Anbudsunderlag för markentreprenad

Comments

Transcription

Anbudsunderlag för markentreprenad
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Anbudsunderlag för markentreprenör
Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för
markentreprenad för byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband för
Sjöhultsfiber ekonomisk förening. Detta underlag och offerten kommer att vara
en del av avtalet mellan Fiberföreningen och utvald leverantör.
1. Allmänt
1.1. Beställare
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, 769629-4573
c/o Per Ola Olsson
Box 4042
227 21 Lund
0705-306161
[email protected]
1.2. Kontaktpersoner
Anbudsfrågor
Entreprenadarbeten (under genomförandet)
Per Ola Olsson
Sven-Erik Håkansson
Box 4042
227 21 Lund
Höjaholm 515
286 92 Örkelljunga
0705-306161
0702-434828
[email protected]
[email protected]
1.3. Intresseanmälan och frågor
Intresse för denna offertförfrågan anmäls via e-post: [email protected]
Eventuella frågor angående denna offertförfrågan ställs och besvaras enbart via
e-post. Samtliga inkomna frågeställningar och svar skickas till alla som via epost anmält sitt intresse för upphandlingen. Offert får EJ skickas med e-post.
Frågor inkomna till ovanstående e-postadress senare än 2015-02-26 kommer
inte att besvaras.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
1.4. Anbudslämnande
Skriftligt anbud i ett original jämte en kopia, skall vara Sjöhultsfiber ekonomisk
förening tillhanda, i ett slutet kuvert, märkt ”Offert schaktning/nedplöjning av
slang för fiberoptisk kabel”, senast nedan angivna anbudsdag. Anbudet skall vara
undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren.
Inlämnat anbud skall redovisa och beskriva efterfrågade tjänster samt bör följa
förfrågningsunderlagets struktur.
1.5. Sista anbudsdag
2015-02-27
1.6. Anbudets giltighet
Anbudet skall vara giltigt 2 månader från sista anbudsdag.
1.7. Kalendarium
Annonsering
2015-02-13
Sista dag för att ställa frågor
2015-02-26
Sista dag för att lämna anbud
2015-02-27
1.8. Språk
Anbudet skall i sin helhet vara avfattat på svenska språket.
1.9. Terminologi

AB04, allmänna bestämmelser avsedda att användas vid byggnads-,
anläggnings- och installationsentreprenader. Se
http://byggtjanst.se/bokhandel/kategorier/projektering-upphandling/ab04-allmanna-bestammelser/

BAS P och BAS U, personer med ansvar för arbetsmiljön. Se
http://www.ampguiden.net/sa/node.asp?node=162

SKV 4820, en blankett från Skatteverket som besvarar frågan om hur ett
företag sköter sina skatter och avgifter.
1.10. Ersättning för anbudsgivning
Ersättning för anbudsgivning lämnas inte.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
2. Bakgrund, omfattning och villkor
2.1. Bakgrund
I Örkelljungas kommun har Sjöhultsfiber ekonomisk förening bildats och skall
bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman
samtliga intresserade fastigheter i nedan beskrivet geografiska område.
Området ingår i Åsljunga telestationsområde och berör primärt Sjöhultsområdet
runt Hultasjön och vägen från telestationen samt ca 1km norrut längs
Höjaholmsvägen. Vägar inom området är i huvudsak enskilda utom för tätorten
Åsljunga.
Totalt finns idag 33 fastboende personer i området. Fastighetsbeståndet fördelar
sig på;
- 33 permanenta fastigheter
- 102 fritidsfastigheter
- 64 obebyggda tomter
- 1 företag/organisationer.
Av dessa fastigheter har dryga 65 antal i dagsläget beslutat om anslutning av
fiber. Det passiva fibernätet blir dimensionerat för 100 procent av anslutna
fastigheter.
Ytterligare information om Föreningen och området finns på Föreningens
webbplats http://sjohultsfiber.se
2.2. Anbudets omfattning
Följande skallkrav skall uppfyllas i anbudet och ingå i offererade priser:
• Anbudsgivaren skall hjälpa till att organisera Föreningen med rutiner och
styrdokument så att föreslagen utbyggnad kan genomföras på ett
kostnadseffektivt sätt. Föreslå hur frivillig arbetskraft kan utnyttjas utan att
äventyra arbetsskydd och kvalitet i slutligt fibernät.
• Det åligger anbudsgivaren att på platsen bilda sig en uppfattning om arbetenas
omfattning och utförande. Schakt inom entreprenadområdet skall utföras på ett
sätt som minimerar återställningsarbeten samt åverkan på mark.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
• Anbudsgivaren ombesörjer all kabelvisning. Vid skada skall anbudsgivaren
omedelbart meddela ledningsägaren. Det åligger anbudsgivaren att ersätta
ledningsägare för skada på respektive ledningsägares nät.
• Förläggningen kommer att ske, både inom och utom tätort, i blandade
markförhållanden som skogsmark, åkermark, beteshagar samt i och utefter
vägar med ett maxdjup om 90 cm. Hänsyn skall tas till dränering i åkermark. De
flesta vägarna är grusbelagda men några större vägar har asfaltbelägning.
Markägaren kan komma att påverka exakt dragning och kanalisationsdjupet.
• Schaktningsdjup skall vara minst 60 cm på allmän mark och 20-30 cm på egen
tomt. Varningsnät förläggs 20 cm över fiberslangen.
• Om schaktdjupet understiger minsta schaktdjup skall extra mekaniskt skydd
användas och föreningen underrättas.
• Där markförhållanden inte medger grävning/plöjning t.ex. berg, förläggs
optoslangen ytligt i av föreningen tillhandahållna skyddsrör. Dessa förläggs och
klamras, så risk för att kanalisationen kommer i rörelse och risk för sabotage
minimeras. I extrema fall kan luftförläggning på stolpar eller sjökabelförläggning
övervägas.
• Om kabelbrunnar används skall locket på dessa vara förlagda under markytan.
• Längs schakten skall ett markeringsband med söktråd läggas. Söktrådens
längd får inte överskrida 500m mellan anslutningspunkterna. Dessa
anslutningspunkter kan utgöras av antingen en kopparplatta monterad i
optobrunnen/skåpet eller som en markeringsstolpe med skylt typ E 06 682 79.
Funktionsprovning av söktråden skall utföras efter återfyllning och
dokumenteras.
• Samtliga kanalisationer skall ändtätas i respektive brunn/skåp, utrymme eller i
mark. För slang till abonnentnod som grävs ner vid tomtgräns och återfylls (dvs
ej anslutna fastigheter) skall dessutom komplettering ske med markörboll.
• Förplöjning med tjälkrok skall ske på sträckor som överenskommes med
entreprenör och representant för fiberföreningen.
• Uppgrävda massor, som skall återanvändas i projektet, skall rensas från
stubbar och större stenar av anbudsgivaren. Kringfyllning, där så krävs, utförs
med grus som införskaffas i samråd med anbudsgivare och bekostas av
föreningen. Här rekommenderas 100mm kabelsand.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
• Fullständig återställning skall ingå i entreprenaden inklusive borttransport av
överblivna massor, dessa tillfaller entreprenören om inte markägaren gör
anspråk på dem.
• I arbetet ingår också framtransport av nodhus, optoskåp, slang, kopplingar,
skyddsslang och varningsnät från föreningens materialupplag som finns på
adress Sjöhultet 501, 286 92 Örkelljunga (Husen SÖDER om Bosjöholmsvägen).
• Föreningens kontaktperson för entreprenadarbeten skall alltid rådfrågas vid
grävning i väg.
• Lämplig utrustning, utom tätort, är större traktorgrävare/bandmaskin eller
liknande med skopa och kabelplog.
• Lämplig utrustning, inom tätort, är mindre traktorgrävare/bandmaskin eller
liknande med skopa och kabelplog.
• All hantering av korsande och längsgående hinder skall ingå i anbudet.
Utrustning för borrning/tryckning under väg skall kunna erhållas via
anbudsgivaren.
• Kanalisationsmaterial som optoslangar och varningsnät monteras på plog- eller
grävmaskin.
• Grävmaskin bör vara utrustad med redskapsfäste så att den kan bära med sig
erforderliga redskap för att eliminera tidskrävande transporter.
• Kapaciteten för stora maskinen är att kunna bära minst 4 trummor, tre för
slang och en för varningsnät.
• Matning av slang skall ske underifrån. Detta med anledning av slangens
maximala böjradie på 50 centimeter samt minska risken för ”ormliknande”
förläggning.
• Entreprenören utför montering av nodhus och optoskåp med planering,
montering och återfyllning samt tunga lyft.
• Anbudsgivaren skall tillsammans med fiberföreningen och i samråd med utvald
system/materialleverantör åstadkomma en plan för leverans och en tidplan för
projektet med lämpliga etapper som godkänns av bägge parter innan leveransen
påbörjas. Vite utgår med 0,5 % av etappens uppskattade timkostnad per
påbörjad vecka efter avtalad leveransdag enligt uppgjord tidplan om förseningen
beror på anbudsgivarens ”icke närvaro” eller annan av anbudsgivaren
åstadkommen orsak som Föreningen inte kunnat förutse.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
• All materiel samt förläggning skall klara kraven enligt Svensk Energi EBR KJ 41
eller Skanovas guidelines. Dessa är godkända som regelverk att förlägga
kanalisation och bygga nätet ifrån. Även Svenska stadsnätsföreningen, Ssnf –
Robusta nät och ”Robusta Noder” (senaste utgåva) är godkända regelverk.
• Arbete längs Trafikverkets vägar kräver godkännande för arbete vid allmän
väg. Anbudsgivaren skall kunna visa intyg över sådan utbildning. Anbudsgivaren
skall ombesörja TA-planer där sådana erfordras samt placera ut erforderligt
skyltmaterial. Avstängningsmaterial skall tillhandahållas av anbudsgivaren. För
vägområden gäller Trafikverkets regler ABSF 09, ABRÖR 08, ABEL 07 m.fl.
(hämtas på www.trafikverket.se).
• Projektering upphandlas som en separat tjänst av Föreningen och ingår
normalt inte i erbjudandet. Dock skall anbudsgivaren vara behjälplig med
eventuella smärre justeringar av nätets utsträckning som kan behöva göras
under arbetets gång.
• Anbudsgivaren skall genomföra sitt uppdrag på ett professionellt och
fackmannamässigt sätt.
2.3. Villkor som föreningen måste kunna visa att man följer i
tillämpliga delar i sina upphandlingar.
1. Bredbandet skall kunna användas samtidigt av flera operatörer.
2. Projektet får inte gynna någon särskild teknik- eller nätplattform.
3. Befintlig infrastruktur skall användas i den utsträckning som det är möjligt,
om detta inte leder till att befintliga dominerande aktörer gynnas.
4. Tredjepartsoperatörer skall beviljas grossisttillträde till bredbandet på ett
icke-diskriminerande sätt. i enlighet med vad som sägs i gällande förordning
om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder (”Förordningen”).
5. Priset för sådant grosstillträde som avses i punkten 4 ovan ska, om
tillhandahållandet sker inom sju år från det att projektet färdigställdes,
grundas på de grossistpriser som allmänt gäller för jämförbara tjänster.
6. Anbudsgivaren skall åta sig att under fem år från det att bredbandet togs i
bruk upprätta en separat redovisning för den verksamhet som avses med
anbudet och medverka vid den kontroll som avses i Förordningen.
7. Anbudsgivaren skall åta sig att återbetala en del av lämnad ersättning om
vinsten för den verksamhet som avses med anbudet vid den kontroll som
avses i Förordningen visar sig vara högre än den genomsnittliga vinsten för
bredbandssektorn under samma tidsperiod.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
3. Pris, Förarbevis, Försäkringar, tid för
färdigställande m.m.
3.1. Avgående kostnader
Föreningens insats är förutom kapital medlemmarnas dagsverke. Eventuellt
arbete som utförs av Föreningen innan entreprenaden avgår från
kontraktssumman.
3.2. Förarbevis, Försäkringar etc
Anbudsgivaren skall tillse att erforderliga försäkringar, förarbevis och tillstånd
finns. Ansvar för Bas U skall ingå i anbudet. Bas P ansvarar Systemleverantör
för.
3.3. Tid för färdigställande
Installationen skall i sin helhet vara klar för driftsättning 2015-10-01.
Driftsättning innebär att föreningen och systemleverantören får tillgång till
kanalisationen.
Deletapp 1 (se kapitel 4.5) skall göras i samarbete med E.on och beräknas
utföras under mars-maj 2015.
3.4. Anbudsprissättning
Anbudet skall innehålla en redovisning av kostnad baserad på ovan redovisad
omfattning. Eftersom delar av installationen är berättigad till stöd måste anbudet
specificeras.
Föreningen efterfrågar

Meterpris för schaktning/nerplöjning av slang i mark.

Timpris för manuellt arbete utanför maskinen samt antal uppskattade
timmar för respektive etapp (se kapitel 4.5).
Anbudsgivaren bör ge en professionell uppskattning av tidsåtgång för hela
projektet som det beskrivs i denna förfrågan.
I priserna skall alla kostnader ingå såsom etablering och avetablering,
transporter, arbetsledning, personalkostnader, maskinkostnader mm.
3.5. Kostnadsändring
Avtalade priser är fasta under hela projektets gång.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
3.6. Besiktning
Föreningen anlitar en besiktningsman för slutbesiktning och kontroll av att
arbetet är professionellt genomfört. Besiktning kan även göras inför delbetalning.
3.7. Allmänna bestämmelser
AB04 gäller för hela entreprenaden.
3.8. Betalningsplan
Betalning sker efter överenskomna leveransetapper i gemensamt framtagen
leverans och tidplan men tio procent av kontraktssumman betalas först efter
godkänd slutbesiktning.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
4. Krav på anbudsgivaren
4.1. Allmänna krav
Anbudsgivaren skall ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende registreringar
och betalningar för sociala avgifter och skatter. I de fall anbudsgivaren avser att
använda underleverantörer för att utföra delar av uppdraget skall även
underleverantören uppfylla dessa krav.
Anbudsgivaren skall i sitt anbud ange, alternativt till anbudet bifoga:
(i)
Kopia på högst 3 månader gammalt registreringsbevis för företaget
utfärdat av behörig officiell myndighet (för svenska företag från Bolagsverket).
(ii)
Anbudspris enligt punkt 3.4.
(iii)
varför).
Den senaste årsredovisningen (om denna inte kan lämnas, beskriv
(iv)
Uppgift huruvida villkoren i denna offertbegäran kan accepteras eller
inte. I den mån vissa av villkoren inte accepteras skall anbudsgivaren lämna
förslag till ny lydelse av sådant villkor.
(v)
Uppgift om att anbudet är giltigt till och med den 27/4-2015.
(vi)
Referenser i enlighet med punkt 4.3 nedan.
(vii)
Intyg att erforderlig försäkring innehas enligt punkt 4.4 nedan.
(viii)
Uppgift om att erforderliga förarbevis och tillstånd finns.
(ix)
Namn på Bas U samt Arbetsmiljöplan.
(x)
Enkel företagspresentation inklusive nyckeltal och information om
ägarstruktur.
(xi)
Bifoga uppgifter, högst 3 månader gamla, motsvarande SKV 4820
”Begäran/Svar Offentliga uppgifter” avseende de anbudsgivare som lämnar in
anbud.
4.2. Uteslutningsgrunder
En anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne;
(a)
Är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller
föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är
underkastad näringsförbud.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
(b)
Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation,
tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande.
(c)
dom.
Är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen
(d)
Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
(e)
Har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller
sociala avgifter.
(f)
I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda
upplysningar eller lämna felaktiga upplysningar som begärts med stöd av
bestämmelserna i 10 kap. lag (2007:1091) om offentlig upphandling.
4.3. Referenser
Anbudsgivaren skall ha utfört minst tre uppdrag omfattande liknande projekt
under de senaste fem åren. Med liknande projekt avses uppdrag som innefattar
grävarbete för fiberkanalisation. Erfarenheten skall visas genom en förteckning
över relevanta uppdrag hos minst tre referenskunder, vilken skall bifogas
anbudet. Referenserna skall gälla den person som avses utföra arbetet i
föreningen. I de fall anbudsgivaren avser att använda underentreprenörer kan
referenser avse underentreprenörs referenser i relevanta delar. För
underentreprenörer ansvarar anbudsgivaren som för eget arbete.
Förteckningen skall innehålla följande information:

Företag, namn och adress

Kontaktperson, verksamhetsplats, adress och telefon

Avtalsperiod

Kort beskrivning av uppdraget
4.4. Försäkringar
Anbudsgivaren skall ha erforderligt försäkringsskydd för uppdragets utförande.
4.5. Specifika krav
Upphandlingen omfattar tre etapper med nedanstående omfattning. (Obs: Etapp
2 är inte beslutad än) Nedanstående kanalisationslängd är beräknad på separata
slangar till enskilda fastigheter, i praktiken kommer buntad slang användas så
denna längd kommer att bli mycket lägre när vi valt offert för materiel.
I denna upphandling ingår INTE grävning för abonnentnod på enskild tomt.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening

Etapp 1: Grävning 1,7 km, kanalisationslängd 27,2 km. Montage av 1
nodhus och 9 optoskåp skall utföras av entreprenören.

Etapp 2(Ej beslutad än): Grävning 0,6 km, kanalisationslängd 4,4 km.
Montage av 2 optoskåp skall utföras av entreprenören.

Etapp 3: Grävning 2,8 km, kanalisationslängd 12,3 km.
4.6. Kanalisation och förgreningsnoder
Stamnätets slangdimension mellan skåp och brunnar kommer att vara minst
16/12 mm. Serviceslangarna från skåp eller brunn till respektive fastighet
kommer att vara minst 16/12 mm.
4.7. Materiel
Allt kanalisationsmaterial upphandlas separat av föreningen.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
5. Utvärdering av anbud
Förutsatt att en leverantör och dennes anbud bedömts uppfylla samtliga skallkrav under kapitel 4.1 kommer Föreningen utvärdera anbudet mot bakgrund av
nedan angivna kriterier och viktning. Anbudet utvärderas utifrån kriterium nr 1,
se nadan, samt kriterierna nr 2-4. Kriterierna nr 2-4 åsätts en poäng från 1-5
där 5 poäng bäst uppfyller Föreningens krav. Erhållen poäng för kriterierna nr 24 multipliceras med viktningen för varje kriterium och ger en viktad poäng.
Beträffande kriterium nr 1 ”Lägsta rörliga timpris” gäller särskilt följande. Det anbud som
anger det lägsta priset för genomförande kommer att åsättas 5 poäng. Anbud med högre
pris erhåller poäng i direkt proportion till det lägsta priset enligt följande formel: lägst
pris / högre pris x 5 poäng. Poängsumman kommer härefter att viktas till 50 procent.
Exempel: En anbudsgivare lämnar ett pris om 1 000 kr, vilket är det lägsta av de
lämnade anbuden. Detta anbud åsätts 5 poäng (före viktning). Den anbudsgivare som
lämnar ett anbud med priset 1 250 kr tilldelas 4 poäng (1 000 / 1 250 x 5). Efter viktning
av poängen (4 x 0,50) erhåller sistnämnde anbudsgivare 2 poäng för kriteriet ”Lägsta
rörliga timpris”.
Den leverantör som erhåller högst totalpoäng efter att samtliga viktade poäng
summerats kommer att anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet
och får leverera till Föreningen. Om flera leverantörer skulle erhålla samma
totalpoäng får den leverantör som lämnat lägsta pris för genomförande leverera
till Föreningen.
Förutsatt att en anbudsgivare och dennes anbud bedömts uppfylla samtliga skallkrav kommer Föreningen utvärdera anbudet mot bakgrund av följande kriterier:
Nr
Kriteria
Viktning
Poäng
Maxsumma
1
Lägsta meterpris för
genomförande
50 %
2,5
2
Referenser på
genomförda uppdrag
20 %
1
3
Leverantörens kapacitet
och kompetens
15%
0,75
4
Kännedom om det
geografiska området
15%
0,75
Samtliga kriteria sammaräknade ger maximalt 5 poäng, högst värde här får
affären.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Föreningen kan komma att välja leverantör utan föregående förhandling.
Samtliga anbud öppnas samtidigt vid ett protokollfört styrelsemöte.
5.1. Kontraktstilldelning
Tilldelningsbeslut tas vid ett protokollfört styrelsemöte eller vid ett extra insatt
protokollfört föreningsmöte. Tilldelningsbeslut skickas till samtliga leverantörer
som lämnat anbud. Kontrakt tecknas sedan med vald leverantör efter 10 dagar.
Någon överprövningsrätt för leverantör finns ej.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
6. Bilagor
Bilaga 1: Karta/lista över sträckor som skall grävas.
Bilaga 2: Karta/lista över kanalisation inklusive fastighetskarta.
Bilaga 3: Grundprinciper som föreningen har att beakta i sin upphandling
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Bilaga 1: Sträckor att gräva
Sträckor uppmätta med Google Earth.
Etapp 1 och 2 görs samtidigt som E.on gräver i området så koordination
med deras anlitade entreprenör är av högsta vikt.
Delsträckor:
 Etapp 1: 1681 meter
 Etapp 2: 579 meter (ej beslutad än)
 Etapp 3: 2778 meter
Grävning, etapp 1
Norra delen
I kartan ovan är grönt de sträckor som E.on gräver och de i LILA de som
vi nu vill ha offert på.
Längd på de lila sträckorna (medurs från vänster):
84m + 172m + 59m + 105m + 57m + 103m + 79m, Totalt 659 meter.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Södra delen
I kartan ovan är grönt de sträckor som E.on gräver och de i LILA de som
vi nu vill ha offert på.
Längd på de lila sträckorna (medurs från vänster):
96m + 98m, Totalt 194 meter.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Åsljunga
Denna stäcka är söderut längs Sjöhultsvägen från nummer 34 (Åsljunga
mekaniska), öster ut på Sjöhultsvägen 18-20 och söderut över gamla
banvallen samt Stationsvägen.
Total sträcka är 828 meter.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Grävning etapp 2
Åsljunga (ej beslutad än)
Längd på de blå sträckorna (medurs från vänster):
166m + 80m + 130m + 203m, Total sträcka är 579 meter.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Grävning etapp 3
Norra delen
Längd på de blå sträckorna (medurs från vänster):
317m + 144m + 96m + 430m + 56m + 268m + 1202m + 40m + 120m
+ 105m, Totalt 2778meter.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Bilaga 2, kanalisationslängder
Sträckor uppmätta med Google Earth. Etapp 1-2 görs samtidigt som E.on
gräver i området så koordination med deras entreprenör är av högsta vikt.
Sammanfattning
Stamnät: 8331 meter (varav 748 meter i etapp 3)
Slang till abonnentnoder:
 Etapp 1: 19645 meter
 Etapp 2: 4174 meter (ej beslutad än)
 Etapp 3: 11530 meter
Stamnät, byggs i etapp 1
Terminologi



AP, Anlutningspunkt/telestation
TH, Teknikhus
FKP, Fiberkoncentrationspunkt
Stamnät
Nedan visas slangdragning mellan AP och TH (rosa/lila) samt mellan TH
och FKP (orange). Anm: FKP4:2 hör egentligen hemma under etapp 3
men redovisas ändå i nedanstående karta.
FKP
1
2
3
4
4:2 (Tillhör etapp 3)
5
6
6:2
7
AP
Dras till Längd
FKP2
339
FKP3
338
TH
495
TH
429
FKP4
748
TH
454
FKP5
483
FKP6
249
FKP6 1109
TH 3687
8331
Sålunda går två slangar norrut från
TH, en till FKP3 och en till FKP 4, samt
två söderut, en till FKP5 och en till AP.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Slang till abonnentnod, etapp 1
Anmärking: Det finns slang till abonnentnod från FKP1, 2 och 4 i både
etapp 1 och 3.
Slang till abonnentnod från FKP1 och FKP2
FKP
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fastighet
Järnbläst 3:30
Järnbläst 3:31
Järnbläst 3:50
Järnbläst 3:51
Järnbläst 3:52
Järnbläst 3:53
Järnbläst 3:54
Järnbläst 3:55
Järnbläst 3:56
Järnbläst 3:57
Fastighetsadress
Fjärilstigen 14
Fjärilstigen 16
Fjärilstigen 31
Fjärilstigen 29
Fjärilstigen 27
Fjärilstigen 25
Fjärilstigen 23
Fjärilstigen 8
Fjärilstigen 10
Fjärilstigen 12
Längd
61
122
160
120
104
128
182
197
154
61
1289
FKP
2
2
2
2
2
2
2
2
Fastighet
Järnbläst 3:09
Järnbläst 3:11
Järnbläst 3:12
Järnbläst 3:13
Järnbläst 3:14
Järnbläst 3:17
Järnbläst 3:18
Järnbläst 3:19
Fastighetsadress
Fjärilstigen 13
Fjärilstigen 9
Fjärilstigen 11
Fjärilstigen 19
Fjärilstigen 7
Fjärilstigen 15
Fjärilstigen 21
Fjärilstigen 17
Längd
21
138
101
253
53
71
213
283
1133
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Slang till abonnentnod från FKP3 och FKP4
FKP
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Fastighet
Sjöhultet 2:26
Sjöhultet 2:27
Sjöhultet 2:28
Sjöhultet 2:30
Sjöhultet 2:31
Sjöhultet 2:32
Sjöhultet 2:33
Sjöhultet 2:34
Sjöhultet 2:35
Sjöhultet 2:36
Sjöhultet 2:37
Sjöhultet 2:38
Sjöhultet 2:39
Sjöhultet 2:40
Sjöhultet 2:41
Sjöhultet 2:42
Sjöhultet 2:43
Sjöhultet 2:44
Sjöhultet 2:45
Sjöhultet 2:48
Fastighetsadress
Myrstigen 12
Myrstigen 14
Myrstigen 16
Myrstigen 20
Myrstigen 22
Myrstigen 24
Myrstigen 26
Myrstigen 28
Myrstigen 30
Myrstigen 32
Myrstigen 34
Myrstigen 9
Myrstigen 7
Myrstigen 5
Myrstigen 3
Myrstigen 1
Myrstigen 10
Myrstigen 8
Myrstigen 6
Myrstigen 4
Längd
49
23
48
101
132
128
104
24
26
79
125
122
74
42
6
45
156
197
191
159
1831
FKP
4
4
4
4
4
4
4
4
Fastighet
Sjöhultet 2:06
Sjöhultet 2:46
Sjöhultet 2:47
Sjöhultet 2:49
Sjöhultet 2:50
Sjöhultet 2:51
Sjöhultet 2:52
Sjöhultet 2:53
Fastighetsadress
Skalbaggestigen 5
Skalbaggestigen 9
Myrstigen 2
Skalbaggestigen 4
Skalbaggestigen 6
Skalbaggestigen 8
Skalbaggestigen 10
Skalbaggestigen 12
Längd
334
83
136
136
100
74
45
9
917
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Slang till abonnentnod från FKP5
FKP
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Fastighet
Sjöhultet 1:06
Sjöhultet 1:07
Sjöhultet 1:08
Sjöhultet 1:09
Sjöhultet 1:10
Sjöhultet 1:11
Sjöhultet 1:12
Sjöhultet 1:13
Sjöhultet 1:14
Sjöhultet 1:15
Sjöhultet 1:16
Sjöhultet 1:17
Sjöhultet 1:18
Sjöhultet 1:19
Sjöhultet 1:20
Sjöhultet 1:21
Sjöhultet 1:22
Sjöhultet 1:23
Sjöhultet 1:24
Sjöhultet 1:25
Sjöhultet 1:26
Sjöhultet 1:27
Sjöhultet 1:28
Sjöhultet 1:29
Sjöhultet 1:30
Sjöhultet 1:31
Sjöhultet 1:32
Sjöhultet 1:33
Fastighetsadress
Sjöhultet 501
Skalbaggestigen 1
Tordyvelstigen 1
Tordyvelstigen 3
Tordyvelstigen 5
Tordyvelstigen 7
Tordyvelstigen 9
Tordyvelstigen 11
Tordyvelstigen 13
Tordyvelstigen 15
Tordyvelstigen 17
Tordyvelstigen 19
Tordyvelstigen 21
Tordyvelstigen 23
Tordyvelstigen 25
Tordyvelstigen 27
Tordyvelstigen 29
Tordyvelstigen 31
Tordyvelstigen 33
Tordyvelstigen 35
Tordyvelstigen 2
Tordyvelstigen 4
Tordyvelstigen 6
Bistigen 23
Bistigen 21
Bistigen 19
Bistigen 26
Bistigen 28
Längd
290
184
25
43
72
139
192
191
157
115
147
186
135
100
36
98
139
139
206
207
37
9
33
94
131
167
145
90
3507
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Slang till abonnentnod från FKP 6 och FKP6:2
FKP
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Fastighet
Sjöhultet 1:38
Sjöhultet 1:54
Sjöhultet 1:55
Sjöhultet 1:56
Sjöhultet 1:57
Sjöhultet 1:58
Sjöhultet 1:59
Sjöhultet 1:60
Sjöhultet 1:61
Sjöhultet 1:62
Sjöhultet 1:63
Sjöhultet 1:64
Sjöhultet 1:65
Sjöhultet 1:66
Sjöhultet 1:67
Sjöhultet 1:68
Sjöhultet 1:69
Sjöhultet 1:70
Sjöhultet 1:71
Sjöhultet 1:72
Sjöhultet 1:73
Sjöhultet 1:74
Sjöhultet 1:75
Sjöhultet 1:76
Sjöhultet 1:77
Sjöhultet 1:78
Sjöhultet 1:79
Fastighetsadress
Bistigen 9
Ollonborrstigen 39
Ollonborrstigen 37
Ollonborrstigen 35
Ollonborrstigen 33
Ollonborrstigen 31
Ollonborrstigen 29
Ollonborrstigen 8
Ollonborrstigen 10
Ollonborrstigen 12
Ollonborrstigen 14
Ollonborrstigen 16
Ollonborrstigen 18
Ollonborrstigen 6
Ollonborrstigen 4
Ollonborrstigen 2
Bistigen 11
Bistigen 13
Bistigen 15
Bistigen 17
Bistigen 12
Bistigen 14
Bistigen 16
Bistigen 18
Bistigen 20
Bistigen 22
Bistigen 24
Längd
53
96
83
104
162
207
228
239
203
184
140
116
67
272
314
347
34
96
179
238
39
83
107
141
169
202
240
4343
FKP
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
6:2
Fastighet
Sjöhultet 1:34
Sjöhultet 1:35
Sjöhultet 1:36
Sjöhultet 1:37
Sjöhultet 1:39
Sjöhultet 1:40
Sjöhultet 1:41
Sjöhultet 1:42
Sjöhultet 1:43
Sjöhultet 1:44
Sjöhultet 1:45
Sjöhultet 1:46
Sjöhultet 1:48
Sjöhultet 1:49
Sjöhultet 1:50
Sjöhultet 1:51
Sjöhultet 1:52
Sjöhultet 1:53
Fastighetsadress
Bistigen 1
Bistigen 3
Bistigen 5
Bistigen 7
Ollonborrstigen 13
Ollonborrstigen 11
Ollonborrstigen 9
Ollonborrstigen 7
Ollonborrstigen 5
Ollonborrstigen 3
Ollonborrstigen 1
Ollonborrstigen 27
Ollonborrstigen 23
Ollonborrstigen 21
Ollonborrstigen 19
Ollonborrstigen 17
Bistigen 4
Bistigen 6
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Längd
45
93
124
149
14
15
58
97
118
154
181
176
128
66
35
8
85
127
1673
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Slang till abonnentnod från FKP7
FKP
Fastighet
Fastighetsadress
Längd
7
Åsljunga 77:2
Åsljunga 559
1286
7
Åsljunga 2:17/ 5:8
Åsljunga 557
880
7
Åsljunga 2:100
Åsljunga 590
208
7
Åsljunga 2:101
Åsljunga 587
43
7
Åsljunga 2:102
Åsljunga 592
307
7
Åsljunga 2:24
Åsljunga 593
337
7
Åsljunga 2:35
Åsljunga 591
436
7
Åsljunga 2:79
Åsljunga 594
7
Åsljunga 8:87
7
Åsljunga 8:96
Åsljunga 565
484
7
Åsljunga 9:131
Åsljunga 589
94
7
Åsljunga 9:361
Åsljunga 588
308
159
410
4952
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Slang till abonnentnod, etapp 2
Nät 2 (Ej beslutad än)
Detta är ett nät som ligger
parallellt med huvudnätet,
det finns alltså ingen fysisk
sammankoppling mer än
att båda förläggs samtidigt.
Här finns ingen aktiv
utrustning utan endast två
fiberkoncentrationspunkter,
samtliga fiber går alltså
mellan abonnentnod och
telestation.
Längd på slang till
abonnentnod: 4174m.
Slang mellan AP/FKP A +
FKP A/FKP B: 827m
Fastighet
Åsljunga 9:278
Åsljunga 9:267
Åsljunga 9:266
Åsljunga 9:265
Åsljunga 9:222
Åsljunga 9:47
Åsljunga 9:140
Åsljunga 9:236
Åsljunga 9:196
Åsljunga 9:115
Åsljunga 9:316
Åsljunga 92:7
Åsljunga 9:245
Åsljunga 9:275
Åsljunga 9:141
Åsljunga 9:343
Åsljunga 9:237
Åsljunga 9:342
Åsljunga 9:377
Åsljunga 9:424
Åsljunga 9:376
Fastighetsadress
Möllarevägen 2
Möllarevägen 4
Möllarevägen 5
Möllarevägen 7
Sjöhultsvägen 18
Sjöhultsvägen 20
Sjöhultsvägen 22
Sjöhultsvägen 25
Sjöhultsvägen 26
Sjöhultsvägen 28
Sjöhultsvägen 29
Skogvaktarevägen 11
Skogvaktarevägen 11
Skogvaktarevägen 12
Skogvaktarevägen 3
Skogvaktarevägen 4
Skogvaktarevägen 5
Skogvaktarevägen 6
Skogvaktarevägen 7
Skogvaktarevägen 8
Skogvaktarevägen 9
Längd
65
98
154
217
53
94
11
34
92
130
91
204
204
190
57
59
83
94
118
132
147
2327
FKP
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Fastighet
Fastighetsadress
Åsljunga 9:132 Sjöhultsvägen 30
Åsljunga 9:46
Sjöhultsvägen 32
Åsljunga 9:382 Sjöhultsvägen 34
Åsljunga 9:243 Sjöhultsvägen 37
Åsljunga 9:381 Sjöhultsvägen 38
Åsljunga 9:29
Sjöhultsvägen 39
Åsljunga 56:1
Sjöhultsvägen 41
Åsljunga 6:4
Sjöhultsvägen 42
Åsljunga 9:44
Sjöhultsvägen 43
Åsljunga 6:7
Sjöhultsvägen 44
Åsljunga 6:8
Sjöhultsvägen 45
Åsljunga 57:2
Sjöhultsvägen 48
Asljunga 6:9
Sjöhultsvägen 51
Åsljunga 65:1
Småängavägen 24
Längd
136
62
13
80
257
42
145
162
47
204
53
252
177
217
1847
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
FKP
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Slang till abonnentnod, etapp 3
Anmärking: Det finns slang till abonnentnod från FKP1, 2 och 4 i både
etapp 1 och 3.
Slang till abonnentnod från FKP 1 och FKP2
FKP
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Fastighet
Järnbläst 3:22
Järnbläst 3:23
Järnbläst 3:24
Järnbläst 3:25
Järnbläst 3:26
Järnbläst 3:27
Järnbläst 3:28
Järnbläst 3:29
Järnbläst 3:32
Järnbläst 3:33
Järnbläst 3:34
Järnbläst 3:35
Järnbläst 3:36
Järnbläst 3:37
Järnbläst 3:38
Järnbläst 3:39
Järnbläst 3:40
Järnbläst 3:41
Järnbläst 3:42
Järnbläst 3:43
Järnbläst 3:44
Järnbläst 3:45
Järnbläst 3:46
Järnbläst 3:47
Järnbläst 3:48
Järnbläst 3:49
Fastighetsadress
Järnbläst 531
Trollsländestigen 15
Trollsländestigen 13
Trollsländestigen 11
Trollsländestigen 9
Trollsländestigen 7
Trollsländestigen 5
Trollsländestigen 3
Trollsländestigen 38
Trollsländestigen 36
Trollsländestigen 34
Trollsländestigen 30
Trollsländestigen 32
Trollsländestigen 28
Trollsländestigen 26
Trollsländestigen 24
Trollsländestigen 22
Trollsländestigen 20
Trollsländestigen 18
Trollsländestigen 16
Trollsländestigen 14
Trollsländestigen 12
Trollsländestigen 10
Trollsländestigen 8
Trollsländestigen 6
Trollsländestigen 4
Längd
319
248
211
172
143
117
67
32
244
196
157
114
131
186
229
217
182
150
116
58
36
78
94
72
41
15
3625
FKP
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Fastighet
Järnbläst 3:58
Järnbläst 3:59
Järnbläst 3:60
Järnbläst 3:61
Järnbläst 3:62
Järnbläst 3:63
Järnbläst 3:64
Järnbläst 3:65
Järnbläst 3:66
Järnbläst 3:67
Järnbläst 3:68
Järnbläst 3:69
Järnbläst 3:70
Järnbläst 3:71
Järnbläst 3:72
Järnbläst 3:73
Fastighetsadress
Fjärilstigen 1
Fjärilstigen 3
Fjärilstigen 5
Humlestigen 13
Humlestigen 11
Humlestigen 9
Humlestigen 7
Humlestigen 5
Humlestigen 3
Humlestigen 10
Humlestigen 12
Humlestigen 6
Humlestigen 8
Humlestigen 4
Humlestigen 2
Humlestigen 1
Längd
431
400
353
247
224
179
131
110
69
117
197
110
80
107
28
31
2814
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Slang till abonnentnod från FKP4
FKP
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Fastighet
Sjöhultet 2:07
Sjöhultet 2:08
Sjöhultet 2:09
Sjöhultet 2:10
Sjöhultet 2:11
Sjöhultet 2:12
Sjöhultet 2:13
Sjöhultet 2:14
Sjöhultet 2:15
Sjöhultet 2:16
Sjöhultet 2:17
Sjöhultet 2:18
Sjöhultet 2:19
Sjöhultet 2:20
Sjöhultet 2:21
Sjöhultet 2:22
Sjöhultet 2:23
Sjöhultet 2:24
Sjöhultet 2:25
Sjöhultet 2:54
Sjöhultet 2:55
Fastighetsadress
Sjöhultet 524
Sjöhultet 523
Sjöhultet 522
Sjöhultet 532
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Nyckelpigestigen
Sjöhultet 531
Sjöhultet 530
14
12
10
8
7
9
11
13
6
4
2
1
3
5
Längd
75
72
113
431
530
266
238
208
169
167
210
240
267
100
66
25
13
52
96
299
461
4098
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Slang till abonnentnod från FKP4:2
FKP
4:2
4:2
4:2
4:2
Fastighet
Höjaholm 1:24
Höjaholm 1:25
Höjaholm 1:26
Höjaholm 1:35
Fastighetsadress
Höjaholm 512
Höjaholm 515
Höjaholm 504
Höjaholm 511
Längd
170
460
121
242
993
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening
Bilaga 3: Grundprinciper inom offentlig
upphandling
LoU gäller ej för denna upphandling men de grundprinciper som styr all offentlig
upphandling gäller och bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i
Landsbygdsprogrammet ska alltid tolkas mot bakgrund av dessa:
Icke-diskrimineringsprincipen
Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på
grund av deras nationalitet (exempelvis medborgarskap, etablerings- eller
verksamhetsland). Den upphandlande myndigheten/enheten får inte ställa krav som
endast svenska företag känner till eller kan klara och det gäller även i de fall då den
upphandlande myndigheten/enheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer
ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på
samma sätt som företag från den egna kommunen.
Likabehandlingsprincipen
Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar.
Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att
ingen leverantör får ett övertag. Upphandlaren får exempelvis inte acceptera ett för sent
inkommet anbud, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla.
Proportionalitetsprincipen
Proportionalitetsprincipen innebär att krav och villkor i genomförandet av en upphandling
ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphandlande
myndigheten/enheten genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den
aktuella upphandlingen.
Principen om öppenhet/transparens
Principen om öppenhet (eller transparensprincipen) innebär att upphandlingar ska
präglas av öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte
hemlighållas, upphandlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i
anbudsförfarandet ska informeras om resultatet. Upphandlingarna ska vara offentliga och
förfrågningsunderlaget ska vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och
innehålla samtliga krav som ställs.
Principen om ömsesidigt erkännande
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av
en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.
Sjöhultsfiber ekonomisk förening, Org.nr: 769629-4573, Bankgiro: 281-9506
[email protected] - http://sjohultsfiber.se
Postadress: Sjöhultsfiber, c/o Per Ola Olsson, Box 4042, 227 21 Lund.

Similar documents