LULEÅ KOMMUN 2016-11

Comments

Transcription

LULEÅ KOMMUN 2016-11
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
Plats och tid
Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13:15-14:30
Beslutande
Enligt närvarolista
Justerare
Anette Asplund (KD)
Tid och plats för justering
Kansliet 2016-11-08 16:00
Justerade paragrafer
252-273
Sekreterare
Sofia Riström
Ordförande
Yvonne Stålnacke (S)
Justerare
Anette Asplund (KD)
BEVIS/ANSLAG
Kommunstyrelsens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Sammanträdesdatum
2016-11-07
Datum när anslaget sätts upp
2016-11-09
Datum när anslaget tas ned
2016-12-01
Förvaringsplats för protokollet
Kanslikontoret
Underskrift
Sofia Riström
Utdragsbestyrkande
1
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Paragrafer
Ärenden
Sida
§ 252
Information om Luleå Energi AB:s verksamhet
6
§ 253
Meddelanden kommunstyrelsen 2016-11-07
7 - 11
§ 254
Delegationsrapport kommunstyrelsen 2016-11-07
12 - 14
§ 255
Prissättning av mark inom Kronandalen
15 - 16
§ 256
Markanvisning samt planuppdrag – del av Bergviken, Daggkåpan 2
17 - 18
§ 257
Markanvisning parkområdet vid Sundsgården, Östermalm
19 - 21
§ 258
Markanvisning Bergnäset 1:1
22 - 24
§ 259
Markanvisning kvarteret Fågeln
25 - 27
§ 260
Upplåtelse av tomträtt på del av Bergnäset 1:1 byggande av bostäder
28 - 29
§ 261
Medborgarförslag om bredbandsutbyggnaden i byarna
30 - 32
§ 262
Medborgarförslag om kvällstrafik Luleå - Bensbyvägen/Örarna - Råneå
under fredag och lördag
Verksamhet riktad till hemlösa
33 - 34
37 - 38
§ 266
Samverkansavtal mellan Kalix kommun och kommunerna i Norrbottens
län efter beslut om ändrad huvudman för Naturbruksgymnasiet i Kalix
Remiss departementspromemorian Validering med mervärde (Ds
2016:24)
Motion om att ta tillvara på nyanländas kompetens
§ 267
Finansiering från Europeiska socialfonden till projekt workplace Luleå 2.0
46 - 47
§ 268
Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2017-2019
48 - 49
§ 269
Tillsyn av sprängämnesprekursorer - ny lag
50 - 51
§ 270
52 - 53
§ 271
Verksamhet inom Kronan Exploatering AB upphör och överförs till
stadsbyggnadsnämnden
Ersättningar till förtroendevalda inom Luleå kommuns bolagskoncern
§ 272
Förslag till Strategisk Plan och Budget för 2017-2019
57 - 60
§ 273
Folkinitiativ om Framtidens skola - folkomröstning
61 - 63
§ 263
§ 264
§ 265
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
2
Kommunledningsförvaltningen
35 - 36
39 - 41
42 - 45
54 - 56
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
NÄRVAROLISTA
Beslutande
Tjänstgörande ledamöter
Yvonne Stålnacke (S)
Margareta Bladfors Eriksson (S)
Omar Jacobsson (S)
Lenita Ericson (S)
Carina Sammeli (S)
§ 261-273
Daniel Smirat (S)
Maritha Meethz (S)
Jan Nyberg (MP)
Sana Suljanovic (M)
Nina Berggård (V)
Thomas Olofsson (L)
Anette Asplund (KD)
Frånvarande ledamöter
Niklas Nordström (S)
Göran Öhman (S)
Anders Josefsson (M)
Tjänstgörande ersättare
Peter Hedlund (S)
Emma Engelmark (S) § 252-270, 272-273
Inger B Larsson (S) § 252-260, 271
Camilla Rydbjörk (M)
Tjänstgör istället för
Niklas Nordström (S)
Göran Öhman (S)
Carina Sammeli (S), Göran Öhman (S)
Anders Josefsson (M)
Övriga närvarande
Ersättare
Mehmet Tekin (S)
Fredrik Hansson (S)
Sebastian Harby (MP)
Bertil Bartholdson (V)
Carola Lidén (C)
Frånvarande ersättare
Nils Harnesk (S)
Jenny Alman (S)
Joakim Andersson (S)
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
3
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
Anja Johansson (S)
Nihad Zara (M)
Per Tjärdalen (M)
Insynsplats
Carita Elfving (SD) Frånvarande
Jonas Brännberg (RS)
Erland Nilsson (LPo)
Övriga
Mikael Lekfalk
Sofia Riström
Annelie Sjömark
Jonas Lundqvist
Kommundirektör
Kommunledningsförvaltningen
Luleå Energi AB
Luleå Energi AB
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
4
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
Omröstningar
J = Ja-röst
N = Nej-röst
A = Avstår från att rösta
Namn
Ordinarie ledamöter:
Yvonne Stålnacke (S)
Margareta Bladfors Eriksson (S)
Omar Jacobsson (S)
Lenita Ericson (S)
Carina Sammeli (S)
Daniel Smirat (S)
Maritha Meeethz (S)
Jan Nyberg (MP)
Sana Suljanovic (M)
Nina Berggård (V)
Thomas Olofsson (L)
Anette Asplund (KD)
Namn
Ersättare:
Peter Hedlund (S)
Emma Engelmark (S)
Camilla Rydbjörk (M)
§ 273
J
N
A
§
J
N
A
§
J
Omröstningar
§
N
A
J
N
A
§
J
N
A
§
J
N
A
A
§
J
Omröstningar
§
N
A
J
N
A
§
J
N
A
§
J
N
A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
§
J
N
A
§
J
N
X
X
X
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
5
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 252
Information om Luleå Energi AB:s verksamhet
Ärendenr 2016.1375-1.4.1.1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Som ett led i kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt gentemot de
kommunala bolagen informerar Luleå Energi AB:s VD Annelie Sjömark och
styrelseordförande Jens Lundqvist om bolagets verksamhet.
Det finns globala och lokala utmaningar inför framtiden för Luleå Energi AB.
Bolaget måste fortsätta effektivisera och förhålla sig till bl.a. förändrad syn på
energiberoende bland konsumenter.
Bolaget vill fortsätta hålla attraktiva priser samt satsa på omvärldsbevakning.
Arbete pågår med att undersöka placering av laddningsplatser för elbilar.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
6
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 253
Meddelanden kommunstyrelsen 2016-11-07
Ärendenr 2015.1596-00
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas:
Avsändare
Sveriges Kommuner och
Landsting
2016-10-10
Ämne
Hid.nr. 2016.5430
Cirkulär 16:51 angående budgetförutsättningar för
åren 2016-2020
Sveriges Kommuner och
Landsting
2016-10-07
Hid.nr. 2016.5431
Cirkulär 16:52 angående överenskommelse om
ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser BEA med OFRs
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
och AkademikerAlliansen
Sveriges Kommuner och
Landsting
2016-10-07
Hid.nr. 2016.5432
Cirkulär 16:53 angående överenskommelse för
arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 16 med OFRs förbundsområde
Allmän kommunal verksamhet och
AkademikerAlliansen
Sveriges Kommuner och
Landsting
2016-10-07
Hid.nr. 2016.5433
Cirkulär 16:54 angående Överenskommelse om
ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser AB
med OFRs förbundsområde Allmän kommunal
verksamhet
Sveriges kommuner och
Landsting
2016-10-25
Hid.nr 2016.5798
Många åtgärder krävs för att klara ekonomin
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
7
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
Migrationsverket
2016-10-06
Hid.nr. 2016.5348, 2016.5349, 2016.5350
Information om fortsatt avveckling av
boendeplatser i tillfälliga asylboenden
Migrationsverket
2016-09-29
Hid.nr. 2016.5211
Informations- och prognosbrev, september 2016
Konsumentverket
2016-10-26
Hid.nr. 2016.5811
Nya skuldsaneringslagar
Havs- och vattenmyndigheten
2016-09-29
Hid.nr. 2016.5216
Färdplan för havsplaneringen och redogörelse för
samråd
Statistiska centralbyrån
2016-09-29
Hid.nr. 2016.5213, 2016.5214, 2016.5215
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner,
preliminärt utfall 2017
Länsstyrelsen
Norrbotten
2016-09-30
Ärendenummer KLF 2016/1280-3.10.2.1
Tillståndsbeslut om kameraövervakning av LLT:s
bussar
Länsstyrelsen
Norrbotten
2016-10-07
Ärendenummer 2016/931-3.10.2.1
Tillstånd till kameraövervakning, Kriminalvårdens
anstalt i Luleå
Länsstyrelsen
Norrbotten
2016-10-21
Hid.nr. 2016.5738
Beslut om fördelning av anvisningar till
kommuner
Förvaltningsrätten
2016-09-02
Ärendenr 2016/706-2.5.1.1
Förvaltningsrättens dom i mål om överprövning
enligt LOU, upphandling av leverans av grus och
krossmaterial – upphandlingen måste göras om
Luleå Folkets Hus
upa/Luleå Nya Folkets
Hus
2016-10-06
Hid.nr. 2016.5347
Skrivelse med begäran om kartläggning av
lokalbehovet för föreningar mm.
Nätverket Kärnkraftsfritt Norrbotten
2016-10-11
Hid.nr. 2016.5552
Nyhetsbrev kärnkraftsfritt Norrbotten 2016-10-11
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
8
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
Kronan Exploatering AB
2016-08-16
Hid.nr 2016.5749
Sammanträdesprotokoll 2016-08-16
Kronan Exploatering AB
2016-09-01
Hid.nr 2016.5751
Sammanträdesprotokoll 2016-09-01
Kronan Exploatering AB
2016-10-05
Hid.nr 2016.5752
Sammanträdesprotokoll 2016-10-05
Luleå Kommunföretag
AB
2016-09-28
Ärendenr KLF 2016/1231-1.1.1.3
Sammanträdesprotokoll 2016-09-28
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
2016-10-10 § 311
Ärendenr 2016/1221-3.5.1.1
Information om medel för medfinansiering av
projekt
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
2016-10-24 § 329
Ärendenummer 2016/1298-3.5.1.3
Information om återrapportering av projekt som
finansierats via särskilda folkhälsosatsningar
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
2016-10-24 § 330
Ärendenummer 2016/1299-1.2.3.1
Information om utvärdering av evenemang
Räddnings- och
beredskapsutskottet
2016-10-12 § 43
Information om länssamverkan
Räddnings- och
beredskapsutskottet
2016-10-12 § 44
Information om projektet ny brandstation
Räddnings- och
beredskapsutskottet
2016-10-12 § 45
Information om övriga frågor
Räddnings- och
beredskapsutskottet
2016-10-12 § 47
Räddningstjänstens månadsrapport per
den 30 september 2016
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
9
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
Räddnings- och
beredskapsutskottet
2016-10-12 § 48
Sammanträdestider 2017 för räddnings- och
beredskapsutskottet
Socialnämnden
2016-09-23
Ärendenummer KLF 2016/1196-1.3.3.2
Socialnämndens verksamhetsplan 2017-2019,
sammanträdesprotokoll 2016-09-16 § 144. SN
2016/264-3.9.0.2
Kulturnämnden
2016-09-28
Ärendenummer KLF 2016/1210-1.3.2.1
Kulturnämndens beslut 2016-09-07 § 69 om
sammanträdesdagar 2017. KN 2016/218
Fritidsnämnden
2016-10-06
Ärendenummer KLF 2016/1271-1.3.3.2
Fritidsnämndens verksamhetsplan 2017-2019,
2016-09-28 § 93. FN 2016/107-1.3.3.2
Fritidsnämnden
2016-10-06
Ärendenummer KLF 2016/1263-1.3.2.1
Fritidsnämndens sammanträdesdagar 2017,
2016-09-28 § 91. FN 2016/133-1.1.1.1
Stadsbyggnadsnämnden
2016-10-07
Ärendenummer KLF 2014/1133-008
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-09-29 § 185
angående motion om könsneutrala toaletter och
omklädningsrum. SBN 2015/513-008
Barn- och
Hid.nr. 2016.5225
utbildningsförvaltningen Konsekvenser av Lärarlönelyftet i Luleå
Gymnasieskola
Luleå Gymnasieskola
2016-09-29
Miljö- och
byggnadsförvaltningen
2016-10-17
Ärendenummer KLF 2016/1212-3.3.4.4
Hid.nr. 2016.5689
Miljö- och byggnadsförvaltningens yttrande till
Länsstyrelsen i Norrbotten angående anmälan om
vattenverksamhet vid fastigheterna Kallax 13:1 och
3:18 Luleå kommun
Arbetsmarknadsförvaltningen
2016-10-20
Ärendenummer KLF 2016/1202-3.5.1.4
Remiss av betänkandet kraftsamling mot
antiziganism – kommunen avger inget yttrande
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
10
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
Samhällsutvecklingskontoret
2016-10-21
Ärendenummer KLF 2016/1303-3.3.4.4
Hid.nr. 2016.5736
Samhällsutvecklingskontorets yttrande angående
förslag till bildande av naturreservatet
Tallinsudden Luleå kommun
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
11
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 254
Delegationsrapport kommunstyrelsen 2016-11-07
Ärendenr 2015.1597-00
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av anmälda
delegationsbeslut.
Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen på nästföljande
sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning:
Delegat
Beslutsdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ärendenummer 2016/1129-2.4.3.3
Finansiering till Ice Music 2016-2017 – anslag 733
tkr
2016-10-10 § 319
Ärendenummer 2016/940-2.4.3.3
Sponsring till Luleå Hockey 2016/2017 för
Riksserielaget/Svenska damhockeyligan – anslag
300 tkr
2016-10-10 § 320
Ärendenummer 2016/939-2.4.3.3
Sponsring till Luleå Hockey 2016/2017 för
Swedish Hockey League – anslag 300 tkr
2016-10-10 § 321
Ärendenummer 2016/1089-2.4.3.3
Sponsring till Luleå Basket 2016/2017 – anslag 300
tkr
2016-10-10 § 322
Ärendenummer 2016-1031-2.4.3.3
Sponsring till BC Luleå 2016/2017 – anslag 300 tkr
2016-10-10 § 323
Ärendenummer 2016/1048-2.5.0.1
Tilldelning av kontrakt – däck till tunga fordon
2016-10-10 § 324
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
12
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
Ärendenummer 2016/762-3.5.1.3
Yoga och meditation för unga på Tunaskolan,
särskilda folkhälsosatsningar – anslag 62 tkr
2016-10-24 § 331
Ärendenummer 2016/1283-2.4.3.3
Utökat verksamhetsstöd år 2017 för
NyföretagarCentrum Nord
2016-10-24 § 336
Räddnings- och beredskapsutskottet
Hid.nr. 2016.5742
Redovisning av delegationsbeslut
2016-10-12
Kommunstyrelsens ordförande
Hid.nr. 2016.5317
Beslut om Maritha Meethz (S) deltagande på
kunskapsseminarium IOP – Idéburet Offentligt
Partnerskap
2016-09-28
Hid.nr. 2016.5318
Beslut om Maritha Meethz (S) deltagande i SKL:s
nätverk för förtroendevalda
2016-09-29
Hid.nr. 2016.5319
Beslut om Maritha Meethz (S), Daniel Smirat (S)
och Nihad Zara (M):s deltagande i SKL:s
presidiekonferens i oktober 2017
2016-10-03
Ärendenummer 2016/1105-3.5.1.1
Bidrag till konferensen Mining and sustainable
development in the Arctic 2016 – anslag 12 000 kr
2016-09-21
Ärendenummer 2016/1118-2.4.3.3
Bidrag till 60 års-jubileum för Astma och
allergiföreningen i Luleå – anslag 5 000 kr
2016-09-21
Ärendenummer 2016/1185-3.5.1.4
Bidrag till ordförandekonferens för Svenska
Tornedalingars Riksförbund – anslag 5 000 kr
2016-10-12
Ärendenummer 2016/1051-2.4.3.3
Bidrag till miljöpartiets konferens Norrlandshelg
2016 - avslag
2016-10-12
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
13
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
Biträdande kommundirektören
Ärendenummer 2016/1104-2.4.3.3
Medfinansiering av filmproduktion Underdogs i
vinst och förlust - Anslag 60 tkr
2016-10-19
Kanslichefen
Hid.nr. 2016.5804
Anställningar under oktober 2016
2016-10-03/17
Arbetsmarknadschefen
Hid.nr. 2016.5420
Anställningar under september 2016
2016-09
Personalchefen
Hid.nr. 2016.5803
Avslut av tvisteförhandling
2016-10
Samordnaren för finskt förvaltningsområde
Ärendenummer 2016/1073-2.4.3.3
Bidrag till Pirkko Vesavaaras föreläsning – anslag
10 000 kr
2016-10-05
Ärendenummer 2016/1072-2.4.3.3
Bidrag till Herman Lindqvists föredrag – anslag
20 000 kr
2016-10-14
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
14
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 255
Prissättning av mark inom Kronandalen
Ärendenr 2016.1206-3.1.2.2
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att priset vid försäljning inom Kronandalen av
mark för bostäder, kontor och övriga ändamål bestäms till 1750 kr/kvadratmeter BTA exkl ytor för parkeringsanordningar för bil och cykel och att mark
för handelsändamål bestäms till 2100 kr/kvm BTA.
Sammanfattning av ärendet
Exploateringen av Kronandalen har påbörjats med anläggande av
infrastruktur och markanvisning av etapp 1. I inbjudan till markanvisningen
har angivits ett indikativt pris för tomtmark vid överlåtelse som slutligt
behöver fastställas.
Utvecklingen av Kronandalen drivs i ett samarbete mellan Luleå Kommun
och det kommunala exploateringsbolaget Kronan Exploatering. Enligt
kommunfullmäktiges beslut från 2013-10-28 § 242 om övergripande principer
för Kronans utveckling anges att markprissättning inom Kronanområdet ska
ske på kommersiella grunder med hänsyn till exploateringskostnader.
Prissättningen tillåts därmed behandlas i särskilt ärende och faller inte under
den generella markpristaxan för tomtmark för flerbostadshus som beslutats
om under våren 2016.
Det indikativa priset i inbjudan till markanvisning sattes till 1800 kr/kvm BTA.
Priset grundades på de kalkyler som fanns framtagna vid tidpunkten.
Utifrån de kostnader som är direkt hänförliga till exploateringen kan
konstateras att området, trots hög ambitionsnivå vad avser den allmänna
platsen, är att betrakta som effektivt att exploatera. En tät bebyggelse i
kombination med en till stor del redan utbyggd infrastruktur som försörjer
området gör att kommunen med marginal har täckning för de nedlagda och
planerade kostnaderna för området. Mot den bakgrunden bedöms det rimligt
att intäkter från området kan användas för att bära andra investeringar och
satsningar som krävs för kommunens generella tillväxt. Markpriset föreslås
fastställas till 1750 kr/kvm BTA.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
15
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 255 (forts)
Priset på 1750 kr/kvm BTA föreslås gälla exklusive parkeringsanordningar för
bil och cykel. Detta för att skapa en stimulans för att få till stånd den
parkeringslösning som planeras i Kronandalen vilken bygger på
samverkanslösningar mellan byggherrar.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att
markpriset i Kronandalen bestäms enligt nedan.
Bostäder, kontor, övrigt:
1750 kr/kvm BTA exkl. ytor för
parkeringsanordningar för bil och cykel
Handel:
2100 kr/kvm BTA
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-10 § 313 föreslagit fullmäktige
bifalla samhällsutvecklingskontorets förslag.
Sammanträdet
Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsens bifaller förslaget.
Beslutsunderlag



PM markanvisningsprocess etapp 1, KLF Hid 2016.5383
Inbjudan till markanvisning, Kronandalen etapp 1, KLF Hid 2016.2754
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 313, 2016-10-10, KLF Hid
2016.5558
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
16
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 256
Markanvisning samt planuppdrag – del av Bergviken,
Daggkåpan 2
Ärendenr 2016.811-3.1.1.3
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att
ändra detaljplan för del av Bergviken, berörande fastigheten Daggkåpan 2.
2. Galären AB erhåller markanvisning till fastigheten Daggkåpan 2 för
byggande av ett trygghetsboende i enlighet med villkoren nedan.
3. Samhällsutvecklingschefen får i att underteckna köpehandlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Under våren 2015 bjöd Luleå kommun, genom stadsbyggnadsförvaltningen,
in aktörer att lämna in intresseanmälan för att bygga och driva ett
trygghetsboende på fastigheten Daggkåpan 2 på Bergviken. Inbjudan
skickades till ett tiotal byggherrar. Fyra byggherrar anmälde sitt intresse och
Galärens förslag bedömdes som mest intressant.
Fastigheten Daggkåpan 2 ligger i direkt anslutning till Bergvikens vård- och
omsorgsboende. För fastigheten finns en gällande detaljplan, PL 349, som
möjliggör ett trygghetsboende.
Under Galärens fortsatta arbete med projektet har framkommit önskemål att
komplettera det planerade trygghetsboendet med en vinterträdgård och
undergrävt parkeringsdäck samt att utreda förutsättningarna för en
restaurang. Samhällsutvecklingskontoret har i samråd med
stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen bedömt att
idéerna är goda och ger mervärden till bostäderna men att ett genomförande
kräver att detaljplanen ändras. Planarbetet bör kunna drivas enligt reglerna
för standardförfarande eller begränsat förfarande.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att Galären AB erhåller markanvisning
för att bebygga fastigheten Daggkåpan 2 med ett trygghetsboende och att
nedanstående villkor ska gälla.
Markanvisningen ska gälla under förutsättning att Galären AB påbörjar
byggnation i väsentlig omfattning senast två år efter det att
detaljplaneändringen vunnit laga kraft. Galären AB äger rätt att förvärva
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
17
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
marken i befintligt skick i enlighet med vid överlåtelsetidpunkten gällande
kommunala markpristaxa. Bolaget svarar för och bekostar allt arbete och
andra åtgärder inom den anvisade fastigheten. Galären AB betalar avgift för
bygglov inkl planavgift, va-anläggning, el, fjärrvärme mm i enlighet med
gällande taxor. Galären AB betalar för fastighetens andel i gemensam
infartsväg belägen på kvartersmark.
Om Galären AB inte påbörjar byggnation i väsentlig omfattning senast två år
efter det att detaljplaneändringen vunnit laga kraft förfaller denna
markanvisning utan rätt för bolaget till ersättning för nedlagda kostnader.
Vidare föreslås att chefen för samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att
underteckna köpehandlingarna.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår kommunstyrelsen att uppdra till
stadsbyggnadsnämnden att ändra detaljplanen i enlighet med ovanstående.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-10 § 314 föreslagit
kommunstyrelsen bifalla samhällsutvecklingskontorets förslag.
Sammanträdet
Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag


Samhällsutvecklingskontorets förslag, KLF Hid 2016.5562
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 314, 2016-10-10, KLF Hid
2016.5561
Beslutet skickas till
Galären AB
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
18
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 257
Markanvisning parkområdet vid Sundsgården, Östermalm
Ärendenr 2015.1289-24
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte anvisa mark till Lindbäcks Bygg AB
avseende del av Östermalm 6:1.
Sammanfattning av ärendet
Lindbäcks Bygg AB har lämnat in en ansökan om markanvisning och ändring
av detaljplan för del av Östermalm 6:1. Ansökan avser ny bebyggelse för
bostadsändamål på parkområdet nedanför Sundsgården på Östermalm.
Det aktuella området ingår i det framtida omvandlingsområdet Östra
stranden. Enligt Program till Vision Luleå 2050 och
områdesrekommendationerna är området utpekat som område för bostäder
och arbetsplatser samt reservat för nytt huvudstråk för vatten och avlopp.
Arbetet med att precisera omvandlingen av Östra stranden har påbörjats. I
dagsläget finns ingen struktur för området som beskriver hur kvartersmark
och allmän platsmark så som parker, torg och gator ska fördelas eller var
viktiga funktioner så som vatten- och avloppsledningar ska lokaliseras.
Utveckling av området måste ske ur ett helhetsperspektiv med hänsyn till
pågående arbete med Östra stranden, Resecentrum samt planerat framtida
huvudstråk för vatten och avlopp.
Samhällsutvecklingskontoret har 2016-09-19 föreslagit kommunstyrelsen
besluta att inte markanvisa del av Östermalm 6:1.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-24 § 338 föreslagit
kommunstyrelsen bifalla samhällsutvecklingskontorets förslag.
Sammanträdet
Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
19
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 257 (forts)
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och
miljö- och byggförvaltningen har berett ärendet.
Lindbäcks Bygg AB har lämnat in en ansökan om markanvisning och ändring
av detaljplan för del av Östermalm 6:1. Ansökan avser ny bebyggelse för
bostadsändamål på parkområdet söder om Sundsgården 1.
Röd cirkel markerar området för förtätning enligt ansökan. © Lantmäteriet
Geodatasamverkan.
Förslaget innebär att området bebyggs med tre punkthus i trä i varierande
höjd från 6 till 8 våningar. Byggnaderna skulle inrymma 70-90 hyres- och/eller
bostadsrätter i varierade storlek. Punkthusen föreslås placeras som hus i park
längs med strandpromenaden och knyta an till den övriga bebyggelsen runt
Skurholmsfjärden. Läget skulle, enligt ansökan, erbjuda goda
boendekvaliteter och möjlighet till hållbara resebeteenden.
Det aktuella området utgör allmän platsmark i form av park, natur samt gångoch cykelstråk i gällande detaljplan (Pl 84). Enligt Program till Vision Luleå
2050 och områdesrekommendationerna är området utpekat som område för
bostäder och arbetsplatser samt reservat för nytt huvudstråk för vatten och
avlopp. Programmen anger även att Järnvägsparken tillsammans med
strandzonen är en viktig resurs i området och ska utvecklas. För området finns
även ett program och målbild som preciserar önskad utveckling och
beskrivning av genomförande.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
20
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 257 (forts)
Området är låglänt och utpekat som riskområde i Luleå kommuns riktlinjer
för klimatanpassning. För bostadshus innebär detta att all konstruktion under
riktlinjens nivå ska tåla att översvämmas utan att det påverkar funktionen
som permanentbostad.
Område för bostäder och arbetsplatser
Det pågår ett arbete med att precisera och konkretisera utvecklingen av Östra
stranden och resecentrum utifrån Målbild Luleå Resecentrum. Syftet är att
tillskapa ett resecentrum och att förtäta området med bostäder och
arbetsplatser. Arbetet genomförs i samarbete med Trafikverket. I dagsläget
finns ingen fastställd struktur för området som beskriver hur kvartersmark
och allmän platsmark så som parker, torg och gator ska fördelas. Med
anledning av detta vore det strategiskt olämpligt för kommunen att sälja det
föreslagna området.
Vatten och avlopp
Reservatet för vatten och avlopp är grovt skissat och måste preciseras innan
en exploatering är möjlig. Vid planeringen av framtida huvudstråk för vatten
och avlopp bör man även säkerställa ytor för genomförande eftersom
byggnationen ofta kräver att stora områden tas i anspråk.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår samhällsutvecklingskontoret att inte
markanvisa del av Östermalm 6:1.
Beslutsunderlag




Ansökan om markanvisning, KLF Hid 2016.4816
Program till Vision Luleå 2050 och områdesrekommendationer. Ärende
KLF 2012/695-212
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 2016-09-19, KLF Hid
2016.5683
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 338, 2016-10-24, KLF Hid
2016.5771
Beslutet skickas till
Lindbäcks Bygg AB
Samhällsutvecklingskontoret
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
21
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 258
Markanvisning Bergnäset 1:1
Ärendenr 2016.1128-3.1.2.7
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte anvisa mark till Hans Walloschke
avseende del av Bergnäset 1:1.
Reservationer
Sana Suljanovic (M) och Camilla Rydbjörk (M) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Hans Walloschke har kommit in med en förfrågan om markanvisning och
ändrad detaljplan för del av Bergnäset 1:1. Ansökan avser byggande av
bostäder i form av ett seniorhotellresidens öster om befintlig hälsocentral på
Bergnäset.
Området omfattas av riksintresse för totalförsvar MB kap. 3 § 9. Förslaget
strider mot gällande översiktsplan som anger att försvarets intressen ska
prioriteras och att ny bebyggelse i första hand ska lokaliseras på Gamla
Bergnäset.
Bergnäset ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp men
kapaciteten på VA-nätet är begränsad och fler anslutningar ökar risken för
breddning.
Samhällsutvecklingskontoret har 2016-10-10 föreslagit kommunstyrelsen
besluta att inte markanvisa del av Bergnäset 1:1.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-24 § 339 föreslagit
kommunstyrelsen bifalla samhällsutvecklingskontorets förslag.
Sammanträdet
Sana Suljanovic (M) föreslår återresmiss av ärendet med uppdrag till
aktörerna att samverka kring bebyggande av del av Bergnäset 1:1.
Thomas Olofsson (L) förslår bifalla Sana Suljanovic förslag.
Ordföranden (S) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
22
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 258 (forts)
Beslutsgång
Ordföranden (S) ställer förslaget om återremiss under proposition och finner
att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beskrivning av ärendet
Hans Walloschke har inkommit med en förfrågan om markanvisning och
ändrad detaljplan för del av Bergnäset 1:1. Ansökan avser byggande av
bostäder i form av ett seniorhotellresidens öster om befintlig hälsocentral på
Bergnäset.
Översikt på föreslaget område för seniorhotell. ©Blom 2015 © Lantmäteriet
Geodatasamverkan
Antalet lägenheter kan enligt sökande bli upp emot 250 enheter. Gestaltningen
är tänkt som ett fyrstjärnigt hotell med SPA, sällskapsutrymmen, restaurang,
simhall, fitness m.m. Lägenheterna föreslås få olika upplåtelseformer,
hyresrätt och bostadsrätt.
Området omfattas av riksintresse för totalförsvar MB kap. 3 § 9. Luleå
kommuns översiktsplan anger att försvarets intressen ska prioriteras och att
ny bebyggelse i första hand ska lokaliseras på Gamla Bergnäset. Ytterligare
bostadsbebyggelse inom den så kallade bullermattan som riksintresset avser
kan innebära begränsningar för försvarets verksamheter.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
23
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 258 (forts)
I samråd med försvaret gjordes avsteg från översiktsplanen när en ny
detaljplan för trygghetsboende antogs (Pl 433 2016-05-04). Luleå kommun har
valt att satsa på trygghetsboende för att skapa trygga boendeformer för äldre
och minska belastningen på vård- och omsorgsboenden. I riktlinjerna
(kommunfullmäktige 2011-08-29) anges att trygghetsboende ska lokaliseras
nära service i form av matvaruaffär, kollektivtrafik och gärna hälsocentral.
Kommunen har dock inte för avsikt att bygga ytterligare trygghetsbostäder på
Bergnäset i dagsläget.
Bergnäset ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp men
kapaciteten på VA-nätet är begränsad och fler anslutningar ökar risken för
breddning.
Norrmejerier har tidigare varit i kontakt med kommunen om att disponera
ytan. Det aktuella området är det enda alternativ som finns för en eventuell
expansion av Norrmejerier i framtiden.
Samhällsutvecklingskontoret har 2016-10-10 föreslagit kommunstyrelsen att
inte markanvisa del av Bergnäset 1:1. Samråd har skett med
stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen.
Beslutsunderlag




Ansökan från Hans Walloschke, KLF Hid 2016.5093
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 2016-10-10, KLF Hid
2016.5684
Program till Vision Luleå 2050 och områdesrekommendationer,
ärendenummer KLF 2012/695-212
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 339, 2016-10-24, KLF Hid
2016.5772
Beslutet skickas till
Hans Walloschke
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
24
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 259
Markanvisning kvarteret Fågeln
Ärendenr 2016.810-3.1.1.1
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att NCC Construction Sverige AB erhåller
markanvisning till del av fastigheten Innerstaden 2:1, kvarteret Fågeln för
byggande av ca 170 lägenheter upplåtna med bostadsrätt.
2. Kommunstyrelsen beslutar att markanvisningen ska gälla i två år efter det
att detaljplanen för området vunnit laga kraft.
3. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsutvecklingskontoret att i samråd
med stadsbyggnadsförvaltningen träffa avtal med NCC Construction
Sverige AB om ansvars- och kostnadsfördelning för genomförande av
exploateringen samt om köpeskilling för framtida kvartersmark.
Sammanfattning av ärendet
NCC Construction AB fick markanvisning till ett område i Södra Hamn inom
kvarteret Fågeln genom beslut av kommunstyrelsen 2008-03-17 § 53.
Markanvisningen var knuten till ett detaljplaneförslag vilket dock aldrig vann
laga kraft. Detta innebär att även markanvisningen ska tolkas ha upphört.
Därefter har samhällsutvecklingskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen i
samråd bedömt att det är möjligt att pröva en ny detaljplan för området.
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade därför 2016-03-14 § 115 uppdrag till
stadsbyggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan för del av Luleå centrum,
kvarteret Fågeln.
Den nya planen syftar till att möjliggöra nya bostäder och en kaj söder om
bebyggelsen. Kajen ska vara allmänt tillgänglig och säkerställa allmänhetens
tillgång till strandpromenad.
Samhällsutvecklingskontoret har 2016-06-07 föreslagit kommunstyrelsen
besluta att NCC Construction Sverige AB erhåller markanvisning till del av
fastigheten Innerstaden 2:1, kvarteret Fågeln för byggande av ca 170
lägenheter upplåtna med bostadsrätt. Markanvisningen ska gälla i två år efter
det att detaljplanen för området vunnit laga kraft. Kommunstyrelsen uppdrar
till samhällsutvecklingskontoret att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen träffa avtal med NCC Construction Sverige AB om ansvars- och
kostnadsfördelning för genomförande av exploateringen samt om
köpeskilling för framtida kvartersmark.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
25
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 259 (forts)
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-24 § 341 föreslagit
kommunstyrelsen bifalla samhällsutvecklingskontorets förslag.
Sammanträdet
Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beskrivning av ärendet
Det aktuella området ligger i södra hamnen, i anslutning till Västra
Varvsgatan och Rådstugatan. Både mark och vattenområde ägs av
kommunen. Ett nytt stadskvarter ska bildas vilket förutsätter att området fylls
ut. Området planeras för ca 170 bostadsrättslägenheter kompletterade med
lokaler i bottenvåningen och garage i två våningar därunder. För närvarande
pågår arbete både med ett gestaltningsprogram och med utredning av
tekniska lösningar som ska vara klara i slutet av året. Avsikten är att
exploatören och kommunen ska lämna in en gemensam ansökan om
vattendom. Ansökan ska behandla utfyllnad av vattenområdet för både den
planerade bebyggelsen och för att förbättra strandpromenaden nedanför
kvarteret Hägern.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att NCC Construction Sverige AB
erhåller markanvisning till området. Exploateringen omfattar bland annat
utfyllnad i vattnet och byggande av kaj/strandpromenad. Utbyggnaden av
området förutsätter att en samordning sker mellan kommunen och NCC. För
att genomföra den kommande detaljplanen måste frågor om fördelning av
ansvar och kostnader närmare belysas. Samhällsutvecklingskontoret föreslår
därför att kontoret får i uppdrag att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen förhandla om ansvars- och kostnadsfördelning för
genomförande av exploateringen samt om köpeskilling för mark- och
vattenområdet inom framtida kvartersmark. Markanvisningen föreslås ska
gälla till och med två år efter det att detaljplanen för området vunnit laga
kraft. Om NCC Construction Sverige AB inte har påbörjat byggnation inom
denna tid förfaller markanvisningen utan föregående uppsägning och utan
rätt för NCC Construction Sverige AB till ersättning för nedlagda kostnader.
Beslutsunderlag



Kommunstyrelsens protokoll § 53, 2008-03-17, KLF Hid 2008.886
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 2016-06-07, KLF Hid
2016.5686
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 341, 2016-10-24, KLF Hid
2016.5774
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
26
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 259 (forts)
Beslutet skickas till
NCC Construction Sverige AB
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
27
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 260
Upplåtelse av tomträtt på del av Bergnäset 1:1 byggande av
bostäder
Ärendenr 2016.1281-3.1.2.7
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att upplåta tomträtt till del av Bergnäset 1:1
för trygghetsbostäder till Lulebo AB.
2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till samhällsutvecklingschefen att
underteckna tomträttsavtalet.
Reservationer
Sana Suljanovic (M) och Camilla Rydbjörk (M) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Lulebo AB avser att bygga trygghetsbostäder upplåtna med hyresrätt på
Bergnäset på ett område gränsande mot Bergnäsets hälsocentral. Eftersom
bostäderna ska upplåtas med hyresrätt finns möjlighet att i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24 § 166 disponera marken med tomträtt
istället för att förvärva marken vid tillträdet. Fullmäktiges beslut innebär att
tomträttshavaren kan få avgäldsreduktion under de fem första åren under
förutsättning att lägenheterna är upplåtna med hyresrätt.
Lulebo AB har begärt att tomträtt upplåts för trygghetsbostäderna på
Bergnäset. Det aktuella området är ca 7800 kvm och del av fastigheten
Bergnäset 1:1. Fastighetsbildning av det berörda området pågår och när
lantmäteriförrättningen är klar kan tomträttsavtal upprättas.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att tomträtt upplåts till Lulebo för det
aktuella området, del av Bergnäset 1:1. Vidare föreslås att tomträttsavtalet
upprättas i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och ska innehålla
sedvanliga villkor med ett separat avtal tecknat för avgäldsreduktion i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Vidare föreslås att
samhällsutvecklingschefen får i uppdrag att underteckna tomträttsavtalet.
Samhällsutvecklingskontoret har 2016-10-11 föreslagit kommunfullmäktige
besluta att upplåta tomträtt till del av Bergnäset 1:1 för trygghetsbostäder till
Lulebo AB samt att uppdra till samhällsutvecklingschefen att underteckna
tomträttsavtalet.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
28
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 260 (forts)
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-24 § 340 föreslagit fullmäktige
bifalla samhällsutvecklingskontorets förslag.
Sammanträdet
Sana Suljanovic (M) föreslår återresmiss av ärendet med uppdrag till
aktörerna att samverka kring bebyggande av del av Bergnäset 1:1.
Thomas Olofsson (L) förslår bifalla Sana Suljanovic förslag.
Beslutsgång
Ordföranden (S) ställer förslaget om återremiss under proposition och finner
att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag



Kommunfullmäktiges protokoll § 166, 2012-09-24, KLF Hid 2012.2131
Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 2016-10-11, KLF Hid
2016.5684
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 340, 2016-10-24, KLF Hid
2016.5773
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
29
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 261
Medborgarförslag om bredbandsutbyggnaden i byarna
Ärendenr 2016.533-1.5.2.1
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om
bredbandsutbyggnaden i byarna.
Sammanfattning av ärendet
Östen Larson och boende i Selet, Hollsvattnet, Västmark m fl. byar, föreslår i
medborgarförslag att avgiften på 10 000 kr för anslutning till bredband i
kvarvarande byar i projektet ska kvarstå på samma nivå som de tidigare
anslutna byarna i bredbandsprojektet. Förslaget motiveras med att ”det är en
viktig demokratisk fråga att alla medborgare i byarna ska behandlas lika och få samma
kommunala stöd trots regeländringar.”
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-23 § 147 att medborgarförslaget får
ställas och att överlämna det till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt yttrande från
samhällsutvecklingskontoret.
Samhällsutvecklingskontoret har samrått med bredbandsgruppen
(samhällsutvecklingskontoret, tillväxtkontoret, Lunet AB,
stadsbyggnadsförvaltningen och IT-kontoret), som föreslår att
medborgarförslaget avslås.
Kommunen beslutar om anslutningsavgifter utifrån de förhållanden som
råder när beslutet tas. Taxor och avgifter justeras kontinuerligt för att anpassas
till förändringar i omvärlden. Då regelverket för bidrag inte medger
kommunal medfinansiering innebär ett beslut om att återinföra
anslutningsavgiften på 10 000 kronor att kommunen avstår bidrag och
bedriver utbyggnaden med egna investeringsmedel. Finansiering av
bredbandsutbyggnaden sker främst på rent kommersiella grunder där företag
bygger ut nätet och fastighetsägare ansluter sig mot en anslutningsavgift.
Endast där marknaden saknar intresse att bygga ut kan bidragsmedel
användas för utbyggnad. Reglerna för statsbidraget utgår också från detta då
bidrag inte ges till tätorter, vilket definieras som orter med mer än 200
invånare.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
30
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 261 (forts)
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-10 § 315 föreslagit fullmäktige
bifalla samhällsutvecklingskontorets förslag.
Sammanträdet
Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 att upphäva anslutningsavgiften
för Bredband på landsbygden, (kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 260).
Istället ska kommunen tillämpa Jordbruksverkets riktlinjer för att bestämma
stödprocent i bredbandsstödet. Den anslutningsavgift som upphävdes var
10 000 kr för en fastighet. Den egna medfinansieringen för
bredbandsanslutning hamnar för närvarande på drygt 20 000 kr.
Kommunen beslutar om anslutningsavgifter utifrån de förhållanden som
råder när beslutet tas. Taxor och avgifter justeras kontinuerligt för att anpassas
till förändringar i omvärlden. Att konsekvenserna i kostnad blir så pass stor
som när anslutningsavgiften togs bort är inte vanligt. Konsekvenserna måste
dock ställas mot de alternativ som berörs nedan.
Anslutningsavgiften på 10 000 kr tillkom i samband med projektet Bredband på
landsbygden i Luleå. Projektet beslutades 2012 och syftade till att bygga ut
bredband i nio utpekade byar. Utbyggnaden finansierades med statligt stöd,
kommunala investeringsmedel och anslutningsavgift. Av de nio byarna har
bredband med fiber byggts ut i Klöverträsk, Avan, Brändön,
Örarna/Örnabben, Sundom och Smedsbyn. Utbyggnaden i Stenudden
försköts ett år för att kunna samordna utbyggnaden med Luleå Energis
markförläggning av högspänningsledningar. I Selet, Niemisel småort,
Hollsvattnet och Västmark/Eriksberg är utbyggnaden inte genomförd.
Efter att byaprojektet beslutades 2012 har bidragssystemet ändrats. Sedan 2015
kan bidrag ansökas från Jordbruksverket. Med det nya regelverket för bidrag
får kommunerna inte längre medfinansiera utbyggnaden. Det offentliga
bidraget ska täcka maximalt 70 % av kostnaden och minst 30 % ska vara privat
(egen) medfinansiering. 200 miljoner kronor är avsatta för Norrbottens 14
kommuner. Luleå kommun och Lunet har beviljats, eller förväntas beviljas, ca
15 miljoner kronor i statligt stöd. Bidrag har sökts för Bredträskheden,
Hollsvattnet, Niemisel, Stenudden, Västmark/Eriksberg, Vitå, Högsön,
Jämtön, Ale och Mörön. Den totala kostnaden för Luleås landsbygd, exklusive
skärgården, uppskattas till 250 miljoner kronor.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
31
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 261 (forts)
Då regelverket för bidrag inte medger kommunal medfinansiering innebär ett
beslut om att återinföra anslutningsavgiften på 10 000 kronor att kommunen
avstår bidrag och bedriver utbyggnaden med egna investeringsmedel.
Finansiering av bredbandsutbyggnaden sker främst på rent kommersiella
grunder där företag bygger ut nätet och fastighetsägare ansluter sig mot en
anslutningsavgift. Grunden för detta är att telekomsektorn räknas som
avreglerad och konkurrensutsatt. Endast där marknaden saknar intresse att
bygga ut kan bidragsmedel användas för utbyggnad. Reglerna för
Statsbidraget utgår också från detta då bidrag inte ges till tätorter, vilket
definieras som orter med mer än 200 invånare.
Då bidragspengarna inte räcker till den utbyggnad som behövs och takten på
utbyggnaden är för låg kan kommuner i mån av resurser gå in med egna
investeringsmedel. Bidragsmedel av olika ursprung kan enligt nuvarande
regelverk inte kombineras inom ett projekt. Hur utbyggnaden än finansieras
är det önskvärt att den egna insatsen är någorlunda lika. Bidragsregeln om 30
% utgår från en beräkning av vad det kostat att bygga nätet de senaste åren.
Även där kommunen går in med investeringsmedel för att bygga fibernätet
bör fastighetsägarens insats ligga på 30 %, på samma nivå som där statsbidrag
ges.
Att återinföra anslutningsavgiften för de kvarvarande byarna i byaprojektet
skulle således innebära att kommunen går miste om statsbidrag men det
innebär också att byar som inte ingått i byaprojektet borde kunna förvänta sig
samma anslutningskostnad. I de byar där invånarantalet överstiger 200
personer ska utbyggnaden ske på kommersiella grunder. Det gäller t ex
Bälinge, Ängesbyn, Persön. Där ligger anslutningskostnaden i paritet med de
30 % eena finansiering som statsbidraget stipulerar. För att i möjligaste mån
hålla anslutningsavgiftera i samma nivå oberoende av finansieringsform bör
kommunfullmäktiges beslut från december 2015 att den egna
medfinansieringen ska uppgå till 30 % kvarstå.
Beslutsunderlag






Medborgarförslag 2016-04-19, KLF Hid 2016.2389
Kommunfullmäktiges protokoll § 260, 2013-11-25, KLF Hid 2013.3442
Kommunfullmäktiges protokoll § 265, 2015-12-14, KLF Hid 2015.5822
Kommunfullmäktiges protokoll § 147, 2016-05-23, KLF Hid 2016.3675
Samhällsutvecklingskontorets förslag 2016-06-20, KLF Hid 2016.5390
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 315, 2016-10-10, KLF Hid
2016.5563
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
32
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 262
Medborgarförslag om kvällstrafik Luleå Bensbyvägen/Örarna - Råneå under fredag och lördag
Ärendenr 2016.623-1.5.2.1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget och under 2017 som
försökstrafik införa en sen kvällsbuss till Råneå. Efter försöket ska en
utvärdering genomföras som inkluderar ett ställningstagande om fortsatt
trafik. Kostnaden för försöket, cirka 120 000 kronor, ska tas från anslaget för
landsbygdstrafik.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om införandet av en kvällsbuss mellan Luleå och Råneå,
via Bensbyn/Örarna/Persön, vid klockan 23.00 fredagar och lördagar har
lämnats in.
Kommunfullmäktige har 2016-05-23 beslutat att medborgarförslaget får ställas
samt överlämnat det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat förslaget till
samhällsutvecklingskontoret för beredning.
I arbetet med utvecklingsplan för Råneå har ett flertal önskemål om utökad
busstrafik framförts. Bland annat om en sen kvällsbuss vilket också resulterat i
detta medborgarförslag.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår efter samråd med Länstrafiken att en
sen kvällsbuss införs på prov under januari – december 2017. Ett sådant prov
måste dock åtföljas av en informationskampanj så att bussturerna blir kända
och nyttjas. Det är viktigt att betona att detta är ett försök då liknande
önskemål har framförts från Sörbyarna och ett gott resultat av försöket lär leda
till att dessa önskemål aktualiseras igen vilket innebär ytterligare ökade
kostnader för kommunen.
Kostnaderna för en sen kvällsbuss Luleå - Råneå bedöms av Länstrafiken till
cirka 120 000 kronor för 2017.
Under året bör trafiken kontinuerligt utvärderas så att nytt beslut kan tas inför
2018 om resandet kan motivera en fortsättning av trafiken.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
33
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 262 (forts)
Samhällsutvecklingskontoret har 2016-10-06 föreslagit kommunstyrelsen
besluta att bifalla medborgarförslaget och under 2017 som försökstrafik införa
en sen kvällsbuss till Råneå. Därefter ska utvärdering göras och
ställningstagande om en fortsättning av trafiken göras. Kostnaden för
försöket, cirka 120 000 kronor, ska tas från anslaget för landsbygdstrafik.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-24 § 337 föreslagit
kommunstyrelsen bifalla samhällsutvecklingskontorets förslag.
Sammanträdet
Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag




Medborgarförslag om buss till Råneå, KLF Hid 2016.2743
Kommunfullmäktiges protokoll § 151, 2016-05-23, KLF Hid 2016.3680
Samhällsutvecklingskontorets förslag 2016-10-06, KLF Hid 2016.5682
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 337, 2016-10-24, KLF Hid
2016.5770
Beslutet skickas till
Förslagställarna
Samhällsutvecklingskontoret
Länstrafiken i Norrbotten AB
Ekonomikontoret
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
34
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 263
Verksamhet riktad till hemlösa
Ärendenr 2016.1197-3.9.0.2
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fullfölja kommunfullmäktiges beslut
2015-10-26 § 218 genom att inrätta ett härbärge för hemlösa i Luleå årligen
under perioden november – april.
2. Verksamheten inryms under socialnämndens ansvarsområde.
3. Kommunen ställer sig positiv till att ge ekonomiskt stöd till Svenska
kyrkan eller ideella föreningar som under vintertid är intresserade av att
driva natthärbärge.
Sammanfattning av ärendet
Under oktober år 2015 tog kommunfullmäktige beslut om ett härbärge för
hemlösa i Luleå, där även målgruppen utsatta EU-medborgare ingick. Sedan
dess har tjänstemän från olika förvaltningar kontinuerligt haft dialog med
polisen, flertal ideella föreningar och organisationer samt kyrkor, i syfte att
verkställa ett permanent härbärge för hemlösa. Samarbetet har bidragit till
tydliga roller och uppdrag mellan aktörerna och ett samlat koncept för
målgruppen, där aktörer arbetar utifrån sina förutsättningar.
En tillfällig lösning ” Tak över huvudet” startades upp mellan perioden
november till sista april 2014-2016, utifrån nödperspektivet och för att en
permanent lösning inte verkställts. Vid utvärdering har framkommit att
enbart utsatta EU-medborgare har nyttjat möjligheten till övernattning i den
tillfälliga lösningen. Lösningen har inte varit optimal då det inte funnits
personal på plats och närboende har upplevt störningar.
I februari år 2016 kom nationella samordnaren, Martin Valfridssons,
slutrapport och rekommendationer om hur kommuner bör hantera frågan om
EU-medborgare. Sedan rapporten kom, väljer allt fler kommuner att utgå från
den och lagstiftningens krav. Därför föreslås att kommunfullmäktiges tidigare
beslut revideras och att Luleå följer Valfridssons slutsatser.
Det innebär att då det gäller tillfälligt hemlösa Luleåbor används principen
”bostad först” i samverkan med berörda förvaltningar och bolag. För personer
som tillfälligt besöker Luleå, men som är skrivna i en annan kommun, följs de
regler som finns i socialtjänstlagen för tillfällig hjälp.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
35
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 263 (forts)
För utsatta EU-medborgare är kommunens ansvar att erbjuda, efter
individuell ansökan och biståndsbedömning, ekonomiskt stöd för en resa till
ambassaden. I varje enskilt fall utgår biståndsbedömningen utifrån
nödperspektivet och kan även gälla akut behov av mat. Alternativt en
övernattning på ett härbärge under vinterperioden november till april.
Årligen, efter prövning och utifrån överenskommelse med Svenska kyrkan
eller annan ideell förening, kan kommunen ge ekonomiskt stöd till den
förening/kyrka som driver ett natthärbärge under vintertid: november till
april, om sådan intressent finns.
Socialnämnden har 2016-09-16 § 145 föreslagit fullmäktige besluta att fullfölja
kommunfullmäktiges beslut 2015-10-26 § 218 genom att inrätta ett härbärge
för hemlösa i Luleå årligen under perioden november – april, att
verksamheten inryms under socialnämndens ansvarsområde samt att
kommunen ställer sig positiv till ekonomiskt stöd till Svenska kyrkan eller
andra ideella föreningar som under vintertid är intresserade av att driva
natthärbärge.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-10 § 316 föreslagit fullmäktige
bifalla socialnämndens förslag.
Sammanträdet
Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag



Kommunfullmäktiges protokoll § 218, 2015-10-26, KLF Hid 2016.5565
Socialnämndens protokoll § 145, 2016-09-16, KLF Hid 2016.5230
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 316, 2016-10-10, KLF Hid
2016.5564
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
36
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 264
Samverkansavtal mellan Kalix kommun och kommunerna i
Norrbottens län efter beslut om ändrad huvudman för
Naturbruksgymnasiet i Kalix
Ärendenr 2016.415-3.8.5.1
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att teckna samverkansavtal med Kalix
kommun gällande Naturbruksprogrammet inriktning Skog.
2. Vid behov kan barn- och utbildningsförvaltningen omförhandla och
fastställa nya versioner av bilagor till avtalet.
Sammanfattning av ärendet
Samverkan mellan landstinget och länets kommuner har längre reglerats av
ett samverkansavtal, och när nu Kalix kommun har tagit över ansvaret för
Naturbruksprogrammet inriktning Skog föreslås att ett liknande avtal tecknas
mellan Kalix kommun och länets kommuner gällande den utbildningen.
Den aktuella gymnasieutbildningen är av strategisk betydelse för länet. Ett
samverkansavtal ger goda planeringsförutsättningar både för anordnande
huvudman och för övriga kommunala skolhuvudmän i länet.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden att
föreslå kommunfullmäktige i Luleå kommun att besluta om att teckna
samverkansavtal med Kalix kommun gällande Naturbruksprogrammet
inriktning Skog. Vid behov kan Barn- och utbildningsförvaltningen
omförhandla och fastställa nya versioner av bilagor till avtalet.
Samverkansavtalet gäller Naturbruksprogrammet inriktning Skog.
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-09-22 § 86 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att teckna samverkansavtal med Kalix kommun
gällande Naturbruksprogrammet inriktning Skog och att barn- och
utbildningsförvaltningen vid behov kan omförhandla och fastställa nya
versioner av bilagor till avtalet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-10 § 317 föreslagit fullmäktige
bifalla barn- och utbildningsnämndens förslag.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
37
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 264 (forts)
Sammanträdet
Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beskrivning av ärendet
Naturbruksprogrammet med skogliga inriktningar har sedan 60-talet
bedrivits i Kalix kommun med landstingets som huvudman.
2015-05-27 fattade landstingsstyrelsen ett inriktningsbeslut om ändrat
huvudmannaskap för naturbruksgymnasierna i Kalix och Öjebyn (Grans
naturbruksgymnasium).
2015-11-30 beslutade kommunfullmäktige i Kalix att överta
huvudmannaskapet för naturbruksgymnasiet i Kalix från Norrbottens läns
landsting. Övertagandet sker i form av en verksamhetsövergång, från
2016-08-01.
Beslutsunderlag





Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 86, 2016-09-22, KLF Hid
2016.5567
Samverkansavtal Naturbruksgymnasiet reviderat för fyrkanten, KLF Hid
2016.5127
Kommunfullmäktige i Kalix kommuns protokoll § 250, 2015-11-30, KLF
Hid 2016.1629
Landstingsfullmäktiges protokoll § 12, 2016-02-24, KLF Hid 2016.1630
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 317, 2016-10-10, KLF Hid
2016.5566
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
38
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 265
Remiss departementspromemorian Validering med
mervärde (Ds 2016:24)
Ärendenr 2016.995-3.8.0.2
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående remissvar gällande
promemorian Validering med mervärde.
Luleå kommun instämmer med förslag till förändringar som framgår av
promemorian. Förslagen ger en tydlighet i valideringsprocessen och synliggör
möjligheterna att validera kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat
sätt än genom formell utbildning. Förslagen kan bidra till att förkorta
studietiden för personer som förvärvat sina kunskaper på annat sätt än genom
formell utbildning.
Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har erbjudits lämna synpunkter på departementspromemorian Validering med mervärde. Luleå kommun har överlämnat
remissen till barn- och utbildningsnämnden och arbetsmarknadsförvaltningen
för yttrande.
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-09-22 förelagit kommunstyrelsen
godkänna upprättat remissvar.
Arbetsmarknadsförvaltningen har 2016-09-07 föreslagit kommunstyrelsen
besluta att Luleå kommun instämmer till förslagen om förändringar som
föreslås i de fall de berör oss. Förslagen ger en tydlighet i valideringsprocessen
och synliggör möjligheterna att validera kunskaper och färdigheter som
förvärvats på annat sätt än genom formell utbildning. Förslagen kan bidra till
att förkorta studietiden för personer som förvärvat sina kunskaper på annat
sätt än genom formell utbildning.
Kanslikontoret har 2016-10-17 föreslagit kommunstyrelsen besluta att
överlämna ovanstående remissvar till utbildningsdepartementet gällande
remissen Validering med mervärde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-24 § 334 föreslagit
kommunstyrelsen bifalla kanslikontorets förslag.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
39
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 265 (forts)
Sammanträdet
Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beskrivning av ärendet
Luleå kommun instämmer med förslag till förändringar som framgår av
promemorian. Förslagen ger en tydlighet i valideringsprocessen och synliggör
möjligheterna att validera kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat
sätt än genom formell utbildning. Förslagen kan bidra till att förkorta
studietiden för personer som förvärvat sina kunskaper på annat sätt än genom
formell utbildning.
Kommentarer till de olika delarna i förslaget
En gemensam uppfattning om vad valideringsbegreppet står för
Förslaget är bra.
Skolverkets, Universitets- och högskolerådets och Arbetsförmedlingens
ansvar bör tydliggöras och samverkan bör öka
Förslaget är bra då det behöver förtydligas vad de olika myndigheterna har
för ansvar i fråga om utveckling av validering inom olika utbildningsformer.
Myndigheten för yrkeshögskolan bör få motsvarande uppdrag i fråga om
validering och samverkan
Ingen synpunkt.
Information om validering bör vara lättåtkomlig
Förslaget är bra.
Myndigheterna bör få i uppdrag att redovisa omfattningen av validering
Förslaget är bra.
Kartläggning ska vara ett delmoment i valideringsprocessen
Förslaget är bra, det är den djupare kartläggningen som är relevant i
valideringsprocessen.
Intyg eller betyg ska kunna utfärdas vid en validering
Förslaget är bra för att det tydliggör vad som är produkten av en
valideringsprocess.
Förhållandet mellan validering och prövning ska bli tydligare
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
40
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 265 (forts)
Förslaget är bra eftersom det tydligt särskiljer validering för intyg och
prövning för betyg.
Det ska vara en skyldighet för huvudmännen att erbjuda validering
Förslaget är bra.
Beslutsunderlag





Departementspromemoria Validering med mervärde, KLF Hid 2016.4332
Arbetsmarknadsförvaltningen remissvar, KLF Hid 2016:5605
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 95, 2016-09-22, KLF Hid
2016.5219
Kanslikontorets förslag, KLF Hid 2016.5701
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 334, 2016-10-24, KLF Hid
2016.5767
Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet
Barn- och utbildningsnämnden
Arbetsmarknadsförvaltningen
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
41
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 266
Motion om att ta tillvara på nyanländas kompetens
Ärendenr 2016.579-1.1.1.5
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till
arbetsmarknadsförvaltningens och barn- och utbildningsnämndens yttranden.
Reservation
Thomas Olofsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Thomas Olofsson (L), Thomas Söderström (L) och Ylva Mjärdell (L) har
lämnat in en motion som handlar om att ta tillvara på nyanländas kompetens.
Kommunfullmäktige beslutade den 2016-04-25 att motionen får ställas och
överlämnanden till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat motionen till barn- och
utbildningsnämnden och arbetsmarknadsförvaltningen för yttrande.
Syftet med motionen är att tillvarata kompetens hos nyanlända med
lärarbakgrund, för att underlätta integrationen genom att påskynda inträdet
på arbetsmarknaden.
Förslagsställarna vill med sin motion att:
 Arbetsmarknadsförvaltningen (och/eller annan relevant förvaltning) ges i
uppdrag att i samarbete med studie- och yrkesvägledningen arbeta fram
ett sfi- och vuxenutbildningsprogram för nyanlända akademiker med
lärarbakgrund.
 Arbetsmarknadsförvaltningen (och/eller annan relevant förvaltning) ges i
uppdrag att i samarbete med studie- och yrkesvägledningen göra en
inventering bland nyanlända för att ge underlag för dimensionering av
olika sfi- och vuxenutbildningsprogram inom exempelvis olika
modersmål, matematik, naturvetenskap, slöjd eller yrkesämnen.
 Barn och utbildningsförvaltningen ges i ansvar att utarbeta en modell för
sfi- och vuxenutbildning, eventuellt innefattande externa
utbildningssamordnare, med inriktning på läraryrket samt praktik och
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
42
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 266 (forts)
mentorskap knutet till en lämplig skola innefattande individuella
studieplaner.
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-09-22 beslutat att rekommendera
kommunfullmäktige besluta enligt barn- och utbildningsförvaltningens
yttrande.
Arbetsmarknadsförvaltningen har 2016-10-03 föreslagit kommunfullmäktige
att avslå motionen mot bakgrund att den kommunala vuxenutbildningen
redan har uppdraget att bedriva en flexibel utbildning anpassad utifrån
individens behov uttryckta i den individuella studieplanen. Förslagens
innehåll involverar aktörer utanför kommunens organisation samt att det
tredje förslaget behandlats i barn- och utbildningsnämnden, som beslutat att
godkänna Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till avslag på den
punkten.
Kanslikontoret har 2016-10-13 föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen med hänvisning till arbetsmarknadsförvaltningens och barn- och
utbildningsnämndes yttranden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-24 § 335 föreslagit fullmäktige
besluta att bifalla kanslikontorets förslag.
Sammanträdet
Thomas Olofsson (L) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag mot Thomas Olofssons förslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beskrivning av ärendet
De två första punkterna i motionen berör inte barn- och utbildningsförvaltningen och yttrandet behandlar därför inte dem. Motionärernas tredje
förslag riktar sig direkt till barn- och utbildningsförvaltningen där
förvaltningen ges i ansvar att utarbeta en modell för svenska för invandrare
(sfi)- och vuxenutbildning, eventuellt innefattande externa
utbildningssamordnare, med inriktning på läraryrket samt praktik och
mentorskap knutet till en lämplig skola innefattande individuella
studieplaner.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
43
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 266 (forts)
Rekryteringsläget av legitimerade lärare är ansträngt och det är viktigt att på
bred front skapa intresse för att påbörja, alternativt validera befintlig,
lärarutbildning. De utbildningar som motionärerna föreslår anordnas dock av
andra skolformer än de som barn- och utbildningsnämnden är huvudman för.
Barn- och utbildningsförvaltningen har haft initiala kontakter med
arbetsmarknadsförvaltningen och personalkontoret i Luleå kommun för att
utforska möjlighet att starta en utbildning för studiehandledare inom
yrkeshögskola.
Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder praktikplatser exempelvis för
personer som går olika utbildningar på gymnasial nivå. Det finns en
omfattande vfu-verksamhet för lärarutbildningar där studerande gör sin
verksamhetsförlagda utbildning.
Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande
Liksom barn- och utbildningsförvaltningen är arbetsmarknadsförvaltningen
medveten om de svårigheter som redan finns när det gäller att rekrytera lärare
till kommunens olika verksamheter. För att säkra kompetens både idag och
inför framtiden är det nödvändigt att hitta lösningar som bl. a kan innebära
bedömning och validering av lärarutbildning som genomgåtts i annat land.
Skollagen ställer krav på lärarlegitimation och behörighet för att personer ska
kunna anställas tillsvidare. I annat fall kan det vara möjligt att få en visstidsanställning inom skolväsendet.
I sammanhanget är det viktigt att hålla isär de olika organisationernas uppdrag, inte bara inom kommunen utan också nationellt.
Utbildning i svenska för invandrare (sfi) som finns organiserad inom vuxenutbildningen är en grundläggande språkutbildning motsvarande ungefär till
årskurs 6. Sfi kan kombineras med studier inom andra skolformer (både inom
vuxenutbildningen, på folkhögskola eller på universitets- och högskolenivå)
eller praktik, som under etableringstiden planeras av Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen upphandlar svenska som andraspråk för akademiker,
t.ex. Korta vägen, och är de som sköter om att personers tidigare betyg och utbildningar blir bedömda och ev. validerade att motsvara svenska krav.
Gymnasieskolans språkintroduktion ska innehålla grundskolans kurser i
svenska som andraspråk eller svenska, dvs. inte Sfi. Språkintroduktionen kan
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
44
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 266 (forts)
dock kombineras med sfi inom kommunen eller motsvarande inom
folkhögskolan.
Högskole- och universitetsutbildningar, eller kompletteringar är inte kommunens uppdrag, utan ges av de olika lärosätena runt om i landet.
Yrkeshögskoleutbildningar kan bedrivas av olika aktörer. Tanken med utbildningsformen är att utbilda till yrkesroller som efterfrågas av branscherna och
skulle kunna vara t.ex. pedagogiska handledare eller modersmålsstödjare.
Dessa utbildningar kan dock inte ge lärarexamen eller lärarlegitimation.
De i motionen lagda förslagen gör det inte möjligt för en enskild kommunal
verksamhet att utarbeta förslag som också omfattar andra myndigheter eller
uppdrag som inte hanteras inom kommunens ram.
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår därför att fullmäktige avslår förslagen.
Beslutsunderlag






Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 94, 2016-09-22, KLF Hid
2016.5217
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag, KLF Hid 2016.5595
Kommunfullmäktiges protokoll § 121, 2016-04-25, KLF Hid 2016.333
Motion om att ta tillvara på nyanländas kompetens, KLF Hid 2016.262
Kanslikontorets förslag, KLF Hid 2016.5702
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 335, 2016-10-24, KLF Hid
2016.5768
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
45
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 267
Finansiering från Europeiska socialfonden till projekt
workplace Luleå 2.0
Ärendenr 2016.1169-2.4.3.2
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan om finansiering från
Europeiska socialfonden till projekt Workplace Luleå 2.0.
2. Projektägaren företräds av arbetsmarknadsförvaltningens chef.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska godkänna alla ansökningar där flera externa parter
deltar och där den externa finansieringen ställer krav på medfinansiering.
Gruppen utrikesfödda har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden jämfört
med inrikes födda samtidigt som det finns ett stort rekryteringsbehov inom
flera branscher. Det finns även ett behov hos arbetsgivare av att få stöd med
att bredda sitt rekryteringsunderlag samt öka mångfalden på arbetsplatsen.
Arbetsmarknadsförvaltningen har därför tillsammans med
Arbetsförmedlingen skapat ett projekt för att överbrygga dessa hinder vid
namn Workplace Luleå 2.0 och söker projektfinansiering från Europeiska
socialfonden.
Projektet syftar till att öka möjligheten för utrikesfödda att få snabbare
tillträde till arbetsmarknaden genom direkt matchning mot arbetsgivarens
behov. Projektet skall genom handledning vid arbetsplatsintroduktion för
deltagarna verka som ett stöd för såväl arbetsgivare som utrikesfödda vid
rekrytering och anställning för att överbrygga de hinder som försvårar
utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden.
Projektet omfattar totalt 6,7 miljoner kronor varav 3,1 miljoner söks från
Europeiska socialfonden, 900tkr från Arbetsförmedlingen och resterande del
på 2,7 miljoner kr finansieras genom omfördelning av interna medel inom
arbetsmarknadsförvaltningen. Projektet planeras pågå ca 2,5 år med start i
mars 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-10 § 318 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att godkänna ansökan om finansiering från
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
46
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 267 (forts)
Europeiska socialfonden till projektet Workplace Luleå 2.0 och att
projektägaren företräds av arbetsmarknadsförvaltningens chef.
Sammanträdet
Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag



Arbetsmarknadsförvaltningens förslag, KLF Hid 2016.5396
Arbetsmarknadsförvaltningens ansökan till europeiska socialfonden, KLF
Hid 2016.4997
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 318, 2016-10-10, KLF Hid
2016.5568
Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
47
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 268
Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan 2017-2019
Ärendenr 2016.1270-1.3.3.2
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besluta att godkänna arbetsmarknadsförvaltningens
förslag till ”Verksamhetsplan och budget 2017-2019” med de eventuella
förändringar i kommunbidraget som den fortsatta budgetberedningen kan
föranleda.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfattar arbetsmarknadspolitiska insatser samt integrations- och vuxenutbildningsfrågor.
Arbetsmarknadsförvaltningen kommer även fortsättningsvis prioritera
utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser som underlättar för de grupper som
riskerar långtidsarbetslöshet; utrikesfödda, försörjningsstödstagare, personer
med funktionsnedsättning samt personer som saknar gymnasieexamen.
Flyktingsituationen har en stor påverkan på förvaltningens verksamhetsplan.
Nya ersättningsnivåer för ensamkommande barn samt ett ökat mottagnade av
flyktingar har en stor påverkan på förvaltningens verksamhet. En stor andel
av de insatser samt förbättringsområden som förvaltningen kommer att
prioritera under planeringsperioden riktar sig mot utrikesfödda.
Arbetsmarknadsförvaltningen har 2016-10-06 föreslagit kommunstyrelsen
besluta att godkänna arbetsmarknadsförvaltningens förslag till
”Verksamhetsplan och budget 2017-2019” med de eventuella förändringar i
kommunbidraget som den fortsatta budgetberedningen kan föranleda. De
föreslår även att förvaltningschefen ges delegation att inom arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde fördela anslag enligt fastställt kommunbidrag
samt utse beslutsattestanter för dessa.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-24 § 333 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att godkänna arbetsmarknadsförvaltningens förslag
till ”Verksamhetsplan och budget 2017-2019” med de eventuella förändringar
i kommunbidraget som den fortsatta budgetberedningen kan föranleda.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
48
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 268 (forts)
Sammanträdet
Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag



Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan, KLF Hid 2016.5271
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag, KLF Hid 2016.5604
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 333, 2016-10-24, KLF Hid
2016.5766
Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
Ekonomikontoret
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
49
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 269
Tillsyn av sprängämnesprekursorer - ny lag
Ärendenr 2016.979-3.3.0.1
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att miljö- och byggnämnden ska ansvara för
tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 4.7 och 5 i EU-förordningen
om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer nr 98/2013
följs inom kommunen.
2. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras mot bakgrund av
detta beslut.
Sammanfattning av ärendet
Den 2 september 2014 implementerades EU-förordningen nr 98/2013 i svensk
lagstiftning genom lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer. Syftet med
lagen är att motverka olaglig tillverkning av sprängämnen genom att begränsa
allmänhetens tillgång till de kemikalier som framgår av bilaga 1 till
EUförordningen. Bestämmelserna medför bl.a. krav på tillstånd för
privatpersoner vid hantering av dessa kemikalier samt krav på märkning och
rapportering för ekonomiska aktörer.
Av 6 § i lagen om sprängämnesprekursorer framgår att kommunen ansvarar
för tillsynen över artikel 4.7 och artikel 5 i EU-förordningen. Kommunen ska
således se till att de ekonomiska aktörer som omfattas av bestämmelserna
kräver att privatpersoner uppvisar tillstånd vid förvärv, införsel, innehav och
användning av sprängämnesprekursorer. Kommunen ska även se till att de
ekonomiska aktörer som omfattas av bestämmelserna märker produkter
innehållande sprängämnesprekursorer som överstiger angiven mängd, om
avsikten är att tillhandahålla produkterna till privatpersoner. För att bedriva
tillsyn enligt denna lagstiftning får kommunen ta ut avgift.
Kanslikontoret har samrått med räddningstjänsten och miljö- och
byggnadsförvaltningen. Räddningstjänsten anser att det är mer
lämpligt att tillsynen hanteras av miljö- och byggnadsförvaltningen då
hanteringen som ska granskas avser kemikaliehandel/kemikaliehantering.
Räddningstjänsten påtalar även vikten av att ha rutiner för samordnad tillsyn
mellan förvaltningarna. Miljö- och byggnadsförvaltningen har uppgett att de
är positiva till att åta sig kommunens tillsynsansvar enligt ovan nämnda lag.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
50
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 269 (forts)
Kanslikontoret föreslår fullmäktige besluta att miljö- och byggnämnden ska
ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 4.7 och 5 i EUförordningen om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer nr
98/2013 följs inom kommunen, och att miljö- och byggnadsnämndens
reglemente revideras mot bakgrund av detta beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-10 § 325 föreslagit fullmäktige
bifalla kanslikontorets förslag.
Sammanträdet
Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag





Kanslikontorets förslag, KLF Hid 2016.5404
Regler för produkter som innehåller sprängämnesprekursorer, KLF Hid
2016.4279
Lag 2014:799 om sprängämnesprekursorer, KLF Hid 2016.4280
Förordning 2014:880 om sprängämnesprekursorer, KLF Hid 2016.4281
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 325, 2016-10-10, KLF Hid
2016.5576
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
51
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 270
Verksamhet inom Kronan Exploatering AB upphör och
överförs till stadsbyggnadsnämnden
Ärendenr 2016.1273-3.1.0.3
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utvecklingsuppdraget av Kronan för
Kronan Exploatering AB upphör 2016-12-31
2. Verksamheten inom bolaget överförs till stadsbyggnadsnämnden 2017-0101
3. Ansvarsförhållandet för kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden
gällande mark- och exploatering kvarstår enligt nuvarande reglemente.
4. Kronan Exploatering AB blir ett inaktivt bolag.
5. Som en följd av att bolagets verksamhet upphör per 2016-12-31 upphör
även Tjänsteavtalet mellan Luleå kommun och Kronan Exploatering AB
att gälla per 2016-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Luleå Kommunföretag AB har 2016-09-28 beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta att lägga ner verksamheten inom Kronan Exploatering AB per 201612-31. Verksamheten överförs den till stadsbyggnadsnämnden per 2017-01-01.
Styrelsen för Kronan Exploatering AB har rekommenderat ägarna att avsluta
bolagets utvecklingsuppdrag. De förutsättningar som rådde då bolaget
bildades har väsentligt förändrats. Idag finns en organisation inom
stadsbyggnadsförvaltningen för att driva utvecklingsprojekt.
Kommunledningsförvaltningen har 2016-10-17 föreslagit kommunfullmäktige
besluta att utvecklingsuppdraget av Kronan för Kronan Exploatering AB
upphör 2016-12-31. Verksamheten inom bolaget överförs till stadsbyggnadsnämnden 2017-01-01. Kronan Exploatering AB blir därmed ett inaktivt bolag
som läggs vilande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-24 § 342 föreslagit fullmäktige
besluta att utvecklingsuppdraget av Kronan för Kronan Exploatering AB
upphör 2016-12-31, att verksamheten inom bolaget överförs till
stadsbyggnadsnämnden 2017-01-01, att Kronan Exploatering AB därmed blir
ett inaktivt bolag som läggs vilande, samt att tjänsteavtalet mellan Luleå
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
52
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 270 (forts)
kommun och Kronan Exploatering AB upphör att gälla per 2016-12-31 som en
följd av att bolagets verksamhet upphör per 2016-12-31.
Sammanträdet
Ordföranden (S) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
Ansvarsförhållandet för kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden gällande
mark- och exploatering kvarstår enligt nuvarande reglemente.
Ordföranden föreslår även ny formulering avseende punkt 3 Kronan
Exploatering AB blir ett inaktivt bolag.
Thomas Olofsson (L) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag med
ordförandens tillägg.
Beslutsgång
Ordföranden (S) ställer eget förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag



Luleå Kommunföretag AB:s protokoll § 106, KLF Hid 2016.5388
Kommunledningsförvaltningens förslag, KLF Hid 2016.5687
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 342, 2016-10-24, KLF Hid
2016.5775
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
53
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 271
Ersättningar till förtroendevalda inom Luleå kommuns
bolagskoncern
Ärendenr 2016.1274-1.1.2.2
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Luleå kommuns bolagskoncern med följande ändring
sid 3 § 1.1 andra stycket: Ordföranden erhåller inte ersättning för punkterna b-j
under § 2.1 Ersättningsberättigade sammanträden m m.
2. Kommunfullmäktige beslutar fastställa ersättningsnivåer enligt bilagan
om ersättningsnivåer att gälla från och med 2017-01-01 med följande
ändring under rubriken Arvode för sammanträden m m: Arvodet inkluderar
eventuella dotterbolag.
3. Regelverket om ekonomiska ersättningar omfattar även opolitiska
styrelseledamöter.
4. Begreppet förtroendevald används även om det enligt
kommunallagens definition (KL 4:1) inte omfattar
styrelseledamöter i kommunala bolag.
5. Luleå Kommunföretag ABs styrelse får i uppdrag att besluta om ändringar
i ersättningsnivåer vid till exempel verksamhetsför-ändringar i något
bolag inom koncernen.
Reservationer
Nina Berggård (V) och Anette Asplund (KD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Luleå Kommunföretag AB (moderbolag) har upprättat ett regelverk för att
tydliggöra ersättningar för förtroendevalda inom bolagskoncernen. Styrelen
för Luleå Kommunföretag AB har 2016-09-28 beslutat föreslå fullmäktige att
anta regeldokumentet om ersättningar till förtroendevalda i Luleå kommuns
bolagskoncern och dess bilaga att gälla från och med 2017-01-01.
Vidare föreslår moderbolaget att styrelsen får i uppdrag att besluta om
ändringar i ersättningsnivåer vid till exempel verksamhetsförändringar i
något bolag inom koncernen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår ett förtydligande tillägg om att
regelverket inkluderar opolitiskt tillsatta förtroendeuppdrag inom
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
54
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 271 (forts)
bolagskoncernen samt att begreppet förtroendevald används även om det
enligt kommunallagens definition inte omfattar styrelseledamöter i
kommunala bolag.
Kommunledningsförvaltningen har 2016-10-10 föreslagit kommunfullmäktige
besluta att fastställa ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Luleå
kommuns bolagskoncern med bilagan om ersättningsnivåer att gälla från och
med 2017-01-01. Regelverket om ekonomiska ersättningar omfattar även
opolitiska styrelseledamöter. Begreppet förtroendevald används även om det
enligt kommunallagens definition (KL 4:1) inte omfattar styrelseledamöter i
kommunala bolag. Luleå Kommunföretag ABs styrelse får i uppdrag att
besluta om ändringar i ersättningsnivåer vid till exempel verksamhetsförändringar i något bolag inom koncernen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-24 § 343 föreslagit fullmäktige
bifalla kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanträdet
Emma Engelmark (S) anmäler jäv och deltar inte i behandling av ärendet.
Ordföranden (S) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag med följande tillägg.
1. Sid 3 § 1.1 andra stycket: Ordföranden erhåller inte ersättning för punkterna b-j
under § 2.1 Ersättningsberättigade sammanträden m m.
2. I bilagan Ersättningsnivåer för förtroendevalda i Luleå kommuns
bolagskoncern, under rubriken Arvode för sammanträden m m: Arvodet
inkluderar eventuella dotterbolag.
Nina Berggård (V) föreslår avslå arbetsutskottets förslag till nytt reglemente
samt ordförandens förslag på ändringar.
Anette Asplund (KD) föreslår återremiss av ärendet då information om bl.a.
pension saknas.
Beslutsgång
Ordföranden (S) ställer först förslaget om återremiss under proposition och
finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag mot Nina Berggårds
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
55
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 271 (forts)
Beslutsunderlag




Luleå Kommunföretag AB:s protokoll § 112, KLF Hid 2016.5389
Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Luleå kommuns
bolagskoncern, KLF Hid 2016.5375
Ersättningsnivåer för förtroendevalda i Luleå kommuns bolagskoncern,
KLF Hid 2016.5636
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 343, 2016-10-24, KLF Hid
2016.5776
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
56
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 272
Förslag till Strategisk Plan och Budget för 2017-2019
Ärendenr 2016.1341-2.4.0.3
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till Strategisk Plan och
Budget för 2017-2019 enligt budgetberedningens förslag 2016-10-27 § 47
med följande ändringar:
A. anslag om 3200 tkr för genomförandet av Hamnfestivalen 2017 flyttas
från kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden
B. kommunfullmäktige beslutar att öka stadsbyggnadsnämndens
kommunbidrag med 1 817 tkr för år 2017, 2 273 tkr för år 2018 och 2
415 tkr för år 2019 och att minska finansförvaltningen med
motsvarande belopp
C. för 2016 tillskjuts 10 500 tkr till barn- och utbildningsnämnden för
satsningar på skolan att finansieras ur det budgeterade resultatet för
2016. Tillskott för kommande år hänskjuts till ordinarie budgetarbete.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avslå revisorernas äskande om utökad
budget 2017.
Kommunstyrelsens beslut
Då en central punkt för att säkra en god ekonomi är att samtliga förvaltningar
arbetar för att effektivisera sina verksamheter beslutar kommunstyrelsen att
ge kommundirektören uppdraget att under 2017 generera ett överskott via
förvaltningsöverskridande effektiviseringar. Samtliga förvaltningar ska
presentera förslag på hur verksamheten kan bedrivas mer effektivt än idag.
Reservationer
Jan Nyberg (MP), Nina Berggård (V), Sana Suljanovic (M), Camilla Rydbjörk
(M), Thomas Olofsson (L), Anette Asplund (KD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I den strategiska planen redovisas övergripande strategier och mål för
kommunkoncernens arbete att förverkliga vision Luleå 2050. Den strategiska
planen har en treårig rullande tidshorisont. Planen innefattar även en budget
för planeringsperioden 2017-2019. I den framgår hur kommunens samlade
medel används och finansieras samt den ekonomiska ställningen vid
utgången av varje år. Kommunens övergripande ekonomiska strategi att
verka för en hållbar ekonomisk utveckling, tydliggörs av långsiktiga
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
57
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 272 (forts)
ekonomiska mål. Detta för att leva upp till kommunallagens krav på en
budget i balans och en god ekonomisk hushållning.
Årsresultaten i Strategisk Plan och Budget beräknas till 16,1 mkr för år 2017,
41,0 mkr för år 2018 och 5,8 mkr för år 2019 vilket också överensstämmer med
balanskravsresultaten.
Förslaget till Strategisk plan och Budget för år 2017-2019 svarar mot de
finansiella målsättningarna enligt nedan:
En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning
Föreslagen budget svarar inte mot de uppsatta finansiella målen men
skattesatsen föreslås vara oförändrad.
Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst
2%
Föreslagen budget svarar inte mot målet. Andelen uppgår för 2017 till 0,4%,
för 2018 0,9% och för 2019 0,1%.
Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej
överstiga 10 %
Föreslagen budget svarar inte mot målet. Andelen uppgår för 2017 till 19,8%,
för 2018 18,5% och för 2019 17,7%.
Soliditeten skall vara oförändrad
Föreslagen budget svarar inte mot målet. Soliditeten minskar från
prognostiserat 63,7% 2016 till 59,0 % 2017, 56,0%, för 2018 och till 54,0% för
2019.
Ekonomikontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till
strategisk plan och budget för år 2017-2019 enligt dagens protokoll, bilaga 1
och bilaga 2 samt att fastställa anslagsbindning för drift och investeringar på
nämnd/förvaltning och att nämnder medges rätt att omdisponera medel inom
kommunbidraget mellan investeringsprojekt.
Budgetberedningen har 2016-10-27 § 47 föreslagit fullmäktige besluta att anta
förslaget till strategisk plan och budget för år 2017-2019 enligt dagens
protokoll, bilaga 1 och bilaga 2 samt att fastställa anslagsbindning för drift och
investeringar på nämnd/förvaltning och att nämnder medges rätt att
omdisponera medel inom kommunbidraget mellan investeringsprojekt.
Budgetberedningen föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att, då en central
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
58
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 272 (forts)
punkt för att säkra en god ekonomi är att samtliga förvaltningar arbetar för att
effektivisera sina verksamheter, ge kommundirektören i uppdrag att under
2017 generera ett överskott via förvaltningsöverskridande effektiviseringar.
Samtliga förvaltningar ska presentera förslag på hur verksamheten kan
bedrivas mer effektivt än idag.
Sammanträdet
Ordföranden (S) föreslår bifalla budgetberedningens förslag till strategisk plan
och budget 2017-2019 med följande ändringar:
a. flytta anslag om 3 200 tkr för Hamnfestivalens genomförande 2017
från kommunstyrelsen till stadsbyggnadsnämnden.
b. kommunfullmäktige beslutar att öka stadsbyggnadsnämndens
kommunbidrag med 1 817 tkr för år 2017, 2 273 tkr för år 2018 och 2
415 tkr för år 2019 och att minska finansförvaltningen med
motsvarande belopp.
c. För 2016 tillskjuts 10 500 tkr till barn- och utbildningsnämnden för
satsningar på skolan att finansieras ur det budgeterade resultatet för
2016. Tillskott för kommande år hänskjuts till ordinarie budgetarbete.
Ordföranden redogör för presidiets beredning av revisorernas äskande om
utökad budget med 130 tkr/år 2017. Ordföranden föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå revisorernas begäran.
Nina Berggård (V) föreslår bifalla vänsterpartiets förslag till strategisk plan
och budget 2017-2019
Anette Asplund (KD) föreslår bifalla kristdemokraternas förslag till strategisk
plan och budget 2017-2019
Thomas Olofsson (L) föreslår bifalla till liberalernas förslag till strategisk plan
och budget 2017-2019
Jan Nyberg MP föreslår bifalla budgetberedningens förslag med miljöpartiets
tilläggsförslag.
Sana Suljanovic (M) föreslår bifalla moderaternas förslag till strategisk plan
och budget 2017-2019
Beslutsgång
Ordföranden (S) ställer budgetberedningens förslag tillsammans med egna
tillägg mot Nina Berggårds, Anette Asplunds, Thomas Olofssons, Jan Nybergs
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
59
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 272 (forts)
och Sana Suljanovics respektive förslag till strategisk plan- och budget 20172019 och finner att kommunstyrelsen bifaller budgetberedningsförslag med
ordförandens tillägg.
Beslutsunderlag









Strategisk plan och budget 2017-2019, bilaga 1, KLF Hid 2016.303492
Protokoll från budgetberedningen 2016-04-26, bilaga 2,
KLF Dok id 2016.303357
Ekonomikontorets presentationsmaterial, bilaga 3
KLF Dok id 2016.303679
Budgetberedningens protokoll § 10-27 § 47, KLF Dok id 2016.303553
Vänsterpartiets förslag till strategisk plan och budget 2017-2019. KLF Hid:
2016.6015
Moderaternas förslag till strategisk plan och budget 2017-2019. KLF Hid:
2016.5999
Liberalernas förslag till strategisk plan och budget 2017-2019. KLF Hid:
2016.6008
Kristdemokraternas förslag till strategisk plan och budget 2017-2019. KLF
Hid: 2016.6021
Miljöpartiets förslag till strategisk plan och budget 2017-2019. KLF Hid:
2016.6000
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
60
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 273
Folkinitiativ om Framtidens skola - folkomröstning
Ärendenr 2016.926-1.5.2.2
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår framställan om folkomröstning gällande
Framtidens skola.
Skälen till detta är att fullmäktige redan tagit ställning i frågan. Delar av
beslutet om Framtidens skola har verkställts. Det är också svårt att utifrån
folkinitiativet formulera en tydlig fråga som medborgarna kan svara ja eller
nej på utifrån folkinitiativet.
En extern utvärdering görs av processen kring Framtidens skola och utifrån
detta föreslås förbättringsförslag inför framtida medborgardialoger.
Reservation
Nina Berggård (V), Thomas Olofsson (L), Anette Asplund (KD) och Jan
Nyberg (MP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04 § 65 om Framtidens skola. Med
beslutet som grund har barn- och utbildningsnämnden ansvaret att forma den
framtida skolstrukturen. Fullmäktiges beslut överklagades. Kammarrätten
beslutade 2016-06-10 att inte meddela prövningstillstånd gällande inhibition
av fullmäktiges beslut. Förvaltningsrätten avslog överklagandet 2016-10-05.
Barn- och utbildningsnämnden har verkställt delar av beslutet. Överföring av
Svartöstadskolans verksamhet verkställdes i augusti 2016. Utbyggnad av
Hemängsskolan pågår. Planering av nya skolor på Stadsön och Bergnäset
påbörjas i december, samtidigt som planering för anpassning av Berget,
Kläppenskolan och Haga/Knöppelåsen.
Ett folkinitiativ med krav på folkomröstning resulterade i att ett stort antal
namnunderskrifter under rubriken ”Nej till nedläggning av skolor och
förskolor genom ”Framtidens skola” lämnades in till Luleå kommun 2016-0622. Kommunfullmäktiges ordförande och barn- och utbildningsnämndens
ordförande har träffat representanter för initiativtagarna till begäran om
folkomröstning.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
61
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 273 (forts)
Kommunledningsförvaltningens yttrande
Kommunfullmäktige kan antingen bifalla eller avslå kravet på att genomföra
en folkomröstning. En folkomröstning är enbart rådgivande och innebär
således att kommunen inte är tvingad att följa resultatet.
Motivet till att avslå kan vara att fullmäktige redan har tagit ställning till
Framtidens skola. Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten som inte
ändrat fullmäktiges beslut. På det sätt folkinitiativet är utformat är det
dessutom svårt att formulera en entydig fråga att ställa till medborgarna. En
folkomröstning innebär även ett omfattande arbete och kostnaden uppskattas
till ca 3 miljoner kronor.
Om fullmäktige beslutar att genomföra en folkomröstning kan motivet vara
att låta kommunens medborgare göra sin röst hörd i en omdebatterad fråga.
En arbetsgrupp bör då tillsättas för att formulera den fråga som ska ställas till
medborgarna där även representanter för folkinitiativet ingår samtidigt som
valnämnden i Luleå får uppdrag att förbereda genomförandet i alla detaljer.
Om fullmäktige beslutar att en folkomröstning ska genomföras bedöms en
sådan kunna äga rum under andra kvartalet 2017. Detta med hänsyn till det
omfattande arbete som krävs för att förbereda en folkomröstning och att
samråd om omrösningsdagen ska genomföras med den centrala
valmyndigheten 3 månader innan omröstningen äger rum.
Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att avslå
framställan om folkomröstning gällande Framtidens skola. Skälen till detta är
att fullmäktige redan tagit ställning i frågan. Delar av beslutet om Framtidens
skola har verkställts. Det är också svårt att utifrån folkinitiativet formulera en
tydlig fråga som medborgarna kan svara ja eller nej på utifrån folkinitiativet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-11-07 § 354 föreslagit fullmäktige
bifalla kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att en extern
utvärdering görs av processen kring Framtidens skola och utifrån detta
föreslås förbättringsförslag inför framtida medborgardialoger. Paragrafen
förklarades omedelbart justerad.
Sammanträdet
Nina Berggård (V), Thomas Olofsson (L), Anette Asplund (KD) och Jan
Nyberg (MP) föreslår bifalla framställan om folkomröstning.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
62
Kommunledningsförvaltningen
LULEÅ KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2016-11-07
§ 273 (forts)
Beslutsgång
Ordföranden (S) ställer arbetsutskottets förslag mot Nina Berggårds förslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Votering begärs där en ja-röst innebär att bifalla arbetsutskottets förslag och
en nej-röst innebär bifalla framställan om folkomröstning. Efter omröstning
konstaterar ordförande att omröstningen resulterat i 9 ja-röster, 4 nej-röster
samt två som avstått från att rösta. Ordföranden konstaterar att
kommunstyrelsen beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Beskrivning av ärendet
Folkomröstning i en kommun regleras i 5 kap 34 och 34a §§ kommunallagen
och i lag om kommunala folkomröstningar (1994:692). För genomförande
svarar inom varje kommun en valnämnd.
Fullmäktige ska besluta om folkomröstning ska hållas om den fråga som
initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den och inte minst två
tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.
Av 2 § lag om kommunala folkomröstningar framgår att i anslutning till att
fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska fullmäktige besluta
om dag för omröstningen, omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, den
fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade,
röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, huruvida röstning ska ske på annat
sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen samt när röstsammanräkningen senast ska vara avslutad.
Dagen för omröstningen ska beslutas efter samråd med centrala
valmyndigheten och ska ske senast tre månader före omröstningsdagen.
Beslutsunderlag



Kommunledningsförvaltningens förslag, KLF Dok id 2016.302602
Namninsamling Nej till nedläggning av skolor och förskolor genom
”Framtidens skola”, KLF Hid 2016.4102-2016.4111 samt 2016.41162016.4122
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-11-07 § 354, KLF Hid
2016.6033
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
Utdragsbestyrkande
2014-01-27
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
63
Kommunledningsförvaltningen

Similar documents