Upprop Moment 2 HT15 - Ping-Pong

Transcription

Upprop Moment 2 HT15 - Ping-Pong
Integrerad sluttentamen
Reflekterande uppsats
Mål för läkarexamen enligt
högskoleförordningen
Värderingsförmåga och Förhållningssätt
För läkarexamen skall studenten
 Visa självkännedom och empatisk förmåga
 Visa förmåga till helhetssyn på patienten utifrån ett
vetenskapligt och humanistiskt synsätt med särskilt
beaktande av de mänskliga rättigheterna
 Visa förmåga till ett etiskt och professionellt
förhållningssätt gentemot patienterna och deras
närstående
 Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
Integrerad sluttentamen
 Delmoment 1: Praktiskt prov
 Delmoment 2: Reflekterande uppsats
IST Delmoment 2: Reflekterande uppsats
 Kritiskt-analytisk reflektion över sin professionella
utveckling med utgångspunkt från de
självskattningsformulären som man har fyllt i inför
mentorssamtalen sedan termin 2 på
läkarprogrammet.
 Texten ska vara minst 4 sidor (Times New Roman,
12pt, 1,5 radavstånd).
Frågor som skall diskuteras i uppsatsen
 Titta på din första självskattning, hur skiljer den sig åt från din senaste
skattning?
 Vilka kompetenser har varit lätta respektive svårare att utveckla och
varför?
 Vad har främjat respektive hindrat utvecklingen av dessa kompetenser?
 Har personliga erfarenheter utanför läkarutbildningen påverkat
utvecklingen av kompetenserna och på vilket sätt?
 Hur definierar du begreppet empati?
 Hur har din empati förändrats under läkarutbildningen och om den har det
varför?
 Under läkarprogrammet utsätts man för situationer som kan upplevas
som emotionellt påfrestande. Har ditt sätt att uppleva sådana situationer
och din förmåga att handskas med dem ändrats under utbildningen och
på vilket sätt? Har utbildningen hjälpt dig utveckla din förmåga att hantera
sådana situationer? Om så är fallet beskriv på vilket sätt. Kom gärna med
konkreta exempel.
Handlingsplan




Vad är det jag gör bra som blivande läkare?
Vad vill jag bli bättre på? (egna lärandemål)
Vad är mitt nästa steg?
Hur vet jag att jag har blivit bättre som AT-läkare, att
jag har nått mina mål?
Hållpunkter
 22 oktober kl 23.59: Deadline för att skicka texten till
mentorn
 23, 26, 27, 29 oktober: Tid för mentorsträff
 30 oktober kl. 23.59: Deadline för att ladda upp
reviderad, final text i PingPong-aktiviteten ”Integrerad
sluttentamen ht 15”
OBS!
 Det är inte själva utvecklingen som kommer att
bedömas, utan förmågan att reflektera över sin
utveckling.
Reflekterande seminarium med mentorn
Uppsatsen + handlingsplanen diskuteras med mentorn
och kan sedan modifieras innan den lämnas in till
examinatorn via PingPong.
Bedömningskriterier
 Bedömningskriterier utgår ifrån en artikel ”Fostering
and Evaluating Reflective Capacity in Medical
Education: Developing the REFLECT Rubric for
Assessing Reflective Writing (Wald et al. 2012)” som
har modifierats för att möjliggöra en objektiv och
reproducerbar bedömning av studenten.
Bedömningskriterier
 Reflekterande förmåga
 Förmåga att kunna nyansera och se komplexiteten i
det inträffade
 Emotionella aspekter
Kriterium: Reflekterande förmåga
 Ej godkänt (0 p): Ytlig beskrivning (rapporterar fakta,
intryck) utan reflektion
 Ej godkänt (1 p): Ingående beskrivning men utan reflektion
 Godkänt (2 p): Går bortom rapporterande eller att
bara beskriva; försöker förstå,
ifrågasätta eller analysera
 Godkänt (3 p): Undersöker och kritiserar egna
antaganden, värderingar och
föreställningar samt konsekvenserna av
eget handlande
Kriterium: Förmåga att kunna nyansera och
se komplexiteten i det inträffade
 Ej godkänt (0 p): Inga beskrivningar av dilemman,
utmaningar, eller orosmoment
 Ej godkänt (1 p): Få beskrivningar av dilemman,
utmaningar, eller orosmoment
 Godkänt (2 p): Flera beskrivningar av dilemman,
utmaningar, eller orosmoment
 Godkänt (3 p): Flera beskrivningar av dilemman,
utmaningar, eller orosmoment vilket
innebär att flera perspektiv och
alternativa förklaringar diskuteras
Kriterium: Emotionella aspekter
 Ej godkänt (0 p): Inga eller få emotionella aspekter
 Ej godkänt (1 p): Uppmärksammar känslor men
försöker inte förstå dem
 Godkänt (2 p): Uppmärksammar och försöker
förstå känslor
 Godkänt (3 p): Uppmärksammar känslor och når
känslomässig insikt.
Krav för godkänt
För att få godkänt krävs sammanlagt 6 poäng.
Studenter som inte godkänns kommer att få utförlig
feedback av examinatorn och få lämna in en ny text för
bedömning.
Lycka till!