Dnr ÅLR 2015/6151 25.5.2015 ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR INKÖP

Comments

Transcription

Dnr ÅLR 2015/6151 25.5.2015 ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR INKÖP
Dnr ÅLR 2015/6151
25.5.2015
ANBUDSFÖRFRÅGAN FÖR INKÖP AV KROSSGRUS FRÅN 1 SEPTEMBER 2015 TILL 31
AUGUSTI 2016
1.
DIARIEUPPGIFTER
Upphandlande enhet:
Ålands landskapsregering, FO nr: 0145076-7, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN,
telefon: +358 (0)18 25 000
Diarienummer: ÅLR 2015/6151
Kontaktpersoner
Ledande vägmästare Thomas Idman telefon: +358 (0)457 529 5060
e-post: [email protected]
Vägmästare Björn Ekblom telefon +358 (0)457 526 7030
e-post [email protected]
2.
FÖREMÅLET FÖR UPPHANDLINGEN
Inköp av krossgrus 1 september 2015 till 31 augusti 2016
Grus som används som slit-, bär- och förstärkningslager skall uppfylla gällande ENstandard, EN 13242:2 + A1 2007
Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningen, begär härmed pris för inköp av
krossgrus exklusive moms enligt följande:
Pris vid kross
Vid kross lastat per ton
Per ton
2-5 mm
”
0-12 mm
”
”
0-32 mm
0-70 mm
Hämtat senast den 31.10.2015
(beräknat vid behov 3000 ton) med
start senast den 15.9.2015.
För löpande hämtning under
perioden 9/2015-8/2016
"
"
Leverans av krossgrus
Leverans får påbörjas efter det att godkänt prov på respektive fraktion har tagits av
trafikavdelningens representant.
Provtagning av gruset kan vid behov även tas vid leveransplatserna.
2 (4)
Dnr ÅLR2015/6151
25.5.2015
Vägning av krossgrus
Vägning sker på entreprenörens krönta våg.
Obs! Undantagsvis får grus levereras per m³, varvid divisorn 1,5 används vid
omräkningen.
Hämtning vid kross
Entreprenören lämnar för varje lass ett gruskvitto, som skrivs ut automatiskt på en s.k.
printer. Undantagsvis godtas handskrivna kvitton. Gruskvittot undertecknas av
trafikavdelningens representant.
Lastning och vägning bör kunna ske vardagar mellan kl. 07.45 och 16.00.
OBS! Vid lastning från upplag under transportband bör upplaget (gäller främst
fraktionerna 0-32) med jämna intervaller bredas ut, för att på så sätt minimera separation
av gruset.
Leveransgaranti
Till den del det gäller fraktionen 2 – 5 mm gäller leveransgaranti för anbudsgivaren.
Anbudsgivaren skall i sitt anbud tydligt ange hur stor mängd av fraktionen som kan
garanteras till leveransdatum och till anbudspriset. Sker avvikelse på så sätt att
anbudsgivaren inte uppfyller vad som utlovats vid givande av anbudet, har Ålands
landskapsregering rätt att utkräva ett vite om 100 € för försummelsen per försenad dag,
dock högst i 6 veckor.
3.
FORM AV UPPHANDLING
Det beräknade värdet för upphandlingen överstiger inte det av Europeiska kommissionen
fastställda tröskelvärdet om 207 000 euro för varor och tjänster, varför anbudsförfrågan
sker genom öppet förfarande enligt (ÅFS 2006:41) (4§) gällande vissa upphandlingar.
Budgeterad kostnad är under 80 000 €.
Upphandlingsformen medger inte förhandling, varför det är av stor vikt att alla krav och
villkor enligt denna anbudsförfrågan följs.
Anbudsförfrågan annonseras i landskapets båda tidningar samt på Ålands
landskapsregerings webbplats den 28 maj 2015.
(http://www.regeringen.ax/upphandlingar.pbs)
3 (4)
Dnr ÅLR2015/6151
25.5.2015
4.
UTVÄRDERING AV ANBUD
Efter anbudstidens utgång öppnas samtliga anbud och en kontroll utförs att offererad
produkt uppfyller kraven i anbudsförfrågan.
Landskapsregeringen kommer att anta det anbud som har det lägsta priset för respektive
fraktion.
Kan inte den som offererat det lägsta priset leverera väljs följande leverantör enligt
antagna offerter.
5.
GARANTIER, PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR
Anbudspriset skall ges i EUR, moms 0 %.
Fakturering bör ske kalendermånadsvis.
Efter felfri levererad vara kan faktura skickas och leverantören erhåller köpeskillingen
inom 30 dagar.
6.
AVTALSVILLKOR
Allmänna avtal för offentlig upphandling av varor ”JYSE 2014 Varor” med undantag att
språket skall vara på svenska.
4 (4)
Dnr ÅLR2015/6151
25.5.2015
7.
INLÄMNANDE AV ANBUD
Anbud i bifogat anbudsformulär skall vara Ålands landskapsregering, registraturen,
tillhanda senast onsdagen den 24 juni kl. 15.00.
Postadress:
Ålands landskapsregering, Registraturen PB 1060, 22111 Mariehamn
Besöksadress:
Ålands landskapsregering, Strandgatan 37, 22100 Mariehamn
Anbudet skall levereras i slutet kuvert utan företagsbeteckning märkt ”Krossgrus”
alternativt i elektronisk form på adressen [email protected] .
Anbud som lämnats in för sent beaktas inte.
Anbudet skall vara på svenska.
Anbudet skall vara giltigt 60 dagar efter anbudstidens utgång.
Tilläggsfrågor om anbudsförfrågan ställ skriftligen per e-post till
[email protected]
[email protected]
Anbudsgivaren skall i anbudet ange kontaktinformation till personer som kan ge närmare
upplysningar om anbudet.
Bilagor:
Anbudsformulär
JYSE 2014 Varor