Annika Thorström - Uddevalla kommun

Comments

Transcription

Annika Thorström - Uddevalla kommun
Protokoll
Kommunala rådet för äldre och personer
med funktionsnedsättning
2015-05-19
Sammanträde
Plats och tid
Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning
Bäve plan 0, Stadshuset kl. 9:00-11:20 med paus 9:50-10:10
Ledamöter
Ingemar Samuelsson (S) ordförande
Carin Ramneskär (M)
Lauri Piensoho, RPG
Solveig Eriksson, SKPF
Lisbeth Brandt, SPF
Salme Kaankala, SFP & Uddevalla Finska pensionärsförening
Bo Simonsson, DHR
Jens Sahlin, NHR
Ronny Blid berg, SRF vice ordförande
Anita Larsson, Attention t.o.m. kl. 9:50
Tjänstgörande ersättare
Paula Berger (S) för Evy Gahnström (V)
Rolf Malmestad, PRO för Mauritz Eliasson, PRO
Övriga
Annika Thorström, kommunledningskontoret
Sven Andersson, utvecklare, kommunledningskontoret kl. 10:10-10:40
Jana Persson-Edgren, ombud för äldre och personer med
funktionsnedsättning kl. 10:40-11:00
Utses att justera
Justeringens plats och tid
Lauri Piensoho, RPG
Underskrift sekreterare
…………………………………………
Annika Thorström
Underskrift ordförande
…………………………………………
Ingemar Samuelsson
Underskrift justerande
…………………………………………
Paragrafer
§§ 1-4
Lauri Piensoho
Sammanträde
Förvaras hos
Anmäls till
Underskrift
Justerandes signatur
BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande
Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning,
2015-05-19
Kommunledningskontoret vån 4, Stadshuset
Kommunstyrelsen 2015-06-17
…………………………………………
Annika Thorström
Protokoll
Kommunala rådet för äldre och personer
med funktionsnedsättning
2015-05-19
§1
Dnr KS 2705/42
Upprop, val av justerande, riktlinjer, laget runt
Sammanfattning
Ordförande hälsar välkommen och berättar om bakgrunden till
organisationsförändringen.
Alla presenterar sig och i samband med detta sker upprop. Till justerande utses Lauri
Piensoho, RPG.
I riktlinjerna som skickades ut med kallelsen står det att varje grupp ska utse en vice
ordförande, pensionärsorganistationerna har utsett Mauritz Eliasson och
handikapporganiosationerna har utsett Ronny Blidberg.
Ordförande berättar om rollen som vice ordförande och förklarar varför det behövs utses
en förste och en andre vice ordförande. Orsaken är, om ordförande skulle vara borta
från ett möte är det förste vice ordförande som blir ordförande.
Det är bra om organisationerna gör upp om detta internt och återkommer till
sekreteraren.
Ordförande undrar om det finns några frågor om riktlinjerna, inga frågor ställs.
Beslut
Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning beslutar
att utse Lauri Piensoho, RPG till justerande
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokoll
Kommunala rådet för äldre och personer
med funktionsnedsättning
2015-05-19
§2
Dnr KS 2762/06
Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunala rådet för
äldre och personer med funktionsnedsättning
Sammanfattning
Förslag på sammanträdesdagar tas upp på mötet.
Förslaget är den 15 september kl. 13:00-16:00 och den 8 december 9:00-16:00.
Beslut
Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning beslutar
att fastställa dagarna för sammanträde till den 15 september kl. 13:00-16:00 och den 8
december 9:00-16:00 i stadshuset, sammanträdeslokal Bäve plan 0.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokoll
Kommunala rådet för äldre och personer
med funktionsnedsättning
2015-05-19
§3
Dnr KS 2762/08
Presentation av den kommunala budgeten
Sammanfattning
Ordförande Ingemar Samuelsson (S) presenterar majoritetens flerårsplan för 2016-2018
och budget för 2016. De stora satsningarna görs på skola, omvårdnad av äldre och
åtgärder för unga arbetslösa.
Detta är ingen detaljplan utan en rambudget med olika inriktningar. Det som påverkar
budgeten är bland annat vilka satsningar som staten gör, skatteprognoser och
skattesatsen.
Kommunstyrelsen får extra pengar till satsning på arbetsmarknaden för ungdomar och
till strategiskt arbete kring samhällsbyggnad.
Barn och utbildningsnämnden får också extra pengar för fler förskoleplatser och utökad
elevhälsa.
Inom socialnämnden blir satsningarna på ökad bemanning och fler platser i
äldreomsorgen men även på förebyggande och ingripande verksamheter som
fältsekreterare och socialsekreterare.
Den nya sammanslagna samhällsbyggnadsnämnden har en del sparbeting på sig men
kommer att satsa på underhåll av gator och gångbanor och fortsätta arbetet med
översvämningsstrategin.
För kultur och fritidsnämnden blir satsningarna på utveckling av
Gustafsberg/Landbadet/Bodelid och Skeppsviken samt att ge fler barn och ungdomar
möjlighet till meningsfull fritid.
Skattesatsen för Uddevalla ligger fast även 2016 efter den höjning på 35 öre som gjorts
detta år 2015.
De kommer att vara stora investeringsbehov de kommande åren, bland annat
byggnation av vallar runt Bäveån och badhus.
Detaljbudgetarna tar varje nämnd under november månad, så idag finns inga siffror på
hur varje nämnd kommer att fördela pengarna.
Hela budgetpresentationen finns att läsa på uddevalla.se samt skickas ut till samtliga
ledamöter och ersättare.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokoll
Kommunala rådet för äldre och personer
med funktionsnedsättning
2015-05-19
§4
Dnr KS 2763/03
Överflyttning av frågor från handikapprådet och
pensionärsrådet, ärendebalanslista.
Västtrafik
Sven Andersson arbetar med kommunikationer på kommunledningskontoret. Han är
inbjuden till dagens möte för att informera om Västtrafiks beslut om ändrad
linjedragning.
Västra Götalandsregionen har kollektivtrafikansvar genom sin kollektivtrafiknämnd och
regionfullmäktige. Trafikansvaret har Västtrafik, som via anbud upphandlar utförare.
Idag är det det kommunala bolaget Uddevalla Omnibus som kör bussarna. Kommunens
ansvar är att se till att infrastrukturen finns så att bussarna kan köra.
Busslinjerna har i Uddevalla ändrats från att vara slingor till att vara mer dubbelriktade
linjer. Detta för att man ska få högre turtäthet och snabbare busslinjer.
Man har också arbetat för att få bättre passning mot tågen, främst mot Göteborg. I de
områden där befolkningstätheten är hög finns det högre turtäthet. Dessa områden ligger
i norra Uddevalla, främst Dalaberg och Skoglyckan.
Vissa hållplatser har försvunnit, bland annat Stadshuset som hade 17 påstigningar per
dygn, Ryttaren som hade 15 och Kapelle som hade 8+18+4 på sina tre hållplatser. Detta
skall sättas i jämförelse med Kampenhof som har 4760 och sjukhuset som har 351.
På Benders finns det grindar som innebär att bussen måste göra en omväg genom gamla
huvudporten. När porten är stängd har bussarna passerkort som de använder. Detta är
bara en tillfällig lösning, ambitionen är att man skall öppna upp området.
Regionens mål är att fördubbla kollektivtrafikresande i Västra Götaland. Tågen ska ökas
med 200% och stadstrafiken med 40%. Man vill utveckla kollektivtrafiken så att allt fler
ska åka kollektivt och låta bilen stå.
Flexlinjen har både fördelar och nackdelar, men hur ska vi kunna få den att fungera
bättre och att öka kunskapen om den? Flexlinjen är en sådan tjänst som kommunen
köper till, den ingår inte i Västrafik.
Synpunkter och kritik om att hållplatsen utanför Ryttaren har försvunnit framförs.
Ryttaren kommer att öka sin dagliga verksamhet och frågan är då hur man ska kunna ta
sig dit. Många av besökarna kan inte gå från t.ex. Göteborgsvägen.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokoll
Kommunala rådet för äldre och personer
med funktionsnedsättning
2015-05-19
forts. § 4
HSO hade tidigare sina lokaler på Göteborgsvägen och där hade man många
parkeringsplatser och bra busskommunikationer. Man flyttade till Kappelle för att det
fanns bra busskommunikationer dit, då det finns väldigt få parkeringsplatser i
anknytning till lokalen. Man känner sig lurade och vädjar om att Västtrafik omprövar
sitt beslut. En lösning skulle kunna vara mindre bussar om problemet är att bussen inte
kommer under bron.
Det är negativt att många linjer försämras eftersom Västtrafiks önskemål är att man ska
lämna bilen hemma och istället åka kollektivt. Många är dock hänvisade till färdtjänst,
speciellt på kvällar och helger, då flexbussen slutar gå kl. 17:00. Fråga ställs om hur
mycket färdtjänsten har ökat med sedan bussomläggningen?
Detta är en fråga som man bör titta på och ta upp detta i rådet under hösten.
Förslag om målstyrning framförs, man måste tänka på alla i samhället. Detta verkar inte
fungera hos Västtrafik. Därför ställs krav på att man tittar över detta igen.
Trafikundersökningar görs konternuerligt och kommer troligen att kunna göras oftare
och bättre i samband med konto betalningar.
Ombud för äldre personer och personer med funktionsnedsättning
Jana Persson Edgren arbetar som ombud för äldre personer och personer med
funktionsnedsättning. Denna tjänst inrättades i januari 2015 och sedan mars finns hon
på plats på rådhuset varje vardag mellan 9:00 och 12:00. Några exempel som hon kan
hjälpa till med är: svara på frågor samt vägleda till att hitta rätt i den kommunala
organisationen, informera om hur kommunen och myndigheter fungerar i särskilda
frågor och vara en samtalspartner och stödperson.
Man har försökt sprida information om hennes arbete bland annat genom artiklar, öppet
hus, och mässor. Hon vill gärna att vi alla hjälper till att sprida informationen.
Hon försöker föra lite statistik över hur många besök och samtal samt typen av frågor
hon får.
Jourberedskap för elrullstolar
Ordförande Ingemar Samuelsson läser svaret från Räddningstjänsten angående hur de
ska hantera behovet av hjälp för de med elrullstolar.
Räddningstjänsten får på grund av licenser och garantier inte laga stolarna. Det man kan
hjälpa till med är telefonnummer till bilbärgare alternativt taxi.
Synpunkter framförs om att det inte finns någon jourverksamhet för elrullstolar är en
stor brist, de som sitter i en permobil är utlämnade. Det känns inte bra att det är så.
När det gäller sängar och liftar finns en service som säger att man inom 5 timmar ska få
hjälp. Går det att fixa sängar borde man även kunna laga permobiler på samma sätt.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokoll
Kommunala rådet för äldre och personer
med funktionsnedsättning
2015-05-19
forts. § 4
En ledamot hade varit på möte med Västra Götalandsregionen. I Göteborg har man
lånerullstolar. Han håller med om att det måste finnas en jourverksamhet för detta. Det
finns intresse även i Trollhättan och Vänersborg om detta.
Det finns idag ett avtal som går ut under 2015 och det är viktigt att man, när man gör ett
nytt avtal får med denna fråga.
Därför föreslås att man bildar en särskild arbetsgrupp som tillsammans arbetar med hur
andra kommuner löst frågan och hur vi skulle kunna göra i Uddevalla. Det anses som en
bra idé och kommunen tar på sig ansvaret att föra fram dessa åsikter.
Handikapporganisationerna återkommer till sekreteraren med namn på vilka som vill
vara med i denna arbetsgrupp.
Ordförande Ingemar Samuelsson tar kontakt med några personer inom kommunen som
kommer att vara med i arbetsgruppen. Detta kommer att bli ett samarbete med
kommunen och regionen.
Beslut
Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning beslutar
att bilda en arbetsgrupp vars uppgift blir att ta fram en lösning vad gäller
jourverksamhet av elrullstolar.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Protokoll
Kommunala rådet för äldre och personer
med funktionsnedsättning
2015-05-19
§5
Dnr KS 2763/03
Övriga frågor
Inga frågor ställdes
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande