Forfragningsunderlag-LIFE-Taiga

Comments

Transcription

Forfragningsunderlag-LIFE-Taiga
1(16)
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Naturvårdsenheten
Dick Östberg
Datum
Diarienummer
2015-03-23
512-1344-2015
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed
intresserade företag att lämna anbud avseende
Naturvårdsbränning i Värmlands län,
projekt LIFE Taiga och LIFE Vänern
Sista dag för att inkomma med anbud: 2015-04-22
Postadress
Besöksadress
Telefon
Länsstyrelsen Värmland
651 86 KARLSTAD
Våxnäsgatan 5
010-224 70 00 (växel) 010-224 71 10
010-224 74 90 (direkt)
Telefax
E-postadress
@lansstyrelsen.se
2(16)
Naturvård
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Naturvårdsbränning i Värmlands län, projekt LIFE Taiga och LIFE Vänern ................................. 1
1
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ................................................................................ 4
1.1
Inledning ......................................................................................................................... 4
1.2
Bakgrund ......................................................................................................................... 4
1.3
Mål och syfte ................................................................................................................... 5
1.4
Omfattning ...................................................................................................................... 5
1.5
Upphandlande myndighet ............................................................................................... 5
1.6
Upphandlande myndighets kontaktpersoner ................................................................... 6
1.7
Om förfrågningsunderlag och anbudsinlämning ............................................................. 6
1.7.1 Förteckning ................................................................................................................. 6
1.7.2 Frågor och svar............................................................................................................ 6
1.7.3 Ändringar/kompletteringar.......................................................................................... 7
1.7.4 Upphandlingsform ...................................................................................................... 7
1.7.5 Formella krav på anbudet ............................................................................................ 7
1.8
Instruktioner för ifyllande av anbudsformulär ................................................................ 8
1.9
Kontroll av formalia och prövning av anbud .................................................................. 8
1.10
Utvärdering ..................................................................................................................... 8
1.11
Upphandlingssekretess .................................................................................................... 8
1.12
Kommersiell sekretess .................................................................................................... 9
1.13
Tilldelningsbeslut ............................................................................................................ 9
2
KVALIFICERING AV ANBUDSGIVARE ......................................................................... 10
2.1
Juridisk ställning ........................................................................................................... 10
2.2
Teknisk förmåga och kapacitet ..................................................................................... 10
2.2.1 Leveranskapacitet...................................................................................................... 10
2.2.2 Kompetens och erfarenhet ........................................................................................ 11
2.2.3 Miljö.......................................................................................................................... 11
2.2.4 Underleverantörer ..................................................................................................... 11
2.3
3
Försäkring ..................................................................................................................... 11
KRAVSPECIFIKATION ...................................................................................................... 12
3(16)
Naturvård
3.1
Inledning, mål och syfte ................................................................................................ 12
3.2
Omfattning .................................................................................................................... 12
3.3
Krav på upphandlingsobjektet ...................................................................................... 13
3.4
Övrigt ............................................................................................................................ 14
4
PRIS ...................................................................................................................................... 15
5
KOMMERSIELLA VILLKOR ............................................................................................. 16
6
UNDERTECKNANDE AV ANBUD .......................................................................... 16
4(16)
Naturvård
1
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
1.1
Inledning
Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och
regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett
långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och
tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden.
Vi förutsätter att våra leverantörer delar statens gemensamma värdegrund. Dess
sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig
an sina uppdrag.
– Demokrati
- Legalitet
- Objektivitet, saklighet och likabehandling
- Fri åsiktsbildning
- Respekt för alla människors lika värde
- Effektivitet och service
1.2
Bakgrund
Länsstyrelsen i Värmlands län (nedan Länsstyrelsen) erbjuder intresserade
leverantörer att lämna anbud på naturvårdsbränning inom projektet LIFE-Taiga
samt LIFE Vänern. Anbudet gäller bränning inom Natura 2000-området
Västersjön i Torsby kommun, Harvelsön i naturreservatet Värmlandsskärgården i
Grums kommun, samt Kittelfältets naturreservat i Filipstads kommun.
I anbudsförfrågan ingår sammanlagt 3 objekt där Natura 2000-området Västersjön
i sin tur kan delas upp i 2-6 delområden.
Anbudsgivaren kan lämna anbud för ett eller flera objekt. Länsstyrelsen avser
teckna separat avtal med entreprenör för varje objekt. De ingångna avtalen gäller
två år (2015-2016) med möjlighet till förlängning ett år i taget.
Förfrågningsunderlaget (denna skrift) tar upp formaliteterna och ger en överblick
över uppdragen samt kravspecifikation. Till förfrågningsunderlaget hör bilaga 1ac som är en beskrivning av respektive bränningsobjekt. Vill du lägga ett anbud
fyller du i bilaga 2. I bilaga 3 finns det avtal som kommer att tecknas med
respektive uppdragstagare.
5(16)
Naturvård
1.3
Mål och syfte
Syftet med naturvårdsbränning inom skyddade områden är att upprätthålla eller
återskapa naturliga ekosystem med de skogstyper och arter som är en del av dessa
ekosystem.
Brand är en naturlig process som har format en stor del av skogslandskapet i
Sverige. Naturtyper och strukturer som formats av brand har i många fall utgjort
en viktig grund för områdesskyddet. Naturvårdsbränning är därför den högst
prioriterade skötselmetoden i skogliga naturreservat i boreal region
(Naturvårdsverkets vägledning ”Förvaltning av skogar och andra trädbärande
marker i skyddade områden”).
1.4
Omfattning
Uppdraget gäller naturvårdsbränning av upp till sex delområden inom Natura
2000-området Västersjön samt ett område i naturreservatet Värmlandsskärgården
och ett område i Kittelfältets naturreservat. En närmare beskrivning av dessa finns
under kravspecifikation(avsnitt 3) och i bilaga 1a-c.
Det är upp till uppdragstagaren att detaljplanera bränning i de områden som ska
ingå. Anbud ska lämnas på hela utförandet av naturvårdsbränningen, dvs.
planering, förberedelser, utförande, eftersläckning och efterbevakning. Även
anmälan och nödvändig kontakt med berörd räddningstjänst ingår i uppdraget.
Anbudet ska specificeras med totalpris respektive timpris för olika delar av
uppdraget enligt tabell i avsnitt 4.
Länsstyrelsen kan inte garantera några volymer. Länsstyrelsen förbehåller sig
rätten att avbryta hela eller delar av upphandlingen om inkomna offerter
överstiger den budget som är avsatt för arbetet.
Separata avtal kommer att tecknas med en eller flera uppdragstagare för
Västersjön, Harvelsön och Kittelfältet.
Uppdraget avser gälla från avtalstecknandet och två år framåt (2015-2016) med
möjlighet till förlängning med ett år i taget. Samtliga bränningar måste vara
genomförda senast 2019.
Avtalsperioden beräknas påbörjas 2015-05-11 förutsatt att båda parter signerat
avtalet.
1.5
Upphandlande myndighet
Länsstyrelsen Värmland
Organisationsnummer 202100-2395
Våxnäsgatan 5
651 86 KARLSTAD
6(16)
Naturvård
1.6
Upphandlande myndighets kontaktpersoner
Dick Östberg
Tel. 010 – 224 74 90
E-post: [email protected]
Jenny Sander
Tel. 010-224 74 86
E-post: [email protected]
1.7
Om förfrågningsunderlag och anbudsinlämning
1.7.1
Förteckning
Detta förfrågningsunderlag består av:

Förfrågningsunderlag (denna skrift)

Bilaga 1 a, Beskrivning av Harvelsön i naturreservatet
Värmlandsskärgården

Bilaga 1b, Beskrivning av Kittelfältets naturreservat.

Bilaga 1c, Beskrivning av område/delområden inom Natura 2000området Västersjön

Bilaga 2, Anbudsformulär

Bilaga 3, Avtalsutkast
Det åligger anbudsgivaren att kontrollera att komplett underlag enligt ovan
erhållits.
1.7.2
Frågor och svar
Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall
frågor ställas skriftligen, via e-post till kontaktperson under punkten 1.5.
Sista dag för att ställa frågor (anbudsgivaren): 2015-04-13
Sista dag för att svara på frågor (Länsstyrelsen): 2015-04-15
Frågor med vidhängande svar kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats
och i databasen OPIC. Svaren utgör en del av förfrågningsunderlaget. Det åligger
leverantören att hålla sig löpande informerad om upphandlingen på någon av
dessa webbplatser och kontrollera om några förtydliganden och kompletteringar
7(16)
Naturvård
1.7.3
Ändringar/kompletteringar
Om förfrågningsunderlaget behöver ändras eller kompletteras, kommer att detta
publiceras på Länsstyrelsens webbplats och i databasen OPIC. Ändringar
publiceras senast den 2015-04-15.
Komplettering med mer information om utrustning att låna publiceras 2015-04-02
(se avsnitt 3.4).
1.7.4
Upphandlingsform
Detta är en upphandling som sker enligt ett förenklat förfarande enligt 15 kap.
Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Vid en sådan upphandling kan anbud
komma att antas utan föregående förhandling.
1.7.5
Formella krav på anbudet

Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare för
anbudsgivaren.

Anbudet skall vara skrivet på svenska

Anbudet skall vara bindande till och med 2015-09-30.

Anbudet skall vara inkommet senast 2015-04-22. Anbudsgivaren svarar
för att anbud är inkommet i rätt tid.

Anbudet innehåller företagsnamn, adress och organisationsnummer samt
kontaktperson för anbudet med telefonnummer och e-postadress.

Anbudet skall vara paketerat i slutet kuvert/paket. Anbudsgivaren
ombeds att nyttja dubbla kuvert.

Anbudet är tydligt märkt med ”Anbud i upphandling
Naturvårdsbränning i Värmlands län, projekt LIFE Taiga och LIFE
Vänern” och Dnr. ”512-1344-2015”. Observera att anbud som lämnas
via bud kan behöva märkas på budförsändelsen.

Anbudsformuläret används.
Observera: anbud via fax eller e-post accepteras ej.
8(16)
Naturvård
Anbud sänds till nedanstående adress alternativt lämnas personligen eller genom
bud.
Länsstyrelsen Värmland
Ekonomi
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Öppettider är måndag – fredag 08.00 – 15.00 lunchstängt mellan kl. 12.00 –
13.00. Övriga tider hänvisas till postlåda vid ingången. Observera att brevinkastet
endast är 32 x 3 cm och är för litet för exempelvis en pärm.
1.8
Instruktioner för ifyllande av anbudsformulär
I anbudsformuläret ska vita fält och kryssrutor fyllas i med uppgifter. Kryssrutor i
anbudsformuläret ska markeras med kryss (X) för att markera att anbudslämnaren
accepterar ställda villkor. Observera att samtliga skall-krav i
förfrågningsunderlaget som är relevanta för anbudet skall uppfyllas för att
Länsstyrelsen ska utvärdera anbudet vidare.
1.9
Kontroll av formalia och prövning av anbud
Kraven i förfrågningsunderlaget är formulerade som skallkrav och ska-krav.
Kraven avser formella krav på anbudet (Se ovan 1.7.5 ), krav på leverantören
(kapitel 2) och krav på naturvårdsbränningens utförande samt resultat (kapitel 3).
Skallkrav och ska-krav är ovillkorliga krav som skall vara uppfyllda för att anbud
skall kunna prövas vidare.
1.10
Utvärdering
De anbud som kvarstår efter den inledande prövningen (se ovan 1.9) kommer att
utvärderas efter värderingsprincipen ” lägst pris per område ” efter pris
sammanställt enligt exempel i avsnitt 4.
1.11
Upphandlingssekretess
Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats
eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Detta innebär att uppgifter inte får
lämnas till annan än den som behöver informationen för att kunna fullgöra
uppdrag med anledning av upphandlingen. Efter upphandlingens offentliggörande
är i normalfallet samtliga handlingar i upphandlingen offentliga handlingar.
9(16)
Naturvård
1.12
Kommersiell sekretess
Uppgifter kan omfattas av sekretess även efter nämnda tidpunkt. För kommersiell
sekretess till skydd för en anbudsgivares uppgifter erfordras att uppgifterna avser
affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning
kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.
Om anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet
uppfyller vad som erfordras för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren
skriftligen inkomma med begäran om sådan. Sådan begäran skall innehålla
precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamkas
anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Observera dock att uppgifter som rör
utvärderingen endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan
sekretessbeläggas.
1.13
Tilldelningsbeslut
Beslut i upphandlingen fattas av den upphandlande myndigheten och kommer att
skriftligen meddelas samtliga anbudsgivare innan upphandlingskontrakt tecknas.
Tilldelningsbeslutet innebär inte att ett civilrättsligt bindande avtal uppkommer,
utan detta förutsätter att avtalsparterna undertecknar avtalet och att eventuella
villkor för ikraftträdande i avtalet är uppfyllda.
10(16)
Naturvård
2
KVALIFICERING AV ANBUDSGIVARE
För att säkerställa att anbudsgivaren kvalificerar sig som leverantör skall
nedanstående krav uppfyllas. Syftet med dessa krav är att säkerställa att kontraktet
blir utfört i enlighet med de behov den upphandlande myndigheten har.
2.1
Juridisk ställning
Anbudsgivaren ska intyga att det inte finns någon grund för uteslutning från
deltagande i upphandling enligt 15 kap. 13 § LOU eller 10 kap 1§ LOU.
Enligt LOU ska upphandlande myndighet utesluta leverantörer från deltagande
om leverantören enligt lagkraftvunnen dom dömts för




Organiserad brottslighet
Bestickning
Bedrägeri
Penningtvätt
Anbudsgivaren ska vidare bekräfta:




Anbudsgivaren är registrerad i aktiebolags-, handels- eller
föreningsregistret
Anbudsgivaren är registrerad för redovisning och inbetalning av
mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter,
om registreringsskyldighet föreligger.
Att anbudsgivaren betalat föreskrivna skatter och sociala avgifter.
Att anbudsgivaren inte får uteslutas enligt 10 kap. 2 § LOU.
Observera att för utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav. Dessa skall till
sitt anbud bifoga utdrag ur officiellt register eller annan likvärdig handling från
behöriga myndigheter i det egna landet enligt följande:



Att LOU 10 kap. enligt ovan föreligger
Att registrering i yrkes – eller handelsregister föreligger.
Att anbudsgivaren betalat föreskrivna skatter och sociala avgifter.
Kontroll av ovanstående punkter kan komma att göras innan avtal tecknas.
Länsstyrelsen i Värmland kommer att kontrollera att anbudsgivaren uppfyller
ovanstående krav genom att inhämta information från Skatteverket.
2.2
Teknisk förmåga och kapacitet
2.2.1
Leveranskapacitet
Det är viktigt att anbudsgivaren har en verksamhet som är flexibel och klarar av
11(16)
Naturvård
att svara upp mot den uppskattade volym naturvårdsbränning som anbudet gäller.
Anbudsgivarens leveranskapacitet (personalstyrka och utrustning) skall kort
beskrivas i anbudsformuläret.
2.2.2
Kompetens och erfarenhet
Anbudsgivaren skall ha erfarenhet av minst två, av Länsstyrelsen godkända,
naturvårdsbränningar i stående skog. Naturvårdsbränningarna skall ha varit minst
10 hektar stor vardera där mer än 50 % av berörd skogsmark bestått av stående
skog.
Anbudgivaren skall ha bränningsledare och tändningsledare med erfarenhet av
minst två, av Länsstyrelsen godkända, naturvårdsbränningar i stående skog.
Referensuppdrag som uppfyller ovanstående krav skall anges. Bränningarna kan
ha utförts åt samma uppdragsgivare och i sådana fall kan frågor komma att ställas
till denna referens på de olika bränningarna.
Ett godkänt referensuppdrag har uppfyllt de mål beställaren satt upp vad gäller
framförallt ett säkert genomförande av bränningen och önskade biologiska
resultat, men också vad gäller kontakter mellan beställare och leverantör.
2.2.3
Miljö
Uppdragstagaren skall i anbudsformuläret kortfattat beskriva på vilket sätt
miljöbelastningen kommer att minimeras inom det/de uppdrag som anbudet
avser.
2.2.4
Underleverantörer
Samtliga underleverantörer som ska nyttjas inom uppdraget skall uppfylla kraven
om juridisk ställning enligt kapitel 2.1 i förfrågningsunderlaget.
Detta krav gäller endast om underleverantörer ingår i anbudet. Om anbudsgivaren
inte avser att använda sig av underleverantörer så ska inte något svar lämnas på
denna punkt.
2.3
Försäkring
Anbudsgivaren ska ha ansvarsförsäkring. Bevis på detta ska medfölja som
bilaga. Anbudsgivaren har fullt ansvar för de eventuella skadestånds-anspråk
som kan ställas för skador som orsakas vid uppdragets genomförande.
12(16)
Naturvård
3
3.1
KRAVSPECIFIKATION
Inledning, mål och syfte
Länsstyrelsen har förvaltningsansvaret för länets skyddade områden vilket bland
annat innebär att vi ska planera och utföra den skötsel som föreskrivs i tillhörande
lagar, förordningar och föreskrifter.
Naturtyper och strukturer som formats av brand har i många fall utgjort en viktig
grund för områdesskyddet. Naturvårdsbränning är därför den högst prioriterade
skötselmetoden i skogliga naturreservat i boreal region (Naturvårdsverkets
vägledning ”Förvaltning av skogar och andra trädbärande marker i skyddade
områden”).
3.2
Omfattning
Uppdraget gäller naturvårdsbränning i tre skyddade områden; Natura 2000området Västersjön, Harvelsön i naturreservatet Värmlandsskärgården samt
Kittelfältets naturreservat. Detaljbeskrivningar över varje enskilt objekt finns i
bilaga 1.
Natura 2000-området Västersjön, ca 30-75 ha
Västersjön ligger i norra Torsby kommun, nordväst om Höljes. Västersjön är ett
skogsmyrkomplex med en variation av olika naturtyper av vilka de flesta är
brandpåverkade. Området som denna upphandling gäller utgörs av äldre till viss
del gallrade tallskogar på morän. Området har delats upp i sex delområden som
kan brännas var för sig eller tillsammans. Minst 30 ha ska brännas inom detta
område, i första hand området söder om vägen. Därutöver kan bränning av fler
delområden bli aktuellt mot senare delen av projekttiden om projektbudgeten
tillåter eller om bränning inte har kunnat genomföras i andra projektområden.
Pris lämnas uppdelat på delområden söder om vägen (A-E i
områdesbeskrivningen) respektive norr om vägen (F i områdesbeskrivningen). Vi
avser teckna avtal med en entreprenör för detta objekt, och utvärderingen görs på
totalpriset för området söder om vägen (A-E i områdesbeskrivningen) eftersom
det är detta område som ska brännas i första hand.
Naturreservatet Värmlandsskärgården, Harvelsön, ca 2,5 ha
Harvelsön ligger i Trångsundets mynning, öster om Segmon och Liljedal i Grums
kommun. Ön är ca 2,5 hektar stor och omkring hälften av vegetationen består av
13(16)
Naturvård
hällmarkstallskog. Resten av ön är täckt av barrblandskog och längst i söder ett
mindre avsnitt med ren granskog.
Kittelfältets naturreservat, ca 9 ha
Kittelfältets naturreservat ligger knappt 5 km väster om Brattfors i Filipstads
kommun. Bränningsområdet utgörs av gallrad tallskog på sandiga
isälvsavlagringar med ett relativt stort inslag av dödisgropar. Reservatet är
framförallt avsatt för de geologiskt intressanta formationerna. Eftersom
omgivande landskap brukats under lång tid är spåren efter äldre tiders bränder
idag sällsynta.
3.3
Krav på upphandlingsobjektet
Val av dag för bränning, anmälan, mm
Bränningarna skall utföras inom tiden för LIFE Taiga-projektet, 2015-2019.
Dag för bränning bestäms av uppdragstagaren utifrån bränningens målsättningar
och rådande säkerhetsläge/väderförhållanden. Uppdragstagaren ska anmäla
naturvårdsbränningarna till räddningstjänst enligt gällande rutiner. En brandplan
som tagits fram i samråd med länsstyrelsens kontaktperson ska bifogas
bränningsanmälan.
Vägar genom eller i anknytning till bränningsområdet ska skyltas före och under
bränningen. Vid aktuellt bränningsområde skyltas naturvårdsbränningen på
lämplig plats.
Länsstyrelsens kontaktperson ska hållas löpande informerad om planer för
bränningen och meddelas om definitivt datum senast dagen före bränning.
Bränningsledare och tändningsledare på plats vid bränningen ska ha erfarenhet av
minst två, av Länsstyrelsen godkända, naturvårdsbränningar i stående skog (se
avsnitt 2.2.2).
Bränningseffektivitet
Om mindre än 50 % av arealerna är brandpåverkad utgår endast 25 % av
ersättningen för uppdraget. Om mindre än 30 % av arealen är brandpåverkad
utgår ingen ersättning för uppdraget. Med brandpåverkan avses att allt ris som
blåbär, lingon, ljung och kråkbär är konsumerat av elden.
Om mer än 85 % av tallarna dör utgår endast 25 % av ersättningen.
Träd räknas som döda när minst 70% av barrmassan i kronan har dött. Man
räknar dödligheten på de träd som tillhör det övre skiktet. Mindre träd (som ofta
14(16)
Naturvård
har högre dödlighet) räknas inte. Bedömning av dödlighet görs av länsstyrelsen
vid fältbesök 3-6 veckor efter slutförd bränning.
Bränningen ska utföras på ett sådant sätt att det finns förutsättningar att nå de mål
för bränningen som uppges i respektive områdesbeskrivning.
Eftersläckning och efterbevakning
Uppdragstagaren ska stå för all eftersläckning och all efterbevakning.
Västersjön och Kittelfältet
Eftersläckning direkt efter bränningen får inte ske annat än längs en 20 meter bred
zon utmed brandområdets kanter. Övriga delar ska få glödbrinna utan påverkan,
dock som längst i tre dygn efter bränningen. Därefter ska eftersläckning göras i
den utsträckning som behövs.
Harvelsön
Eftersläckning av hela området ska göras samma dag som bränningen.
Rapportering
Efter att uppdraget för varje objekt är klart ska en sammanfattande rapport om
bränningen göras till Länsstyrelsen med en kortfattad beskrivning av hur
bränningen genomfördes, antändningsmönster, tider för antändning,
eftersläckning och efterbevakning.
Länsstyrelsen kommer att besikta objekten 3-6 v efter slutfört uppdrag för att
kontrollera träddödlighet och brandpåverkan. Efter att besiktning är utförd och
godkänd av Länsstyrelsen sker utbetalning av ersättning mot faktura. Fakturan
skall vara märkt med rätt referens och specificerad enligt samma kategorier som
anbudet(se avtal).
3.4
Övrigt
Länsstyrelsen är i färd att köpa in viss utrustning för bränning som kommer att
kunna lånas ut till entreprenörer. Utrustningen täcker inte hela behovet för en
bränning, utan kan snarare komplettera den egna utrustningen. Tanken är att
möjliggöra bränning av flera objekt under samma period genom att ha en extra
uppsättning av utrustning tillgänglig som t.ex. kan användas för efterbevakning.
Upphandlingen kommer att kompletteras med närmare information och eventuella
justeringar vad gäller utlån av utrustning 2015-04-02 på länsstyrelsens webbsida.
15(16)
Naturvård
Utrustningen kommer kunna lånas ut under förutsättning att leverans av
utrustningen hunnit ske. Om flera entreprenörer önskar låna utrustning prioriteras
i första hand de som utför flera bränningsuppdrag åt Länsstyrelsen Värmland, i
andra hand de som utför flera bränningsuppdrag inom projektet LIFE Taiga, och i
tredje hand övriga.
Om anbudsgivaren avser att låna utrustning gäller följande anvisningar (kan
komma att justeras vid komplettering 2015-04-02):
 Anbudsgivaren ansvarar för lånad utrustning som sin egen och står för
skötsel och eventuella reparationer.
 Utrustningen återlämnas i motsvarande skick som den utlånades i.
 Utrustningen kommer att finnas för avhämtning i Karlstad.
4
PRIS
Priset skall anges på följande sätt:
Alla ersättningar i anbudet skall anges exklusive moms i SEK. Pris anges fördelat
på följande kategorier. För eftersläckning/efterbevakning lämnas timpris, för
övriga moment lämnas fast totalpris.
Moment
Typ av pris
Förberedande besök (väderkoll,
regnmätning, planering)
Totalpris
Förberedande kontorsarbete
(kontakt/anmälan till Rtj m.m.)
Totalpris
Förberedelser (utlägg slang,
röjning gränsgata m.m.)
Totalpris
Bränning
Totalpris
Helikopterassistans (enbart för
Västersjön och Kittelfältet)
Totalpris
Eftersläckning och efterbevakning
(utvärderas på 100 arbetstimmar)
Timpris
Inplockning kvarvarande material,
slangtvätt m.m.
Totalpris
Pris exklusive moms i SEK
Utvärdering görs per objekt på sammanlagt totalpris samt timpris för en
efterbevakningstid på 100 arbetstimmar. Vi avser teckna avtal med en entreprenör
för Västersjön, och utvärderingen görs på totalpriset för området söder om vägen
(A-E i områdesbeskrivningen) eftersom det är detta område som ska brännas i
första hand.
16(16)
Naturvård
Exempel: Sammanlagt totalpris för de fasta kostnaderna är 280 000 kr, och
timpris för eftersläckning/efterbevakning är 380 kr/timme. Det ger en
utvärderingssumma på 280 000 + (380*100) = 318 000 SEK
5
KOMMERSIELLA VILLKOR
Anbudsgivaren skall acceptera bifogat avtalsutkast, i dess helhet.
6
UNDERTECKNANDE AV ANBUD
Anbud är bindande enligt de förutsättningar som angivits ovan och i
anbudsformuläret och bekräftas tillsammans med övriga uppgifter ovan.
Genom att underteckna anbudsformuläret bekräftar anbudsgivaren på heder och
samvete att lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande.