelintag i fastighet och montering av optouttag
I samband med projekteringen bestäms var optokabelintaget skall vara i
respektive fastighet.
Kanalisationsröret böjs försiktigt, utan att överskrida tillåten böjradie, upp
mot husgrunden och avslutas med en överlängd på 1 meter.
Hål för kabelintaget i husväggen ska tas upp och detta får bara ske efter
samråd med entreprenören så att en korrekt kabeldragning blir möjlig.
Konsultera också entreprenören om hur röret skall fästas och skyddas och
var noga med att rör och intag blir korrekt tätade. Röret och kabel skall
skyddas med galvaniserad plåtränna. Plåtränna skall börja 1 dm under
marknivå och täcka rör och kabel hela vägen.
Ett exempel på ett lämpligt kabelintag visas i nedanstående figur.
OBS! Böjradie
Figur: Exempel på kabelintag i husvägg ( Skanova copyright)
Skanova monterar optouttaget (anslutningspunkten) på insidan väggen i
direkt anslutning till kabelintaget efter det att fiberkabeln installerats.
Sidnr
ANVISNING
9 (11)
Uppgjord
Security
Anders Ekblad
Public
Godkänd
Tillhör objekt
Lena Steffner
50077457
Datum
Rev
Dokument id
2012-05-07
5.0
T 4933-12
Figur: Optouttag ( Skanova copyright)
3 Dokumentation
3.1
Inledning
En bra och noga utförd dokumentation är en förutsättning för att kunna
bygga ut och underhålla kanalisations-nätet. Det är ett absolut krav att alla
kanalisations-rör dokumenteras med sina start- och slutpunkter samt
intagens läge i byggnad.
Alla kanalisationsnoder så som brunnar, skåp, grenkopplingar, kontaktdon
skall noga markeras (mätas in) på kartan.
För att kunna återfinna nätet i fält krävs att söktrådar (kabelmarkeringsnät)
med tillhörande kontaktdon (kabelutsättningspunkter) anläggs enligt kapitel
2.
Dokumentationen skall snarast överlämnas till kontaktpersonen på
Skanova efter det att arbetet är klart. Vid stora arbeten överlämnas
dokumentation löpande. Notera att så fort nätet lagts in i Skanovas
stödsystem så är det skyddat mot bl a av-grävning via
www.Ledningskollen.se
3.2
Karta Lägesinmätning
Digital underlagskarta tillhandahålls av Skanova i CAD-filformat.
Dokumentationen utförs på kartan antingen digitalt i dator (föredras) eller
på en utskrift av kartan i pappersformat. För att underlätta och få en tydlig
dokumentation rekommenderas en kartskala på 1:400 vid utskrift.
Lägesinformationen skall innehålla en geografisk presentation av
kanalisationens utbredning inklusive skåp, kabelbrunnar och kabellådor, d
v s termineringspunkter.
Krav finns på lägesnoggrannhet beroende på underlagskarta och
markägarens krav mm.
Två alternativ finns:
1. Geodetisk inmätning med mätinstrument (ex v GPS), gäller
vanligen inom kommunens planlagda områden.
2. Noggrann inprickning/inritning på karta m h a stödmått i fält, gäller
vanligen inom kommunen, utanför planlagt område.
Skanovas kontaktperson kan ge mer information om vilket alternativ som
skall användas.
Numrering och signering av termineringspunkter utförs av Skanovas
entreprenör i samband med att nätet läggs in i Skanovas stödsystem.
Sidnr
ANVISNING
10 (11)
Uppgjord
Security
Anders Ekblad
Public
Godkänd
Tillhör objekt
Lena Steffner
50077457
Datum
Rev
Dokument id
2012-05-07
5.0
T 4933-12
I de fall kanalisationen (stråket) innehåller flera rör i samma schakt skall
det tydligt framgå vilken identitet varje rör har, t.ex. genom rörets färg
och/eller numrering,
Mikrokanalisationens rör skall följa Skanovas färgkod på rör för att
underlätta identifiering och dokumentering, se bilaga 1. Vid behov där
många rör terminerar i kabellåda eller kabelskåp, komplettera med en
schematisk rör-skiss med hänvisning mellan skiss och karta.
Se exempel på skiss nedan.
3.3
Exempel skiss
På kartan hänvisas till skissen i detta fall, se skiss nr 12.
3.4
Ritmanér
Ritmanér
Benämning
Anmärkning
Kabellåda
Rektangulär
Kabellåda
Rund
KUP
Kabelutsättnings punkt
Sidnr
ANVISNING
11 (11)
Uppgjord
Security
Anders Ekblad
Public
Godkänd
Tillhör objekt
Lena Steffner
50077457
Datum
Rev
Dokument id
2012-05-07
5.0
T 4933-12
Kabelskåp
Kanalisations
stråk
2xPE 32/28
G
Markmonterat
Stråket inmätt med
mätinstrument, GPS
Kanalisations
stråk
Stråket inritat på kartan
m h a stödmått från
kartobjekt
Händelse, rörslut
Ett eller flera rör slutar
Rörsektion
Bilden visar ett exempel.
Placeras utmed stråk,
ange färg och nr på rör.
Textsättning stråk
Bilden visar ett exempel.
Ange antal, typ samt
ytter- och
innerdimension
Gäller även Microrör
Grenkoppling
Markera på kartan om
grenkoppling anlagts
4 Bilagor
Bilaga 1: T5061-12, Kanalisationsmateriel, Rev 2.0
Bilaga 2: T5086-12, Utomhusskåp materiel, rev 2.0
Sidnr
LISTA
1 (10)
Uppgjord
Security
WT
Internal
Godkänd
Tillhör objekt
JEC
Datum
Rev
Dokument id
2012-04-27
2.0
T 5061-12
Kanalisationsmateriel
Utdrag ur 1056-A252/1 Materielkatalog - godkänd materiel för Skanovas nät, del 1 Kanalisation
Lista över Skanova godkänd kanalisationsmateriel 2012, för utbyggnad av fibernät.
Leverantörer enligt nedan är godkända för att leverera materiel som är tillverkade enligt
Skanovas specifikationer.
Wavin AB
Rala AB
Emtelle AB
Uponor AB
Pipelife AB
Kabelrör HDPE
Kabelrör HDPE 50, 40, 32, 25, 16
NPBA 101 ../… (2-12. Numret efter / representerar rörprofilen. Profil 1 har inget nummer efter / och har
orange stripe. Profil i nummerordning från 2-12 har färgen på stripe gul, röd, vit, grön, violett, blå, grå,
turkos, svart, brun och skär)
Är avsett att används som kanalisationsrör för markförläggning (nedplöjning eller i öppet schakt).
Kabelröret är av HDPE-plast, har längsgående fortlöpande metermarkering och fyra längsgående
färgade markeringslinjer (stripe) samt är invändigt behandlat för låg friktion.
Max tillåtet tryck vid inblåsning av kabel < 13 bar.
Förläggningstemperatur +35°C till -10°C. För skarvning används Skarvkoppling NPBA 101 22/50.
Levereras på kabeltrumma eller ring. Varje trumma är försedd med 10 stycken tätningshuvar för rören.
Dimensioner: Ytterdiameter 50 mm, väggtjocklek 4,6 mm, Innerdiameter 41 mm.
Kabeltrumma: Storlek K22 special (diameter 2200 mm, bredd 1190 mm, centrumhålets diameter 105
mm). Antal meter rör på trumma 1200 – 1400 m, beroende på leverantör.
Anvisning: 1531-NPBA 101 50.
TS Skanova Access
Sidnr
LISTA
2 (10)
Uppgjord
Security
WT
Internal
Godkänd
Tillhör objekt
JEC
Datum
Rev
Dokument id
2012-04-27
2.0
T 5061-12
Flerkanalsrör HDPE 32/26 används för uppdelning av kanalisationsutrymmet i befintlig kanalisation eller
för direktförläggning.
Flerkanalsröret utgörs av ett till fyra enkelrör. Rörlängderna är separerade från varandra genom fasta
skiljeväggar. Alternativt enkelrör på smaltrumma.
Skarvning: Rören skarvas i kabelbrunn, kabellåda eller motsvarande med skarvkoppling NPBA 101
14/32.
Tillbehör: Klammer för förankring i kabelbrunnar och kabellådor.
Anvisning: 1531-NPBA 101 23 (för indragning av rören).
Artikelnummer
Benämning
Kommentar
Kabelrör HDPE 50
NPBA 101 50/100
HDPE 50 Levereras i ring (orange)
Längd leverantörsberoende
NPBA 101 50
Kanalisationsrör HDPE 50, orange
Trumma 500/1000 m
NPBA 101 50/2
Kanalisationsrör HDPE 50, gul
Trumma 500/1000 m
NPBA 101 50/3
Kanalisationsrör HDPE 50, röd
Trumma 500/1000 m
NPBA 101 50/4
Kanalisationsrör HDPE 50, vit
Trumma 500/1000 m
NPBA 101 50/5
Kanalisationsrör HDPE 50, grön
Trumma 500/1000 m
NPBA 101 50/6
Kanalisationsrör HDPE 50, violett
Trumma 500/1000 m
NPBA 101 50/7
Kanalisationsrör HDPE 50, blå
Trumma 500/1000 m
NPBA 101 50/8
Kanalisationsrör HDPE 50, grå
Trumma 500/1000 m
NPBA 101 50/9
Kanalisationsrör HDPE 50, turkos
Trumma 500/1000 m
NPBA 101 50/10
Kanalisationsrör HDPE 50, svart
Trumma 500/1000 m
NPBA 101 50/11
Kanalisationsrör HDPE 50, brun
Trumma 500/1000 m
NPBA 10150/12
Kanalisationsrör HDPE 50, skär
Trumma 500/1000 m
Kabelrör HDPE 40
Artikelnummer
Benämning
NPBA 101 19/100
Kanalisationsrör HDPE 40, orange
Kommentar
Ring 100 m
NPBA 101 19
Kanalisationsrör HDPE 40, orange
Trumma 1000/2000 m
NPBA 101 19/2
Kanalisationsrör HDPE 40, gul
Trumma 1000/2000 m
NPBA 101 19/3
Kanalisationsrör HDPE 40, röd
Trumma 1000/2000 m
NPBA 101 19/4
Kanalisationsrör HDPE 40, vit
Trumma 1000/2000 m
NPBA 101 19/5
Kanalisationsrör HDPE 40, grön
Trumma 1000/2000 m
NPBA 101 19/6
Kanalisationsrör HDPE 40, violett
Trumma 1000/2000 m
NPBA 101 19/7
Kanalisationsrör HDPE 40, blå
Trumma 1000/2000 m
NPBA 101 19/8
Kanalisationsrör HDPE 40, grå
Trumma 1000/2000 m
NPBA 101 19/9
Kanalisationsrör HDPE 40, turkos
Trumma 1000/2000 m
Sidnr
LISTA
3 (10)
Uppgjord
Security
WT
Internal
Godkänd
Tillhör objekt
JEC
Datum
Rev
Dokument id
2012-04-27
2.0
T 5061-12
Artikelnummer
Benämning
NPBA 101 19/10
Kanalisationsrör HDPE 40, svart
Kommentar
Trumma 1000/2000 m
NPBA 101 19/11
Kanalisationsrör HDPE 40, brun
Trumma 1000/2000 m
NPBA 101 19/12
Kanalisationsrör HDPE 40, skär
Trumma 1000/2000 m
Kabelrör HDPE 32
Artikelnummer
Benämning
Kommentar
NPBA 101 85/1
Kanalisationsrör HDPE 32
1 x m på trumma
NPBA 101 85/2
Kanalisationsrör HDPE 32
2 x m på trumma
NPBA 101 85/3
Kanalisationsrör HDPE 32
3 x m på trumma
NPBA 101 85/4
Kanalisationsrör HDPE 32
4 x m på trumma
NPBA 101 85/10
Kanalisationsrör HDPE 32
På smal trumma, orange
NPBA 101 85/11
Kanalisationsrör HDPE 32
På smal trumma, gul
Kanalisationsrör HDPE 32
På smal trumma, röd
NPBA 101 85/13
Kanalisationsrör HDPE 32
På smal trumma, vit
NPBA 101 85/14
Kanalisationsrör HDPE 32
På smal trumma, grön
NPBA 101 85/15
Kanalisationsrör HDPE 32
På smal trumma, violett
NPBA 101 37
Kanalisationsrör HDPE 32
I ring om 100 m med dragtråd
NPBA 101 85/12
Kabelrör HDPE 25 och 16
Artikelnummer
Benämning
Kommentar
NPBA 101 85/25
Kanalisationsrör HDPE 25
Ring 250/450 m
NPBA 101 85/100
Kanalisationsrör HDPE 25
Ring 100 m, med dragtråd
NPBA 101 85/16
Kabelrör PE 16
Ring 100 m, Trumma 1000 m
Klammer A 952 6681
Används för att förankra flerkanalsrör PE 32/26 i kabelbrunnar
och lådor.
Bergfäste NPBA 101 38
Används för att fixera kabelrör HDPE 32 (NPBA 101 37) som
öppen förläggning på berg. Fästet levereras med kil.
Borrhål 23 mm.
Anvisning: 1531-NPBA 101 37
Sidnr
LISTA
4 (10)
Uppgjord
Security
WT
Internal
Godkänd
Tillhör objekt
JEC
Datum
Rev
Dokument id
2012-04-27
2.0
T 5061-12
Skarvkopplingar
Används för skarvning av kabelrör HD-PE 25,
32, 40, 50 och flerkanalsrör. Annan modell än
den på bilden kan förekomma.
Skarvningsinstruktion medföljer i förpackningen.
NPBA 101 22/
Artikelnummer
Benämning (siffrorna står för rörets ytterdiameter)
NPBA 101 22/50
Skarvkoppling rostfri för 50 rör
NPBA 101 22
Skarvkoppling rostfri för 40 rör
NPBA 101 14/50
Skarvkoppling för 50 rör
NPBA 101 14/40
Skarvkoppling för 40 rör
NPBA 101 14/32
Skarvkoppling för 32 rör
NPBA 101 14/25
Skarvkoppling för 25 rör
NPBA 101 14/16
Skarvkoppling för 16 rör
NPBA 101 103/15
Skarvkoppling gångjärn, 50 rör
NPBA 101 103/17
Skarvkoppling gångjärn, 40 rör
NPBA 101 103/4012
Skarvkoppling gångjärn, 32 rör
NPBA 101 103
Skarvrör 2 m, 50mm rör delat. Lagning av skadat rör.
NPBA 101 103/10
Skarvmuff 50 mm rör, Lagning av skadat rör.
NPBA 101 103/11
Skarvrör 2 m, 40 mm rör delat. Lagning av skadat rör.
NPBA 101 103/12
Skarvmuff 40 mm rör. Lagning av skadat rör.
NPBA 101 103/13
Skarvrör 2 m, 32 mm rör delat. Lagning av skadat rör.
NPBA 101 103/14
Skarvmuff 2 m, 32 mm. Lagning av skadat rör.
NPBA 101 14/
Kabelrör flexibelt
Används för att anordna uppledningar i kopplingsskåp och kopplingspålar i de fall fasta
böjda PVC-rör av utrymmesskäl inte kan nyttjas. Böjbart flexibelt kabelrör av PVC,
längd fyra meter. Inom vissa gränser kan rörets dimensioner och böjningsradie förändras.
Röret är inte vattentätt.
Artikelnummer
Dimension nominell
Dimension område
NPBA 101 21/01
32
40-15
NPBA 101 21/02
55
75-40
NPBA 101 21/03
100
125-75
Sidnr
LISTA
5 (10)
Uppgjord
Security
WT
Internal
Godkänd
Tillhör objekt
JEC
Datum
Rev
Dokument id
2012-04-27
2.0
T 5061-12
Avståndshållare
Används till att hålla ihop knippen av rör, för att få en rakare och profilriktig anläggning. Placeras med
ca. 2 m avstånd.
Kan användas till PE-, PP- och PVC-rör med ytterdimension 32 mm.
Rör 32 mm
NPBA 101 61/2
NPBA 101 61/4
NPBA 101 61/3
NPBA 101 61/1
Rör 50 mm
NPBA 101 61/6
NPBA 101 61/8
NPBA 101 61/7
NPBA 101 61/5
Sidnr
LISTA
6 (10)
Uppgjord
Security
WT
Internal
Godkänd
Tillhör objekt
JEC
Datum
Rev
Dokument id
2012-04-27
2.0
T 5061-12
Mikrokanalisation för förläggning i rör
Öppen Y-koppling
Tillsluten Y-koppling
Avsedda för inblåsning av mikrokabel. Behandlat invändigt för låg friktion. Installeras i TeliaSoneras
optorör.
Användes också som subkanal för utökning i befintlig kanalisation med kabel i och kan bespara schakt
för ny kanalisation.
Levereras på trumma eller i ring beroende på önskad längd.
Levereras också förinstallerade i HDPE 40 och 50 rör. Se Prefab (prefabriserat) nedan.
Mikrorör
Benämning
Dimens.
Artikelnummer
Kommentar
Mikrorör 4 mm
4/2,8
NPBA 101 102/42
Singelrör
Mikrorör 7 x 4 mm
4/2,8
NPBA 101 104/9
Bunt om 7 st 4 mm rör
Mikrorör 7 mm
7/5,5
NPBA 101 102/7300
Singelrör 300 m i ring
Mikrorör 7 mm
7/5,5
NPBA 101 102/7
Singelrör
Mikrorör 10 mm
10/8,0
NPBA 101 102/10
Singelrör
Mikrorör 12 mm
12/10
NPBA 101 102/12
Singelrör
Prefab. Mikrorör 25/4
25-1 x 4
NPBA 101 102/2514
HDPE 25/20 med 1 st 4 mm mikrorör
Prefab. Mikrorör 25/7
25-1 x 7
NPBA 101 102/2517
HDPE 25/20 med 1 st 7 mm mikrorör
Prefab. Mikrorör 25/7
25-2 x 7
NPBA 101 102/2527
HDPE 25/20 med 2 st 7 mm mikrorör
Prefab. Mikrorör 32/7
32-4 x 7
NPBA 101 102/3247
HDPE 32/26 med 4 st 7 mm mikrorör
Prefab. Mikrorör 32/7
32-7 x 7
NPBA 101 102/3277
HDPE 32/26 med 7 st 7 mm mikrorör
Prefab. Mikrorör 40/7/+
40-6 x 7+
NPBA 101 102/4067
HDPE 40 med 6 st 7 + 2 st 10 mm
Prefab. Mikrorör 40/7
40-10 x 7
NPBA 101 102/4010
HDPE 40 med 10 st 7 mm mikrorör
Prefab. Mikrorör 40/10
40-5 x 10
NPBA 101 102/4005
HDPE 40 med 5 st 10 mm mikrorör
Prefab. Mikrorör 40/12
40-4 x 12
NPBA 101 102/4012
HDPE 40 med 4 st 12 mm mikrorör
Prefab. Mikrorör 50/7
50-14 x 7
NPBA 101 102/5014
HDPE 50 med 14 st 7 mm mikrorör
Prefab. Mikrorör 50/10
50-7 x 10
NPBA 101 102/5010
HDPE 50 med 7 st 10 mm mikrorör
Mikrorör LFH
5/3,5
NPBA 103 01/5
Flamskyddad för inomhusinstallation
Mikrorör LFH förstärkt
5/3,5
NPBA 103 01/05
Flamskyddad för inomhusinstallation
Sidnr
LISTA
7 (10)
Uppgjord
Security
WT
Internal
Godkänd
Tillhör objekt
JEC
Datum
Rev
Dokument id
2012-04-27
2.0
T 5061-12
Skarvkoppling
Skarvkoppling 4
4 mm
NPBA 101 102/14
Till mikrorör 4 mm, Permanenta
Skarvkoppling 4
4 mm
NPBA 101 102/1400
Till mikrorör 4 mm, Öppningsbar
Skarvkoppling 7
7 mm
NPBA 101 102/17
Till mikrorör 7 mm, Permanenta
Skarvkoppling 7
7 mm
NPBA 101 102/1700
Till mikrorör 7 mm, Öppningsbar
Skarvkoppling 10
10 mm
NPBA 101 102/110
Till mikrorör 10 mm, Permanenta
Skarvkoppling 10
10 mm
NPBA 101 102/1100
Till mikrorör 10 mm, Öppningsbar
Skarvkoppling 12
12 mm
NPBA 101 102/112
Till mikrorör 12 mm, Permanenta
Skarvkoppling 12
12 mm
NPBA 101 102/1120
Till mikrorör 12 mm, Öppningsbar
Skarvkoppling 12-10
12-10mm
NPBA 101 147/121
Övergång 12 till 10 mm mikrorör
Skarvkoppling 12-7
12-7mm
NPBA 101 147/127
Övergång 12 till 7 mm mikrorör
Skarvkoppling 10-7
10-7mm
NPBA 101 147/121
Övergång 10 till 7 mm mikrorör
Grenrör Y
Avgrening Y 25 till 25
25/25/25
NPBA 101 102/2525
För avgrening av HDPE 25 till 25 rör
Avgrening Y 32 till 25
32/32/25
NPBA 101 102/3225
För avgrening av HDPE 32 till 25 rör
Avgrening Y 32 till 32
32/32/32
NPBA 101 102/3232
För avgrening av HDPE 32 till 32 rör
Avgrening Y 40 till 25
40/40/25
NPBA 101 102/4025
För avgrening av HDPE 40 till 25 rör
Avgrening Y 50 till 25
50/50/25
NPBA 101 102/5025
För avgrening av HDPE 50 till 25 rör
Avgrening Y 50 till 32
50/50/32
NPBA 101 102/5032
För avgrening av HDPE 50 till 32 rör
Avgrening Y 50 till 40
50/50/40
NPBA 101 102/5040
För avgrening av HDPE 50 till 40 rör
Avgrening Y 50 till 50
50/50/50
NPBA 101 102/5050
För avgrening av HDPE 50 till 50 rör
Portreducering 50-32
50-32
NPBA 101 102/50/32
Övergång i port till Y-koppling
Portreducering 50-40
50-40
NPBA 101 102/50/40
Övergång i port till Y-koppling
Portreducering 40-30
40-30/20
NPBA 101 102/30/20
Övergång i port till Y-koppling
Skarvbox 32
32/32
NPBA 101 102/100
För rakskarv av 32 rör med mikrorör
Skarvbox 40
40/40
NPBA 101 102/200
För rakskarv av 40 rör med mikrorör
Skarvbox 50
50/50
NPBA 101 102/300
För rakskarv av 50 rör med mikrorör
Skarvbox 32 D
32/32
NPBA 101 102/333
Delat rör för rakskarv av 32 rör
Skarvbox 40 D
40/40
NPBA 101 102/444
Delat rör för rakskarv av 40 rör
Skarvbox 50 D
50/50
NPBA 101 102/555
Delat rör för rakskarv av 50 rör
Skarvbox X-anslutn. 40
4 x 40
NPBA 101 43/140
För utgrening av 4 st 40 rör
Skarvbox
Sidnr
LISTA
8 (10)
Uppgjord
Security
WT
Internal
Godkänd
Tillhör objekt
JEC
Datum
Rev
Dokument id
2012-04-27
2.0
T 5061-12
Ändpluggar
Ändstopp 4
4 mm
NPBA 101 102/428
För tätning av mikrorör 4 mm
Ändstopp 7
7 mm
NPBA 101 102/75
För tätning av mikrorör 7 mm
Ändstopp 10
10 mm
NPBA 101 102/108
För tätning av mikrorör 10 mm
Ändstopp 12
12 mm
NPBA 101 102/129
För tätning av mikrorör 12 mm
Kabeltätning 4
4/1,8
NPBA 101 102/418
Tätning av rör 4 mm & kabel 1,8
Kabeltätning 7
7/1,8
NPBA 101 102/718
Tätning av rör 7 mm & kabel 1,8
Kabeltätning 7
7/3,9
NPBA 101 102/739
Tätning av rör 7 mm & kabel 3,9
Kabeltätning 10
10/5,5
NPBA 101 102/105
Tätning av rör 10 mm & kabel 5,5
Kabeltätning 10/Uni.
10/uni
NPBA 10143/100
Tätning av rör 10 mm universal
Kabeltätning 12/Uni.
12/uni
NPBA 10143/120
Tätning av rör 12 mm universal
Kabeltätning 14/Uni.
14/uni
NPBA 102 102/144
Tätning av rör 12 mm universal
Delbar kabeltätning 7
7 mm
NPBA 7/10143/101
Tätning av rör 7 mm & kabel
Delbar kabeltätning 10
10 mm
NPBA 1/10143/101
Tätning av rör 10 mm & kabel
Delbar kabeltätning 12
12 mm
NPBA 2/10143/101
Tätning av rör 12 mm & kabel
Rörtätning 25/4
25/2x4
NPBA 101 102/252
Tätning av 25 rör med 2 st 4 mm rör
Rörtätning 25/7
25/2x7
NPBA 101 102/257
Tätning av 25 rör med 2 st 7 mm rör
Rörtätning 40/7
40/10x7
NPBA 101 102/407
Tätning av 40 rör med 10 st 7 mm rör
Rörtätning 40/10
40/5x10
NPBA 101 102/451
Tätning av 40 rör med 5 st 10 mm rör
Rörtätning 40/12
40/4x12
NPBA 101 102/412
Tätning av 40 rör med 4 st 12 mm rör
Rörtätning 50/7
50/14x7
NPBA 101 102/501
Tätning av 50 rör med 14 st 7 mm rör
Rörtätning 50/10 P
50/7x10
NPBA 101 102/507
Tätning av 50 rör med 7 st 10 mm rör
Mikrorörshållare
12 x 4
12/NPBA 101 102
Hållare för 12 st 4 mm, inkl. Snap-Ins
Mikrorörshållare
10 x 7
10/NPBA 101 102
Hållare för 10 st 7 mm, inkl. Snap-Ins
Mikrorörshållare
5 x 10
05/NPBA 101 102
Hållare för 5 st 10 mm, inkl. Snap-Ins
Kabeltätning mikro
Rörtätning
Mikrorörshållare
Sidnr
LISTA
9 (10)
Uppgjord
Security
WT
Internal
Godkänd
Tillhör objekt
JEC
Datum
Rev
Dokument id
2012-04-27
2.0
T 5061-12
Mikrokanalisation för direktförläggning i mark
Buntade mikrorör för direktförläggning i mark
Extra tjockväggiga mikrorör som är sammanbuntade med en tunn kappa. Levereras på trumma.
Avsedda för direktförläggning i schakt, inget extra skyddsrör behövs.
Läggs i schakt med olika konfigurationer av buntar för att anpassa rätt antal rör i stråket.
Finns som singelrör eller buntar om 2, 3, 4, 5, 7 st mikrorör.
Skarvas med skarvkoppling, ingen skarvbox behövs samt inga Y-kopplingar/utgreningsboxar.
OBS!
Skarvkoppling för direktförläggning skall användas eller skarvkoppling med mekaniskt skydd.
Permanent skarvkoppling skall användas vid direktförläggning (får ej vara öppningsbar), undantag
skarvkoppling med ”resväska”, leverantör Emtelle.
Singelrör (Neutral)
1 x 7/3,5
Används som servis in till kund
1 x 10/5,5
NPBA 102 102/17
NPBA 102 102/110
Singelrör (Orange)
Singelrör (Orange)
1 x 12/8,0
NPBA 102 102/112
Ensam singel i schakt
Singelrör (Orange)
1 x 14/9,6
NPBA 102 102/114
Ensam singel i schakt
Bunt rör (Orange kappa)
4 x 7/3,5
NPBA 102 102/47
Bunt 4 st mikrorör ytter/innerdiam
Bunt rör (Orange kappa)
4 x 10/5,5
NPBA 102 102/410
Bunt 4 st mikrorör ytter/innerdiam
Bunt rör (Orange kappa)
4 x 12/8,0
NPBA 102 102/412
Bunt 4 st mikrorör ytter/innerdiam
Bunt rör (Orange kappa)
2 x 14/9,6
NPBA 102102/600
Bunt 2 st mikrorör ytter/innerdiam
Bunt rör (Orange kappa)
4 x 14/9,6
NPBA 102 102/414
Bunt 4 st mikrorör ytter/innerdiam
Bunt rör (Orange kappa)
7 x 14/9,6
NPBA 102102/714
Bunt rör (Orange kappa)
7 x 7/3,5
NPBA 102 102/771
Bunt 7 st mikrorör ytter/innerdiam
Bunt 7 st mikrorör ytter/innerdiam
Bunt rör (Gul kappa)
7 x 7/3,5
NPBA 102 102/772
Bunt 7 st mikrorör ytter/innerdiam
Bunt rör (Röd kappa)
7 x 7/3,5
NPBA 102 102/773
Bunt 7 st mikrorör ytter/innerdiam
Bunt rör (Vit kappa)
7 x 7/3,5
NPBA 102 102/774
Bunt 7 st mikrorör ytter/innerdiam
Bunt rör (Grön kappa)
7 x 7/3,5
NPBA 102 102/775
Bunt 7 st mikrorör ytter/innerdiam
Bunt rör (Violett kappa)
7 x 7/3,5
NPBA 102 102/776
Bunt 7 st mikrorör ytter/innerdiam
Ensam singel i schakt
Sidnr
LISTA
10 (10)
Uppgjord
Security
WT
Internal
Godkänd
Tillhör objekt
JEC
Datum
Rev
Dokument id
2012-04-27
2.0
T 5061-12
Skarvkoppling
För vanlig skarvkoppling avsedd för skåp och inomhusmiljö se ovan mikrokanalisation.
Koppling med ”resväska”
Permanent koppling
Reduktionskoppling
Skarvkoppling
7 mm
NPBA 102 102/7
Permanent, eller ”resväska”
Skarvkoppling
10 mm
NPBA 102 102/10
Permanent, eller ”resväska”
Skarvkoppling
12 mm
NPBA 102 102/12
Permanent, eller ”resväska”
Skarvkoppling
14 mm
NPBA 102 102/14
Permanent, eller ”resväska”
Reduktionskoppling
Reduktionskoppling
7-5 mm
NPBA 102 102/85
Permanent, eller ”resväska”
10-7 mm
NPBA 102 102/107
Permanent, eller ”resväska”
Reduktionskoppling
12-10 mm
NPBA 102 102/121
Permanent, eller ”resväska”
Reduktionskoppling
14-12 mm
NPBA 102 102/141
Permanent, eller ”resväska”
Ändstopp
För ändstopp i skåp,
brunn och inomhus, se
under mikrokanalisation.
Ändstopp för direktförläggning
Ändstopp
7 mm
NPBA 102 102/777
För direktförläggning i mark
Ändstopp
10 mm
NPBA 102 102/111
För direktförläggning i mark
Ändstopp
12 mm
NPBA 102 102/122
För direktförläggning i mark
Ändstopp
14 mm
NPBA 102 102/133
För direktförläggning i mark
Kabeltätning
För kabeltätning i skåp,
brunn och inomhus, se
under mikrokanalisation.
Tätning av kabel i rör
Sidnr
LISTA
1 (3)
Uppgjord
Security
GP
Internal
Dokumentansvarig/Godkänd
Tillhör objekt
JEC
Datum
Rev
Nr
2012-03-13
2.0
T 5086-12
Utomhusskåp materiel
Utdrag ur 1056-A252/12 Materielkatalog - godkänd materiel för Skanovas nät, del 12 Skåp, Boxar och Stativ
Lista över Skanova godkänd materiel 2012, Utomhusskåp och tillbehör,
för utbyggnad av fibernät.
Nedanstående materiel levereras via de grossister som TeliaSonera/Skanova har avtal med.
Tillverkare för markskåpen och stolpskåpet är Triax A/S i Danmark. Svensk generalagent är
VMC elteknik AB som även är generalagent för tätningsmassan.
Miljöskåpen för aktiv utrustning tillverkas av Elkapsling AB i Ånge.
Markskåp FiA
Används som skydd till skarv och terminering.
Skåpet levereras med monteringsskiva vilket gör att t.ex. skarvskåp och tillbehör efter
behov kan monteras. Skåpet är komplett med sockel, ankarskena i sockel, låsregel
för ASSA-lås och marktätningsskiva. Montering skall ske enligt Skanovas krav och
anvisningar.
Skåpet skall låsas med låscylinder ur Skanovas låssystem enl. anvisning T23930-08.
Skåpens mått är identiska med Mini, Midi och Mega-skåpen
Total höjd med utdragen sockel 1560mm.
Färg: Grå, RAL7037
Tätningsmassa medlevereras inte utan tillhandahålls av entreprenör.
Artikelnummer
Benämning
Ovan mark
D x B x H mm
Invändigt
DxB
Dagöppn.
BxH
Kabelintag
BxD
2/NBDA 101 75/2
2/NBDA 101 75/2/12P
2/NBDA 101 75/3
2/NBDA 101 75/3/10P
3/NBDA 101 75/6
3/NBDA 101 75/6/4P
Markskåp FiA 2x2, modell Tr 198x198x852
(12 st skåp på en EUR-pall)
Markskåp FiA 2x3, modell Tr 198x330x852
(10 st skåp på en EUR-pall)
Markskåp FiA 3x6, modell Tr 300x594x852
(4 st skåp på en EUR-pall)
171x160
160x530
130x155
171x285
290x530
265x155
271x550
550x530
530x155
«Teliabolag»
«Enhet»
Sidnr
LISTA
2 (3)
Uppgjord
Security
GP
Internal
Dokumentansvarig/Godkänd
Tillhör objekt
JEC
Datum
Rev
Nr
2012-03-13
2.0
T 5086-12
Stolpskåp FiA
Används som skydd till skarv och terminering. Monteras på stolpe/vägg.
Skåpet levereras med monteringsskiva vilket gör att t.ex. skarvskåp och
tillbehör efter behov kan monteras.
Stolpskåpet är förberett för 2 st förskruvningar M40 och 4 st
förskruvningar M25 i toppen och botten. Förskruvningarna beställs
separat (se nedan). Befintlig kontramutter till tätningen kan användas.
Stolpfäste ingår i skåpet. Stolpbyglar med artikelnr A087 4131/- för
montering på stolpen beställs separat. Se materielkatalog kap 2
Luftlinjenät avsnitt 9.6
Stolpskåpet låses med hänglås ur Skanovas låssystem enligt anvisning
T23930-08.
Färg: Grå, RAL7037
Artikelnummer
Benämning
Utvändigt
D x B x H mm
Invändigt
DxB
Dagöppn.
BxH
4/NBDA 101 78/6
4/NBDA 101 78/6/9P
Stolpskåp FiA 4x6, modell Tr
(9 st skåp på en EUR-pall)
240x396x600
185x393
338x510
Tillbehör till stolpskåp FiA
Förskruvning
För tätning av kanalisation och kabel till och från stolpskåpet skall kabelförskruvning
användas. Kabelförskruvningen skall uppfylla följande krav:
• UV-beständig (svart färg).
• temperaturområde -40 - +100°C.
• brandklass UL94-V0.
• skyddsklass IP68 – 5 bar.
• gängstorlek M25 och M40 och vara anpassad för dimensionen på kanalisationen
eller kabeln.
Lämplig förskruvning tillhandahålls av entreprenören och kan väljas beroende på dimensionen på
mikrokanalisation eller kabel. Förskruvning kan väljas enl tabellen nedan och köpas från t.ex
Boxco, Birger Dahlerus väg 10, 176 69 Järfälla, Tel: 08-580 210 10 eller annan leverantör med
passande dimensioner:
Gängstorlek
M25x1,5
M25x1,5
M40x1,5
M40x1,5
M40x1,5
M40x1,5
För kanalisation-kabel Ø (mm)
6-13
9-17
15-23
19-28
20-26
22-32
Nyckelvidd
30
30
46
46
53
53
Gänglängd
10
10
10
10
14
13
Boxco Produktnummer
177.250631.01R1
177.250917.01
177.401523.01RN
177.401928.01N
177.402026.01R
177.402232.01
Sidnr
LISTA
3 (3)
Uppgjord
Security
GP
Internal
Dokumentansvarig/Godkänd
Tillhör objekt
JEC
Datum
Rev
Nr
2012-03-13
2.0
T 5086-12
Tätningsmassa
Marktätningsskivan skall tätas med elektroniksilikon enligt anvisning T2695-09 och
tätningsmassan nedan är den som är godkänd och skall användas:
Tätningsmassa NBDA 101 15/100 Silikon i tub 82,8 ml
Tätningsmassa NBDA 101 15/70 Silikon i patron 333 ml

Similar documents