Anbudsbegäran server och lagringsutrustning

Comments

Transcription

Anbudsbegäran server och lagringsutrustning
ANBUDSBEGÄRAN
1(5)
Datum
Dokumentets id
2015-11-05
Ag-it12-2015
Dokumentansvarig
Mottagare
Ronny Holmström-Wall
Öppen anbudsbegäran
Anbudsbegäran server och
lagringsutrustning
Ålands Gymnasium begär anbud på IT-utrustning enligt nedanstående.
Anbudsbegärans bakgrund
Ålands gymnasium är i behov av att utöka server- och lagringskapaciteten.
Avsikten är att utöka befintlig utrustning med ytterligare kapacitet i form av flera
servers och utökad lagring. Lösningen ska fortsättningsvis vara en komplett
redundant lösning med hög tillgänglighet och hög prestanda i form av bl.a.
dubblerade servrar och dubblerade lagringsenheter.
1.
Anbudsbegärans innehåll
Detta dokument är indelat i fem avsnitt
1.Anbudsbegärans innehåll
2.Omfattning och förutsättningar
3.Krav på anbudsgivare
4.Kravspecifikation
5.Anbudets innehåll
2.
Upphandlingens omfattning och förutsättningar
Upphandlingen omfattar server- och lagringsutrustning enligt specifikation.
Upphandlingen ska godkännas av Ålands gymnasiums styrelse.
2.1 Kontaktuppgifter
Frågor om upphandlingen under anbudstiden riktas till
IT-chef Ronny Holmström-Wall, +358 457 529 5050
[email protected]
2.2 Lämnande av anbud
Anbud ska vara Ålands gymnasium tillhanda senast måndag 23.11.2015 kl
15:00. Anbud lämnas per e-post till [email protected] eller per post till:
Adress
Ålands gymnasium
PB 150
AX-22101 MARIEHAMN
ÅLAND
Telefon
+358-18- 532 580
www-adress
www.gymnasium.ax
E-post
[email protected]
2(5)
Ålands gymnasium
IT-chef Ronny Holmström-Wall
PB 150
AX-22101 Mariehamn
Märk kuvertet med eller ange som e-postmeddelandets ämne
”anbud it 12/2015”
Anbud inlämnade per e-post ska levereras i PDF-format.
Anbudet ska vara giltigt i minst 30 dagar efter anbudstidens utgång. Anbudet ska
vara undertecknat av behörig firmatecknare. För anbud inlämnade per e-post
kan digital signering eller inskannat anbud användas. Anbud som lämnas in per
e-post ska skickas från en e-postadress inom företagets officiella e-postdomän.
2.3 Upphandlingsform
Denna upphandling genomförs som en öppen upphandling enligt Ålands
landskapsregerings beslut (ÅFS 2006:41) gällande upphandlingar.
Upphandlingsformen medger inte förhandling varför det är av stor vikt att alla
krav och villkor enligt denna anbudsförfrågan följs och att bästa villkor/pris
lämnas i anbudet.
2.4 Annonsering
Upphandlingen utannonseras i tidningspressen på Åland samt publiceras på
Ålands gymnasiums webbplats www.gymnasium.ax som fungerar som
myndighetens officiella anslagstavla.
2.5 Frågor under anbudstiden
Frågor under anbudstiden lämnas skriftligt via e-post till kontaktpersonen senast
sju dagar innan anbudstidens utgång. Endast skriftliga svar är bindande för
Ålands gymnasium.
2.6 Offentlig handling
Alla inlämnade anbud behandlas i enlighet med bestämmelserna i landskapslag
(ÅFS 1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. Inkomna anbud är inte
offentliga förrän upphandlingsavtalet ingåtts eller om upphandlingen avbryts.
När upphandlingskontrakt slutits blir som huvudregel alla anbud offentliga
handlingar.
2.7 Utvärdering
Efter anbudstidens utgång öppnas samtliga anbud och först kontrolleras att
kraven på anbudsgivare i kapitel 3 är uppfyllda.
Endast de anbudsgivare som bedöms fylla kraven går vidare till en kontroll av att
samtliga ska-kraven är uppfyllda. Om de inte är uppfyllda beaktas inte anbudet
vidare.
Sedan görs en värdering av bör-krav, enligt nedanstående utvärderingsmetod:
Det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet enligt kravlista och vikt-%
kommer att antas:
•
Pris, vikt 60 %
•
Bör-krav, vikt 40 %
3(5)
2.8 Pris
Anbudet gäller ett totalpris för all utrustning enligt specifikation. Anbudet med
det lägsta totalpriset erhåller tre poäng. Poängtalet för de övriga anbuden
beräknas enligt följande: Poäng = lägsta pris/givet anbudspris x 3. Vid
bedömningen används två decimaler med matematisk avrundning.
2.9 Bör krav
Vid bedömningen av bör-kraven används information som framkommer i
anbudet.
Varje bör-krav tilldelas 0-3 poäng enligt följande skala
Poäng
Bedömning
0
Saknas eller ofullständigt beskrivet i anbudet
1
Låg
2
Medel
3
Hög
Samtliga erhållna poäng summeras och divideras med antalet bör-krav. För
bedömningen ansvarar IT-avdelningens personal vid Ålands gymnasium.
2.10 Sammanräkning och resultat
Anbudsgivarens slutpoäng för respektive kriterium multipliceras med den
viktprocent som gäller för det kriteriet. Summan av dessa utgör anbudsgivarens
totalpoäng. Det anbud som erhåller flest totalpoäng antas. För det fall två eller
flera anbud efter utvärderingen betraktas som likvärdiga (erhållit samma
totalpoäng) kommer anbuden att rangordnas enligt pris.
2.11 Tilldelningsbesked
Samtliga anbudsgivare kommer att få meddelande om beslut. En
besvärsanvisning bifogas delgivningen.
2.12 Avslutad upphandling
Upphandlingen avslutas i o m att Ålands gymnasiums styrelse fattar beslut i
ärendet. Anbudsgivaren förbinds därmed till leverans enligt inlämnat anbud.
Ålands gymnasium förbehåller sig rätten att anta anbudet i sin helhet eller delar
av det. Ålands gymnasium förbehåller sig också rätten att inte anta något av de
inlämnade anbuden.
3.
Krav på anbudsgivare
Anbudsgivaren ska kunna leverera all den utrustning och tjänster som ingår i
anbudsbegäran.
3.1 Ekonomisk och finansiell ställning
Anbudsgivaren ska ha en sådan ekonomisk och finansiell situation att denna
klarar av att fullgöra uppdraget. Anbudsgivaren ska även ha betalat skatter och
lagstadgade socialskyddsavgifter.
3.2 Intyg, beskrivning mm
Anbudsgivaren bekräftar ovan ställda krav genom att till anbudet bifoga:
 Anbudsgivarens kontaktuppgifter, FO-/organisationsnummer och ansvarig
person.
4(5)
 En kortfattad beskrivning av företaget t.ex. företagsform, år i branschen,
verksamhet, erfarenhet av liknande uppdrag, omsättning, bemanning,
garanti- och servicevillkor etc.
4.
Kravspecifikation
Anbudsgivaren ska tillhandahålla följande:
S1
Totalpris för komplett utrustning enligt anbudsbegäran
S2
Detaljpris per enhet
S3
Anbudets giltighetstid
S4
Leveransdatum och leveransvillkor
S5
Garantitid samt vad garantin omfattar
S6
Köpevillkor
S7
Produktbeskrivning för
Anbudet bör uppfylla kriterierna enligt:
B1-B5
Specifikationskrav enligt kapitel 5
4.1 Anbudets innehåll
Anbudet ska innehålla följande uppgifter:
 Totalpris för utrustningen enligt anbudsbegäran, alternativ kan föreslås.
 Detaljpriser per enhet/produkt
 Anbudets giltighetstid
 Leveransdatum och –villkor
 Garantitid samt garantins omfattning och servicevillkor
 köpevillkor
 Produktbeskrivningar
 Beskrivning av installationstjänser
 Av anbudet bör även framgå att anbudsgivaren uppfyller kraven på
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (ÅFS 2005:25,
FFS 852:2004).
4.2 Pris
Samtliga prisuppgifter ska anges i euro exkl. Moms
5.
Anbudsbegärans innehåll
Servers, tre st i kluster
B1 Vardera server bör ha följande egenskaper
 Rackmonteringsbar modell
 Dubbla Intelprocessorer med hög prestanda för virtualisering (t.ex Intel ES-2640v3)
 Minst 256 GB RAM (DDR4), utbyggningsbart.
 Feltolerant intern disk eller SD-kort för VMvare-programvaran
 Minst 12 X10 Gbit Eth Base –T per server.
 Intern DVD-station
5(5)
 Redundant arkitektur, inkl hot-plug fläkt och strömförsörjning
 Remote Access Controller
 5 års garanti med on-site service
B2 Lagringsutrustning, primär och sekundär lagringsenhet.
 Rackmonteringsbar modell
 Primär lagring med nettokapacitet ca 30 TB.
 Helt redundant arkitektur
 HotSwap diskar
 10 Gbit iSCSI portar
 16 GB cache
 Sekundär lagring med nettokapacitet ca 48 TB
 Helt redundant arkitektur
 HotSwap diskar
 10 Gbit iSCSI portar
 16 GB Cache
 5 års garanti med på platsen service
B3 Nätverk
10 Gbit LAN & iSCSI. Dubbla switchar (två st) för redundant kommunikation.
Minst 24 x 10 Gbit Base-T ports. Redundanta nätaggregat och fläktar.
B4 Programvara och licenser
 Replikering, Snapshot och Thin Provisioning
 Auto-Snapshot manager for Windows, VmWare och Linux
 Hanteringsprogramvara för SAN
B5 Installation och igångsättning av levererad utrustning
Leverantören skall ange en fast summa eller en kostnad per timme för en
grundinstallation av levererad utrustning. Grundinstallationen avser en
grundläggande igångsättning så att den levererade utrustningen är klar för att
importera befintliga virtuella servrar från annan befintlig hårdvara som körs på
VMware ESXi 5.5.
Ronny Holmström-Wall,
IT-chef, Ålands gymnasium