150622_Anbudsunderlag markentreprenad tomt

Comments

Transcription

150622_Anbudsunderlag markentreprenad tomt
Anbudsunderlag för markentreprenad, enskild tomt Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för markentreprenad avseende schaktning/nedplöjning av slang för fiberoptisk kabel på enskild tomt för Sjöhultsfiber ekonomisk förening. Detta underlag och offerten kommer att vara en del av avtalet mellan Fiberföreningen och utvald leverantör. 1 ALLMÄNT 1.1 BESTÄLLARE Sjöhultsfiber ekonomisk förening, 769629‐4573, i fortsättningen benämnt "Sjöhultsfiber". c/o Per Ola Olsson Box 4042 227 21 Lund 0705‐306161 [email protected] 1.2 KONTAKTPERSONER Anbudsfrågor Per Ola Olsson Box 4042 227 21 Lund 0705‐306161 styrels[email protected] Entreprenadarbeten (under genomförandet) Sven‐Erik Håkansson Höjaholm 515 286 92 Örkelljunga 0702‐434828 [email protected] 1.3 INTRESSEANMÄLAN OCH FRÅGOR Intresse för denna offertförfrågan anmäls via e‐post: [email protected] Eventuella frågor angående denna offertförfrågan ställs och besvaras enbart via e‐post. Samtliga inkomna frågeställningar och svar skickas till alla som via e‐post anmält sitt intresse för upphandlingen. Offert får EJ skickas med e‐post. Frågor inkomna till ovanstående e‐postadress senare än 2015‐07‐29 kommer inte att besvaras. 1.4 ANBUDSLÄMNANDE Skriftligt anbud i ett original jämte en kopia, skall vara Sjöhultsfiber ekonomisk förening tillhanda, i ett slutet kuvert, märkt ”Offert schaktning/nedplöjning av slang för fiberoptisk kabel, enskild tomt”, senast nedan angivna anbudsdag. Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Inlämnat anbud skall redovisa och beskriva efterfrågade tjänster samt bör följa förfrågningsunderlagets struktur. 1.5 SISTA ANBUDSDAG 2015‐07‐31 1.6 ANBUDETS GILTIGHET Anbudet skall vara giltigt 2 månader från sista anbudsdag. 1.7 KALENDARIUM 2015‐06‐22: Annonsering 2015‐07‐29: Sista dag för att ställa frågor 2015‐07‐31: Sista dag för att lämna anbud 1.8 SPRÅK Anbudet skall i sin helhet vara avfattat på svenska. 1.9 TERMINOLOGI 
AB04, allmänna bestämmelser avsedda att användas vid byggnads‐, anläggnings‐ och installationsentreprenader. Se http://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering‐
upphandling/ab‐04‐allmanna‐bestammelser/ 
BAS P och BAS U, personer med ansvar för arbetsmiljön. Se http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=162 
SKV 4820, en blankett från Skatteverket som besvarar frågan om hur ett företag sköter sina skatter och avgifter. 
FOS, Fiberoptisk spridningspunkt. Vanligtvis utformat som ett kopplingsskåp. 1.10 ERSÄTTNING FÖR ANBUDSGIVNING Ersättning för anbudsgivning lämnas inte. 2 BAKGRUND, OMFATTNING OCH VILLKOR 2.1 BAKGRUND I Örkelljungas kommun har Sjöhultsfiber ekonomisk förening bildats och skall bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman samtliga intresserade fastigheter i nedan beskrivet geografiska område. Området ingår i Åsljunga telestationsområde och berör primärt Sjöhultsområdet runt Hultasjön och vägen från telestationen samt ca 1km norrut längs Höjaholmsvägen. Vägar inom området är i huvudsak enskilda utom för tätorten Åsljunga. Fastighetsbeståndet fördelar sig på: 



35 fastigheter med permanentboende 102 fritidsfastigheter 63 obebyggda tomter 1 företag/organisation Av dessa fastigheter har 75 i dagsläget beslutat om fiberanslutning, se bilaga 2. Detta antal förväntas öka något fram till utförandet. Det passiva fibernätet dimensioneras för hela beståndet på 200 fastigheter men fiber dras endast mellan användarnod och närmaste FOS för anslutna fastigheter. Sjöhultsfiber önskar nu få anbud på markentreprenad med förläggning av fiberoptisk slang på enskild tomt samt dragning av slang fram till intag i byggnad för anslutna fastigheter. Ytterligare information om Sjöhultsfiber och området finns på Sjöhultsfibers webbplats http://sjohultsfiber.se 2.2 VILLKOR SOM SJÖHULTSFIBER MÅSTE KUNNA VISA ATT MAN FÖLJER I TILLÄMPLIGA DELAR I SINA UPPHANDLINGAR. 1. Bredbandet skall kunna användas samtidigt av flera operatörer. 2. Projektet får inte gynna någon särskild teknik‐ eller nätplattform. 3. Befintlig infrastruktur skall användas i den utsträckning som det är möjligt, om detta inte leder till att befintliga dominerande aktörer gynnas. 4. Tredjepartsoperatörer skall beviljas grossisttillträde till bredbandet på ett icke‐
diskriminerande sätt. i enlighet med vad som sägs i gällande förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder (”Förordningen”). 5. Priset för sådant grosstillträde som avses i punkten 4 ovan ska, om tillhandahållandet sker inom sju år från det att projektet färdigställdes, grundas på de grossistpriser som allmänt gäller för jämförbara tjänster. 6. Anbudsgivaren skall åta sig att under fem år från det att bredbandet togs i bruk upprätta en separat redovisning för den verksamhet som avses med anbudet och medverka vid den kontroll som avses i Förordningen. 7. Anbudsgivaren skall åta sig att återbetala en del av lämnad ersättning om vinsten för den verksamhet som avses med anbudet vid den kontroll som avses i Förordningen visar sig vara högre än den genomsnittliga vinsten för bredbandssektorn under samma tidsperiod. 3 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN Anbudlämnaren åtagande som markentreprenör innebär att anbudlämnaren utför grävning, förläggning av kanalisation för fiberoptiska kablar och återfyllning samt normala uppgifter kring detta. Även dragning av slang fram till intag i fastighet ingår. Anbudslämnarens har ansvar för leverans och att den skall ske i rätt tid för att minimera Sjöhultsfibers kostnader och för att projektet skall följa gemensamt fastlagt tidplan. 3.1 ALLMÄNNA KRAV Anbudsgivaren skall ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra delar av uppdraget skall även underleverantören uppfylla dessa krav. Anbudsgivaren skall i sitt anbud ange, alternativt till anbudet bifoga: (i) Kopia på högst 3 månader gammalt registreringsbevis för företaget utfärdat av behörig officiell myndighet (för svenska företag från Bolagsverket). (ii) Anbudspris och annat enligt punkt 3.2. (iii) Den senaste årsredovisningen (om denna inte kan lämnas, beskriv varför). (iv) Uppgift huruvida villkoren i denna offertbegäran kan accepteras eller inte. I den mån vissa av villkoren inte accepteras skall anbudsgivaren lämna förslag till ny lydelse av sådant villkor. (v) Uppgift om att anbudet är giltigt till och med den 30/9‐2015. (vi) Enkel företagspresentation inklusive nyckeltal och information om ägarstruktur. (vii) Bifoga uppgifter, högst 3 månader gamla, motsvarande SKV 4820 ”Begäran/Svar Offentliga uppgifter” avseende de anbudsgivare som lämnar in anbud. 3.2 UTESLUTNINGSGRUNDER En anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne; (a) Är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. (b) Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. (c) Är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen dom. (d) Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. (e) Har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter. (f) I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämna felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 kap. lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 3.3 REFERENSER Anbudsgivaren skall ha utfört minst tre uppdrag omfattande liknande projekt under de senaste fem åren. Med liknande projekt avses uppdrag som innefattar grävarbete för fiberkanalisation. Erfarenheten skall visas genom en förteckning över relevanta uppdrag hos minst tre referenskunder, vilken skall bifogas anbudet. Referenserna skall gälla den person som avses utföra arbetet i Sjöhultsfiber. I de fall anbudsgivaren avser att använda underentreprenörer kan referenser avse underentreprenörs referenser i relevanta delar. För underentreprenörer ansvarar anbudsgivaren som för eget arbete. Förteckningen skall innehålla följande information: 
Uppdragsgivare, namn och adress 
Kontaktperson, verksamhetsplats, adress och telefon 
Avtalsperiod 
Kort beskrivning av uppdraget 3.4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER AB04 gäller för hela entreprenaden. 3.5 FÖRARBEVIS, FÖRSÄKRINGAR ETC Anbudsgivaren skall tillse att erforderliga försäkringar, förarbevis och tillstånd finns. Ansvar för Bas U skall ingå i anbudet. Bas P ansvarar Sjöhultsfiber för. 3.6 SPECIFIKA KRAV Följande skallkrav skall uppfyllas i anbudet och ingå i offererade priser: • Det åligger anbudsgivaren att på platsen bilda sig en uppfattning om arbetenas omfattning och utförande. Schakt inom entreprenadområdet skall utföras på ett sätt som minimerar återställningsarbeten samt åverkan på mark. • Anbudsgivaren ombesörjer all kabelvisning. Sjöhultsfibers kontaktperson för entreprenadarbeten skall kontaktas avseende servisslang för vatten. Vid skada skall anbudsgivaren omedelbart meddela ledningsägaren. Det åligger anbudsgivaren att ersätta ledningsägare för skada på respektive ledningsägares nät. • Förläggningen kommer att ske, både inom och utom tätort, på tomtmark. Schaktningsdjup skall vara 30‐40 cm. Varningsnät förläggs 20 cm över fiberslangen. • Om schaktdjupet understiger minsta schaktdjup skall extra mekaniskt skydd användas och Sjöhultsfiber underrättas. • Längs schakten skall ett markeringsband och söktråd läggas. • Uppgrävda massor, som skall återanvändas i projektet, skall rensas från stubbar och större stenar (150mm diameter) av anbudsgivaren. Kringfyllning, där så krävs, utförs med grus som införskaffas i samråd med anbudsgivare och bekostas av Sjöhultsfiber. Här rekommenderas 100mm kabelsand. • Fullständig återställning skall ingå i entreprenaden inklusive borttransport av överblivna massor, dessa tillfaller entreprenören om inte markägaren gör anspråk på dem. • Sjöhultsfibers kontaktperson för entreprenadarbeten skall alltid rådfrågas vid grävning i väg. • Lämplig utrustning är hjulgrävare(rundsvängande) eller liknande. • Matning av slang skall ske underifrån. Detta med anledning av slangens maximala böjradie på 50 centimeter samt minska risken för ”ormliknande” förläggning. • Anbudsgivaren skall tillsammans med fiberföreningen åstadkomma en plan för leverans och en tidplan för projektet med lämpliga etapper som godkänns av bägge parter innan leveransen påbörjas. Vite utgår med 0,5 % av etappens uppskattade timkostnad per påbörjad vecka efter avtalad leveransdag enligt uppgjord tidplan om förseningen beror på anbudsgivarens ”icke närvaro” eller annan av anbudsgivaren åstadkommen orsak som Sjöhultsfiber inte kunnat förutse. • All materiel samt förläggning skall klara kraven enligt Svensk Energi EBR KJ 41 eller Skanovas riktlinjer. Dessa är godkända som regelverk att förlägga kanalisation och bygga nätet ifrån. Även Svenska stadsnätsföreningen, Ssnf – Robusta nät och ”Robusta Noder” (senaste utgåva) är godkända regelverk. • Anbudsgivaren skall genomföra sitt uppdrag på ett professionellt och fackmannamässigt sätt. 4 UTVÄRDERANDE KRAV/FRÅGOR Anbudet skall innehålla en redovisning av kostnad baserad på nedan redovisad omfattning. Eftersom delar av installationen är berättigad till stöd måste anbudet specificeras. Sjöhultsfiber efterfrågar timpris för schaktning av slang i mark, återfyllning och dragning av slang fram till intag i fastighet samt uppskattat timantal per fastighet. Anbudsgivaren bör ge en professionell uppskattning av tidsåtgång för hela projektet som det beskrivs i denna förfrågan. I priserna skall alla kostnader ingå såsom etablering och avetablering, transporter, arbetsledning, personalkostnader, maskinkostnader mm. 4.1 OMFATTNING Antal anslutna fastigheter är i dagsläget 75. Detta antal kommer sannolikt att ökas fram till tidpunkten för utförandet. 4.2 KANALISATION OCH INTAG I FASTIGHET Materiel och arbetsmetoder skall följa Skanovas specifikation, se: https://www.skanova.se/fiberforening.html Servisslangar från tomtgräns till byggnad på respektive fastighet kommer att vara 14/10 mm. I samband med projekteringen bestäms var optokabelintaget skall vara i respektive fastighet (byggnad) och märks ut på byggnadens utsida av Sjöhultsfiber. Kanalisationsröret böjs försiktigt, utan att underskrida minsta tillåten böjradie (150mm), upp mot husgrunden och avslutas strax under markerat intag efter att ha ändtätats provisoriskt. Rör och kabel skall skyddas med galvaniserad plåtränna. Plåtrännan skall börja 1 dm under marknivå och räcka röret hela vägen mot skarvdosa. Se nedanstående figur. 4.3 MATERIEL All materiel upphandlas separat av Sjöhultsfiber. 4.4 TID FÖR FÄRDIGSTÄLLANDE Kanalisationen vara klar för fiberblåsning 2015‐10‐01. 4.5 KOSTNADSÄNDRING Avtalade priser är fasta under hela projektets gång. 4.6 BESIKTNING Sjöhultsfiber anlitar en besiktningsman för slutbesiktning och kontroll av att arbetet är professionellt genomfört. Besiktning kan även göras inför delbetalning. 4.7 BETALNINGSPLAN Betalning sker efter överenskomna leveransetapper i gemensamt framtagen leverans och tidplan men tio procent av kontraktssumman betalas först efter godkänd slutbesiktning. 5 UTVÄRDERING AV ANBUD Förutsatt att en leverantör och dennes anbud bedömts uppfylla samtliga skall‐krav under kapitel 4.1 kommer Sjöhultsfiber utvärdera anbudet mot bakgrund av nedan angivna kriterier och viktning. Anbudet utvärderas utifrån kriterium nr 1‐2, se nedan, samt kriterierna nr 3‐4. Kriterierna nr 3‐4 åsätts en poäng från 1‐5 där 5 poäng bäst uppfyller Sjöhultsfibers krav. Erhållen poäng för kriterierna nr 3‐4 multipliceras med viktningen för varje kriterium och ger en viktad poäng. Beträffande kriterium nr 1 ”Lägsta timpris för genomförande” respektive nr 2 ”Uppskattat timantal per tomt” gäller särskilt följande. Det anbud som anger det lägsta värdet kommer att åsättas 5 poäng. Anbud med högre värde erhåller poäng i direkt proportion till det lägsta värdet enligt följande formel: lägst värde/högre värde x 5 poäng. Poängsumman kommer härefter att viktas till 50 procent. Exempel: En anbudsgivare lämnar ett pris om 1 000 kr, vilket är det lägsta av de lämnade anbuden. Detta anbud åsätts 5 poäng (före viktning). Den anbudsgivare som lämnar ett anbud med priset 1 250 kr tilldelas 4 poäng (1 000/1 250 x 5). Efter viktning av poängen (4 x 0,40) erhåller sistnämnde anbudsgivare 1,6 poäng för kriteriet ”Lägsta timpris för genomförande”. Den leverantör som erhåller högst totalpoäng efter att samtliga viktade poäng summerats kommer att anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och får leverera till Sjöhultsfiber. Om flera leverantörer skulle erhålla samma totalpoäng får den leverantör som lämnat lägsta timpris för genomförande leverera till Sjöhultsfiber. Förutsatt att en anbudsgivare och dennes anbud bedömts uppfylla samtliga skall‐krav kommer Sjöhultsfiber utvärdera anbudet mot bakgrund av följande kriterier: Nr Kriterium Viktning Poäng Maxsumma 1 Lägsta timpris för genomförande 40 % 2 2 Uppskattat timantal per fastighet 20 % 1 3 Referenser på genomförda uppdrag 20 % 1 4 Kännedom om det geografiska området 20 % 1 Samtliga kriterium sammanräknade ger maximalt 5 poäng, högst värde här får affären. Sjöhultsfiber kan komma att välja leverantör utan föregående förhandling. Samtliga anbud öppnas samtidigt vid ett protokollfört styrelsemöte. 5.1 KONTRAKTSTILLDELNING Tilldelningsbeslut tas vid ett protokollfört styrelsemöte eller vid ett extra insatt protokollfört föreningsmöte. Tilldelningsbeslut skickas till samtliga leverantörer som lämnat anbud. Kontrakt tecknas sedan med vald leverantör efter 10 dagar. Någon överprövningsrätt för leverantör finns ej. 6 BILAGOR 

Bilaga 1: Karta över fastigheter som skall anslutas Bilaga 2: Grundprinciper inom offentlig upphandling Bilaga 1: Karta över fastigheter som skall anslutas. 6.2 BILAGA 2: GRUNDPRINCIPER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING LoU gäller ej för denna upphandling men de grundprinciper som styr all offentlig upphandling gäller och bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i Landsbygdsprogrammet ska alltid tolkas mot bakgrund av dessa: 6.2.1 Icke‐diskrimineringsprincipen Principen om icke‐diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet (exempelvis medborgarskap, etablerings‐ eller verksamhetsland). Den upphandlande myndigheten/enheten får inte ställa krav som endast svenska företag känner till eller kan klara och det gäller även i de fall då den upphandlande myndigheten/enheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen. 6.2.2 Likabehandlingsprincipen Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får ett övertag. Upphandlaren får exempelvis inte acceptera ett för sent inkommit anbud, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla. 6.2.3 Proportionalitetsprincipen Proportionalitetsprincipen innebär att krav och villkor i genomförandet av en upphandling ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphandlande myndigheten/enheten genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen. 6.2.4 Principen om öppenhet/transparens Principen om öppenhet (eller transparensprincipen) innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte hemlighållas, upphandlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet ska informeras om resultatet. Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs. 6.2.5 Principen om ömsesidigt erkännande Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES‐länder.