Förslag från Tengbom

Transcription

Förslag från Tengbom
TORSION
NYTT VATTENTORN I HELSINGBORG
Ett samlande landmärke som likt vattnets egenskaper
upplevs skiftande mellan reflektion och transparens i en
flytande rörelse.
Äppelodling
Markant
skogsdunge
leden
Öster
Bruces skog
Naturreservat
Äppelodling
Backen
Äppelodling
Äppelodling
Pumphus
Ny trädrad
Möjlig
P-plats
Ny väg
Trädridå förstärks
Trafikplats
Persgård
gen
Filbornavä
Djupadal
Vypunkt 3 från Filbornavägen
Inledning
Siluetten ligger sidoställd vägens fond.
Ljus och himmelsreflekterande bakom ekskog och äppelodlingarna.
Helsingborgs nya vattentorn kommer att utgöra en betydelsefull del av
vattenförsörjningen för Helsingborg och Nordvästra Skåne. Därmed även ett högt
symboliskt värde för NSVA och Helsingborgs stad. Vi vill skapa ett landmärke med ett
värdigt och beständigt avtryck längs Österleden som i form och uttryck är dynamiskt
och karaktäristisk för sin tid.
Pauliskolan
Angöring
Äppelodling
Plats och Landskap
Trädridå mot modellflygklubben
Ekskog
Odlingsfält
Norra Hunnetorpsväg
en
den
N
Kammare
Mot Långebergavägen
och modellflygbanan
Ekskog
då
pilri
Äppelodling
Hög
Vägar Den västliga ankomstvägen, parallellt med Österleden, upplevs primitiv och störande
för upplevelsen av tomten och vattentornet som förgrund mot Österleden. Vi föreslår
därför att flytta vägen till tomtens bakkant i öst, vilket är ett lyft för såväl biltrafik som
för gående och cyklister. Angöringar sker bakifrån med ostörd sida mot Österleden
och anslutningen mot vägen som leder vidare österut mot Långeberga sker också
mer direkt och naturligt. Från vägen nås den nya anläggningen och befintlig kammare
på diskreta gräsarmerade stickvägar.
erle
Öst
Planerad
bostadsbebyggelse
Vi föreslår tre kontextuella landskapsgrepp som förstärker platsens inneboende
identitet och vattentornets dignitet med en förankring i platsen:
Äppelodling
Marken
Topografiskt
sluttar marken svagt diagonalt mot Österleden i sydväst. Marken är
en tillgång, vi ser en potential i att utveckla och förstärka landskapsrummets golv,
åkermarken som ett sammanhållande landskapselement. Som alternativ till dagens
vetefält kan ett färgstarkt blommande fält vara ett visuellt spännande och upplyftande
inslag längs Österleden som tillsammans med vattentornet kan skapa en unik identitet
mellan ett kultiverat odlingslandskap och färskvattenanläggningen. Fältet odlas
ur ett ekologisk hållbart perspektiv. En ökning av den biologiska mångfalden med
växter som lockar insekter som bin, humlor och fjärilar är mer och mer nödvändig.
Ett förslag på arter kan vara solrosfält som frösår sig självt, rörflen och klöver.
Ny väg
Vi upplever platsen som ett relativt väldefinierat landskapsrum, en nisch längs
Österleden i samhörighet med trafikplasten mot Filbornavägen. Rummet har stor
potential att ytterligare förstärkas och renodlas för att lyfta fram och få en stark
identitet tillsammans med det nya vattentornet - landmärket.
Situationsplan
1:2000
Områdeskarta
Fredriksdals vattentorn
Nytt vattentorn
Kanter För
att ytterligare tydliggöra fältet ska det spänna fullt ut i rummet mot kanterna. Den
befintliga äppelodlingen i nordöstra hörnet tas därför bort och längs östra kanten
föreslår vi att landskapsrummet förstärks med en ny snabbväxande trädridå av pil.
Genom en uppgradering och komplettering med en trädrad längs norra vägen skapas
ett rumsligt skikt mot gård och trafik. En enkel uppgradering som ger en värdigare
entré till området.
Placering på tomten
För norrgående trafik på Österleden medger placeringen en gradvis
visuell kontakt i dialog med en samspelande vacker skogsdunge i norr. För
södergående trafik innebär placeringen att vattentornet visuellt upplevs
både före och efter passerandet av trafikplatsen. Det är även viktigt
att vattentornet får en tydlig samhörighet, identitet tillsammans med
trafikplatsen från Filbornavägen. Det sammanhängande odlingsfältet
förstärker detta. Utifrån ett fjärrperspektiv har placeringen på tomten
mindre betydelse.
Med utgångspunkt i vår primära landskapsidé om ett homogent fält har
vi förespråkat en kompakt anläggning i en central placering i landskapet.
Visuellt något tillbakadragen med en jämn
förgrund i alla riktningar.
NUTID NUTID
Detta dels för att uppnå en tillräcklig rumslig distans som vattentornets
skala kräver men samtidigt framhäva en fri och självständig upplevelse
som landmärke och autonomt objekt i rummet. Dels skapas ett
respektfullt avstånd till närliggande gårdsbebyggelse i norr och öst.
Genom placeringen förankras även volymen som fond i det vackra
landskapsrummet i östlig riktning som är tydligt definierat
av
trädridåer.
VATTENTORNETS
VATTENTORNETS
PLACERING
PÅ DEN
PLACERING
PÅ
DEN och
Rummet sträcker sig visuellt mot promenadväg, modellflygklubb
ANGIVNA TOMTEN
ANGIVNA TOMTEN
under vinterhalvåret med visuell kontakt helt mot södra entréparkeringen
till Bruces skog på Långebergavägen.
ETT FOTAVTRYCK.
VATTENTORNE T STÅR
ETT FOTAVTRYCK.
T STÅR
Planerad parkering
till MED
Bruces skog
kan förläggas VATTENTORNE
diskret iPÅNordöstra
MED
SLUTTANDE
PLACERADPLACERAD
PÅ SLUTTANDE
hörnet med viss
skärmning
av stödmur
då tomten
sluttar
FRI OMGIVANDE
YTA mot fältetTERRÄNG
I SYDVÄST.
FRI OMGIVANDE
YTA
ITERRÄNG
SYDVÄST.
lokalt mot detta hörn.
Referensbild på blomstrande solrosfält
SIKTLINJERSIKTLINJER
VÄGEN VÄGEN
RONDELLEN
RONDELLEN
SKOGSPARTIET
SKOGSPARTIET
FRAMTID
FRAMTID
NUTID
NUTID
FÖRSLAG
TILLÄGG
PLACERING
VATTENTORNETS
VATTENTORNETS
Centralt
PLACERING
PLACERING
PÅminimalt
DEN
PÅ DEN
ANGIVNA
ANGIVNA
TOMTEN
TOMTEN
fotavtryck
DISTANS
ETT FOTAVTRYCK.
ETT FOTAVTRYCK.
Självständigt
objekt
PLACERAD
PLACERAD
MED
MED
FRI fri
OMGIVANDE
FRIomgivande
OMGIVANDE
YTA yta
YTA
med
TOPOGRAFI
VATTENTORNE
VATTENTORNE
T STÅR
T STÅR
Svagt
sluttande
terräng som
PÅ SLUTTANDE
PÅ SLUTTANDE
TERRÄNG
TERRÄNG
I SYDVÄST.
I SYDVÄST.
förgrund
mot
Österleden
SIKTLINJER
Riktligt med fria vyer
ANGÖRING
NY ANGÖRING
NY ANGÖRING
TILL TILL i öst
Ny
väg
och angöring
VATTENTORNET
VATTENTORNET
I
I
ÖSTER
ÖSTER
ALTERNATIV ANGÖRING
ALTERNATIV
ALTERNATIV
ANGÖRING
ANGÖRING
FRÅNFRÅNväg
Från
söder
med
bibeålld
BEFINTLIG
BEFINTLIG
VÄG VÄG
I SÖDER.
I SÖDER.
SJÄLVFÖRSÖRJANDE
VÄXTLIGHET
SJÄLVFÖRSÖRJANDE
VÄXTLIGHET
GRÖNSTRUKTUR
FÄLT
NY PLANTERING
NY PLANTERING
RAMAR IN RAMAR
FÄLTET IIN FÄLTET I
OCH ÖSTER.
NORR OCHNORR
ÖSTER.
Landskapsrummet
förstärks med FRÖAR AV
Odlingsfält
som identitetskapande
FRÖAR
AV SIG, KRETSLOPP
SIG, KRETSLOPP
kompletterande
kantvegetation
element med biologisk mångfald.
NY TRÄDPLANTERING
I NORR
OCH
NY TRÄDPLANTERING
I NORR OCH
IDENTITÉTSSKAPNDE
IDENTITÉTSSKAPNDE
VÄXTLIGHET
FÖRSTÄRKTFÖRSTÄRKT
VÄXTLIGHET
LÄNGS LÄNGS
TOMTEN I ÖSTER
TOMTEN I ÖSTER
FRAMTIDA
SJÄLVFÖRSÖRJANDE
FRAMTIDA
SJÄLVFÖRSÖRJANDE
FÖRNYELSEBAR
ENERGI
ANLÄGGNING
MED SOLPANÉLER
PÅ
ANLÄGGNING MED SOLPANÉLER
PÅ
Solpaneler
på
tak
TAKET.
TAKET.
VATTENTANK
PROGRAM / FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR NYTT VATTENTORN
HÖGVATTENRESERVOAR
Programförutsättningar
1
2
3
4
4
5
1. HISS / TRAPPKÄRNA
2. RESERVKRAFT, STÄLLVERK, FRD, WC
3. TRYCKSTEGRINGSSTATION
4. LÅGVATTENRESERVOAR
1. TRAPPA/HISS
2.5.
TRYCKSTEGRINGSSTATION
HÖGVATTENRESERVOAR
B
B
B
18.
18.
HISSCHAKT
TRAPPA
GÅNGBROAR
13.
1.
3. TRYCKSTEGRINGSSTATION KÄLLARE
4. LÅGVATTENRESERVOAR
A
C
5. HÖVATTENRESERVOAR MED YTTRE OCH INRE VATTENTANK
LÅGVATTENRESERVOARER
TRIANGELN
Given
5. geometri av en triangel
C
med runda hörn omringar
anläggningens
volymer på
6.
11.
marken...
ANLÄGGNING
Programmets funktioner
samlas till
C
funktionell anläggning.
TRYCKSTEGRINGSSTATION
PLATS FÖR VÄDERSTATION
TAKSKIVA
BÄRANDE ELEMENT
HÖGVATTENRESERVOAR
BÄRANDE ELEMENT
HISSCHAKT
TRAPPA
GÅNGBROAR
LÅGVATTENRESERVOARER
Takskiva
TAKSKIVA
A
C
1.
5.
Väderstation
PLATS FÖR VÄDERSTATION
TRYCKSTEGRINGSSTATION
TRYCKSTEGRINGSSTATION KÄLLARE
4.
A
A
CIRKELN
Given geometri av en cirkel
omringar anläggningens
volym i toppen...
7.
19
13.
5.
RELATION
Triangelns och cirkelns
relation från botten till
toppen
SA
Ge
las
C
öppet ned
12.
A
10.
11.
A
C
9.
8.
Bärande
element
BÄRANDE
ELEMENT
B
inkommande
ledningar
B
Källarplan tryckstegringsstation + 45,7
Högvattenreservoar
HÖGVATTENRESERVOAR
B
Markplan + 50,0
SKALA 1:400
ANLÄGGNING
Programmets funktioner samlas till
funktionell anläggning.
Plan inspektionsnivå lågreservoarer + 61,0
SKALA 1:400
SKALA 1:400
B
B
B
3.
BÄRANDE
ELEMENT
Bärande
element
2.
A
C
Hissoch trappkärna
HISSCHAKT
TRAPPA
GÅNGBROAR
A
C
5.
18.
C
5.
A
C
18.
A
14.
15.
16.
18.
17.
C
A
C
A
Lågvattenreservoarer
LÅGVATTENRESERVOARER
TRIANGELN
Given geometri av en triangel
med runda hörn omringar
ANLÄGGNING
B
Programmets funktioner samlas till
funktionell anläggning.
Plan högreservoar + 74,0 - 80,0
Eltekniska rum, frd, wc
TRYCKSTEGRINGSSTATION
SKALA 1:400
TRIANGELN
Given geometri
av en triangel
B
med runda hörn omringar
volymer på
Plan inspektionsnivå högreservoaranläggningens
+ 85,5
marken...
SKALA 1:400
Takplan + 88,0
SKALA 1:400
1. Lågreservoar 4000 m3
2. Högreservoar inre ring 3500 m3
3. Högreservoar yttre ring 3500 m3
4. Tryckstegringsstation, 10x20 m, rh 4m
5. Hiss- trappkärna
6. Entréhall, golvyta
7. Reservkraft
8. Ställverk
9. Frd
10. Wc
11. Skjutport 3,8 x 3,2
12. Angöring, biluppställning. Gräsarmerad
13. Tak lågreservoar med inspektionsluckor
14. Tak högreservoar med inspektionsluckor
15. El- & automatikskåp
16. Väderstation ovan hisstopp
17. Bedträdbar takyta med sedum/singel
18. Väderskydd av perforerad plåt
19. Bro
TRYCKSTEGRINGSSTATION KÄLLARE
Tryckstegringsstation
ANLÄGGNING
Programmets
funktioner samlade i en
ANLÄGGNING
ANLÄGGNING
Programmets
Programmets
funktioner
funktioner
samlas
till
samlas till
kompakt
och vertikal
organisering
funktionell
funktionell
anläggning.
anläggning.
TRIANGEL
TRIANGELN
TRIANGELN
Given
geometri
triangel
med avrunGiven geometri
Given geometri
avav
enen
triangel
av
en triangel
daderunda
hörn
omringar
anläggningens
volymer
med
med
hörn
runda
omringar
hörn
omringar
anläggningens
anläggningens
volymer volymer
på
på
i marknivå
marken...marken...
CIRKEL
CIRKELNCIRKELN
Given
geometri
Given
geometri
Given av
geometri
avenencirkel
cirkel
av omringar
en cirkel anläggningens
volym
i toppen
omringar
omringar
anläggningens
anläggningens
volym i toppen...
volym i toppen...
RELATION
RELATION
RELATION
Triangelns
ochcirkelns
cirkelns
relation från botten
Triangelns
Triangelns
och
och cirkelns
relation
från
relation
botten
fråntill
botten till
till
toppen
toppen toppen
SAMMANKOPPLAS
SAMMANKOPPLAS
SAMMANKOPPLAS
Geometrierna
sammankopplas
i vinkel
Geometrierna
Geometrierna
sammankoppsammankopplas iskapr
vinkel
lasen
i ipilens
vinkel
riktning.
i pilens
riktning.
som
rörelse
i formen
RELA
Trian
rela
topp
CIRKELN
Given geometri av en cirkel
B
omringar anläggningens
volym i toppen...
CIRKELN
Given geometri av en cirkel
omringar anläggningens
E
BÄRANDE ELEMENT
HÖLJETHÖLJET
HÖLJET
Vattentornet
fårettett
skyddande
höljehölje
Vattentornet
Vattentornet
får
skyddande
får
ett skyddande
hölje
som
som
sig
vrider
medsols
sig medsols
liktlikt
en en
vattenlikt
en vattensomvrider
vrider
sig
medsols
vattenvirvel...
ström virvel...
SEKTIONERAD
SEKTIONERAD
K
Klimatskalen
Klimatskalen
sektioneras
sektioneras D
till standardiserad
till standardiserad
plåtbredd.
plåtbredP
s
r
k
Organisering
I motsats till ett traditionellt vattentorn med en solitär högreservoar har det nya
vattentornet andra programförutsättningar genom en totalt större vattenvolym i de
två lågreservoarerna än i högreservoaren. Vår utgångspunkt är att anläggningens
alla delar ska ingå i en enhetlig läsbar komposition. Istället för att konventionellt
placera reservoarerna linjärt har vi organiserat vattenanläggningen vertikalt för att
uppnå en så kompakt form och anläggning som möjligt.
+88,0
17.
+88,0
14
+84,0
vattennivå högres.
+78,0
Genom att därtill innesluta alla reservoarer och övrigt programinnehåll i ett yttre
väder- och skalskyddande fasadskikt har vi som grundkoncept en samlande drifts& arbetsmiljövänlig anläggning med direkta samband till alla funktioner. Resultatet
är typologiskt vattentornet som en markant riktningslös volym med minimal
markanvändning stående mitt i landskapsrummet neutralt i landskapet på fältet.
Vi följer rekommenderade cylindriska reservoarvolymer för att säkerställa såväl
god hydraulik som låg ekonomi. Lågreservoarer görs något mindre och högre i
förhållande till volymerna som studerats i förstudien. Förutom lågreservoarerna
så bildar en cylindrisk volym med eltekniska rum, förråd och wc ett triangulärt
fotavtryck med ett inre arbetsområde i mellanrummen. Vi ser golvytan som en
tillgång med driftsmässiga fördelar som väderskyddad service, åtkomst med lift
men stimulerar även till samlingsyta för besökande i form av visningar, undervisning
och möjliga events. Centralt på golvet ger mittkärnans hiss och trappa access till
anläggningens alla delar. Från tryckstegringsstationens pumpar och filter i källaren
till inspektion av reservoarer samt access till väderstation och tak. Trappan kan ses
som en arkitektonisk promenad med skiftande rumsligheter och ljus. Dramatiskt
skruvar den sig kring hisskärnan fritt i luftrummet och genom högreservoaren. Vi
föreslår 2 portar i fasaden som medger intransport av skylift som når i fullhöjd.
16.
tak
3.
3.
2.
+84,0
vattennivå högres.
+78,0
18.
16.
tak
17.
14
3.
2.
2.
3.
18.
5.
+60,0
vattennivå lågres
13
13
1.
1.
5
+60,0
vattennivå lågres
13
1.
6.
12.
+50,0
+48,0
+48,0
Sektion A-A
Sektion B-B
SKALA 1:400
+45,7
tryckstegringsstation
7.
4.
inkommande ledningar
SKALA 1:400
Geometri
Vi ser anläggningens komponenter analogt med kroppens. Ryggraden är
den genomgående mittkärnan med hiss och trappa, benen de tre bärande
högreservoarpelarna, reservoarerna som vätskefyllda stora organ, ledningarna
som ådror och slutligen den omslutande fasadhuden som det yttre visuella och
skyddande skiktet.
16.
17.
14
3.
Geometriskt genereras och följer volymen de inre delarnas placering. Markplanets
indragna triangelform med rundade hörn övergår suggestivt till högreservoarens
absoluta cirkelform på toppen. På detta vis får volymen en svagt konisk hybridform
som i likhet med vatten övergår flytande från en form till en annan. Omkretsen är
densamma nedtill som upptill.
2.
2.
3.
18.
tak
+84,0
vattennivå högres.
+78,0
5.
För att slutligt generera den geometriska ytan dras 40 st raka och 20 graders vridna
linjer mellan botten och topp. En Torsion - formförändrande vridning har alstrat
den yttre geometrin. Vridningen förmedlar en dynamik och upplevelse i mjuk rotation.
En dialog med Österledens trafikrörelser och reservoarernas vattenströmningar.
13.
+60,0
vattennivå lågres
Karaktär
1.
Vår inspirationskälla för anläggningens gestaltning och identitet är tre av vattnets
mångbottnade egenskaper:
+48,0
INZOOMAD VY
Vattentornet i höjd med lasarettet.
Sektion C-C
SKALA 1:400
+88,0
I RÖRELSE
SPEGLANDE
TRANSPARENT
Vi utvecklar och förfinar volymen som ett skulpturalt samlande huvudelement med
associationer kring dessa teman. Som huvudmaterial för anläggningens fasadskikt är
valet därför är en miljövänlig och beständig rostfri plåt. Ett gediget och väl beprövat
material med minimala förvaltningskostnader. Materialet har i utgångspunkt även
likt vattnet en ofärgad kulör och med dess egenskaper uppnås en vacker levande
yta över dygnet. Dagtid kommer fasaden att skifta karaktär med väder och ljus. Den
reflekterar sin omgivning och får därmed en lätt och ibland försvinnande karaktär.
Plåten förädlas till kassetter med en fri mönsterperforering som ger en ljus och luftig
arbetsmiljö till det inre luftrummet. Perforeringens hålbild ökar gradvis nerifrån och
upp från näst intill tätt till 25-30 % på toppen utanför högreservoaren. Perforeringen
skapar i den stora skalan en jämn gradient över fasaden som på dagen speglar
omgivningen mer nertill än upptill. Detta skapar i sig ett djup i vertikalled genom hela
volymen. Kvällstid belyses volymen svagt inifrån med LED-armaturer och förvandlar
volymen som ljusobjekt likt en varmt glödande lampskärm. Ett nattligt landmärke
längs Österleden och trafikplatsen specifikt. Då de inre volymerna belyses som
reflektorer kommer dessa att teckna sig svagt genom fasadskärmen. På detta vis
skapas ett subtilt skiftande uttryck av transparens och djup över dygnet.
Vypunkt 4, stadssiluett från sundet
I formgeneratorns 40 fasadlinjer läggs en smal men distinkt indragen mörk skuggfog
som förstärker geometrin och den flytande formförändringen som upplevs av de
förbipasserande på tomtavstånd.
SEKTIONERAD
KONSTRUKTION
PERFORERING
BOTTEN
BOTTEN OCH UPPÅT
40 SKUGGFOGAR
BOTTEN
BOTTEN
BOTTEN
BOTTEN
BOTTEN
BOTTEN
SEKTIONERAD
SEKTIONERAD
SEKTIONERAD
KONSTRUKTION
SEKTIONERAD
KONSTRUKTION
SEKTIONERAD
KONSTRUKTION
SEKTIONERAD
KONSTRUKTION
PERFORERING
KONSTRUKTION
PERFORERING
KONSTRUKTION
KONSTRUKTION
PERFORERING
PERFORERING
PERFORERING
PERFORERING
SKUGGPLÅTAR
SKUGGPLÅTAR
SKUGGPLÅTAR
SKUGGPLÅTAR
SKUGGPLÅTAR
SKUGGPLÅTAR
SKUGGPLÅTAR
Klimatskalet
sektioneras
till SEKTIONERAD
Diagridkonstruktion
i stål
med
Klimatskalet
perforeras
i en PERFORERING
Reflekterar
sinUPPÅT
närmaste
omgivning.
Ökad
utsikt
från
toppen
av
reservoaren.
Förstärker
vridningen och rörelse
BOTTEN BOTTEN
OCH
BOTTEN
OCH
BOTTEN
UPPÅT
OCH
BOTTEN
UPPÅT OCH
BOTTEN
UPPÅT
OCH
BOTTEN
UPPÅT
BOTTEN
OCH
OCH
UPPÅT
UPPÅT
KLIMATSKALET
Reflekterar
Reflekterar
sin
närmaste
sin
Reflekterar
närmaste
sin
Reflekterar
närmaste
Reflekterar
sin
närmaste
Reflekterar
sin
Reflekterar
närmaste
sin
sin
närmaste
närmaste
MMANKOPPLAS
LAS
SAMMANKOPPLAS
SAMMANKOPPLAS
SAMMANKOPPLAS
SAMMANKOPPLAS
HÖLJET HÖLJET
HÖLJET
HÖLJET HÖLJET HÖLJET
HÖLJET
KLIMATSKALET
KLIMATSKALET
KLIMATSKALET
KLIMATSKALET
KLIMATSKALET
KLIMATSKALET
KLIMATSKALET
Klimatskalen
Klimatskalen
sektioneras
Klimatskalen
sektioneras
Klimatskalen
Diagridkonstruktion
sektioneras
Klimatskalen
Diagridkonstruktion
sektioneras
Klimatskalen
av
Diagridkonstruktion
sektioneras
stål.
Klimatskalen
av
stål.
sektioneras
Diagridkonstruktion
sektioneras
Klimatskalet
av
Diagridkonstruktion
stål.
Klimatskalet
perforeras
av
Diagridkonstruktion
stål.
Diagridkonstruktion
Klimatskalet
perforeras
i
en
av
stål.
i
Klimatskalet
en
perforeras
av
stål.
av
Klimatskalet
stål.
i
perforeras
en
Klimatskalet
perforeras
i
Klimatskalet
en
i
perforeras
en
perforeras
i
en
i
en
Förstärker
Förstärker
vridningen
vridningen
Förstärker
och
rörelse
och
vridningen
Förstärker
rörelse
Förstärker
och
vridningen
rörelse
vridningen
Förstärker
och
Förstärker
rörelse
vridningen
och
vridningen
rörelse
och
och
rörelse
rörelse
Dagsljus...
Dagsljus...
Dagsljus...
Dagsljus...
Dagsljus...
Dagsljus...
Dagsljus...
produktionsvänlig plåtbredd
horisontellt stöd inåt reservoarer
vertikal gradient
Begränsad insyn och säkerhet
Perforeringen gör fasaden mindre reflekRörelse,
reflekterande yta och transparens
omgivning..
omgivning..
omgivning..
omgivning..
omgivning..
omgivning..
omgivning..
eometrierna
sammankoppoppGeometrierna
sammankoppGeometrierna
sammankoppGeometrierna
Geometrierna
sammankoppVattentornet
sammankoppVattentornet
sammankoppfår ett skyddande
Vattentornet
får ett skyddande
hölje
Vattentornet
får etthölje
skyddande
Vattentornet
får ett hölje
skyddande
Vattentornet
får
Vattentornet
ett skyddande
hölje
får ett
får skyddande
ett
hölje
skyddande
hölje
höljeplåtbredd.
Rörelse,
reflekterande
Rörelse,
reflekterande
Rörelse,
yta
och
reflekterande
yta
Rörelse,
och
reflekterande
Rörelse,
yta
och
reflekterande
Rörelse,
yta
Rörelse,
och
reflekterande
yta
reflekterande
och yta yta
ochoch
till
standardiserad
till
standardiserad
till standardiserad
plåtbredd.
till
Primära
standardiserad
plåtbredd.
vertikala
till
Primära
standardiserad
balkar...
plåtbredd.
vertikala
tillPrimära
standardiserad
tilli standardiserad
ibalkar...
plåtbredd.
vertikala
Primära
i i gradient
plåtbredd.
balkar...
plåtbredd.
vertikala
Primära
i gradient
ivertikal
i balkar...
vertikala
Primära
riktning.
i vertikal
Primära
igradient
ibalkar...
vertikala
riktning.
vertikala
iivertikal
i gradient
balkar...
balkar...
riktning.
ii gradient
vertikal
i i i
riktning.
i vertikal
gradient
gradient
riktning.
i vertikal
i vertikal
riktning.
riktning.
Utsikt
från
Utsikt
toppen
från
avtoppen
reserUtsikt från
av resertoppen
Utsikt från
avterande
reserUtsikt
toppen
från
av
toppen
Utsikt
reserUtsikt
från
av
från
resertoppen
toppen
av
reserav
reseri höjdled
ng.
ens
i vinkel
riktning.
i las
pilens
i vinkel
riktning.
las
i pilens
i vinkel
riktning.
ilas
pilens
ilas
vinkel
isom
riktning.
vinkel
i pilens
vrider
i pilens
som
riktning.
sig riktning.
vrider
medsols
sig
som
likt
medsols
vrider
en vattenlikt
sig
som
medsols
envrider
vattensom
sig
liktmedsols
vrider
en vattensom
siglikt
som
medsols
vrider
envrider
vattensig
liktsig
medsols
enmedsols
vattenlikt likt
en vattenen vattenvirvel... virvel...
virvel...
virvel... virvel...
virvel...
virvel...
Begränsad
Begränsad
insyn
insyn
Begränsad
...hål
insyn
Begränsad
... hål
Begränsad
insyn
... och
Begränsad
insyn
Begränsad
... insyn
insyn
... ... och
transparens.transparens.transparens.
transparens.
transparens.
transparens.
som. Medsom.
stöd Med
från konsoler
stöd
som.
från
Med
ikonsoler
stöd
som.
från
Mindre
iMed
konsoler
som.
stöd
och
Mindre
från
Med
färrre
i konsoler
stöd
som.
och
hålsom.
från
ifärrre
Mindre
Med
botten
i Med
konsoler
stöd
håloch
stöd
i botten
från
Mindre
färrre
ifrån
konsoler
hål
konsoler
och
iMindre
botten
färrre
i i ...och
hålMindre
ifärrre
botten
Mindre
ochioch
botten
färrre
färrre
hål
i botten
i botten
voarerna
och
voarerna
trappan
voarerna
trappan
och
voarerna
trappan
voarerna
trappan
och
voarerna
trappan
voarerna
ochoch
trappan
trappan transparens.
Säkerhet
Säkerhet
Säkerhet
Säkerhet
Säkerhet
Säkerhet
reservoarer
reservoarer
och takskiva
och
reservoarer
blir
takskivareservoarer
och
blirtill
takskiva
större
reservoarer
och
blir
och
tilltakskiva
större
fler reservoarer
i och
toppen.
och
reservoarer
blir
till
takskiva
fler
större
i toppen.
och
blir
och
och
takskiva
till
fler
takskiva
större
i toppen.
blir
och
till
blir
större
fler i toppen.
och
tillSäkerhet
fler
större
till större
i toppen.
ochoch
fler
fler
i
toppen.
i
toppen.
Perforeringen
Perforeringen
gör fasaden
Perforeringen
gör fasaden
Perforeringen
gör fasaden
Perforeringen
gör fasaden
Perforeringen
Perforeringen
gör fasadengörgör
fasaden
fasaden
klimatskalet
klimatskalet
själjvbärande.
klimatskalet
själjvbärande.
klimatskalet
själjvbärande.
klimatskalet
själjvbärande.
klimatskalet
själjvbärande.
klimatskalet
själjvbärande.
själjvbärande.
mindre reflekterande
mindre reflekterande
ju
mindre
högrereflekterande
ju högre
mindre reflekterande
ju
mindre
högrereflekterande
mindre
ju högre
mindre
reflekterande
ju
reflekterande
högre ju högre
ju högre
KRÖN = TAKRÄCKE + 89,2
Diagrid stålstomme
VFZ VKR-profiler
Punktvisa distansfästen till
diagridprofil.
Mönsterperforerad plåtkassett.
Reflekterande rostfritt stål.
Principdetalj normalfog
SKALA 1:5
Diagrid stålstomme
VFZ VKR-profiler
Diagonal skuggfog för var
3:e diagridprofil.
Svart U-profil
Mönsterperforerad plåtkassett.
Reflekterande rostfritt stål.
Principdetalj skuggfog
SKALA 1:5
Vypunkt 2, från Österleden norrut
Längs Österleden framträder Vattentornet gradvis och vid passerande skapar volymens vridning och geometri en mjukt roterande rörelse likt vattnet i reservoarna.
PERFORERING
En fri porlande mönsterbild med en gradvis
ökande hålstorlek med höjden.
Perforeringen startar med hål på 4mm i
porthöjd och ökar till 40 mm i takkrönet.
Skjutport ca 3,8x3,20 medger
intransport av skylift
+ 50,0
Indragen betongsockel lika skuggfog
Fasadutsnitt
SKALA 1:100
Fasad mot väster SKALA 1:400
Konstruktion
Primärt utförs anläggningens inre delar som betongskonstruktioner medan
det yttre skalet är utfört i stål.
Grundläggning utförs med sulor och som en jämnt utbredd platta på mark
under hela byggnaden av platsgjuten betong. Grundförhållandena på aktuellt
grundläggningsdjup på platsen förväntas mycket väl tillåta detta.
De två lågreservoarernas väggar utförs i prefabricerade betongelement som
efterspänns med spännarmering. Fogar injekteras med injekteringsbetong
efter uppspänning. Taken utförs med förespända prefabricerade betongplattor.
Tre stycken cirkulära platsgjutna pelare samt ett centralt placerat cirkulärt
hisschakt platsgjuts.
Högreservoarens bottenplatta platsgjuts i betong på slutlig nivå. Den består av
tre stycken radiella balkar över varje pelare.
Högreservoarens väggar platsgjuts även de och utgör höga balkar i form av
cylinderskal som vilar på de tre balkarna. Taket över högreservoaren utförs av
prefabricerade förespända betongelement.
Högreservoarens yttertak över inspektionsutrymmet konstrueras av stålbalkar
och trapetsprofilerad stålplåt. Stålplåten beläggs med en mineralullsmatta
och en tätskiktsmatta i låg lutning. Huvudsakligen täcks sedan taket med en
dagvattensfördröjande sedumbevuxen yta.
Fasadstommen utgörs av ett rombiskt rutnät av varmförzinkade stålrör (VKR)
som monteras ihop med skruvförband utanför såväl lågreservoarer som
högreservoaren. Rutnätet sträcker sig från marken upp till takkrönet och stöttas
inåt av stålsträvor vid lågreservoarernas taknivå, högreservoarens bottennivå
och vid yttertaket nära takkrönet. De rombiska ytorna mellan rören täcks av
perforerade påtar av rostfritt stål.
Vi har valt att inte redovisa ledningsdragningarna till reservoarerna utan ser
vårat koncept som så flexibelt att kunna optimera detta i senare skede.
Hållbarhet
En kompakt anläggning med låg driftskostnad och liten markanvändning.
Enkla robusta återanvändningsbara material som betong och stål med lång livslängd.
Solceller på tak som ett naturligt tillägg mot en mer självförsörjande anläggning.
Grönt tak som fördröjer dagvatten och bidrar till ökad biologisk mångfald och
renare luft.
Fasad mot öster SKALA 1:400
Betong
Perforerad reflekterande plåt
Torsion
Vy från entréhallen
Vypunkt 1, från Trafikplatsen
Volymen neutralt placerad i landskapsrummet och roterar följsamt med trafikrörelserna.
Skalareferenser i staden
Kärnan
Fredriksdal
dag & natt
Ringstorpshöjden
16 vån
Filbornaverket
Diagridstruktur i stål