12 Uppföljning av avtal vid Skälbygatan 169

Transcription

12 Uppföljning av avtal vid Skälbygatan 169
1 (2)
TJÄNSTESKRIVELSE
Sociala nämndernas förvaltning
Helena Vesterlund - bh998
E-post: [email protected]
2015-05-26
Dnr: 2015/83-NF-702
Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Kopia till
[email protected]
[email protected]
Uppföljning av avtal vid Skälbygatan 169 gruppbostad, InDies
Omsorg
Förslag till beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning beslutar godkänna
uppföljningsrapporten med de förbättringsåtgärder som ska genomföras enligt
den.
Ärendebeskrivning
Gruppbostaden på Skälbygatan 169 drivs sedan 2013-11-01 av InDies
Omsorg AB. Under april 2015 genomförde tjänstemän från sociala
nämndernas förvaltning en oanmäld uppföljning av verksamheten.
Inför uppföljningen har egenskattning av följsamhet av avtalsvillkoren
begärts in från utföraren. Måluppfyllelse och brukarenkäter har granskats och
visar goda resultat.
Bedömning av efterföljsamhet av Västerås stads riktlinjer för hälso- och
sjukvård och granskning av hälso- och sjukvårdsdokumentationen har
hämtats in från verksamhetens MAS.
Vid uppföljningen besöktes verksamheten och samtal genomfördes med
personal som var i tjänst vid tillfället.
Tjänstemän vid förvaltningen gör bedömningen att InDies följer kraven i
avtalet. Några områden är godkända med möjligheter till förbättring. Dessa
förbättringsområden bedöms vara av lindrig karaktär och den vidare
utvecklingen av dessa kan ske i dialog mellan beställare och utförare.
Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 22 maj 2015 lagt fram
förslag till beslut.
Bilagor
Rapport avtalsuppföljning Skälbygatan 169
Rapport avtalsuppföljning Skälbygatan 169
Granskning av hälso- och sjukvårdsdokumentationen vid InDies
Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03
VÄSTERÅS STAD
TJÄNSTESKRIVELSE
2015-05-26
2 (2)
Dnr: 2015/83-NF-702
gruppbostäder samt efterföljsamhet till hälso- och sjukvårdsriktlinjerna
Granskning av hälso- och sjukvårdsdokumentationen vid InDies
gruppbostäder samt efterföljsamhet till hälso- och sjukvårdsriktlinjerna
Dnr: 2015/83-NF
Sociala nämndernas förvaltning
Uppföljning av avtal vid gruppbostaden Skälbygatan 169
Datum för oanmält besök: 2015-04-14
Verksamhet: Bostad med särskild service enligt LSS
Leverantör: InDies Omsorg AB
Avtalstid: 2013-11-01-2017-08-31 + med möjlighet till förlängning på två + två år.
Handläggare:
Helena Vesterlund, [email protected] , 021- 39 25 01
Ewa Lind Westher, [email protected] , 021-39 24 20
Sammanfattning av verksamheten:
På gruppbostaden bor fem personer, tre kvinnor och två män, med lindrig intellektuell funktionsnedsättning i åldrarna 40-63 år. Alla har daglig verksamhet.
De har behov av kognitivt stöd och motivering i det dagliga och är i hög grad självgående. Gruppbostaden ligger integrerat i ett villa område med egen
trädgård. Alla boende har egen uteplats i anslutning till sin lägenhet. Gruppbostaden upplevdes som trevlig och välplanerad.
Dnr: 2015/83-NF
Bedömning
0=Underkänd
1=Godkänd med förbättringsområde
2=Godkänd
Område
Beställarens noteringar
Anmärkning
1. Administrativa krav
Brandskydd
Brandskyddsansvarig finns.
Utrymningsövningar
regelbundet cirka 1 gång
per månad med boende.
Brandfilt, brandsläckare
och brandslang.
Tillsyn av MBR 2014-02-13.
Positivt arbete med
brandskydd.
Barnskötare,
undersköterskor,
sjuksköterska i
verksamheten som
platsansvarig, lång
erfarenhet.
Hög kontinuitet med låg
personalomsättning. Ingen
handledning just nu.
Kompetensplan finns för
alla.
Kompetensutveckling
runt arbetet med
genomförandeplaner
ska ske 2015.
2. Kunskap
-Personalens
kompetens, rekrytering
-Ledningens
kompetens
-Kompetensutveckling
och handledning
-Arbetssätt och metod
Beställarens
bedömning
0-2
1
Utförarens
egen skattning
0-2
1
Krav på
åtgärder
1
1
Kompetensutveckling.
Måste skicka in
handlingar till
kommunen i tid.
För sent inkomna
handlingar till
kommunen.
Åtgärdas och
återkopplas
senast
Återkopplas i
dialog med
beställaren
senast 31/12
2015.
Återkopplas i
dialog med
beställaren
senast 31/12
2015.
Dnr: 2015/83-NF
3. Bemötande och
förhållningssätt
Följer krav.
4. Självbestämmande
och integritet.
-Delaktighet,
inflytande och
information
-Stöd vid inköp och
ekonomi
Följer krav.
Boendemöten varje vecka
och anhörigträffar två ggr
per år.
5. Kontaktmannaskap
och kontinuitet
6. Samverkan
Följer krav.
Samverkar framförallt med
Habiliteringen, Rondellen
och internt inom InDies.
7. Kost och motion
Följer krav.
Alla lager mat enskilt med
stöd. Alla är delaktiga i att
skapa sin matlista. Vid
önskemål äter de
gemensamt i basen. Varje
söndag bomöte med
gemensam middag.
2
2
2
2
2
2
Positivt med samverkan
inom InDies!
Dock för lite samverkan
med
intresseorganisationer,
föreningar eller andra
aktörer.
1
2
Mycket positivt! De
arbetar strukturerat
med kost- och
hälsofrågor och lägger
stor vikt på att
uppmuntra till olika
motionsaktiviteter. De
har med detta lyckats
stödja enskilda till en
2
2
Bra arbete med detta!
De har VLT som de
boende läser och
samtalar runt.
Minnesanteckningar
från boendemöten i
pärm som alla kan titta
i. De går igenom kraven
i avtalet med boende på
möten.
Behöver se över
och utveckla
former för
samverkan med
intresseorganisationer
och andra
aktörer i
samhället och i
närområdet.
Återkopplas i
dialog med
beställaren
senast den 30/9
2015.
Dnr: 2015/83-NF
8. Kultur och fritid
Följer krav.
Rondellen,
helgpromenader, utflykter,
ridning. Bad varje onsdag +
fredag. De gör
gemensamma aktiviteter
varje helg för den som vill.
9. Genomförandeplan
och dokumentation
Följer krav.
Pärmar på kontoret och
boende har egen pärm i sin
lägenhet.
Genomförandplan görs
tillsammans med enskilde
och man går igenom
tillsammans.
10. Kvalitet och
uppföljning
11. Hälso- och sjukvård
Följer krav.
Se Medicinskt ansvarig
sjuksköterskas bedömning
som bifogas.
mer hälsosam livsstil.
Flera boende har
motions- och
kostschema.
Kostansvarig ser över
matlistor och ger råd till
de enskilda.
Gruppbostaden har
tillgång till minibuss
som de delar med en
annan gruppbostad.
Positivt med möjlighet
enskilda promenader
och shopping med
personal.
Beställaren har ingen
möjlighet att granska
social dokumentation.
Utförarens notering på
självskattning är att de
behöverutveckla
arbetet med den sociala
dokumentationen.
Delegering för
läkemedel.
Sjuksköterska med på
APT. Personalen
upplever god
tillgänglighet.
2
2
2
1
2
2
2
2
Dnr:2015/83-NF
Vår 2015
0=Underkänd
1= Godkänd med förbättningsområde
2= Godkänd eller mer
Skälbygatan 169 Gruppbostad
0
1 Administrativa krav
1
2
Beställare
Utförare
2 Kunskap
Beställare
Utförare
3 Bemötande och förhållningssätt
Beställare
Utförare
4 Självbestämmande, integritet,
delaktighet, inflytande och information
Beställare
Utförare
5 Kontaktmannaskap och kontinuitet
Beställare
Utförare
6 Samverkan
Beställare
Utförare
7 Kost och motion
Beställare
Utförare
8 Kultur och fritid
Beställare
Utförare
9 Genomförandplan och dokumentation
Beställare
Utförare
10 Kvalitet och uppföljning
Beställare
Utförare
11 Hälso och sjukvård
Beställare
Utförare
Kvalitetsuppföljning av
InDies boenden i Västerås
Granskningen är gjord på plats, medverkade gjorde InDies sjuksköterskor Agneta Larsson och Sabina Svärd..
Som manual användes Västerås Stads Riktlinjer för Hälso och Sjukvård.
InDies rutiner finns digitalt att tillgå för samtlig personal på alla gruppbostäder. Rutinerna uppdateras
kontinuenligt då Riktlinjerna ändras.
Verksamhetschefens / verksamhetens efterföljsamhet av Västerås stads riktlinjer gällande
Hälso och Sjukvård är mycket god. Uppföljning av efterföljsamheten följs upp minst en gång
/ kvartal. Detta bidrar till att nyheter alltid uppdateras. Verksamhetsberättelsen för 2014 visar
också på en tydlig och noggrann struktur där inget lämnas åt slumpen.
Sjuksköterskan använder programmen Safe Doc , Senior Alert och Prator. Palliativa registret
kommer att användas när det blir aktuellt. Detsamma gäller för BPSD registret.
Journalgranskning; se bilaga!
Riskanalyser
Görs i Senior Alert enligt gängse normer i programmet för de som är över 65. För de som är
yngre används Senior Alerts bedömningsinstrument och skattningsskalor. Detta dokumenteras
i Safe Doc.
Uppföljning en gång / år samt vid behov.
Slutsats: Uppföljningen sker regelbundet med bra intervall
Inskrivningssamtal sker efter inflyttning.
Åtgärdsplaner
Pågående planer finns dokumenterat i Safe Doc.
Slutsats: Planerna följer ”en röd tråd” och är lätta att följa med hjälp av ett tydligt
flöde.
Läkemedelshanteringen
Dosetter och apodos hanteras var annan vecka av ssk. Enstaka boende har egenvårdsintyg och
sköter sin dosett själva. Delegeringar till omvårdnadspersonal finns dokumenterat i Safe Doc
på respektive boende. Narkotikajournal föres och kontrolleras en gång / månad.
Uppdaterade lokala läkemedelshanteringsrutiner finns på varje gruppbostad samt årliga
apoteksgranskningar.
Slutsats: Trygg läkemedelshantering med tydliga delegeringar
Avvikelsehanteringen
sker i Safe Doc . Övervägande incidenter handlar om läkemedel och fall. Avvikelser
registreras, analyseras och åtgärdas. ”Avvikelser” finns med som en punkt på APT:s
dagordning. Detta är ett led i InDies förbättringsarbete.
Slutsats: Avvikelserna hanteras systematiskt och effektivt
Uppdrag att fullfölja visst ledningsuppdrag
Verksamhetschefen har överlåtit vissa delar av sitt ansvar till sjuksköterskan på
gruppbostäderna. Detta gäller tex. journalföring och rutiner inom verksamheten. Överföringen
finns dokumenterad och utvärderas årligen
Förbättringsåtgärd
En förbättrad kommunikation gällande journalhantering mellan olika vårdinstanser.
SIP? NPÖ?
150309 Gunilla Wolinder 0709 568835, MAS för InDies gruppbostäder
JOURNALGRANSKNING
150225 granskade undertecknad journaldokumentationen på InDies.
Nedanstående punkter var föremål för granskning. Förbättringsområden finns alltid
men dokumentationen är trots allt väl utförd och heltäckande.
Förbättringsområden:
Safe Doc möjliggör mestadels notat i löpande text detta går inte att påverka. Att få
med så mycket av journal dokumentationen i den digitala journalen är dock önskvärt
då det är möjligt.
Gunilla Wolinder
Skillingeudd AB
MAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Patientidentifikation, väsentliga uppgifter om bakgrunden till den vård patienten fått,
uppgifter om den diagnos som ställts och anledningen till mer betydande åtgärder,
väsentliga uppgifter om vad som gjorts och vad som är planerat,
uppgifter om den information som lämnats till patienten om de ställningstaganden som
gjorts om val av
behandlingsalternativ och möjligheterna till förnyad medicinsk bedömning, och
uppgift om vem som gjort en viss anteckning och när den gjordes.
Aktuella hälsotillstånd och medicinska bedömningar
ordinationer av t.ex. läkemedel och olika behandlingar,
förskrivningsorsak vid ordination av läkemedel,
undersökningsresultat,
överkänslighet för läkemedel eller vissa ämnen, vårdhygiensk smitta,
epikris och andra sammanfattningar av genomförd vård, samt
vaccinets batchnummer eller något annat identifikationsnummer.
lämnade samtycken,
patientens egna önskemål vad avser vård och behandling,
de uppgifter som behövs för att tillgodose spårbarhet avseende de medicintekniska
produkter som har förskrivits till, utlämnats till eller tillförts en patient,
utfärdade intyg och remisser och andra inkommande och utgående uppgifter, samt
vårdplanering.