ANBUDSFÖRFRÅGAN 9.7.2015 1. DIARIEUPPGIFTER

Comments

Transcription

ANBUDSFÖRFRÅGAN 9.7.2015 1. DIARIEUPPGIFTER
ANBUDSFÖRFRÅGAN 9.7.2015
1.
DIARIEUPPGIFTER
Upphandlingsenhet: Ålands landskapsregering (FO-nummer: 0145076-7), PB 1060, 22 111
Mariehamn, Åland, (nedan ”Beställaren”).
Anbudsförfrågans namn: Inköp av Hjullastare.
Anbudsförfrågans diarienummer: ÅLR 2015/6353
Publicering av upphandlingsannons: Upphandlingen och tillhörande anbudshandlingar har
den 13.07.2015 annonserats i landskapets båda tidningar samt även annonserats på Ålands
landskapsregerings webbplats (http://www.regeringen.ax/upphandlingar.pbs).
2.
FÖREMÅL FÖR UPPHANDLINGEN
2.1. En allmän beskrivning av upphandlingen
Ålands landskapsregering, vägunderhållsenheten begär anbud på ett (1) stycke fabriksny hjullastare enligt nedanstående kravspecifikation:
2.2
Teknisk kravspecifikation











Vikt över 14 ton
Dieseldriven, min 129 kW
Växellåda: 4 växlar med powershift
Däck 20.5 x R25
3 + 4 hydraulik på separata spakar
Reglerbart flöde på 3:e funktion
Hållfunktion på 3:e funktion
Direkt fri retur till tank
Hydraulik med 2-spaks manöver
Lastarmsfjädring
Differentialspärr framaxel










Luftkonditionering
Öppningsbart fönster på höger och vänster sida
Rullbälte
Luftfjädrad eluppvärmd stol med högt ryggstöd och armstöd på båda sidor
Rattkula
Ställbar ratt
Handgas
Eluttag 12 och 24V
Radio CD/Bluetooth
Backkamera













Centralsmörjning inklusive påfyllningspump
Motor och kupévärmare
Eluppvärmda backspeglar
Heltäckande skärmar
Hydrauliskt BM-fäste
24V släpvagnsuttag bak
Arbetsbelysning, dubbel fram på hyttak, LED
Arbetsbelysning fram, extra, LED
Varningsljusramp med LED på tak
Blixtljus bak styrd av backväxel och separat brytare
Backsignal
Verktygslåda/ förvaringslåda på utsida för kättingar mm
Skyddsplåtar
Separat pris på följande tillvalsutrustning om möjligt
 Sajpade vinterdäck på fälg
 Spakstyrning
 Eluppvärmd bakruta
 Planeringsskopa
 Extra motvikt
 Lockup funktion
 Instruktörssäte
2.3
Leverans
Hjullastaren levereras fritt Möckelö vägstation, Verkstadsgränd 1, senast 100 dagar efter att
avtalet är skrivet
Säljaren ska hålla ett inskolningstillfälle på två timmar i samband med leverans.
2.4
Service
Leverantören av hjullastaren skall redogöra över hur service kan erbjudas på Åland.
2.5
Redogörelser som skall bifogas anbudet
Till anbudet skall lämnas en redogörelse som visar att ovannämnda kriterier och tekniska krav
är uppfyllda. Till anbudet skall också bifogas en manual på svenska vad gäller användningen
av hjullastaren. Till anbudet skall bifogas en redogörelse över hur service och reservdelar kan
erbjudas på Åland. Till anbudet skall vidare bifogas en lista över eventuell tillvalsutrustning.
Tillvalsutrustningen ingår inte i upphandlingen.
3.
PRIS
Anbudspriset skall vara utan mervärdesskatt.
4.
FORM AV UPPHANDLING
Det beräknade värdet för upphandlingen överstiger inte det av Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 207 000 euro för varor och tjänster, varför anbudsförfrågan sker genom öppet förfarande enligt (ÅFS 2006:41) (4§) gällande vissa upphandlingar.
Budgetpris på liknande hjullastare har begärts tidigare, kostnaden är under 180.000 €.
Upphandlingsformen medger inte förhandling, varför det är av stor vikt att alla krav och villkor enligt denna anbudsförfrågan följs.
5.
AVTAL
Bifogat denna anbudsförfrågan finns ett köpeavtal (Bilaga 1). Villkoren i avtalet är en del av
denna anbudsförfrågan.
6.
BEHANDLING OCH UTVÄRDERING AV ANBUD
6.1. Behandling av anbud
På inkomna anbud noteras datum. Alla anbud öppnas samtidigt efter det att anbudsfristen löpt
ut. Öppningstillfället protokollförs.
Därefter görs en kontroll av de anbud som inlämnats. De anbud som lämnats in för sent eller
inte uppfyller kraven i denna anbudsförfrågan beaktas inte.
Det är Ålands landskapsregering som fattar det slutliga beslutet i upphandlingsförfarandet,
varefter anbudsgivarna skriftligen informeras om vem som erhållit upphandlingen. Till det
skriftliga meddelandet bifogas en besvärshänvisning.
Alla inlämnade anbud behandlas i enlighet med bestämmelserna i landskapslag (ÅFS
1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. Detta medför att inkomna anbud inte är offentliga förrän Ålands landskapsregering fattat ett slutligt upphandlingsbeslut eller då upphandlingsavtalet ingåtts.
6.2. Utvärdering av anbud och kontraktsskrivning
Anbudet med det lägsta priset antas. Tidigast tjugoen (21) dagar efter det att Ålands landskapsregering fattat upphandlingsbeslutet skrivs avtal med den entreprenör som erhållit upphandlingen
6.3.. Avbrytande av upphandling
Om inget anbud motsvarar ställda krav eller om offererade priser inte ryms inom budgetramarna kan upphandlingen avbrytas och samtliga anbud förkastas.
6.4. Avtalshandlingar
Förekommer i handlingarna mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter, gäller de inbördes i nedan angiven ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:
1. Köpeavtal
2. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter
3. Anbudsförfrågan
4. Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor: JYSE 2014 Varor
Alla tillägg och/eller ändringar till avtalet, kräver parternas samtycke och ska ske skriftligen.
7.
INLÄMNANDE AV ANBUD
Anbud skall vara Ålands landskapsregering, registraturen, tillhanda senast torsdagen den 13
augusti kl. 15.00 lokal tid.
Postadress:
Ålands landskapsregering, Registraturen PB 1060, 22111 Mariehamn
Besöksadress:
Ålands landskapsregering, Strandgatan 37, 22100 Mariehamn
Anbudet skall levereras i slutet kuvert märkt ”Anbud hjullastare” alternativt i elektronisk form
på adressen [email protected]
Anbud som lämnats in för sent beaktas inte, oavsett orsak.
Anbudets språk: Skall vara svenska (inklusive bilagor).
Anbudet skall vara giltigt 60 dagar efter anbudstidens utgång och undertecknat av behörig
firmatecknare.
Anbudsgivaren skall i anbudet ange kontaktinformation till personer som kan ge närmare upplysningar om anbudet.
8.
NÄRMARE UPPLYSNINGAR
Frågor under anbudstiden lämnas skriftligt via e-post till [email protected]
Kontaktadress för upphandlingen, senast den 3.8.2015. Samtliga frågor och svar på dessa
kommer att publiceras anonymt och besvaras succesivt, dock senast den 6.8.2015. Endast
skriftliga svar är bindande för landskapsregeringen.
Anbudsgivarna bör därför kontrollera uppgifterna på hemsidan.
Närmare upplysningar om upphandlingen ges av:
Stefan Josefsson Telefon +358 457 529 5048 Eller Björn Ekblom Telefon + 358 457 526
7030
BILAGA


Bilaga 1 Köpeavtal
Bilaga 2 JYSE 2014 varor

Similar documents