Studiehandledning ht15ud - Institutionen för neurovetenskap och

Transcription

Studiehandledning ht15ud - Institutionen för neurovetenskap och
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Fysioterapi
Studiehandledning
FYSIOTERAPI
FYS 201
Fysioterapi -fortsättningskurs 1, 18 hp.
Grundnivå
Respiration, Cirkulation och Rörelsesystemet 2, 9 hp
Äldres hälsa, 3 hp
Verksamhetsförlagd utbildning 1, 6 hp
HT-15
Birgitta Nyberg, Emma Varkey
Innehåll
Kursen är indelad i tre delkurser och fokuserar på fysioterapi inom sluten vård
Delkurs 1
Respiration och cirkulation
• Fysioterapi vid funktionsnedsättningar i respirations- och cirkulationssystemet:
undersökning, behandling och utvärdering
• Fysiologi och patofysiologi
• Uppföljning av uppgiften ”Fysiskt inaktiv person”
• S-HLR
• Arbets-och förflyttningsteknik
Rörelsesystemet 2
• Fysioterapi vid funktionsnedsättningar i rörelsesystemet av företrädesvis akut karaktär:
undersökning, behandling och utvärdering
• Biomekanik och rörelselära
• Vetenskaplig teori och metod: experimentell fallstudie
• Professionellt förhållningssätt
Delkurs 2
Äldres hälsa och team
• Åldrande i ett socialpsykologiskt, fysiologiskt och patofysiologiskt perspektiv.
• Faktorer som kan påverka kroppsfunktioner och aktivitet relaterade till åldrandet.
• Perspektiv på teamsamverkan.
• Fysioterapi vid funktionsnedsättningar hos äldre.
Generellt för delkurs 1och 2
• Fysiskt aktivitet och träning som medel för autonomi i ett ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbarhetsperspektiv.
Del 3 Verksamhetsförlagd utbildning
• Tillämpning av fysioterapeutiska bedömnings- och behandlingsmetoder inklusive
hälsobefrämjande och rehabiliterande insatser för patienter som riskerar att få eller har
olika sjukdomar eller funktionshinder
• Dokumentation och utvärdering av fysioterapeutiska insatser
• Organisation av fysioterapi inom olika verksamheter
• Samverkan med patienter och deras närstående samt med andra yrkesgrupper och
samhällsinstanser
• Etiskt och professionellt förhållningssätt
• Socialt hållbarhetsperspektiv
Mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
• beskriva och förklara fysioterapeutisk teori vid funktionshinder i rörelsesystemet samt i
respirations-och cirkulationssystemen
• redogöra för biomekaniska teorier samt förstå och tillämpa dem praktiskt i samband
med arbetsteknik och förflyttningskunskap
• redogöra för patofysiologiska mekanismer vid funktionsnedsättningar i respirations-och
cirkulationssystemen
• redogöra för tecken på demens
• ur ett fysioterapeutiskt perspektiv beskriva vårdbehov hos äldre personer med
funktionshinder inom hälso-och sjukvård
• beskriva innebörden av team och teamarbete och dess organisatoriska sammanhang med
relevans för den egna professionens roll i team
• successivt öka den egna fysioterapeutiska förmågan gällande praktiska färdigheter,
professionellt förhållningssätt samt reflektiva och problemlösande processer under
handledning av kliniskt verksam sjukgymnast/fysioterapeut
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
• utföra en fysioterapeutisk bedömning och dokumentation utifrån fysioterapiprocessen
• undervisa patienter och personal i patientrelaterat omhändertagande
• använda och förskriva vanligt förekommande förflyttningshjälpmedel
• tillämpa biomekanisk kunskap i arbete med patienter med funktionshinder i
rörelsesystemet
• tillämpa fysiologisk och patofysiologisk kunskap i arbete med patienter
• granska vetenskaplig litteratur
• utföra undersökning och göra bedömningar av vanligt förekommande typer av
funktionshinder hos patienter/klienter
• sätta upp mål, planera och genomföra fysioterapeutiska behandlingar och andra
insatser såsom samtal, rådgivning och undervisning samt förebyggande och
rehabiliterande insatser
• dokumentera bedömningar och insatser i patientjournalen samt kunna rapportera dessa
vid t.ex ronder och konferenser
• föreslå och sätta upp kriterier för samt genomföra utvärdering av fysioterapeutiska
insatser
• anpassa och ändra behandlingen med hänsyn till förändringar i patientens tillstånd
• analysera den fysioterapeutiska processen och därvid reflektera över sitt eget kliniska
tänkande och handlande som grund för fortsatt lärande genom erfarenhet
• konstruera och leda ett för patientgruppen anpassat program.
• i rollspel gestalta samverkan i team med fokus på äldre samt reflektera över
förutsättningar, processer och metoder och vad som styr teamarbetet på makro-och
mikronivå
• argumentera för fysioterapeutens professionella kompetensområde i teamet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
• visa förmåga att planera och genomföra behandling och undervisning utifrån etiska
överväganden där hänsyn tas till patientens livssituation och kulturella bakgrund
• visa självkännedom och empatisk förmåga
• beskriva fysioterapins kunskapsgrund och kunna diskutera denna i relation till andra
yrkesgruppers kunskaper
• reflektera över betydelsen av egen och andra professioners kompetens och yrkesroll i
team
•
reflektera över maktaspekter i teamsamverkan och hur fysioterapeuters yrkesutövande
kan påverkas av olika professioners perspektiv
Arbetsformer
Föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, färdighetsträning, laborationer, självstudier,
och grupparbeten.
Verksamhetsförlagd utbildning i huvudsak inom slutenvård, men placering inom kommunen
och inom öppenvård kan förkomma.
Former för bedömning
•
•
•
individuella skriftliga examinationer
muntlig och praktisk examination av färdighet
studieuppgifter som redovisas skriftligt och muntligt
Kriterier för godkänd kurs FYS201
För betyget godkänd i delkurs 1-3 krävs godkänt i nedanstående moment:
• Godkänt resultat vid skriftliga examinationer 25/9 och 27/10 och vid praktiska
examinationer 29/10 eller 30/10
• Närvaro och aktivt deltagande vid samtliga redovisningar och seminarier
• Godkänt genomförande av studieuppgifter
• Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande krävs även vid följande lektioner:
1.
Arbets- och förflyttningsteknik
2.
Professionellt förhållningssätt
3.
S-HLR
4.
Uppföljning av verksamhetsförlagd utbildning
•
Godkänd bedömning och närvaro under verksamhetsförlagd utbildning
I händelse av frånvaro från obligatoriska praktiska moment skall igentagning ske nästa termin.
Vid frånvaro från redovisningar och seminarier sker igentagning genom inlämning av skriftlig
uppgift.
Utvärdering
Kursutvärdering sker skriftligt via Göteborgs universitets läroplattform GUL samt muntligt i
dialog med studenterna. Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska
förmedlas både till de studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska
påbörja kursen.
Kursansvarig lärare
Birgitta Nyberg. Tel. 786 5737, e-mail: [email protected]
Emma Varkey tel. 786 2010, e-mail: [email protected]
(Anna-Lena Lagerkvist Tel. 343 4732, e-mail: [email protected])
Övriga medverkande lärare under kursen:
Del 1
Svante Ahlstrand(SA), Monica Almroth(MA), Linda Ashman-Kröönström(LA), Maria
Borland(MB), Birgitta Bååthe(BB), Jan Cannerheim(JC), Åsa Cider (ÅC), Susan Grill(SG),
Anders Gudmundson (AG), Maria Edvinsson(ME), Jesper Englund(JE), Monica FagevikOlsén(MF-O), Gunilla Hallste(GH), Ewa-Lena Johansson(E-L J), Kaisa Mannerkorpi(KM), Eva
Nyberg(EN), Ulla Svantesson(US), Charlotte Wallman (CW)
Del 2
Martin Nilsson(MN), Margareta Svensson(MS), Katarina Wilhelmsson(KW), Christina
Wångblad(CW)
Studieuppgifter
Del 1 - Rörelsesystemet 2
Uppgift 1. Patientfall.
Vi kommer under kursen att gå igenom undersökning och behandling för patienter med
problem från rörelsesystemet. Som en utgångspunkt kommer vi att ha fiktiva patienter med
problem från olika delar av rörelsesystemet. Ni indelas i 10 grupper där varje grupp får ett
patientfall att redovisa i slutet av delkursen. Ni har då också möjlighet att ställa frågor och
diskutera behandling, utvärdering mm.
Syftet med denna uppgift är att träna på behandling och skaffa ett övningsförråd som sedan
kan användas i den verksamhetsförlagda utbildningen och även i den framtida kliniska
verksamheten.
a) Tänk er in i den situation som gruppens patient befinner sig och beskriv sedan de besvär
patienten besväras av samt en lämplig anamnes. Ange en trolig ”Fysioterapeutisk bedömning”
och utifrån den vad patienten behöver träna. Välj även lämplig utvärdering och därefter
lämpliga övningar till hemprogram samt för träning hos sjukgymnast/fysioterapeut. Redovisas
muntligt!
b) Varje grupp ska dessutom ta fram övningar till den del av kroppen som ni blivit tilldelade
och dessa övningar behöver alltså inte enbart vara lämpliga för just ”er” pat. Övningarna skall
stegras från avlastade till motståndsövningar och sammanställas till en rörelsebank. Dessa
rörelsebanker måste vara kursansvarig lärare tillhanda senast klockan 16 måndag den 19/10.
Rörelsebanken kopieras till samtliga kursdeltagare.
c) Utifrån gruppens tilldelade patientfall skall ni söka litteratur.
Litteraturen skall vara på engelska och handla om den fysioterapeutiska behandling som ges
till aktuell patientkategori i form av evidensbaserade behandlingsriktlinjer, vårdprogram eller
motsvarande. Varje grupp gör en skriftlig sammanfattning av ”sin” artikel, som mailas till
kursansvarig senast klockan 16 tisdag den 20/10.
Redovisning
Patientfallen redovisas och diskuteras i halvklass den 21/10
Patienten redovisas muntligt utifrån anamnes, fysioterapeutisk bedömning,
behandlingsförslag samt förslag till utvärdering av fysioterapeutisk behandling. Tonvikt ska
ligga på att visa övningarna praktiskt men kan kompletteras med overhead (a). Rörelsebanken
redovisas skriftligt och ni går igenom och visar praktiskt de övningar som kan kräva
ytterligare förklaring (b). Koppling skall även ske till litteraturen i form av evidensbaserade
behandlingsriktlinjer och gruppen redovisar muntligt den artikel ni valt (c).
Tanken är att ni efter denna redovisning skall ha tillägnat er ett fysioterapeutiskt tankesätt som
ni sedan kan applicera på patienter med liknande problem från rörelsesystemet.
Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål
Utifrån Fysioterapiprocesen
• Visa förmåga att beskriva anamnes, göra en fysioterapeutisk bedömning och välja
lämplig utvärdering
•
•
•
Planera adekvat behandling för patienten i form av hemträningsprogram och träning hos
fysioterapeut
Presentera en rörelsebank som är gjord enligt anvisning
Redovisa en artikel som är relevant till patiengruppen
Kriterier för godkänt
Genomfört uppgiften enligt anvisningar samt deltagit aktivt i gruppdiskussioner och
redovisning. Igentagning sker genom en skriftlig inlämningsuppgift.
Uppgift 2. Vetenskaplig metodik/experimentell fallstudie.
Du skall tillsammans med din studiegrupp läsa den artikel som er grupp blivit tilldelad och
denna redovisas vid seminariet den 20/10 i första hand avseende metod (granskar om metoden
följts och tolkats rätt) och i andra hand avseende innehåll.
Vid artikelläsningen skall ni beakta:
1. Vad är syftet med artikeln/undersökningen?
2. Vad vill författaren säga?
3. Kan man lita på resultatet och har resultatet klinisk relevans?
Seminariet sker i kvartsklass
Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål
• Visa förmåga att sammanfatta resultatet av en studie
• Värdera studiedesignen med dess styrkor och brister
Kriterier för godkänt
För fullgjord studieuppgift krävs obligatorisk närvaro, genomförd uppgift enligt anvisning
och aktivt deltagande vid seminariet
Meddela kursansvarig om du inte kan medverka. Igentagning sker genom en skriftlig
inlämningsuppgift.
Uppgift 3. Professionellt förhållningssätt i fysioterapi
Undervisning i Professionellt förhållningssätt i fysioterapi ges i termin 3, 4, 5 och 6 i samband
med de olika perioderna med verksamhetsförlagd utbildning. Utvecklingen av ditt eget
professionella förhållningssätt bygger på reflexioner utifrån vissa teman. Denna termin är temat ”
fysioterapi för svårt sjuka och döende patienter”. Den viktigaste faktorn för din utveckling av ett
professionellt förhållningssätt är din förmåga till reflexion över dina egna erfarenheter, där du lär
dig att se och analysera vad som händer mellan dig och patienten och kan skilja ut dig själv och
dina egna känslomässiga reaktioner från patientens.
Till lektionerna den 20/10 läses
1) "Dagbok från en respirator” och ”Bemötande har huvudrollen” Tänk igenom följande frågor:
a) vad blir du berörd av i texterna
b) vad är det viktigt att tänka på vid bemötande av svårt sjuka patienter?
c) vad är det specifika i mötet mellan fysioterapeuten och patienten?
d) varför är det viktigt med fysioterapi för svårt sjuka patienter?
e) hur ska man som fysioterapeut orka jobba med svårt sjuka patienter?
Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål
• Visa förmåga att reflektera utifrån texterna och frågorna ovan
Kriterier för godkänt
Närvaro och aktivt deltagande i diskussionerna
Del 2- Äldres hälsa och team
Uppgift 1: Fysioterapi för äldre
Grunden för uppgiften är att läsa boken Rydvik E, red. Äldres hälsa: ett sjukgymnastiskt
perspektiv. Uppgiften består i att läsa följande kapitel:
Kap 9. Aktivitetsbegräsningar bland sköra äldre
Kapitel 10. Rehabilitering på allmängeriatrisk klinik
Kap 17. Äldre och smärta
Kap 20. Palliativ vård och vårdplanering
Kap 23. Vardagsaktiviteter och stöd för att kunna bo kvar hemma
Kap 24. Anhörigstöd
Därefter ska varje student svara på de instuderingsfrågor som ligger på GUL. Svaren på frågorna
skickas sedan till kurskamrat för rättning. (Lista över vem som skickar till vem, se GUL). När
svaren är godkända skickar den som rättat även svaren till [email protected].
Svaren skall vara godkända av kurskamrat senast 6/11.
Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål
Visa förmåga att utifrån adekvat litteratur kunna besvara angivna instuderingsfrågor.
Kriterier för godkänt
Att besvara aktuella instuderingsfrågor och få dem godkända av kurskamrat samt att läsa och
godkänna kurskamrats besvarade frågor.
Uppgift 2: Fysioterapi för äldre (uppgiften ingår även i delkursen Geriatrik)
Uppgiften bygger på att i en grupp om 4-5 studenter fördjupa sig i ett patientfall, som ni tilldelas
vid kursintroduktionen. Utifrån föreläsningarna under v 45 (geriatrik, demens, osteoporos och
fall samt kommunfysioterapeut), för patientfallet lämpliga kaptiel i Äldres hälsa: ett
sjukgymnastiskt perspektiv (Rydwik E, 2012) samt valfri övrig litteratur skall ni i gruppen
reflektera kring patientfallet ur ett fysioterapeutiskt perspektiv. Som stöd vid uppgiften kan ni
utgå från fysioterapiprocessen samt val av utredning och behandling, men också reflektera kring
konsekvenser vid utebliven behandling, planering och teamsamverkan, uteblivna åtgärder osv.
Tid för arbete med uppgiften finns avsatt v 45, där varje grupp förbereder sin redovisning i ett
dokument på ca 1 sida, med gruppmedlemmarnas namn angivna i dokumentet. Dokumentet
laddas upp av en av gruppens medlemmar på GUL under inlämningsuppgift Äldre, senast fredag
6/11 kl 17.00
Litteratur till uppgiften:
Rydwik E, red. Äldres hälsa: ett sjukgymnastiskt perspektiv: Lund: Studentlitteratur 2012.
Material från föreläsningar
Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål
Förmåga att utifrån ett patientfall kunna använda och värdera kunskapen från föreläsningar och
litteratur och reflektera utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv.
Kriterier för godkänt
Närvaro och aktivt deltagande vid seminariet där aktuellt patientfall presentera och diskuteras.
Uppgift 3: Teamarbete
Studiehandledning för detta moment kommer senare, dock senast två veckor före
kursmomentets start i v 50.
Del 3- verksamhetsförlagd utbildning (studieuppgifterna hör till del 1 men görs
under del 3)
Uppgift 4 Gruppledning
Studieuppgiften som utförs under den verksamhetsförlagda utbildningen innebär att du ska
leda en patientgrupp 2 gånger. Delta först i gruppen med ordinarie ledare. Ta intryck av vad
du tycker är bra i upplägg av program och sätt att leda. Notera även det du tycker är mindre
bra. Ta reda på vad som är viktigt att träna för den aktuella patientgruppen utifrån intervju
med sjukgymnast/fysioterapeut och genom litteraturstudier. Fundera över den primära
målsättningen för en tänkt träningsperiod. Komponera ett träningsprogram till musik och
genomför detta med patientgruppen. Handledaren bedömer din insats. Får du inte möjlighet
till detta under denna period i den verksamhetsförlagda utbildningen så kan du göra det under
VFU i termin 4 eller 5.
Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål
• visa förmåga att konstruera och leda ett för patientgruppen anpassat program
Kriterier för godkänt
Genomförd uppgift enligt de kriterier som finns för att leda grupp
Uppgift 5 Klassifikation enligt ICF
Du ska välja en av dina patienter under den verksamhetsförlagda utbildningen och göra en
skriftlig klassifikation enligt ICF. Använd den mall du fått eller skriv ett eget dokument.
Mallen lämnas till kursansvarig lärare vid uppföljningen av den verksamhetsförlagda
utbildningen eller skickas via mail.
Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål
• skriftligt visa förmåga att göra en klassifikation enligt ICF
Kriterier för godkänt
Genomförd uppgift skriven enligt mallen
Uppgift 6 Inför uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen
Inför uppföljningen av den verksamhetsförlagda utbildningen (7/12) ska du förbereda att
berätta om två situationer, händelser, möten eller upplevelser som berört dig under din
verksamhetsförlagda utbildning och som du vill berätta om för dina kurskamrater. Det ska
dels vara något som berört dig positivt, dels något som berört dig negativt. Det måste inte vara
något fysioterapeutiskt utan kan även vara organisation eller annat.
Ditt anförande ska vara ca 5 minuter-skriv gärna ner stolpar för ditt eget minne.
Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål
• redogöra för en positiv och en negativ upplevelse under VFU
Kriterier för godkänt
Närvaro och aktivt deltagande under uppföljningen av VFU.
Vid frånvaro sker igentagning via en skriftlig inlämningsuppgift.
Skriftlig examination 1, respiration/cirkulation ( 25/9) (skrivs samtidigt med
medicinska ämnen: medicin, kirurgi , FYS202)
Examinationen gäller fysioterapeutiska åtgärder inom respirations- och cirkulationsorganens
sjukdomar samt infektionssjukdomar
Du förväntas inom dessa kunna svara på och beskriva etiologi, fysiologi och patofysiologi,
symtom, fysioterapeutiska behandlingsrekommendationer vid funktionsnedsättningar i
respirations- och cirkulationsorganen, samt effekter av fysisk träning.
Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål
•
•
•
visa kunskap inom anatomi, fysiologi/patofysiologi och etiologi
redogöra för och beskriva fysioterapeutiska bedömnings- och behandlingsmetoder vid
funktionsnedsättningar i respirations- och cirkulationssystemet
värdera bedömningsinstrument som används i kursen avseende reliabilitet, validitet
och användbarhet
Kriterier för godkänt
För godkänd examination krävs 70% korrekta svar.
Skriftlig examination 2, rörelsesystemet (27/10)
Examinationen gäller övre och nedre extremitet, RA och artros,
Du förväntas att inom dessa områden kunna svara på och beskriva etiologi, symtom,
immobiliseringstider, typ av förband/fixation och fysiopterapeutiska
behandlingsrekommendationer under olika faser i rehabiliteringen.
En separat skriflig examination sker i biomekanik.
Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål
• visa kunskap inom anatomi och etiologi
• redogöra för och tillämpa biomekaniska principer
• redogöra för och beskriva fysioterapeutiska bedömnings- och behandlingsmetoder vid
funktionsnedsättningar i rörelsesystemet
Kriterier för godkänt
För godkänd examination krävs 70% korrekta svar.
Praktisk examination ( 29/10 eller 30/10)
Examinationen genomförs i 2 delar, en för rörelsesystemet och en för respiration och
cirkulation. Examinationen sker i grupper om 3 studenter under sammanlagt 2 timmar (60
minuter på vardera delen) och gruppindelning presenteras senast 21/10.
Utgångspunkt för examinationen inom rörelsesystemet är tänkta patientfall, som är av samma
typ som de ni arbetat med under de praktiska lektionerna.
Du förväntas kunna visa lämpliga övningar för din patient och hur du stegrar träningen från
avlastat till motståndsövningar. Behandling såsom kontrakturprofylax kan även ingå samt
mobilisering ur säng och utprovning av gånghjälpmedel. Du förväntas även kunna beskriva
vilka besvär patienten har och vilka råd du ger till patienten.
Utgångspunkt för examinationen inom respiration/cirkulation är de målsättningar som finns
beskrivna i laboratoriehandledningen för de praktiska lektionerna.
Du förväntas kunna förankra svaren i litteraturen.
Bedömningskriterier för uppfyllande av lärandemål
• visa kunskap och förståelse för relevant anatomi, fysiologi/patofysiologi och
träningsfysiologi
• visa kunskap och förståelse om fysioterapeutisk bedömning, behandling och träning
• visa manuella färdigheter i olika fysioterapeutiska behandlingsmetoder
• visa färdighet i arbetsteknik i samband med genomförande av behandling/mobilisering
Kriterier för godkänt
För godkänt resultat krävs 80% korrekta svar
OBLIGATORISK LITTERATUR
Bilaga 1
Respiration/cirkulation
Olseni L, Wollmer P. Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion. Lund: Studentlitteratur; 2003.
Svantesson U, Cider Å, Jonsdottir I, Stener Victorin E, Willén C. Fysisk träning vid olika
sjukdomstillstånd. Lund: SISU idrottsböcker; 2007, kap. 6,7,8.
Rörelsesystemet
Clarkson H. Musculoskeletal Assessment: Joint Motion and Muscle Testing. 3 :e uppl..
Philadelphia: Lippincott Williams& Wilkins; 2013.
von Heijne-Wiktorin C, Nordin M. Tillämpad biomekanik. Lund: Studentlitteratur; 2012.
Holmström E, Moritz U, red. Rörelseorganens funktionsstörningar. Klinik och
sjukgymnastik. Lund: Studentlitteratur; 2007. ( kapitel 2, kapitel 5 s.112-21, kapitel 7 s. 16472 och 186-92, kapitel 9 s.284-94, kapitel 10 s.306-16 och kapitel 11 s.369-77).
Lindgren U, Svensson O. Orto. Stockholm: Liber 4:e uppl; 2014
Pless M, Granlund M. Handbok i att använda ICF och ICF-CY. 1.a uppl. Stockholm:
Studentlitteratur; 2011.
Professionellt förhållningssätt
Wickman M. Dagbok från en respirator. Esselte Studium AB 1981. s 2-13.
Bemötande har huvudrollen. Fysioterapi 5/2012
Vetenskaplig metodik
Siösteen A. Experimentell fallstudie som utvärderingsmetod. Kompendium 1998.
Eiman L, Ghazarian P. Effekter av kinesiotape på symtom vid knäartros- en experimentell
fallstudie. Examensarbete 15 hp. Göteborgs universitet: Institutionen för neurovetenskap och
fysiologi, fysioterapi 2012.
Eneberg K, Lagercrantz M. Minimalistisk löpning- en experimentell fallstudie om övergång
från löparskor till minimalistiska skor. Examensarbete 15 hp. Göteborgs universitet:
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, fysioterapi 2012.
Friden A, Åkerlund U. Effekten av stabiliseringsträning för lagerarbetare med
ländryggssmärta- en experimentell fallstudie. Examensarbete 15 hp. Göteborgs universitet:
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, fysioterapi 2009.
Knutsson L, Olsson C. Spikmattans effekt på långvarig rygg- och nacksmärta hos kvinnor i
arbetsför ålder- en experimentell fallstudie. Examensarbete 15 hp. Göteborgs universitet:
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, fysioterapi 2010.
Salman F, Steen E. Balansträning med rörelsekänslig spelkonsol efter stroke- en
experimentell fallstudie. Examensarbete 15 hp. Göteborgs universitet: Institutionen för
neurovetenskap och fysiologi, fysioterapi 2009.
Material ang undersökning och behandling från termin 2
Litteratur Äldres hälsa och team finns under respektive del i studiehandledningen