Köp tjänstefordon Socialförvaltningen

Comments

Transcription

Köp tjänstefordon Socialförvaltningen
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
FORDON SOCIALFÖRVALTNINGEN
2015-01-26
Köp tjänstefordon Socialförvaltningen
1. Allmän orientering
Beställare
Övertorneå kommun, Socialförvaltningen
Upphandlande myndighet
Övertorneå kommun är upphandlande myndighet.
Beställarens kontaktperson
Mehmed Hasanbegović, Socialförvaltningschef
E-post: [email protected]
Handläggare upphandling
Jessica Hasanbegović, Upphandlare
E-post: [email protected]
1.1. Omfattning
Denna upphandling avser köp av tio (10) nya miljöbilar av modell sedan-kombi till
Socialförvaltningens verksamhet (hemtjänst och hemsjukvård).
1.2. Bakgrund
Fordonet ska användas av personal i hemtjänst och hemsjukvård för att ta sig till och från
brukare samt frakta matlådor och tvättsäckar. Körsträckan för fordonen är per år cirka 6 000
mil.
Nuvarande fordonsleverantör har pga. kommunen geografiska placering anlitat bilverkstäder
inom Övertorneå kommun för service.
2. Administrativa krav
2.1. Upphandlingsförfarande
Upphandlingen genomförs genom öppet förfarande enligt LOU, lagen om offentlig upphandling
(2007:1091). Anbud kommer att antas utan föregående förhandling och det är därför av
största vikt att anbudsgivaren redan vid anbudsgivningen lämnar ett fullständigt anbud.
2.2. Alternativa anbud/ reservationer
Reservationer och/eller alternativa anbud accepteras inte. Om anbudsgivaren lämnar förbehåll
eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas.
2.3. Förutsättningar för upphandlingen
Kommunen äger rätt att avbryta upphandlingen om det uppkommer situation där inget anbud
motsvarar ställda krav eller om anbud överstiger budgetramar, då kommer samtliga anbud att
förkastas och upphandlingen att avbrytas. Samtliga anbudsgivare kommer att meddelas detta
och orsakerna varför.
Kommunen svarar inte för skada eller förlust som anbudsgivare ådrar sig vid eventuellt
avbrytande av upphandlingen.
2.4. Handlingsförteckning
Nedanstående dokument ingår i förfrågningsunderlaget.
- Detta dokument
- Avtalsvillkor/Kommersiella villkor
- Utvärderingsmodell
Sida 1 av 4
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
FORDON SOCIALFÖRVALTNINGEN
2015-01-26
- Eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget – ”Frågor och svar”
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
1
2
3
4
Anbudsformulär - Anbudspris
Anbudsformulär - Leverantörsinformation
Anbudsformulär - Leverantörsförsäkran
Kravformulär
Anbudsgivaren ska innan anbudets lämnande, själv kontrollera att den har ett fullständigt
förfrågningsunderlag.
2.5. Frågor och svar
Frågor under anbudstiden ska ställas till handläggaren via e-post [email protected]
Endast skriftliga uppgifter lämnade av kontaktpersonen under anbudstiden är bindande för
kommunen och anbudsgivare.
Frågor gällande anbudet ska ställas skriftligen till kontaktpersonen via e-post senast den 3
mars 2015. Detta på grund av att kommunen av likabehandlingsskäl är förhindrad att lämna
tillkommande information i slutet av anbudstiden. Både frågor och svar samt eventuella
rättelser eller PM kommer att presenteras under fliken Upphandlingar på www.overtornea.se
kontinuerligt, dock senast den 4 mars 2015.
Det är anbudsgivarens skyldighet att bevaka och läsa eventuella svar och meddelanden under
anbudstiden för att inte riskera att få sitt anbud förkastat vid kvalificeringen ifall väsentlig
information för anbudets avlämnande har förbisetts.
2.6. Anbudets utförande/formkrav
Anbudet ska vara skriftligt och avfattas på svenska samt överensstämma med
förfrågningsunderlaget.
Anbudet ska lämnas i ett originalexemplar. Endast enkelsidiga utskrifter.
Anbudet ska vara undertecknat av behörig person.
Anbudet ska vara prissatt i SEK.
Anbudsgivare ska i förfrågningsunderlagets bilaga 1, Anbudsformulär redovisa om anbud har
lämnats för samtliga efterfrågade varugrupper eller för vissa av dem.
Följande dokument/bilagor ska lämnas in:
1. Intygande om att kraven är uppfyllda, bilaga 4 – Kravformulär.
2. Prisuppgifter och underskrift av behörig person ska lämnas i bilaga 1 – Anbudsformulär.
3. Uppgifter om företaget och företagets kontaktperson för anbudet ska lämnas i bilaga 2 Leverantörsinformation.
4. Bilaga 3 – Leverantörsförsäkran ska fyllas i och bifogas anbudet.
5. Beskrivning av den tekniska och yrkesmässiga kapaciteten.
6. Beskrivning av verkstäder och serviceställen, enligt krav 3.1.
7. Beskrivning av offererade fordons garantier, enligt krav 3.14.
Utelämnade uppgifter och dokument tolkas som att krav inte uppfylls eller accepteras vilket
leder till att anbud förkastas.
2.7. Pris
Anbudsgivaren ska ange pris för fordon, fordonskatt, service och alkolås. Om
parkeringssensorer inte ingår i offererat fordon ska pris för sådan inklusive montering anges .
Inga övriga kostnader får tillkomma. Angivet pris ska inkludera samtliga kostnader för punkter
i kravspecifikationen.
Kommunen kan komma att begära in motivering till de priser som lämnats i anbudet. Om
Kommunen inte anser att eventuell förklaring är godtagbar äger Kommunen rätt att förkasta
Sida 2 av 4
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
FORDON SOCIALFÖRVALTNINGEN
2015-01-26
anbudsgivare som lämnat oskäligt låga priser i enlighet med bestämmelserna i 12 kap. 3 §
LOU.
2.8. Sista anbudsdag
Anbud ska vara kommunen tillhanda senast 9 mars 2015.
2.9. Inlämning och märkning av anbud
Anbud ska lämnas lämnas in i förslutet och neutralt emballage märkt ”Anbud Fordon Soc ”.
Anbudet ska adresseras till:
Övertorneå kommun
Upphandling
957 85 Övertorneå
Brevlåda för avlämning av anbud efter receptionens stängning finns på Tingshusvägen 2,
bredvid entrédörren till kommunhuset.
OBS! Anbud genom fax eller e-post godkänns inte med anledning av sekretesskraven i LOU.
Ersättning för lämnat anbud utgår inte.
2.10. Anbudets giltighet
Anbud ska vara giltigt nittio (90) dagar efter sista anbudsdag.
I de fall upphandlingen blir föremål för överprövning ska anbudsgivaren vara bunden av
anbudet fram till och med en månad efter den tid då eventuell överprövning avslutats genom
lagakraftvunnen dom.
2.11. Anbudsöppning
Anbudsöppning sker enligt reglerna i LOU. Anbud öppnas av två av kommunen utsedda
personer närvarande.
Anbudsöppningen är inte offentlig, men anbudsgivaren kan begära att representant från
Handelskammare närvarar. Anbudsgivaren står för kostnaden för detta.
2.12. Prövning och utvärdering
Efter anbudsöppning genomförs prövning och utvärdering av de anbud som kommit in i rätt
tid. Prövningen och utvärderingen kommer att genomföras med utgångspunkt i de uppgifter
som anbudsgivaren redovisat i sitt anbud.
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att kontrollera och inhämta bevis för
att anbudsgivarens utfästelser är korrekta och att ställda krav i förfrågningsunderlaget
uppfylls.
2.12.1. Stegvis prövning
Samtliga anbud kvalificeras, prövas och utvärderas enligt nedan beskrivna steg.
2.12.2. Kvalificering av leverantör
Vid steg ett (1) kvalificering av leverantör- prövas om anbudsgivaren uppfyller ställda
kvalificeringskrav på Leverantören, samt att anbudet är korrekt avlämnat. Dessa är
angivna som krav. Ett krav kan vara ”uppfyllt” eller ”ej uppfyllt”. De anbudsgivare som
uppfyllt kraven går vidare till steg två (2), övriga förkastas.
2.12.3. Obligatoriska krav varan/tjänsten
I steg två (2) prövas om anbudet uppfyller obligatoriska krav på varan/tjänsten, dvs. krav
kopplade till upphandlingsföremålet, kontroll av att personbil som offererats i bilaga 1
motsvarar efterfrågad beskrivning kommer här att ske. Ett krav kan vara ”uppfyllt” eller ”ej
Sida 3 av 4
ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER
FORDON SOCIALFÖRVALTNINGEN
2015-01-26
uppfyllt”. De anbud som uppfyllt dessa obligatoriska krav på varan/tjänsten går vidare till
steg tre (3), övriga anbud förkastas.
2.12.4. Utvärderingsmodell
I steg tre (3) utvärderas kvarvarande anbud enligt principen ekonomisk mest fördelaktiga.
Vid utvärderingen beräknas totalkostnaden för offererat fordon för en tid på om 3 år och
18 000 mil (3 x 6 000 mil). Vid beräkningen beaktas anbudspriset för fordonet, kostnad för
drivmedel, fordonskatt samt service enligt nedan:
Kostnad för bränsle är i beräkningen satt till 11 kronor per mil.
För servicekostnad anges service enligt tillverkarens rekommendation för 3 år och 18 000
mil enligt priser och antal tillfällen angivna i anbudsformulär, bilaga 1.
2.13.
Tilldelningsbeslut
Kommunen kommer att skicka tilldelningsbeslut till samtliga anbudsgivare så snart
tilldelningsbeslut har fattats. Tilldelningsbeslut skickas ut per e-post, vilket medför att
kommunen tillämpar avtalsspärr på 10 dagar. Tilldelningsbeslut kommer att innehålla
skälen för beslutet och den perioden under vilken avtal inte får ingås (avtalsspärr).
Observera att tilldelningsbeskedet inte innebär ett civilrättsligt bindande avtal utan är en
upplysning om resultatet av upphandlingen.
Avtal kommer att tecknas när tiden för avtalsspärr löpt ut.
Förutsättning för civilrättsligt bindande avtal är att skriftligt avtal upprättas och
undertecknas av behöriga personer för båda parter.
Sida 4 av 4
KOMMERSIELLA VILLKOR
FORDON SOCIALFÖRVALTNINGEN
1
Avtalsparter
Detta avtal har träffats mellan Övertorneå kommun, organisationsnummer 2120002700,
(nedan kallad Kommunen) och XXXX, organisationsnummer XXXXXX-XXXX (nedan kallad
Leverantören).
Leverantören ansvarar för anställd, företrädare och eventuell underleverantörs arbete
såsom för eget arbete.
2
Avtalets omfattning
Avtalet omfattar Socialförvaltningens köp av av tjänstefordon.
Priser
Pris i SEK enligt leverantörens anbud.
2.1
Fakturering och betalningsvillkor
Fakturering får ske tidigast den dag leverans är fullgjord och godkänd.
Om fakturan är utställd i pappersform ska Kommunen betala fakturan senast trettio dagar
efter det att korrekt faktura mottagits.
Vid elektronisk fakturering ska Kommunen betala korrekt faktura senast trettio dagar från
att den utställts.
Är fakturan inte korrekt kontaktas leverantören för att korrigering ska kunna ske. Inga
avgifter såsom fakturerings- eller expeditionsavgifter accepteras.
Dröjsmålsränta betalas enligt räntelagen, dröjsmålsräntefakturor under 100 kronor
accepteras inte.
Faktura ska innehålla uppgifter om:
•
Datum för utfärdandet
•
Kundens namn, adress, kostnadsställe samt referens
•
Mottagarens namn, adress samt referens
•
Faktureringsadress
•
Leverantörens namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, plus-/bankgiro
samt referens
•
Fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter samt mervärdesskatt
•
Specifikation av vara/tjänst
•
Övriga uppgifter som Kunden önskar
2.2
2.3
Leveransvillkor
Leverans av fordon ska ske enligt Incoterms 2000 DDP till beställarens adress. Detta
innebär att Leverantören svarar för frakt-, speditions- och eventuella tullavgifter.
Force Majeure
Part befrias från sina åtaganden enligt avtalet om fullgörandet därav förhindras på grund
av omständigheter utanför dess kontroll som denne skäligen inte kunde förutse vid
avropstillfället och vars följder denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Som
sådan omständighet ska anses krig, krigsliknande tillstånd, jordbävning, eldsvåda, beslut
från regeringen eller annan myndighet samt icke avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden.
Avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden ska inte anses som befrielsegrund.
Kommunen och Leverantören ska verka för att hitta alternativa lösningar så att uppdraget
trots ovan hinder kan fullföljas. Part som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska
omgående skriftligen underrätta motpart därom.
Så snart den åberopade omständigheten upphört ska part underrätta motpart samt
Sida 1 av 3
KOMMERSIELLA VILLKOR
FORDON SOCIALFÖRVALTNINGEN
omedelbart återuppta åtagandet i avtalad omfattning. Har hindret bestått i mer än sex
(6) månader har Kommunen rätt att häva detta ramavtal till omedelbart upphörande.
3
KOMMUNIKATION AVSEENDE UPPDRAGET
Leverantören ska i samtliga kontakter med kunderna använda svenska språket. All
kommunikation, rapportering, fakturering mm ska ske via anbudsgivaren. Detta gäller
även om anbudsgivaren anlitar underleverantörer avseende hela eller delar av uppdraget.
4
AVTALETS ADMINISTRATION OCH FÖRVALTNING
4.1
Handlingars inbördes ordning
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara
motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen
föranleder annat, sinsemellan i följande ordning:
•
Skriftliga ändringar och tillägg till ramavtalet
•
Detta avtal
•
Eventuella skriftliga förtydliganden till förfrågningsunderlaget
•
Förfrågningsunderlag med bilagor
•
ALOS 05
•
Eventuella skriftliga förtydliganden till anbud
•
Leverantörens anbud
4.2
Överlåtelse av avtal
4.2.1
Överlåtelse till ny Leverantör
Ingånget avtal får normalt inte överlåtas till ny Leverantör. I undantagsfall, till
exempel vid omorganisation, får detta göras utan att ny upphandling behöver
genomföras. Överlåtelsen ska i förväg godkännas av Kommunen och överlåtelseavtal
ska upprättas skriftligen och undertecknas av Kommunen och den nya Leverantören.
Sker överlåtelse utan godkännande har Kommunen rätt till skadestånd för den skada
den lider. Kommunen äger också rätt att häva ramavtalet utan föregående
uppsägning.
4.2.2
Byte eller anlitande av underleverantör
Vid byte eller anlitande av underleverantör ska förfrågan inkomma till Kommunen
senast fyra (4) veckor innan planerat byte eller anlitande, om inte synnerliga skäl
föreligger. Byte eller anlitande av underleverantör ska skriftligen godkännas av
Kommunen. Nya underleverantörer ska uppfylla de krav som ställts på
underleverantörer i förfrågningsunderlaget.
Sker byte eller anlitande av underleverantör utan Kommunens godkännande har
Kommunen rätt till skadestånd från Leverantören för den skada den lider.
Kommunen äger också rätt att häva ramavtalet utan föregående uppsägning.
5
5.1
SAMARBETE OCH UPPFÖLJNING
Informationsplikt
Parterna har skyldighet att fortlöpande informera varandra om förhållanden som har
betydelse för avtalet.
6
AVTALETS UPPHÖRANDE
6.1
Hävning av avtalet
Anser part att den andra parten inte tillfredställande fullgör sina åtaganden enligt avtalet
ska den missnöjde parten skriftligen meddela den andra parten detta med angivande av
på vilket/villka sätt part anser att den andra parten inte fullgör/fullgjort sina åtaganden
Sida 2 av 3
KOMMERSIELLA VILLKOR
FORDON SOCIALFÖRVALTNINGEN
enligt detta avtal. Den andra parten ska då snarast dock senast inom fyra (4) veckor från
att ett sådant meddelande mottagits, vidta rättelse. Har rättelse inte vidtagits inom den
föreskrivna tiden äger den missnöjde parten rätt att häva avtalet med en (1) månads
uppsägningstid.
Kommunen har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Leverantören lämnat
oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa
uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av
ramavtal.
Kommunen har rätt att häva avtalet med omedelbart verkan och utan föregående erinran
om Leverantören enligt lagakraftvunnen dom döms för brott som omfattas av 10 kap. 1 §
lag (2007:1 091) om offentlig upphandling (LOU) eller brottsbalken.
Kommunen har rätt att häva avtalet med omedelbart verkan och utan föregående erinran
om Leverantören inbegrips av omständigheter som omfattas av 10 kap. 2 § LOU.
Hävning ska ske skriftligen.
6.2
Skadestånd
Vid hävning ska ekonomisk reglering ske mellan Kommunen och Leverantören. Ersättning
ska utgå för direkt skada som är anledning till hävning.
7
TVIST OCH PRESKRIPTION
7.1
Tvist
Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande
rättsförhållande ska i första hand lösas genom förhandling parterna emellan. Om parterna
inte förlikas ska tvisten hänskjutas till svensk allmän domstol i Haparanda och avgöras
enligt svensk rätt.
Den omständigheten att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte
Leverantören att avbryta sitt uppdrag. Inte heller äger köparen rätt att innehålla belopp
som inte direkt omfattas av tvisten, eller underlåta att i övrigt fullgöra sina skyldigheter.
Sida 3 av 3
ANBUDSFORMULÄR
BILAGA 1
FORDON SOCIALFÖRVALTNINGEN
Anbudsformulär
Anbudets pris:
Prissättning i svenska kronor SEK exklusive moms för:
A. Märke:_____________________________________________
Modell:_____________________________________________
Pris per st.:______________________SEK.
Bränsleförbrukning:_______________ liter/100 km blandad körning.
Fordonsskatt:_________________SEK (ange pris per år).
Intervallservice:_________________SEK (ange beräknad kostnad upp
till 18 000 mil och 3 år).
Antal servicetillfällen:_____________ st. för 18 0000 mil och 3 år.
Övrig utrustning inklusive montering
Parkeringssensorer:_____________SEK
Alkolås:_______________SEK
__________________________
Ort och datum
______________________________
Företagets namn
__________________________
Underskrift av behörig person
_____________________________
Namnförtydligande
Sida 1 av 1
FÖRETAGSINFORMATION
BILAGA 2
FORDON SOCIALFÖRVALTNINGEN
För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning
Denna bilaga ska bifogas offert, samtliga uppgifter fylls i och bilagan undertecknas av
behörig person
1.1 Anbudsgivares företagsuppgifter
Registrerat firmanamn
Postadress
Postnummer och ort
Telefonnummer
Hemsida
E-post
Fax
PG alt BG
1.2 Företagsform
Aktiebolag
Ekonomisk
förening
Registrerad för mervärdesskatt
Ja
Nej
Handelsbolag
Skatter
A-skatt
Person-/organisationsnummer
Personal – antal anställda
Enskild firma
F-skatt
1.3 Kontaktperson för offert
Namn
Befattning
Telefonnummer
E-post
1.4 Kontaktperson under avtalstid
Namn
Befattning
Telefonnummer
E-post
1.5 Jourtelefon, telefonnummer där entreprenör alltid kan nås
Telefonnummer
1.6 E-postadress dit tilldelningsbeslut skall sändas
E-post
_____________________
Ort och datum
_______________________
Företagsnamn
_____________________
Namnunderskrift
_______________________
Namnförtydligande
Sida 1 av 1
LEVERANTÖRSFÖRSÄKRAN
BILAGA 3
FORDON SOCIALFÖRVALTNINGEN
Denna försäkran återsändes ifylld och undertecknad av behörig person tillsammans med
anbudet.
Härmed försäkras på heder och samvete att företaget:
1) Är registrerat i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret eller annat register och
registrerat för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt
samt arbetsgivaravgifter, om sådan registreringsskyldighet föreligger.
2) Är ”godkänd för F-skatt”.
3) Inte är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills
vidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud.
4) Inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller
liknande förfarande.
5) Inte är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom.
6) Inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
7) Har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet
eller i det land där upphandlingen sker.
Om företaget under avtalets gång inte uppfyller någon eller några av ovanstående punkter och
rättelse inte sker omgående efter kommunens anmodan, är detta rättslig grund för kommunen att
häva avtalet, utan att vi kan ställa ekonomiska eller andra krav på kommunen. Sådan hävning kan
ske med omedelbar verkan.
Vi är medvetna om att oriktiga uppgifter i denna försäkran också är grund för hävande av avtal.
Kommunen har rätt att begära komplettering av denna försäkran med intyg och eventuellt
kontrollera lämnade uppgifter, innan anbudsgivare antas.
_____________________
Ort och datum
______________________________________
Företagsnamn/Organisationsnummer
_____________________
Namnunderskrift
_______________________
Namnförtydligande
Sida 1 av 1
KRAV FORMULÄR
BILAGA 4
FORDON SOCIALFÖRVALTNINGEN
Kravformuläret ska besvaras och insändas tillsammans med anbud.
Allmänna krav
1. Anbudets giltighetstid
Krav 1
Anbud ska vara bindande till och med nittio (90) dagar efter sista anbudsdag. I de fall
upphandlingen blir föremål för överprövning ska anbudsgivaren vara bunden av anbudet fram till
och med en månad efter den tid då eventuell överprövning avslutats genom lagakraftvunnen dom.
Accepteras kravet på anbudets giltighetstid?
Ja
2. Krav på anbudsgivaren
Krav 2.1
För upphandlingen gäller lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Den upphandlande
myndigheten förbehåller sig rätten att inhämta intyg och bevis i enlighet med LOU i samband med
utvärderingen av anbudet.
Accepteras inhämtandet av intyg och bevis?
Ja
Krav 2.2
Omständigheter enligt LOU 10 kap. 1 § och 2 § 1-6 p. får inte föreligga. Leverantörsförsäkran ska
fyllas i, undertecknas och medfölja anbudet.
Kravet uppfylls?
Ja
Är efterfrågad handling ifylld och bifogad?
Ja
Krav 2.3
Övertorneå kommun och Skatteverket har ett samarbete. Det förebyggande informationsarbetet
innebär att Övertorneå kommun begär in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för
sina leverantörer, både inför upphandling och löpande under hela avtalets gång. Med uppgifter om
skattestatus menas moms- och arbetsgivarregistrering, F-skatt, arbetsgivaravgifter för de tre
senaste månaderna, underskott på skattekontot samt uppgift om skatteskuld hos Kronofogden.
Genom undertecknandet av anbudet intygar leverantören att grund för uteslutning inte föreligger.
Om kontrollen hos Skatteverket visar på omständigheter som av anbudsgivaren kräver ett
förtydligande kommer sådan att begäras. Om förtydligandet ej är godtagbart kan anbudsgivaren
komma att uteslutas.
Genom inlämnandet av anbud intygar anbudsgivaren att denne är fri från hinder för deltagande
enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling.
Anbudsgivaren ska lämna ifylld leverantörsinformation.
Kravet uppfylls och godkänns?
Ja
Sida 1 av 6
KRAV FORMULÄR
BILAGA 4
FORDON SOCIALFÖRVALTNINGEN
Krav 2.4
Anbudsgivaren ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags- eller
handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för anbudsgivaren och som förs i det land
där anbudsgivarens verksamhet är etablerad.
Kravet uppfylls och godkänns?
Ja
Krav 2.5
Anbudsgivaren ska inneha giltigt F-skattebevis.
Kravet uppfylls och godkänns?
Ja
Krav 2.6 Teknisk och yrkesmässig kapacitet
Anbudsgivare ska bifoga en kortare presentation av sitt företag tillsammans med anbudet. Förutom
presentationen ska anbudsgivare beskriva den tekniska och yrkesmässiga kapaciteten för att
kunna genomföra uppdraget. Detta ska också bifogas anbudet.
Kravet uppfylls och godkänns?
Efterfrågad beskrivning av anbudsgivaren är bifogad anbudet?
Ja
Ja
Krav 2.7 Underleverantör
Anbudet ska innehålla uppgifter om huruvida anbudsgivaren har för avsikt att anlita
underleverantörer. Avser anbudsgivaren att anlita underleverantörer för att genomföra delar av
uppdraget ska underleverantörens namn och organisationsnummer framgå. Det är inte möjligt att
delegera avrop till underleverantör.
Observera att krav 2.2-2.5 (Uteslutning av leverantör enligt 10 kap.1-2 §§ LOU och krav fullgjort
sina åliggande gällande skatter och socialförsäkringsavgifter) även gäller för underleverantör. Om
en underleverantör utesluts från kvalificeringen behöver detta inte innebära att anbudsgivaren
utesluts från kvalificeringen. En prövning genomförs om anbudsgivaren själv har erforderlig
kapacitet att genomföra uppdraget.
Med underleverantör menas här annat företag/ näringsidkare som träder in i leverantörens ställe
som leverantör enligt detta avtal.
Har anbudsgivaren för avsikt att anlita underleverantör?
Om ja, uppfylls och godkänns kravet?
Ja
Ja
Nej
Sida 2 av 6
KRAV FORMULÄR
BILAGA 4
FORDON SOCIALFÖRVALTNINGEN
3. Krav på tjänst och fordon
Krav 3.1
Service av fordon inklusive alkolås ska kunna utföras hos leverantör eller leverantörens ordinarie
serviceställe.
Anbudsgivare ska redovisa hur kravet på verkstad uppfylls samt serviceställen för Kommunen.
För leverantör med verkstad utanför Övertorneå kommun ska fordonet, utan kostnad för
beställaren, hämtas och lämnas på av kommunen anvisad adress inom Övertorneå kommuns
tätort.
Kravet uppfylls och godkänns?
Efterfrågad beskrivning är bifogad anbudet?
Ja
Ja
Krav 3.2
Leverantören ska kostnadsfritt tillhandahålla en likvärdig bil under service/garantireparation.
När kommunen hämtar lånebilen ska den vara fulltankad. Om lånebilen inte lämnas tillbaka
fulltankad får leverantören ta ut ersättning (nettokostnad för drivmedel) för upptankning.
Kravet godkänns?
Ja
Leverans
Krav 3.3
Leverans ska ske under majmånad 2015. Skulle inte denna leveranstid kunna infrias ska
Leverantören tillhandahålla likvärdiga fordon fram till leverans.
Kravet uppfylls och godkänns?
Ja
Miljö
Krav 3.4
Offererat fordon ska uppfylla kriterierna för miljöbilsdefinitionen från 1 januari 2013 eller likvärdigt
enligt Vägtrafikskattelag SFS 2006:227 11§. Personbilens utsläpp av koldioxid ska beräknas enligt
fomeln: Bensin och diesel: Utsläpp av CO2=95+0,0457*(tjänstevikt-1372).
Kravet uppfylls och godkänns?
Ja
Krav 3.5
Offererade däck ska uppfylla Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006
(REACH), så att förekomsten av PAH följer kraven XVII.
Kravet uppfylls och godkänns?
Ja
Krav 3.6
Rullmotståndet hos de däck (dubbdäck och regummerade däck undantagna) som offereras, ska
inte överskrida energieffektiviseringsklass C enligt förordningen EG nr 1222/2009 om märkning av
däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar.
Kravet uppfylls och godkänns?
Ja
Sida 3 av 6
KRAV FORMULÄR
BILAGA 4
FORDON SOCIALFÖRVALTNINGEN
Krav 3.7
Anbudsgivaren ska senast vid avtalsstart uppfylla kraven enligt förordning (1994:1236) om
producentansvar för däck.
Kravet uppfylls och godkänns?
Ja
krav 3.8
Vinterdäck ska uppfylla definitionen av vinterdäck i enlighet med TSFS 2010:2.
Kravet uppfylls och godkänns?
Ja
Krav på Fordon
Krav 3.9
Offererade fordon ska vara av senaste modellutformning och får ej utgå från tillfälliga restpartier,
demobilar eller motsvarande.
Kravet uppfylls och godkänns?
Ja
Krav 3.10
Personbilarna ska uppfylla svenska lagkrav och vara registreringsbesiktigade vid leverans.
Kravet uppfylls och godkänns?
Ja
Krav 3.11
Båda typerna av personbil ska ha vitfärg, vara stripade med av beställaren angiven logo med text.
Kravet uppfylls och godkänns?
Ja
Krav 3.12 Krocksäkerhet
Fordonet ska uppfylla kraven för minst fem (5) stjärnor vid provning enligt Euro NCAP. Om
bilmodellen inte är testad av Euro NCAP gäller intyg motsvarande fem (5) stjärnor enligt EuroNCAP
från biltillverkaren eller dennes representant i Sverige, vilket uppvisas på anmodan.
Kravet uppfylls och godkänns?
Ja
Krav 3.13 Pisksnärtskydd
Fordonet ska ha fått minst två (2) poäng vid provning enligt Euro NCAP Whiplash Testing Protocol
version 2.9 (eller senare version), eller enligt intyg från tillverkaren ha motsvarande
krockskyddsegenskaper som en sådan typ som har fått minst 2,0 poäng.
Kravet uppfylls och godkänns?
Ja
Krav 3.14 Garantier
Offererat fordon ska minst ha
- 3 års nybilsgaranti eller 18 000 mil.
- 3 års vagnskadegaranti utan milbegränsning.
- 10 års rostskyddsgaranti utan milbegränsning.
- 3 års vägassistans dygnet runt utan milbegränsning.
Vid utbytta reservdelar vid garantireparation ska ett års garanti gälla från utbytesdatum.
Anbudsgivaren ska lämna beskrivning av offererat fordons garantier.
Kravet uppfylls och godkänns?
Ja
Sida 4 av 6
KRAV FORMULÄR
BILAGA 4
FORDON SOCIALFÖRVALTNINGEN
Krav 3.15
Utrustning och tekniska funktioner:
•
Sedan-kombi
•
Bagagevolym minst 340 liter
•
Drivmedel: diesel
•
Servostyrning
•
ABS-bromsar
•
Antispinnsystem
•
Antisladdsystem
•
AC alt. Klimatanläggning
•
Ratt ställbar i höjd och längd
•
Förarstol ställbar
•
El-uppvärmda säten fram
•
Elektroniskt ställbara yttre backspeglar
•
Gummimattor fram och bak
•
Bagagerumsmatta i gummi/plast, med förhöjda kanter
•
Skyddsplatta för bakre stötgångare
•
Centrallås
•
Elektronisk startspärr
•
Färddator inkl yttertemperaturmätare
•
Motorvärmare, inklusive elkabel (minst 3 m) för 220volt
•
Kupévärmare mellan 1000 - 1200W
•
Parkeringsvärmare med timerfunktion
•
Nya (ej regummerade) sommar- och dubbade vinterdäck på fälg
Uppfyller offererat fordon kraven?
Ja
Extrautrustning
Krav 3.16
Alkolåsen ska uppfylla SS EN 50436-2.
Alkolåset får vid eftermontering endast påverka strömförsörjningen till startmotor.
Alkolåset ska förhindra försök till manipulation.
Alkolåset ska förhindra start av fordonets motor om en alkoholmängd över Sveriges lagliga gräns
(0,2 promille) detekteras.
Alkolåset fasmonterade del ska fungera vid -45°C till +85°.
Uppvärmningstiden för alkolåset innan test kan genomföras bör inte överstiga 60 sekunder oavsett
temperatur.
Kraven uppfylls och godkänns?
Ja
4. Anbudsformalia
Krav 4.1
Anbudsgivaren godkänner de bifogade administrativa föreskrifter, kraven och utvärderingsmodell
som ingår i förfrågningsunderlaget.
Kravet godkänns?
Ja
Sida 5 av 6
KRAV FORMULÄR
BILAGA 4
FORDON SOCIALFÖRVALTNINGEN
Krav 4.2
Anbudsgivaren godkänner de bifogade kommersiella villkor.
Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet?
Ja
Krav 4.3 Kontroll av bifogade bilagor
Anbudsgivaren kontrollerar att alla begärda bilagor som ska bifogas anbudet är ifyllda med
efterfrågade uppgifter och att de bifogas anbudet.
Uppfylls kravet om kontroll av bifogade bilagor?
Ja
Sida 6 av 6