Ansökan om ledighet

Comments

Transcription

Ansökan om ledighet
Ledighetsansökan elev i gymnasieutbildning
Behöver elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter, får rektor eller den rektor bestämmer bevilja
sådan ledighet enligt gymnasieförordningen 12 kap 2§. Beslutet får inte överklagas.
Ansökningsdatum
Skola
Klass
Elevens namn (förnamn och efternamn)
Personnummer
Vårdnadshavares namn (för omyndig elev)
Telefonnummer
Upplysning:
Mail
Beviljad ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad undervisningstid och innebär att
eleven avstår från kompenserande undervisning.
Önskad ledighet fr o m - t o m
Antal skoldagar
Orsak till ledigheten
Om semesterresa, ange destination och kontaktuppgift
Undertecknad elev och för omyndig elev, vårdnadshavare, har tagit del av ovanstående.
Elevens underskrift
Vårdnadshavares underskrift
Ifylls av lärare
Tillstyrks/Beviljas
Avstyrks/Beviljas inte
Tidigare lediga dagar innevarande läsår
Kommentar
Datum
Ansvarig lärares underskrift
Ifylls av rektor
Kommentar
Beviljas
Datum
Beviljas inte
Rektors underskrift
Information enligt 23 och 25 §§ personuppgiftslagen (1998:204) PuL
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av
kommunstyrelsen för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga detta ärende. Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig,
egenhändigt undertecknad, begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Kommunstyrelsen är skyldig att omgående rätta
felaktiga och missvisande uppgifter. Uppgifter, som är allmänna handlingar, kan efter en eventuell sekretessbedömning, komma att lämnas ut till
allmänheten enligt offentlighetsprincipen.
GYMNASIUM
SKOLA
ADRESS
Sektor Skola, Stadshuset, 442 81 Kungälv
TELEFON
0303-23 80 00 vx
0303-190 35
[email protected]
www.kungalv.se
FAX
E-POST
HEMSIDA
(uppdaterad 20150709)