ARKIVKATALOG FOR GRANVIN HERAD 1891

Comments

Transcription

ARKIVKATALOG FOR GRANVIN HERAD 1891
ARKIVKATALOG
FOR
GRANVIN HERAD
1891 - 1970
( 1837 - 1980 )
INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND 1999
INNHALD
KAPITEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
Innleiing
Arkivfagleg rettleiing
Nokre arkivfaglege termar
Ordning og registrering av arkiva
Norsk ålment arkivskjema
Klausulert materiale i kommunale arkiv
Bruk av kommunale arkivsaker
Korleis finne fram i arkiva
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
Side
1
1
1
2
2
2
3
5
KAPITEL 2: ADMINISTRASJONSHISTORISK OVERSYN OG ARKIVOMTALE
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
Granvin kommune
……………
Valstyre
……………
Formannskap og kommunestyre
……………
Soknekommunar
……………
Kommunekassen / heradskassen
……………
Likningskommisjon / likningsnemnd, likningskontor
Skulekommisjon / skulestyre
……………
Skulekrinsane / folkeskulane
……………
Fattigkommisjon/fattig-/forsorg- /sosialstyre ……………
Krinssjukekassen / trygdekassen
……………
Alderstrygdnemnd / Barnetrygdnemnd
……………
Elektrisitetsverk
……………
Næringsnemnda / Jordstyre
……………
Overformynderi
……………
Provianteringsråd
……………
Forsyningsnemnd
……………
7
10
11
13
14
15
17
18
20
21
22
23
23
25
26
27
KAPITEL 3: ARKIVLISTER
Oversynsliste Gravens soknekommune
Oversynsliste Granvin kommune
Oversynsliste private arkiv
…………… 28
…………… 29
…………… 37
GRAVENS SOKNEKOMMUNE
121
142
Gravens soknekommunekasse
Gravens likningskommisjon
…………… 38
…………… 41
GRANVIN KOMMUNE
SENTRALADMINISTRASJON
021
031
035
041
081
111
Granvin formannskap
Granvin lønsnemnd
Byggjenemnda for Eide skule
Arbeidsmiljøutvalet
Planleggingsutvalet for nytt heradshus
Generalplannemnda
……………
……………
……………
……………
……………
……………
42
78
79
80
81
82
ØKONOMI
121
131
142
Granvin heradskasse
Granvin heradsrevisjon
Granvin likningsnemnd
…………… 83
…………… 97
…………… 98
UNDERVISNING
211
231
232
236
252
264
Granvin skulestyre
Barneskulane i Granvin
Tilsynsutval / samarbeidsutval i Granvin
Granvin skuleboksamling
Granvin framhaldsskule
Granvin folkeboksamling
KYRKJA
274 Granvin sokneråd
……………
……………
……………
……………
……………
……………
103
111
120
121
123
125
…………… 126
SOSIALE OPPGÅVER
311
313
314
315
351
353
354
411
Granvin fattig-, forsorg-, sosialstyre
Granvin verjeråd / barnevernsnemnd
Granvin edruskapsnemnd
Granvin husmorvikarnemnd
Tilsynsmann riksforsikringsanstalten
Granvin krinssjukekasse / trygdekasse
Granvin alderstrygdnemnd
Sunnhetskommisjon / helseråd
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
127
133
134
135
136
137
141
142
TEKNISKE OPPGÅVER
511
551
553
572
Granvin bygningsråd
Vegnemnda
Tilsynsutval for Kvandalselva
Granvin elektrisitetsverk
……………
……………
……………
……………
143
144
145
146
NÆRING OG RESSURSFORVALTNING
621
626
Granvin Næringsnemnd / jordstyre
Granvin skogreisingsnemnd
…………… 152
…………… 154
711
Granvin trafikkutval
…………… 155
RETTSVESENET
812
822
Granvin overformynderi
Granvin hesteutskrivingsnemnd
…………… 156
…………… 161
KRISE- OG REGULERINGSTILTAK
841
842
847
Granvin priovianteringsråd / forsyningsnemnd
……. 162
Prisnemnda
……………. 163
Granvin kommunale oppgjersnemnd
……………. 164
PRIVATE ARKIV
Barneavhaldslaget ”Stjerna”
Granvin Bondekvinnelag
Granvin sokneselskap
Granvin skogeigarlag
Granvin sogns misjonsforening
Eide skysstasjon
Granvin folkemuseum
Lokalhistorie
Ættebokarbeid
……………
……………
.. …………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
165
166
168
169
170
171
172
173
174
1
KAPITEL 1: INTRODUKSJON TIL ARKIVKATALOGEN
1.1 INNLEIING
Denne katalogen gjev oversikt over innhaldet i arkivet etter Granvin kommune i tidsrommet
1891 – 1970. Nokre fåe arkivseriar går noko lengre bak i tida, til før kommunedelinga..Dette
kjem av at protokollane er tekne i bruk og ført vidare i Granvin kommune. Vidare går nokre
fåe arkivseriar lengre fram i tida enn 1970. Dette går fram av oversynskatalogen og
arkivlistene. Katalogen inneheld også ein delkatalog over arkiv etter kommunekassen og
likningskommisjon i Gravens soknekommune.
Arkivet har tidlegare vore plassert i kommunehuset i Granvin. Ein del er henta inn frå
private heimar.
I 1993 vart arkivet henta inn til Interkommunalt arkiv i Hordaland for ordning og
registrering. Dette vart utført i 1994 og det vart laga ein førebels arkivkatalog med
arkivlister. Hausten 1994 vart det ført attende til Granvin kommune og stilt opp i fjernarkivet
i kjellaren i Granvin Bygg.
Sommaren og hausten 1999 vart det i tillegg henta inn om lag 2 hyllemeter med eldre
arkiv frå Granvin kommune. Dette er no ordna og registrert, og vert tilbakeført til
kommunen. Arkivet er registrert i tekstbehandling. Storleiken på arkivet er om lag 22
hyllemter.
Arkivkonsulent Åse Eikemo Strømme ved Interkommunalt arkiv i Hordaland har
utført ordninga og registreringa av arkivet, og har utarbeidd den endelege arkivkatalogen for
1891 – 1970, slik den no ligg føre.
1. 2 ARKIVFAGLEG RETTLEIING
1.2.1 Nokre arkivfaglege termar
I arkivkatalogen har vi nytta vanleg arkivfagleg terminologi, og vi skal her kort gjere greie
for dei viktigaste omgrepa vi har brukt.
Ein arkivskapar er ei administrativ eller forretningsmessig eining, ein organisasjon
eller person som skaper eller har skapt arkiv gjennom verksemda si. I kommunal forvaltning
kan t.d. folkevalde organ, etatar, kontor, skular og institusjonar opptre som arkivskaparar.
Eit arkiv inneheld det materialet (t.d. protokollar og dokument) som er skapt av eller
har kome inn til ein arkivskapar, og er samla som ein lekk i verksemda til arkivskaparen.
Arkivet vil difor gi eit spegelbilete av arkivskaparen si verksemd.
Dei einskilde arkiva vil vere delt inn i arkivseriar. Ein arkivserie er ein del av eit
arkiv som er ordna etter eit eige system, har ein eigen funksjon eller eit spesielt innhald.
Norsk ålment arkivskjema gir eit oversyn over dei viktigaste arkivseriane og gir ein standard
for rekkjefølgja for seriane i eit arkiv. Vi viser elles til innhaldsregisteret.
Arkivseriane vil vere delt i arkivstykke. Eit arkivstykke er ei fysisk eining i ein
arkivserie, vanlegvis ein arkivboks eller ein protokoll.
2
1.2.2 Ordning og registrering av arkiva
Ein grunnleggjande regel for all arkivordning er at vi skal følgje proveniensprinsippet
(opphavsprinsippet). Dette betyr at arkiv som er skapt av ein arkivskapar skal haldast samla
og ikkje slåast saman med andre arkiv, og at den opphavlege ordninga til arkivet skal
bevarast. Dette vil seie at vi skal ta vare på eit arkiv i sin opphavlege skipnad, sjølv om
arkivskaparen (t.d. eit kommunalt organ) blir lagt ned eller slått saman med andre.
Vi har likevel modifisert proveniensprinsippet på to område i denne katalogen:
- Arkiva etter valstyra og røystestyra er ført opp under ein arkivskapar, valstyret, slik at
valprotokollane for stortingsval, kommuneval og protokollane frå dei lokale røystestyra er
ført opp som arkivseriar i valstyret sitt arkiv.
- Arkiva etter dei ulike skulekrinsane og skulane er ført opp samla som ein arkivskapar,
som vi har kalla "barneskulane i Granvin”.
Desse modifiseringane er gjort for å gjere det lettare for brukarane å få oversikt over
materialet. Både røyste- og skulekrinsar har skifta gjennom åra og same protokoll har ofte
blitt nytta av fleire krinsar. Om vi hadde følgd proveniensprinsippet slavisk for desse arkiva,
ville det bli vanskeleg å orientere seg i katalogen.
I katalogen er arkivskaparane sett opp systematisk etter forvaltningsområde: Val,
overordna styring (formannskap), økonomiforvaltning, skule og kultur, sosiale tiltak,
helseteneste, tekniske oppgåver, næringsliv, forsvar og vernebuing, rettsstell og krise- og
reguleringstiltak. Arkivskaparane er registrert med arkivskaparkodar som syner tilknytinga
til forvaltningsområde. Desse arkivskaparkodane er utarbeida av Interkommunalt arkiv i
Hordaland. Eit oversyn over desse desse finn du i innhaldsregisteret og oversynslista.
Systematikken i katalogiseringa er eins: Kvart arkivstykke er registrert med eit løpenummer
i tilknyting til arkivskapar og arkivserie (sjå norsk ålment arkivskjema, nedanfor). Den første
møteboka til formannskapet i Granvin 021-Aa.1. Dette vil vere ein unik referanse.
Som ein del av ordningsarbeidet har materiale utan historisk eller rettsleg verdi blitt
kassert, dvs fjerna frå arkiva og øydelagt. Dette gjeld i første rekkje mangfaldiggjort
materiale som har kome utanfrå (trykte publikasjonar og rundskriv frå sentrale statlege organ,
reklame og salstilbod o.l.), men og materiale som er laga i kommunen (som t.d.
rekneskapsvedlegg). Det er i hovudsak materiale som skriv seg frå tida etter 1950 som er
kassert.
1.2.3 Norsk ålment arkivskjema
Arkivseriane i einskildarkiva er ordna og stilt opp etter norsk ålment arkivskjema. Dette er
ein standard for rekkjeordninga av arkivseriane som blir nytta av statlege og kommunale
arkivinstitusjonar. Rekkjeordninga går fram av faste bokstavsignaturar for dei viktigaste
seriane:
A
Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l.
B
Kopibøker
C
Postjournalar og andre overgripande register
D
Saks- og korrespondansearkiv ordna etter arkivskaparen sitt hovudsystem
E
Saks- og korrespondansearkiv ordna etter andre, sideordna system
F - O Reservert for spesialseriar innanfor arkivskaparen sitt fagområde
3
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Personalforvaltning
Eigedomsforvaltning
Rekneskap
Statistikk
Kart og teikningar
Foto, film, lydopptak
EDB og mikrofilm
Gjenstandar (stempel, modellar, faner)
Eigenproduserte trykksaker
Diverse
Referansemateriale (arkivlister, instruksar, avisutklipp)
Når det i eit arkiv finst fleire seriar av same type blir desse skild frå kvarandre med små
bokstavar etter hovudsignaturen, t.d. Aa, Ab, Raa, Rab.
1.2.4 Klausulert materiale i kommunale arkiv
Delar av sakstilfanget i kommunale arkiv er ikkje offentleg tilgjengeleg. Reglar i
forvaltningslova og ymse særlover har fastsett at visse saksområde skal vere klausulert, dvs.
underlagt teieplikt i eit visst tidsrom.
Her følgjer eit oversyn over dei viktigaste saksområda med klausuleringstid:
Arbeidskontor: for personsaker
60 år
Arbeidstilsyn, "stedlig fabrikktilsyn": arbeidstilsynsaker
60 år
Adopsjonssaker
100 år
Barnevernsaker
80 år
Farskap- og barnebidragsaker
80 år
Forliksråd: saker for stengde dører
60 år
Forsyning- og vernebuingsaker
60 år
Likningskontor: sjølvmeldingar og kladdelister
60 år
Overformynderi: verjemålsaker for stengde dører
60 år
Pasientjournalar
80 år
Skule: elevsaker
60 år
Sosialkontor, forsorgstyre, fattigstyre: klientsaker
60 år
Valmanntal: avkryssa valmanntal
60 år
Personregister som er konsesjonspliktige etter personregisterlova er underlagt teieplikt
til personen saka gjeld er død.
Kommunen er forplikta å til å følgje desse klausuleringsreglane når arkivmaterialet
skal brukast. Dette gjeld både brukarar utanfrå og tilsette i kommunen, når desse ikkje har
krav på opplysningane med heimel i lov.
1.2.5 Bruk av kommunale arkivsaker
Kommunale arkiv som er skapt etter 01.01.1971 er opne for innsyn etter reglane i
offentlegheitslova. Desse reglane gjeld i prinsippet ikkje for kommunale arkiv som er skapt
før 1971, men dei bør likevel vere retningsgivande for innsyn i slike arkiv.
4
Etter forvaltningslova gjeld regelen om partsinnsyn, dvs. at ein part i ei
forvaltningssak har rett til å gjere seg kjent med dokumenta i saka. Denne retten gjeld
uavgrensa i tid.
Det er to viktige avgrensingar i innsynsretten:
-
-
Innsynsretten gjeld ikkje for opplysningar som er underlagt teieplikt etter
forvaltningslova. Teieplikta gjeld for "noens personlige forhold", tekniske innretningar og
framgangsmåtar og drift- og forretningsforhold som kan ha konkurransemessige
konsekvensar. Teieplikta gjeld som hovudregel i 60 år, med unntak av barnevernsaker og
adopsjonssaker som har teieplikt på respektive 80 år og 100 år.
Innsynsretten gjeld heller ikkje interne dokument (dokument som eit organ har utarbeida
for si interne saksførebuing), opplysningar som kan få følgjer for rikets sikkerhet og
opplysningar det er utilrådeleg at ein person får kjennskap til, av omsyn til eiga helse og
tilhøvet til personar som står vedkommande nær (like opplysningar kan likevel gjerast
kjent for fullmektig for den det gjeld).
Forskarar - dvs. personar med vitskapleg stilling innanfor relevant fagområde, eller
ein person under rettleiing av ein med ei slik stilling - kan få tilgang til materiale underlagt
teieplikt etter vedtak av vedkomande fagdepartement. Vedkomande må sjølv søkje
departementet om innsyn. Når studentar/skuleelevar tingar materiale, skal det følgja med
stadfesting frå lærar/rettleiar.
Eit vilkår for å få innsyn i arkiva er at brukaren identifiserer den aktuelle saka, t.d.
med hjelp av arkivkatalog eller postjournal. Forespørsel om innsyn bør vere skriftleg (sjå
vedlegg). Søknaden skal gjere greie for
- kva arkiv og kva slags opplysningar ein vil ha innsyn i
- formålet med innsynet
- evt. skriftleg fullmakt når ein person søkjer om innsyn på vegne av ein annan
- evt. heimel for innsynet, når den som krev innsyn meiner å ha rettsleg krav på
opplysningane
Arkivmateriale som det er gitt innsyn i, må nyttast på den plassen arkivbrukaren har fått seg
tilvist. Det er ikkje høve til å låne arkivmateriale ut av kommunehuset. Før ein får tilgang til
materialet skal arkivbrukaren skal skriva under ei fråsegn om at han/ho er kjend med
gjeldande reglar for bruk av arkivmateriale. Den som har hatt ansvaret for ein ekspedisjon er
også ansvarleg for at materialet blir sett på rett plass etter bruk.
Kvar arkivbrukar skal skriva under ei fråsegn om at han/ho er kjend med gjeldande
reglar for bruk av arkivmateriale:
"Underskrivne stadfestar med dette at eg er kjend med ansvaret med å bruka
arkivsaker, og at eg kjenner reglane for bruk og lån av arkivsaker frå kommunen. Vidare
lovar eg å ikkje bruka og/eller la offentleggjere opplysningar som på nokon måte kan vera
krenkjande eller på annan måte til skade for einskildpersonar eller grupper av menneske (jfr.
forvaltningslovas § 13)."
5
1.2.6 Korleis finne fram i arkiva?
Det er særleg to hjelpemiddel som kan brukast når ein vil finne fram i arkiva:
Arkivkatalogen, som inneheld register over alle delane av arkiva, og dei interne registra som
kan finnast i kvart einskild arkiv.
Arkivkatalogen gir eit oversyn over strukturen og innhaldet i dei kommunale arkiva. Normalt
gir katalogen eit oversyn på arkivstykkenivå, slik at ein kan få oversyn over protokollane og
arkivboksane i eit arkiv. Katalogen vil vanlegvis også gi oversyn over dei einskilde mappene
i større saksarkiv.
Når katalogen ikkje gir tilstrekkelege opplysningar til å finne fram til ei sak, må ein bruke dei
interne registra i arkiva, vanlegvis postjournalen eller eventuelt kopibøkene. Saksgangen i
kommunale organ har frå starten av vore slik:
- Inngåande brev vart registrert i postjournalen, med opplysningar om mottaksdato,
avsendar, innhald og som oftast korleis brevet har blitt følgd opp. Når det vart ført i
journalen, fekk brevet eit journalnummer, som var samansett av eit løpenummer og
årstalet. Journalnummeret vart vanlegvis ført på brevet, øvst i høgre hjørne. Postjournalen
inneheld såleis ei kronologisk oversikt over inngåande korrespondanse, men ofte også
over utgåande brev.
- Saksbehandlinga av inngåande brev skjedde fram til 1950-talet hovudsakleg i møta i dei
kommunale organa. Det administrative apparatet var lite utbygd i dei fleste kommunane
før 60-talet, og det vart sjeldan skrive formelle tilrådingar og framlegg til vedtak.
Formannen i organet la kanskje fram ei munnleg tilråding og eit framlegg til vedtak. Det
endelege vedtaket vart ført i møteboka. Møtebøkene (forhandlingsprotokollane) inneheld
referat frå møta i kommunale styre og utval. Referata er ført kronologisk, og vanlegvis vil
vi finne ei kort saksomtale og eit vedtak for kvar sak.
- Etter møtet vart vedtaket ekspedert som brev (seinare ei særutskrift) til den saka gjaldt.
Kopi av brevet vart ført i kopiboka. Kopibøkene inneheld kopiar eller samandrag av
utsende brev. Dei eldste kopibøkene er innbundne protokollar som gjerne inneheld
fullstendige brevreferat. Rundt hundreårsskiftet vart det etter kvart vanleg å skrive
samandrag av breva. Seinare har vi fått gjennomslag og fotostatkopiar. Kopibøkene er
ført kronologisk.
- Det innkomne brevet og ein kopi av det utgåande, saman med eventuelle andre skriv i
saka, vart lagt i saksarkivet. Saksarkivet har opp gjennom åra vore ordna på ulike måtar.
Den opphavlege ordninga var kronologisk, slik at breva vart lagt i arkivet etter dato, eller
bygde på breva sine journalnummer, slik at desse vart lagt fortløpande etter dei nummera
dei fekk i postjournalen. Seinare vart det vanleg å skilje ut korrespondanse som handla
om større saker, og slik utvikla det seg ein serie med "pakkesaker" ved sida av dei
vanlege journalsakene. På 1920-talet hadde ein i dei fleste kommunar fått utvikla ein
alfabetisk emneordna serie, i tillegg til eller som erstatning for journalsakene. Denne
emneordninga vart etter kvart utvikla til systematiske arkivsystem, som erstatta emneorda
med arkivkodar og samstundes grupperte emna slik at like saker vart arkivert nær
kvarandre i arkivet. "Roalds arkivsystem" frå 1930-talet og "Norsk herredsforbunds
arkivplan" frå 1951 er dei mest kjende kommunale arkivnøklane.
- Dersom eit vedtak vart følgd opp med ei utbetaling vil vi finne tilvising av denne i
organet si tilvisingsbok.
6
Om ein brukar postjournalen for å finne fram til ei sak, skal ein vere klar over at det ofte kan
vere slik at journalen berre kan stadfeste at eit brev har kome inn. Arkivet frå den aktuelle
perioden kan heilt eller delvis ha gått tapt, slik at brevet ikkje vil vere å finne. I slike tilfelle
kan ein likevel med hjelp av dei opplysningane ein har fått om tidspunktet brevet kom inn,
leite etter saka i møtebøkene og etter svarbrev i kopiboka, eventuelt etter ei utbetaling i
tilvisingsboka. Dersom eit brev verkeleg har blitt behandla som sak i organet, vil ein som
oftast finne noko ein av desse stadene.
Fleire av arkiva er mangelfulle og det er klart at mykje arkivmateriale har gått tapt.
Tidlegare var det ofte slik at arkivet til eit kommunalt organ vart oppbevart heime hos den
som var formann for organet. Det kan difor finnast kommunalt materiale i private heimar. Vi
vil understreke at slikt materiale er kommunen sin eigedom, jfr. lov om arkiv § 9. Vi vil
oppmode dei som sit med kommunalt materiale eller kjenner til kor slikt finst, om å ta
kontakt med arkivtenesta i Granvin kommune.
7
KAPITEL 2:
ADMINISTRASJONSHISTORISK OVERSYN OG ARKIVOMTALE
2.1 GRANVIN KOMMUNE
1234
Granvin vart eigen heradskommune i 1891, då den vart utskilt frå Ulvik heradskommune.
Det første namnet var Graven heradskommune, men i 1898 vart dette endra til Granvin.
Kommunen ligg i Hardanger i Hordaland fylke, og grensar i aust til Ulvik kommune,
i sør til Ullensvang, i vest til Kvam og mot Voss kommune i vest og nord. Kommunen ligg
på båe sider av Granvinsfjorden, som er ein sidearm til Hardangerfjorden.
Prestegjeld- og sokneinndelinga:
Då formannskapslovene vart sette i verk i 1838 hadde Graven prestegjeld i Hardanger og
Voss Prosti i Bergen Stift fylgjande sokner: Graven hovudsokn
Ulvik sokn
Eidfjord sokn
Ved kongeleg resolusjon (kgl.res.) av 30.12.1857 vart det namneskifte frå Graven til
Ulvik prestegjeld, og Ulvik sokn vart hovudsokn.
" den 8de Januar næstefter fra Departementet for Kirke og Undervisningsvæssenet meddeelt
Bergens Stiftsdirection, hvorved er bestemt, at Ulvigs Unnersogn til Gravens Præstegjeld
underHardanger og Voss Provstu i Bergens Stift fra 1ste Januar 1858 overgaar til
Hovedsogn for det af Ulvigs, Gravens og Eidfjords Sogne bestaaende Præstegjæld, der
tilægges Navn af Ulvigs Præstegjeld."
I 1964 vart gnr. 98 - 116 og 122 - 151 ført over frå Kinsarvik sokn i Ullensvang
prestegjeld til Granvin sokn.
I 1968 vart Eidfjord sokn ført over til Ullensvang prestegjeld.
Tinglag/lensmannsdistrikt:
I 1838 høyrde Graven prestegjeld med soknene Graven, Ulvik og Eidfjord til Graven tinglag
av Søndhordland og Hardangers Fogderi.
Det var i tillegg ein del gardar i Graven prestegjeld som høyrde til dei særskilde
tinglaga for Rosendal gods og Lysekloster gods.
Ved kgl.res. av 29.08.1855 pkt. A gjeldande frå 01.01.1857 gjekk dei gardane, eller
del av dei, som i Graven prestegjeld hadde høyrt til dei særskilde tinglaga for Rosendal og
Lysekloster sine gods, over til Graven tinglag.
Ved kgl.res. av 29.08.1855 pkt. D vart det også gjort vedtak om at "Lensmandsdistriktene blive overensstemmende med Thinglagene, saaledes som disse ved
foranstaaende Bestemmelser under Bogstav A forandres."
Ved kgl.res. av 29.09.1858 vart namnet på Graven tinglag endra til Ulvik:
" den 4de October næstefter fra Finants- og Tolddepartementet meddelt Amtmanden i Søndre
Bergenhuus Amt, hvorved er bestemt: Ar Gravens Thinglag i Hardanger og Voss Fogderi,
Søndre Bergenshuus Amt, herefter bliver at benævne Ulvigs Thinglag. "
8
Ved kgl.res. av 23. april 1892 vart Ulvik tinglag delt i to, til Ulvik tinglag og Eidfjord
tinglag.
" hvorved Ulvik thinglag i Hardanger og Voss fogderi, Søndre Bergenhus amt, fra den tid,
der af amtmanden nærmere bestemmes, deles i to thinglage, nemlig Ulvik thinglag,
bestaaende af Ulvik og Graven herreder, og Eidfjord thinglag, svarende til herredet af
samme navn."
Ved kgl.res. av 1. mars 1895 vart Ulvik tinglag delt i to, til Ulvik tinglag og Graven
tinglag.
" hvorved er bestemt at Ulvik thinglag i Hardanger og Voss fogderi, Søndre Bergenhus amt,
fra den tid, der af Amtmanden nærmere bestemmes, deles i to thinglage, nemlig Ulvik
thinglag og Graven thinglag, svarende til herrederne af samme navn."
Kommuneinndelinga:
I samsvar med formannskapslovene av 1837 § 1 skulle kvart prestegjeld på landet utgjera eit
formannskapsdistrikt.
Matrikkellova av 1863 innførte nemninga herad for formannskapsdistrikt på landet.
Heradskommune er også ei nemning som er brukt. I nyare tid er kommune den mest vanlege
nemninga. Granvin nyttar framleis nemninga herad, Granvin herad.
I 1838 høyrde Graven sokn til Graven formannskapsdistrikt, som fekk sams grenser
med Graven prestegjeld.
Ved kgl.res. av 30.12.1857. gjeldande frå 1. januar 1858 endra Graven prestegjeld
namn til Ulvik prestegjeld. Graven formannskapsdistrikt endra namnet til Ulvik
formannskapsdistrikt.
Ved kgl.res. av 06.12. 1890 vart Graven sokn utskilt frå Ulvik heradskommune og
vart eigen heradskommune, gjeldande frå 1. mai 1891.
" hvorved er bestemt, at Ulvik herred i Hardanger og Voss fogderi, Søndre Bergenhus amt,
fra den tid, som af amtmanden nærmere bestemmes, skal deles i 3 herreder, saaledes at hvert
af sognene Ulvik, Graven og Eidfjord kommer til at udgjøre et eget herred."
Ved kgl.res. av 1. april 1898 vart namnet endra frå Graven til Granvin.
" hvorved er bestemt, at Graven Herred og Sogn i Hardanger og Voss Fogderi, Søndre
Bergenhus Amt, for Eftertiden bliver at benævne Granvin Herred og Granvin Sogn. "
Gjeldande frå 1964 skjedde det store endringar i kommuneinndelinga i Hordaland, til
liks med resten av landet. For Granvin kommune sitt vedkommande skjedde dette:
"
Kongeleg resolusjon av 9. august 1963:
(....)
2) Lussand - Kvanndalområdet av Kinsarvik kommune vert ført over til Granvin kommune i
same fylke. "
Kjelder:
Matrikkelen av 1838 ( for tinglaga)
Departementstidende, Norsk lovtidende m.m. ( kgl.res.)
Register over kyrkjebøker, Statsarkivet (prestegjeld- soknedeling)
Register over lensmannsarkiv, Statsarkivet ( tinglag og lenmannsdistrikt)
9
Ordførarar i Granvin kommune 1891 – 1970:
Hans Saakvitne
1891 – 1892
O. S. Medaas
1892 – 1904
Jens Lillegraven
1904 – 1914
Eirik R. Eide
1914 – 1922 og 1926 – 1932
Olav J. Nestås
1922 – 1926, 1932 – 1940 og 1945 – 1948
Karl Teigland
1948 – 1960
Lars Prestegard
1960 – 1968
Torbjørn Seim
1968 - 1972
10
Nedanfor fylgjer eit generelt administrasjonshistorisk oversyn og ein generell
arkivomtale for dei fleste arkivskaparane som finst i kommunane.
Det er samstundes teke med noko omtale og oversyn over kva som er funne av
arkiv etter desse i Granvin kommune.
2.2
011
VALSTYRE
Valstyre for stortingsval vart oppretta for landkommunane i lov av 24.02.1900. Tidlegare
hadde sokneprest og fut ansvaret for valforretningane og manntalet.
Valstyret vart samansett av formannskapet og lensmannen, som var manntalsførar og
lovbestemt formann i valstyret. Etter lov av 17.12.1920 kunne kommunestyret etter samtykke
av fylkesmannen velje ein annan manntalsførar. Valforretningane vart ført i valprotokoll
(valbok) for stortingsval.
Manntalsførar skulle leggje fram utkast til manntal, som vart gjennomgått av
manntalsnemnda før det vart lagt ut. Manntalsnemnda vart samansett av manntalsførar og to
medlemer valde av og blant formannskapet. Manntalsnemnda sine forhandlingar vart ført i
eiga møtebok. Etter at manntalet var lagt ut, kunne endringar berre gjerast etter vedtak i
valstyret.
Dersom valet vart gjennomført på meir enn tre ulike røystestader i kvar kommune, skulle
valstyret oppnemne lokale røystestyre på tre medlemer for kvar krins. Røystestyra skulle føra
eigen protokoll.
Stortingsval vart halde kvart tredje år fram til 1938,då valperioden vart utvida til fire
år.
Valstyre for kommuneval vart innført ved endringar i lov av 27.07.1896. Valstyre
skulle vera samansett av formannskapet og lensmannen, som var manntalsførar og lovbestemt
formann i valstyret. Dersom kommunen var delt i fleire sokn, skulle kvart sokn ha eige
valstyre. Denne ordninga sto ved lag fram til og med 1955.
Manntal skulle utarbeidast av lensmannen saman med formannskapet (eller
formennene i soknet). Frå 1901 skulle lensmannen utarbeide manntalet åleine. Manntalsførar
skulle leggja fram utkast som vart gjennomgått av manntalsnemnda før det vart lagt ut.
Manntalsnemnda vart samansett av manntalsførar og to medlemer valde av og blant
formannskapet. Etter at manntalet var lagt ut, kunne endringar berre gjerast etter vedtak i
valstyret.
Dersom valet vart gjennomført på meir enn tre ulike røystestader i kvar kommune,
skulle valstyret oppnemna lokale røystestyre på tre medlemer i kvar krins. Frå 1925 skulle
kvar skulekrins halda eige valting. Røystestyra skulle føra eigen protokoll.
Frå 1837 vart det halde kommunevalet annankvart år. Valperioden var fire år, slik at
halvparten av formennen og representantane vart skifta ut ved kvart val. Kommunval vart
halde kvart tredje år i frå 1896. Frå 1947 vart valperioden utvida til fire år.
Arkivet etter valstyre, røystestyre og manntalsnemnda i Granvin er for åra 1898 - 1965
registrert ved Statsarkivet i Bergen i arkivet etter Lensmannen i Ulvik. Dette finst ved
Statsarkivet.
11
2.3
021
FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE
Formannskapslovene av 14.01.1837 fastsette at det i kvart prestegjeld skulle opprettast ein
kommune, som skulle styrast av eit formannskap og eit representantskap. Formannskap og
representanskap skulle veljast kvar for seg, og det skulle vere tre gonger så mange
representantar som formenn. I prestegjeld som var delt i fleire sokn skulle desse vala
gjennomførast soknevis.
Formannskapet skulle velja ordførar og varaordførar. Representantskapet hadde ingen
funksjon åleine, men møtte saman med formennene etter innkalling frå formannskapet for å
behandle saker om løyvingar til nye tiltak, kjøp og sal av eigedomar og andre viktige
økonomiske saker. Dette fellesorganet vart seinare kalla heradstyre eller kommunestyre.
Forhandlingane til formannskap og representantskap skulle referast i formannskapet
sin forhandlingsprotokoll. Det skulle og førast brevjournal og kopibok. Desse protokollane
skulle autoriserast av amtmannen (fylkesmannen). I lov av 10.06.1938 vart bestemmelsane
om føring av postjournal og kopibok tatt ut av lova.
Medlemene av fattigkommisjonen og skulekommisjonen skulle tiltre formannskapet
når fattigsaker og skulesaker vart behandla. Denne ordninga - dei kombinerte formannskapa sto ved lag til 1845 for fattigstellet sin del.For skulestellet vart det kombinerte formannskapet
oppheva av skulelova av 1860. I herad med soknedelt fattig- eller skulestell, skulle berre
formenn frå det aktuelle soknet møta saman med kommisjonane.
Ved lovendring av 14.06.1879 vart retten til å velja ordførar og varaordførar og til å
gjennomføra revisjon og desisjon av kommunerekneskapa overført frå formannskapet til
kommunestyret. Ordførar og varaordførar skulle framleis veljast blant formennene.
Ved lov av 27.07.1896 vart valordninga endra slik at kommunestyret skulle veljast
under eitt. Kommunestyret skulle så velja 1/4 av medlemene som formannskap, ordførar og
varaordførar.
Kommunelova av 30.09.1921 stadfesta den eksisterande ordninga med kommunestyre
og formannskap og gav bestemmelsar om nye faste stillingar i kommunen, slik som
heradskasserar og formannskapssekretær.
Kommunen sin kompetanse har alltid vore rekna å vere negativt avgrensa.
Kommunen kan setja i gang tiltak på alle andre område enn der det er lovbestemt at den ikkje
kan gjera det.
Frå 1921 fekk kommunestyret høve til å opprette utval for å løysa faste eller særlege
oppgåver. Lova stadfesta også kommunestyret sin rett til å skipa kommunale verksemder og
gav reglar for val av styre og revisjon av rekneskapa til desse.
I lov av 7.12.1923 vart det bestemt at ein kommune som ikkje makta å innfri sine
gjeldsforpliktelsar, kunne setjast under administrasjon av departementet. I midlertidig lov av
22.06.1928 vart desse bestemmelsane innskjerpa. Kommunen skulle styrast av eit
administrasjonsstyre, samansett av ein representant frå kommunestyret og ein frå
fordringshavarane, samt dei som vart oppnemnt av Kongen. Etter begge lovene skulle
kommunestyre og formannskap halda fram i sine funksjonar, men utan rett til å gjera vedtak
som kunne føra til utgifter for kommunen. Kommunestyret kunne likevel uttala seg i slike
saker og anka vedtak av administrasjonsstyret inn for departementet.
Kommunelova av 10.06.1938 førte ikkje med seg vesentlege endringar i kommunen si
organisering og drift.
Formannskapslovene gav amtmannen (fylkesmannen) rett og plikt til å godkjenna
(approbere) vedtak som vart gjort av kommunestyret. Vedtak som hadde store økonomiske
12
konsekvensar skulle approberast av Kongen. I 1921-lova vart dette endra slik at negative
vedtak (utsetjing, avslag o.l.) ikkje trengde approbasjon. Denne ordninga sto ved lag fram til
lov av 12.11.1954 avgrensa fylkesmannen si fullmakt til å underkjenna vedtak som låg
utanfor kommunen sitt kompetanseområde eller vedtak i strid med gjeldande lov.
Fylkesmannen skulle også godkjenna budsjettvedtak i kommunar som mottok
skatteutjamningmidlar.
I arkivet etter formannskap og kommunestyre vil det finnast møtebøker
(forhandlingsprotokollar), kopibøker og brevjournalar. Korrespondanse og saksdokument er
fram til om lag 1935 som oftaste ordna kronologisk etter journalnummer eller dato.
Samstundes vil det finnast sideordna korrespondanse, som er ordna etter emne.
I 1935 kom den første arkivnøkkelen på markedet, Roalds kommunale arkivsystem.
I 1951 kom den første arkivnøkkelen som var utarbeidd av Norges herredsforbund (NHF)
I 1963 og 1976 kom det reviderte utgåver av NHF sin arkivnøkkel.
Enkelte kommunar heldt fast på ordning etter journalnummer heilt fram til 1950 - 60- åra.
Det er mange variasjonar på kva tid den enkelte kommune gjekk over til å arkivera
saksarkivet sitt etter ein av dei ovanfornemnte arkivnøklane.
I arkivet etter Granvin formannskap og kommunestyre er det registrert fylgjande
materiale:
Serie
Tidsrom
Innhald
Aa.1 - 10
Ab.1
1891 - 1970
1941 - 1950
Ac.1
Ba.1 - 3
Bb.1
Ca.1 - 13
Da.1
1967 - 1979
1891 - 1944
1965 - 1967
1891 - 1970
1937 - 1946
Dba.1 - 16
1939 - 1962
Dcb.1 - 10
1960 - 1965
Dcc.1 - 17
1966 - 1970
Ea.1 - 15
1843, 1898 - 1967
Fa.1
1938 - 1950
Ra.1 - 4
Ya. 1
1891 - 1953
1946
Møtebøker
Vedtaksbok for ordføraren / Møtebok for ymse
nemnder.
Møtebok for Granvin tiltaksnemnd
Kopibøker
Kopibok av tilrådingar og vedtak
Brevjournalar
Innkomne skriv. Kronologisk ordna etter
Journalnummer.
Saksarkiv. Systematisk ordna etter
Roald arkivnøkkel.
Saksarkiv. Systematisk ordna etter
Norsk Herredsforbunds Arkivnøkkel av 1950.
Saksarkiv. Systematisk ordna etter
Norsk Herredsforbunds Arkivnøkkel av 1963.
Sideordna korrespondanse. Pakkesaker ordna
etter emne.
Register over kommunale nemnder og
medlemer.
Tilvisningsprotokollar.
Rundskriv og meldingar m.m.
13
2.4
023
SOKNEKOMMUNAR
I Formannskapslova av 1837 står det i § 20 at « når en sak utelukkende angår et enkelt
sogn eller enkelte sogne, skal kun de formenn eller representantar som dertil henhører, delta i
stemmegivningen derover, men saken foredrages av formennenes ordfører, om enn ikke
denne har stemme deri ”
I formannskapslova sin § 2 står det at det skal vera soknevise val på formenn og
representantar.
Slik vert kyrkjesokna heimla som soknekommune i formannskapslova, som såleis gav
heimel både til formannskapsdistrikt/heradskommunar og soknekommunar. Kvar
heradskommune kunna ha fleire soknekommunar, som vart leia av soknestyre.
Soknekommunane var heilt sjølvstendige kommunar, og hadde bevilgningsrett i dei sakene
dei kunne ha føre seg.
I 1837 var soknekommunen tiltenkt ei beskjeden rolle, og då vesentleg i samband
med kyrkjeforvaltninga. Kyrkjene vart ikkje kommunal eigedom før ved lova om kyrkje og
kyrkjegardar av 1897 . Soknestyre måtte syta for inntekt og vedlikehald av kyrkjene. Det var
eigen kyrkjekasse i sokna.
Etter kvart vart det ved lover høve til å leggja viktige forvaltningsområde inn under
soknekommunen. Fattiglova av 1863, skulelova av 1889, anlegg og vedlikehald av
bygdevegar, lov om kyrkjeforvaltning.
Soknekommunen kunne ta opp mange saker, slik som el.forsyning, vassforsyning,
utbygging av telefonnettet,ymse helsetiltak og utbygging av gamleheimar.
Soknestyret vedtok sitt eige budsjett, og kunne etter landskattelova § 133 krevja inn skatt,
dersom heradsstyret godkjende dette.
Landkommunelova av 1921 opprettheldt soknekommunane og det same gjorde
landkommunelova av 1938. Lovene bestemte at soknekommunane skulle ivarta saker som
var lovheimla og saker som allereie var dei enkelte soknekommunane sitt ansvar.
Det er store variasjonar frå heradskommune til heradskommune med omsyn til
utbyggingsnivået av soknekommunane. Det var mange tilhøve som spelte inn her.
Det var lange avstandar innanfor prestegjeldet. Fjell og fjord måtte kryssast, og
kommunikasjonane var dårlege. Det stod fritt opp til heradskommunen korleis dei ikkje
lovpålagte oppgåvene kunne løysast av den enkelte soknekommune.
Mange av soknekommunane søkte om å verta eigne heradskommunar.
Då soknekommunane ved lov av 15.12.1950 vart oppheva frå 01.07.1951 vart
soknedelt kyrkjeforvaltning oppretthalden.
Utbyggingsnivået av soknekommunane avspeglar seg sjølvsagt i arkiva frå den
enkelte kommune, både i innhald og mengde. Protokoll frå møta i soknestyra kan vera ført
inn i møteboka for formannskap/heradstyre, eller det kan vera ført eigne møtebøker. Det vil
finnast kopibøker, brevjournalar, korrespondanse/saksarkiv og tilvisningsprotokollar for
rekningar.
Ved herdskassen vil det som oftaste finnast arkiv etter dei enkelte soknekommunekassane.
Gravens sokn høyrde til Graven / Ulvik prestegjeld, og vart eigen heradskommune frå
1891. Protokoll frå møta i Gravens soknestyre er ført i møtebøkene for formannskapet
og heradsstyret til Ulvik herad, til liks med soknestyra for Eidfjord soknekommune og
Ulvik soknekommune.
14
Arkivet etter Gravens soknekommunekasse og –likningskommisjon , høyrer i
utgangspunktet til Ulvik herad, men har fysisk vore plassert i Granvin herad.
I arkivet etter Gravens soknekommune er det her registrert fylgjande:
Serie
Ra. 1 – 5
Reb. 1 – 2
Tidsrom
1845 – 1888
1881 – 1891
Innhald
Kommunerekneskap m/bilag
Kassajournal
Aa. 1
Ea. 1
1864 – 1887
1865 – 1882
Likningsprotokollar
Korrespondanse etter Gravens likningskommisjon
2. 5
121
KOMMUNEKASSEN (HERADSKASSEN)
Rekneskapsføringa for kommunen sine kassar har utvikla seg frå eit system med særskilte
rekneskap og rekneskapsførarar for dei enkelte kassane fram til eit felles rekneskap og ein
felles kommunekasse/kommunekasserar (heradskasse/heradskasserar).
By og land hadde ulike forskrifter for rekneskapsføringa. Utgreiinga nedanfor omhandlar
landkommunane fram til 1942, då by og land fekk felles forskrift.
Før 1837 førte skule- og fattigkommisjonen kvart sitt rekneskap, gjerne med presten som
rekneskapsførar. Med formannskapslovene i 1837 vart ansvaret for rekneskapet til dei
kommunale kassane lagt til formannskapet, og rekneskapsførarane og kasserarfunksjonane
vart no lagt under formannskapet. Samstundes skulle formannskapet overta revisjon og
desisjon (endeleg godkjenning) av rekneskapa. Kvart sokn kunne ha sin skule-, fattig- og
soknekasse. I tillegg kunne det finnast andre kommunale kassar, som t.d. kyrkjekasse for den
enkelte kyrkje, vegkasse og hamnekasse. Heradskassen skulle etter kvart dekkja andre
kommunale utgifter. Det vart normalt ført separate rekneskap for dei ymse kassane, sjølv om
kassane gradvis fekk ein og same rekneskapsførar. Budsjett og utlikning vart knytt nærare
saman i 1860-åra, og gradvis fekk dei enkelte kassane felles rekneskapsprotokollar.
Departementet gav nærare bestemmelser om rekneskapsføringa 15.11.1883. Kontoplanen
vart innført, og det skulle førast eit kassarekneskap og eit nettorekneskap som synte
verkelege inn- og utbetalingar. Desse bestemmelsane vart i prinsippet ståande til 1936 for
landkommunane. Då kom det forskrifter som presiserte samanhengen mellom budsjett og
rekneskap, og prinsippet om dobbel bokføring. I 1942 kom det nye forskrifter som vart felles
for by- og landkommunane. Det kom endringar i 1958. Desse vart avløyste av nye
forskrifter frå 0l.01.1972.
Med skattelovene av 1882 kom det viktige endringar i samband med oppkrevjing av
skatt. Før den tid var det på landet fogden/lensmannen som krov inn matrikkelskatten. Dei
andre skattane som vart utlikna på formue og næring, vart innbetalte til dei respektive
rekneskapsførarane eller særskilte oppkrevjingsmenn ( t.d. skule- og fattigskatt). Vart ikkje
skatten betalt, kunne den drivast inn ved utpanting, som vart utført av fogd/lensmann. No
vart kommunkasseraren skatteoppkrevjar, og fekk rett til å føreta tvangsinndrivelse av
kommuneskatten. Statsskatten vart frå 1892 utlikna saman med kommuneskatten, men først
ved skattebetalingslova av 1952, gjort gjeldande frå 01.01.1957, vart kommunekasseraren
oppkrevjar av statsskatten, og gjeve fullmakt til utpanting for alle skattekrava.
15
Landkommunelova av 30.09.1921 fastsette at det skulle tilsetjast kommunekasserar
(heradskasserar). I mindre kommunar vart denne stillinga ofte delt med ein halv stilling som
formannskapssekretær.
I arkiva vil det finnast rekneskapsmateriale, eller ekstraktar, frå dei ymse kassane i tida
før 1882. Etter den tid vil det finnast meir samla for kommunekassen. Det er ført eige
rekneskap for skatteoppkrevjinga. Dei ymse forskriftene har i stor grad vore
retningsgjevande for utforminga av rekneskapsmateriale som finst i desse arkiva. Frå 2.
halvår 1913 til 1. halvår 1960 vart budsjett-/rekneskapsåret ført frå 1.juli til 30. juni. Frå
1.januar 1961 er dette
identisk med kalendaråret.
I arkivet etter Granvin heradskasse er det registrert fylgjande materiale:
Serie
Tidsrom
Innhald
Da. 1
Fba.1 - 2
Fca.1 - 2
Fda.1
Fea.1 - 7
Feb.1
Fec.1 - 2
Ffa.1 - 27
Raa.1 - 9
Rab.1
Rba.1 - 11
Rbb.1 - 2
Rca.1 - 4
Rcb.1 - 2
Rcc.1 - 16
1881 - 1951
1942 - 1957
1902 - 1959
1964 - 1965
1936 - 1973
1957 – 1969
1957 - 1965
1920 - 1969
1885 - 1970
1915 – 1929
1942 - 1970
1955 - 1966
1940 - 1958
1938 - 1942
1942/43 - 1957/58
Rce.1 - 4
Rde.1
Rea.1 - 6
Reb.1 - 5
Rec.1 - 5
Rf. 1 - 6
1942 - 1957
1958
1891 - 1963
1936 - 1966
1942 - 1958
1922 – 1949
Korrespondanse
Kontobok for førehandstrekt skatt
Journal for skatterestansen
Ymse avgifter. Innkrevingsbok
Skattedagbøker
Statusbok for skatterekneskapet
Skattekassememorial
Utskrift av likningsprotokollen. Skattelister.
Heradsrekneskap. Hovudrekneskap.
Legatrekneskap m/bilag
Oppgjers- og statusbøker
Råbalanse. Saldobalanse.
Hovudbøker
Kontobok for det ordinære budsjett
Kontobok for drifts- og kapitalrekneskapen sine
postar.
Kontobok for aktiva og passiva
Lønningsliste
Kassabøker
Kassajournaler
Kassamemorialer
Ymse skriv og rekneskapsbilag
2.6
142
LIKNINGSKOMMISJON, LIKNINGSNEMND, LIKNINGSKONTOR
By og land hadde ulik utlikning av skatt like fram til 1975, då skattelova vart lik for by og
land. Utgreiinga nedanfor er gjort utifrå skattelovene for kommunane på landsbygda i tida
1837 til 1965, då administrasjonen av likninga vart overført til staten.
Formannskapslovene gjorde at kommunane vart sjølvstendige i økonomiske saker, men
hadde ingen bestemmelsar om skatt. Tidlegare praksis ved utlikning og innkreving av skatt
heldt difor fram som før 1837. Dei generelle utgiftene til kommunane vart dekte gjennom
refusjonar av den statlege martrikkelskatten. Utgifter til skule- og fattigstellet vart dekte
16
gjennom skattar utlikna av skule- og fattigkommisjonane. Skulekommisjonen hadde ansvaret
for utlikninga av skuleskatten fram til lov av 16.06.1860 overførte denne retten til
kommunestyret eller ein likningskommisjon valt av kommunestyret. Fattiglova av 6.06.1863
gjorde tilsvarande endring for fattigskatten. Fattiglova fastsette og at det skulle veljast ein
eigen overlikningskommisjon for å behandle klager på likninga.
Skattelovene av 15.04.1882 innførte ein felles kommuneskatt, som skulle utliknast av
likningskommisjonen på grunnlag av eigedom, inntekt og formue. Det kunne og opprettast
overskattekommisjon til å handsama saker for skatteytarar busette utanfor kommunen.
Etter lov av 30.05.1891 kunne det opprettast eigne likningskommisjonar for kvart sokn.
Ved lov av 29.06.1892 vart likningskommisjonen tillagt ansvaret for utlikninga av statsskatt.
Likningskommisjonen og overlikningskommisjonen endra ved lov av 18.08.1911 namn til
likningsnemnd og overlikningsnemnd. Overskattekommisjon vart då erstatta av ei serskild
klagenemnd. Framleis kunnne det vera serskilde likningsnemnder i dei enkelte sokna.
Skattelova av 1911 gav allmenn plikt til å levera sjølvmelding og næringsoppgåver, og
utlikninga av skatten skulle no byggja på desse. 1911-lova innførte ei ordning med
likningsråd som skulle gjennomgå sjølvmeldingane. I byane var dette pålagt, medan det på
landet var frivillig. Der det ikkje vart oppretta likningsråd, skulle likningsnemnda ha desse
funksjonane. Likningsrådet hadde avgjerande myndigheit når det galdt handsaming av
sjølvmeldingane og utlikning av skatten.
Etter lov av 15.02.1935 skulle ein der det ikkje fanst likningsråd, oppretta eit
likningsutval til å ta førebels handsaming av sjølvmeldingar og næringsoppgåver.
Formannen i likningsnemnda skulle vera formann i likningsutvalet. Likningsnemnda sitt
arbeid hadde meir karakter av tilrettelegging for likningsnemnda, som så avgjorde utlikninga
etter sjølvmeldingane. Likningsrådet og likningsutvalet vart avskaffa ved lov av 30.06.1955.
Denne lova oppretta eit serskilt takstutval for jord- og skogbrukseigedomar og eit for andre
eigedommar.
Lov av 10.07.1936 gav påbod om å ha fast tilsett forretningsførar for likningsvesenet.
Ved lov av 1950 vart all saksførebuing tillagt likningssjefen.
Frå 1957 vart skatteinnkrevjinga lagt om, slik at dei fleste kom til å betale skatt av årets
inntekt (forskotsskatt). Tidlegare vart skatten betalt etterskotsvis.
I tillegg til dei ordinære stats- og kommuneskattane har det vore utlikna ei rekkje
serskattar:
1915 - 1921 Krigskonjunkturskatten.
1918 - 1950 Tilleggsskatt til kommunane på større inntekter.
1921 - 1951 Ekstraordinær formueskatt
1936 Alderstrygdavgift, utlikna saman med statsskatten
1946 Krigspensjoneringsavgift, som for alderstrygdavgifta
1938 - 1945 Avgift til arbeiderfondet
1941 - 1945 Serskilt skatt til staten på inntektsstigning
1946
Eingongsskatt på formuestigning
1946 - 1948 Krigsskadeavgift, utlikna på grunnlag av statsskattelikninga
1948 - 1951 Verneskatt
Arkiva etter likningsvesenet vil innehalda forhandlingsprotokollar (møtebøker) etter
likningskommisjonen og dei andre organa, kopibøker og brevjournalar.
Likningsprotokollar, som viser utlikninga av skatten, er den mest omfattande arkivserien. I
dei første åra kan likninga vere innført i møtebøkene. Frå 1892 kom opplysningar om
17
statsskatt med i likningsprotokollane, ofte ført i eigne protokollar for kommuneskatt og
statsskatt.
Kladdelistene kan vera tekne vare på. Desse inneheld sjølve likningsutrekninga og har
detaljerte opplysningar frå sjølvmelding/næringsoppgåver. Sjølvmeldingane er som oftaste
kasserte. Det vil som regel i liten grad vere bevart anna korrespondanse.
I arkivet etter likninga i Granvin er det registrert fylgjande arkivmateriale:
Serie
Tidsrom
Innhald
Aa. 1 – 10
Ab. 1- 3
Ac. 1
Da. 1
Fa. 1 - 3
Ga. 1 – 5
1891 - 1960
1894 - 1928
1954 - 1960
1898 - 1956
1928 - 1959
1904 - 1948
Likningsprotokoll. Møtebok m/forhandlingar.
Møtebok m/utlikna statsskatt.
Møtebok for Granvin skatteutval.
Korrespondanse
Likningsprotokollar, utlikna skatt
Kladdelister
2.7 211 SKULESTYRE (SKULEKOMMISJON)
Grunnlaget for utviklinga av det moderne skulestellet vart lagt ved skuleforordninga av 1739,
som fastsette innhaldet i undervisninga i skulane. Denne vart følgd opp av skuleplakaten av
1741, som fastsette at amtmannen og prosten skulle samla fire av dei "beste menn" i kvart
prestegjeld, soknepresten og hans kapellanar. I fleire prestegjeld deltok dei fire "beste menn"
frå kvart sokn. Denne skulekommisjonen skulle utarbeida ein plan for organiseringa av
undervisninga i prestegjeldet og setja opp budsjett for skulestellet og utlikna skuleskatt på
innbyggjarane. Dette dokumentet vert ofte kalla "skulefundas".
For kvart sokn skulle kommisjonen peika ut ein eller fleire menn til å krevja inn skuleskatten
og føra rekneskap for soknet si skulekasse.
I 1816 vart samansetjinga av skulekommisjonen endra til å omfatte presten, hans
medhjelparar, lensmannen og prestegjeldet sine valmenn.
Skulelova for landet av 1827 bygde i det vesentlege på forordninga og plakaten, men
det vart sett minimumskrav til utbyggjinga av skulestellet. Skulekommisjonen kunne
fastsette talet på skuledistrikt og omgangsroder, likna ut skuleskatt og påleggja dei med
matrikulert jord å ta i mot omgangskulen. Kommisjonen kunne og be regjeringa om fritak frå
lovpåbodet om fast skule ved hovudkyrkja. I 1834 vart det utarbeida skuleplanar for dei
einskilde stifta med instruks for lærarane.
Formannskapslovene av 1837 la skulen sin økonomi under formannskapet. Når det
vart behandla saker om skulen, skulle kommisjonen (med unntak av dei folkevalde
medlemene) tiltre formannskapet. Dette organet vart kalla kombinert formannskap eller
skuleformannskap.
Formannskapet skulle tilsetje rekneskapsførar for skulekassa. Kvart sokn kunne etter
formannskapslova ha sin eigen skulekommisjon, eller den kunne vere felles for
formannskapsdistriktet.
Landsskulelova av 1860 fastsette at eit formannskapsdistrikrt i regelen skulle utgjer
ein skulekommune. Eksisternade ordningar skulle likevel halda fram til
kommune/soknestyret gjorde vedtak om å endra dette. Med samtykke frå Kongen kunne det
likevel opprettast nye skulekommunar i einskilde sokn. Skulekommisjonen skulle vere
18
samansett av presten, residerande kapellan, ein representant for lærarane, ordføraren i
formannskapet og så mange kommunalt valde medlemer som kommunestyret bestemte.
Soknepresten var lovbestemt formann i kommisjonen. Skulekommisjonen skulle laga
framlegg til skulebudsjett og leggja dette fram for formannskapet og dela skulekommunen
inn i skulekrinsar. Presten hadde møterett i formannskap og kommunestyre under
behandlinga av skulesaker.
Folkeskulelova av 1889 bestemte at ein heradskommune kunne delast i fleire
skulekommunar. Lova innførte namnet skulestyre og gjorde presten til vanleg medlem av
skulestyre. Formannen skulle no veljast fritt mellom medlemene. Samstundes erstatta
skuledirektøren stiftsdireksjonen som overordna organ for det kommunale skulestellet.
Skulelova påla skulestyra å utarbeida kommunale skuleplanar. For landsskulen utarbeidde
departementet i samråd med skuledirektørane eit utkast til skuleplan som skulle vere
retningsgjevande for skulestyra som eit tillegg til landsskulelova. Skulestyret fekk rett til å
tilsetja lærarar.
Skulelova av 1936 bestemte at alle skulekrinsar skulle vere representert av dei
medlemene kommunestyret valde til skulestyret. Ordføren eller ein annan
formannskapsmedlem skulle vere medlem av skulestyret. Skulestyret fekk rett til å tilsetja
skulestyrarar og skuleinspektør for kommunen.
Skulelova av 1959 var felles for by og land. Skulestyret skulle i sin heilskap veljast
av kommunstyret. Alle kommunar skulle ha eit skuleråd og alle skular lærarråd. Komunenn
fekk plikt til å tilsetja skuleinspektør.
I arkivet etter skulestyret vil det finnast møtebøker (forhandlingsprotokollar),
kopibøker og brevjournalar. Korrespondanse og saksdokument er fram til om lag 1960 som
oftaste kronologisk ordna etter journalnummer eller dato. Samstundes vil det finnast
sideordna korrespondanse, som er ordna etter emne. Seinare er dette ordna etter arkivnøkkel .
I arkivet finst det også personalarkiv og tilvisningsbøker. Rekneskapet for skulekassen er
som oftaste arkivert hjå heradskassen.
I arkivet etter Granvin skulestyre er det registrert fylgjande:
Serie
Tidsrom
Innhald
Aa. 1 - 5
Ba. 1 - 3
Ca. 1 - 6
Da. 1
Ea. 1 - 4
Fa. 1
Ra. 1 - 4
1867 – 1970
1890 - 1950
1890 - 1962
1888 – 1913
1945 - 1970
1918 - 1920
1891 – 1950
Møtebøker
Kopibøker
Brevjournalar
Korrespondanse ( 4 brev )
Sideordna korrespondanse. Emneordna.
Pensjons- og vikarkassen
Tilvisningsbøker
2.8
231
SKULEKRINSANE / FOLKESKULANE
Plakaten av 1741 fastsette at skulekommisjonen skulle dela prestegjeldet i skuledistrikt og
roder. Eit skuledistrikt var det området som vart dekt av ein lærar, ofte eit sokn. Distriktet
var delt i roder (skulehaldslaug), som omfatta dei gardane som låg slik til at borna kunne ha
felles omgangsskule, vanlegvis ei grend. Rodene hadde skule eit par månader i året slik at
19
heile distriktet vart dekt i løpet av eit år. Skuledistrikta og rodene vart endra etter kvart som
krava til undervisninga vart større.
Skulelova av 1860 fastsette at ein skulekommune skulle delast opp i skulekrinsar.
Krinsar skulle normalt ha ein fast skule, men omgangskulen var framleis vanleg i dei fleste
kommunar. Lova fastsette at skulestyret skulle oppnemna tilsynsmenn for krinsane og at det
kunne haldast krinsmøte når krinsen vart påført økonomiske plikter.
Skulelova av 1889 utvida denne ordninga slik at det i kvar skulekrins skulle vera eit
tilsynsutval, samansett av tre representantar valt i krinsmøte og med eit av skulestyret sine
medlemer som formann. Tilsynsutvalet skulle føra tilsyn med skulen i krinsen og arbeida for
god skulesøkjing og orden i skulen. Skulestyret kunne delegera delar av si myndighet til
tilsynsutvalet. På krinsmøtet hadde alle skatteytarar over 25 år stemmerett, saman med
foreldra til elevane. Krinsmøtet hadde rett til å uttale seg om og gjera vedtak i saker som
gjaldt skulen.
Ordninga med tilsynsutval og krinsmøte vart stadfesta av skulelovene av 1936 og
1959. Frå 1959 vart det obligatorisk med lærarråd på skulane.
Arkivmateriale frå skular og krinsar omfattar nokre få seriar:
Skuleprotokollen var frå starten av ført av læraren i eit skuledistrikt og omfatta rodene i
distriktet. Seinare vart protokollen ført for ein eller fleire klassar i kvar krins.
Skuleprotokollen inneheld opplysningar om elevane sine karakterar og frammøte på skulen.
Andre tidlege namn på skuleprotokollen er "hovedbog" og "extraxtprotokol". I nokre tilfelle
kan skuleprotokollen også innehalda inventarliste for skulen.
Opphaveleg registrerte læraren løpande fråver i skuleprotokollen, men denne
funksjonen vart mot slutten av 1800-talet overtatt av dagboka - seinare klassedagboka.
Denne inneheld berre opplysningar om elevane sitt framøte/fråver og eventuelle opplysningar
om årsak til fråver. Avgangskarakterprotokollar - eller eksamensprotokollar - vart ofte ført
felles for heile skulekommunen.
Møteboka til tilsynsutval og krinsmøte vart ført frå 1889, og stundom har same
protokollen vore i bruk til ut på 1970-talet.
I arkivet etter barneskulane i Granvin er det registrert fylgjande:
Serie
Tidsrom
Innhald
Da. 1
Fa. 1 - 10
Ga. 1 - 23
Ha. 1 - 4
Ia. 1 - 3
Ja. 1 - 2
1916 - 1970
1837 - 1971
1862 - 1976
1913 - 1971
1937 - 1962
1848 - 1964
Korrespondanse
Skuleprotokollar
Dagbøker
Avgangsvitnemål-protokollar
Fritt skulemateriell
Inventarprotokollar
Tilsynsutvalet / Samarbeidsutvalet
Aa.1
Ab.1
Ac. 1
1890 - 1983
1890 - 1971
1890 – 1925
Møtebok for Eide skulekrins
Møtebok for Spilde skulekrins
Møtebok for Kyrkjestranda skulekrins
20
2.9
311
FATTIGKOMMISJON, FATTIGSTYRE, FORSORGSTYRE,
SOSIALSTYRE
I tida 1741 -1790 vart det oppretta fattigkommisjonar i kvart stift. "Anordningen om
Fattigvæsenet i Bergen stift", av 1755, oppretta ein overkommisjon og soknekommisjonar i
kvart sokn. Kommisjonane hadde to hovudoppgåver: å sørgje for at dei rette almisselemmene
(sjuke, gamle og dei som ikkje kunne klare seg sjølv) fekk hjelp, og å straffa "late og
ørkesløse betlere samt andre omstreifende egenrådige og udydige mennesker".
Soknekommisjonen var samansett av presten, ev. kapellanen, lensmannen, presten sine
medhjelperar og etter soknepresten sitt forslag - "af fogden beskikkede 2 sognemænd." Ved
kvart års utgang skulle dei senda forståelege rekneskap til overkommisjonen i Bergen, saman
med opplyningar om fattigvesenet. Dei fattige skulle halda seg i sitt eige sokn. Soknekommisjonen skulle dela dei almisseverdige inn i legder hos bøndene slik at dei fekk mat,
drikke og husvære. Friske barn og vaksne skulle vera med i arbeidet på garden. Dei som ikkje
var bønder, skulle i staden betala pengar til fattigkassa. Til å halda sokna rydda for tiggerar
og omstreiferar skulle soknekommisjonen oppnemna to bygdevekterar.
I 1816 - kom truleg endring i samansetninga: dei "af fogden beskikkede 2
sognemænd" vart erstatta av valgmenn.
Formannskapslovene av 1837 oppretta det såkalte kombinerte formannskap, eller
fattigformannskapet. Formannskapet fekk frå no ansvaret for fattigkommisjonen. Fattigkommunen skulle antan tilsvare soknet som før 1837, eller heile formannskapsdistriktet. Når
fattigsaker skulle handsamast, møtte fattigkommisjonen med unntak av dei folkevalde
medlemene saman med formannskapet - ev. formennene frå det aktuelle soknet.
Ved fattiglovene av 1845 forsvant overkommisjonane. På landet skulle fattigkommisjonen bestå av presten som ordførar, og så mange valgte medlemer som formennene
og kommunestyret bestemte. Dei viktigast oppgåvene var å setja opp budsjett og bestemma
kven som skulle få kva slags støtte. Kommisjonen hadde rett til å fastsetja avgiftene på
brennevin, vin og øl. Formenn og kommunestyret skulle saman med fattigkommisjonen dela
fattigkommunen opp i underdistrikt og roder. Fattigkommisjonen skulle peika ut ein tilsynsmann for fattigkommunen og ein rodemeistar for kvar rode. Om naudsynt kunne dei og
tilsetja fattigvektarar/bygdevektarar. Dei fattige blei inndelt i tre klassar: 1) dei som ikkje
kunne arbeida. 2) barn. 3) dei som delvis kunne syte for seg sjølv og familien.
Fattigkommisjonen skulle ha ein forhandlingsprotokoll, kopibok for utgåande brev og
brevjournal. Kommisjonen kunne og føre manntallsprotokoll over fattiglemmer og
legdsprotokollar/legdsrullar.
I landsfattiglova av 1863 var ikkje lenger presten sjølvkriven formann i fattigkommisjonen, men var framleis medlem. Fattigkommisjonen skulle laga framlegg til budsjett
som skulle godkjennast av kommunestyret, m.a. størrelsen på fattigkassa. Manntallsprotokollar over fattiglemmer blei påbudt. Dei som ikkje tente tilstrekkeleg til eige eller
familiens underhold kunne plasserast på fattiggardar.
Fattigloven av 19.5.1900, gjaldt både by og land. For fattigforsorgen og kretstilsynet
skulle det utarbeidast eigne planar som departementet skulle godkjenne. Skillet mellom dei
ulike fattigklassane fall bort. "Fortegnelse over understøttede Trængende", som erstatta
manntalsprotokollane blei påbudt. I følgje 1900-lova skulle det nyttast trykte skjema til
hjemstamnsforklaringer. Attestane som innflytterane brakte med seg skulle vere utstedt av
lensmannen. Legdsordninga fall no endeleg bort.
21
Dei som mottok støtte frå fattigkassa mista ein del samfunnsrettar. Mellom anna fekk
dei ikkje stemmerett før i 1919.
Ved lov av 1948 endra fattigstyre namn til forsorgsstyre. Nyorganisering ved lov om
sosial omsorg av 5.6.1964 - gjaldt både by og land - vart forsorgsstyret no til sosialstyret.
Rekneskapet for fattigkassen er som oftaste arkivert hjå heradskassen.
I arkivet etter fattigstyre /forsorgstyre i Granvin er det registrert fylgjande:
Serie
Tidsrom
Innhald
Aa. 1 - 4
Ba. 1 - 4
Ca. 1 - 5
Fa. 1
1848 - 1976
1876 - 1966
1875 - 1953
1901 - 1934
Ga. 1 - 10
Ha. 1
Ra . 1 - 4
Rb. 1 - 4
Rc. 1 - 2
1902 - 1964
1978
1891 - 1965
1931 - 1943
1881 - 1938
Møtebøker
Kopibøker
Brevjournalar
Protokoll. Fortegnelse over understøttede
trengende (over og under 15 år )
Heimstadutsegner (hjemstavnsforklaringer)
Teieplikt
Tilvisningsbøker
Refusjonsbøker
Rekneskapsbøker
2.10
353
KRINSSJUKEKASSEN (TRYGDEKASSEN)
Sjuketrygdelova av 18.09.1909 fastsette at det skulle opprettast ein eller fleire offentlege
sjukekassar i kommunen. Krinssjukekassane skulle leiast av eit styre som var valt av og
mellom krinssjukekassen sine stemmeberettiga medlemer, innskotspliktige arbeidsgjevarar og
av kommunestyre. Plikt til å vera medlem av krinssjukekassen hadde først og fremst tilsette i
privat og offentleg teneste når dei hadde fylt 15 år og ei viss inntekt. Friviljuge kunne også
vera medlemer. Manntalsførte fiskarar vart medlemer ved lov av 25.06.1935.
Generalforsamling skulle haldast kvart år.
Kommunestyre skulle tilsetja forretningsførar for krinssjukekassen. Krinssjukekassen var eit
sjølvstendig rettssubjekt.
Ved lov av 6.08.1915 skulle kommunestyre velja alle medlemane av styret.
Forretningsføraren fekk rett til delta på styremøte og generealforsamling utan røysterett.
Ved sjuketrygdelova av 6.06.1930 skifte krinssjukekassane namn til trygdekassar, og tok
samstundes over administrasjon av ulukkestrygdene. Dei årlege generalforsamlingane vart
avskaffa.
Trygdekassen fekk ansvaret for å administrera dei ulike trygdene som etter kvart vart
oppretta. Lov av 2.03.1957 fastesette at sjuketrygda vart obligatorisk. Trygdekassen fekk
også administrasjonsansvaret for alderstrygda og barnetrygda.
Lov av 17.06.1966 samordna dei ulike offentlege trygdeordningane i folketrygda.
Lov av 19.06.1970 overførte trygdekassen sine oppgåver til eit lokalt statleg
trygdekontor.
22
Arkivet til krinssjukekassen vil innehalde møtebøker, journalar, kopibøker og
korrespondanse etter styret og ankenemnda. Rekneskapsmaterialet utgjer hovudtyngda av
trygdearkiva. Serleg inneheld kassa- og kontobøkene ei rekkje detaljerte opplysningar om
innbetaling av premie og utbetaling av trygder. Etter kvart som trygdekassen overtok
administrasjonen av dei fleste trygder, vil ein finna desse att som eigne rekneskapsprotokollar
eller under eigne rubrikker i protokollane. Arbeidsgjevarprotokollane er ein viktig arkivserie.
Desse protokollane er eit register over arbeidsgjevarane og tilsette trygdepliktige
arbeidstakarar. Her finst opplysningar om arbeidstakarane sine inntektsklassar, risikoklassar,
vekepremie og når dei vart innmeldte og utmeldte av trygdeordningane. Frå om lag 1950 er
det dessutan ført ein eigen serie med bedriftsregister. Det er også premieprotokollar for
frivillig trygding.
I arkivet etter krinssjukekassen i Granvin er det registrert fylgjande:
Serie
Tidsrom
Innhald
Aa. 1
Ca. 1 – 2
Ea. 1
Fa. 1 – 4
Ra. 1
Rba.1
Rbb.1
Rea.1 – 4
Reb.1 – 2
1911 - 1920
1911 - 1942
1911 - 1932
1911 – 1921
1911 - 1932
1911 – 1921
1911 – 1915
1911 – 1926
1912 – 1921
Møtebok
Brevjournal
Korrespondanse
Arbeidsgjevarprotokollar
Revisjonsprotokoll
Statusbok
Balansebok
Kassabøker
Kassajournal
2.11
354
355
ALDERSTRYGDNEMND
BARNETRYGDNEMND
Kommunen kunne ha eigne kommunale alderstrygdeordningar. Administrasjonen vart
vanlegvis lagt til eit trygdestyre oppnemnt av kommunestyret. Staten gav ikkje støtte til dei
kommunale trygdeordningane, og utgiftene måtte kvart år på vanleg måte bevilgast av
kommunestyret.
Alderstrygdlova vart vedteken 16.07.1936. I den enkelte kommune skulle det vere ei
alderstrygdnemnd, der trygdestyret oppnemnte formannen og kommunestyret dei andre
medlemene. Kommunestyret kunne bestemma at det skulle tilsetjast løna forretningsførar.
Nemnda skulle leia administrasjonen av alderstrygda i kommunen og føra tilsyn med trygda.
Alderstrygdlova av 6.07.1957 bestemte at trygdekassen fekk ansvaret for alderstrygda.
Barnetrygdlova av 24.10.1946 bestemte at alderstrygdnemnda også skulle vera
barntrygdnemnd. Frå 1957 fekk trygdekassen ansvaret for barnetrygda, til liks med
alderstrygda.
I arkiva etter alders- og barnetrygdnemnda vil det finnast møtebøker, journalar,
kopibøker og korrespondansesaker. Dei to nemndene førte sjølstendige protokollar, sjølv om
dei hadde same styret. For alderstrygda vil det også finnast personmapper, ofte ornda etter
nummer med alfabetisk register. Det vil finnast rekneskapsbøker på utbetalingar frå dei to
nemndene.
23
2.12
572
ELEKTRISITETSVERK
Dei første kommunale elektrisitetsverka starta omkring 1910 - 1914.
Endringslov av 18.07.1913 og lov av 25.07.1913 gav kommunane løyve til å driva
handels- og håndverksdrift. Dette gav dei kommunale elektrisitetsverka rett til å selja og
utøva håndverksdrift til utnytting av elektrisiteten.
Styremessig vart gjerne elektrisitetsverka etter første verdenskrig leia etter reglane i
formannskapslovene frå 1921, 1938 og 1954. Lovene fastslo at for kommunal bedrift som
ikkje til stadigheit hadde trong for driftstilskot, kunne heradsstyret oppretta ei driftsleiing,
som besto av eit styre, eller av styre og råd.
Heradsstyret fastsette korleis styret og rådet skulle samansetjast, og kva mynde som
kunne delegerast til styret eller rådet.
Driftsleiinga i elektrisitetsverket skulle kvart år gje innberetning til formannskapet.
Rekneskapsåret skulle vera det same som for kommunale budsjett, og fylgja dei kommunale
rekneskapsforskriftene.
Dei kommunale bedriftene var kommunen sitt ansvar enten dei gjekk med overskot
eller underskot. Underskotet måtte i siste omgang dekkjast av heradskassen, og overskotet
som ikkje var avsett til investeringar var inntekt til heradskassen.
Mange av dei kommunale el.verka er no slått samna i større interkommunale eller
fylkeskommunale elektrisitetsverk.
I arkivet er det funne fylgjande materiale etter Granvin elektrisitetsverk:
Serie
Tidsrom
Innhald
Aa. 1
Fa. 1 - 4
Fb. 1
Ra. 1
Rca. 1
Rcc. 1 - 2
Rce. 1
Rea. 1
Rec. 1 - 6
Rf. 1
1940 - 1980
1940 - 1956
1950 - 1959
1916 - 1954/55
1957 - 1959
1951/52 - 1959/60
1958 - 1960
1938 - 1940
1940 - 1960
1916 - 1938
Møtebok
Protokoll for straumlevering
Restanseliste
Budsjett og rekneskap
Hovudbok
Kontobøker for drifts- og kapitalrekneskapen
Kontobok for aktiva og passiva
Kassabok
Kassamemorial
Rekneskapsvedlegg
2.13
621
JORDSTYRET (NÆRINGSNEMNDA)
Lov av 2.04.1917 påla provianteringsråda - eller særskilte nemnder - å arbeida for at folk
kunne leiga jord for å dyrke jordbruksprodukt til eige bruk. Provisorisk anordning av
10.01.1918 og midlertidig lov av 23.03.1918 bestemte at kommunestyra skulle velja ei eller
fleire næringsnemnder, som skulle arbeida for å auka jordbruksproduksjonen i kommunen.
24
Oppgåvene til nemnda var m.a. å gi innstilling til kommunen om avståing av jord som ikkje
vart halden i hevd, slik at denne kunne leigast ut til private eller verta driven heilt eller delvis
for kommunen si rekning, og gje pålegg om utleige av hestar til jordbrukarar som mangla
trekkraft.
I arkiva etter næringsnemndene vil ein finne møtebøker og rekneskapsprotokollar. I
arkiva etter provianteringsrådet vil det også finnast arkivmateriale etter arbeidet med å auka
jordbruksproduksjonen.
Lov av 19.11.1920 fastsette at det i kvar kommune eller sokn skulle det veljast eit
jordstyre, samansett av tre jordbrukskyndige medlemer. Jordstyret skulle tilsetja ein eller
fleire til å planleggja og kontrollera jorddyrkinga i kommunen.
Lov av 29.06.22 fastsette at ein av medlemene i jordstyret skulle vere
bygningskyndig.
Ved lov av 22.06.28 (jordlova) vart talet på medlemer i jordstyret utvida til fem. Lova
fastsette at jordstyre skulle hjelpa kommune med å skaffa til veges jord for dei som søkte om
dette, enten gjennom frivillig sal eller gjennom oreigning. Jordstyret kunne også gripa inn
dersom jordbruket vart vanstelt. Jordstyret skulle også hjelpa dei jordsøkjande med ordning
av den økonomiske delen av jordkjøpet.
Lov av 10.03.1938 presiserte at jordstyret skulle utarbeida plan for utnytting av
dyrkingsjord, særleg med sikte på å utvida bruk som er for små og å leggja tilhøva til rette
for bureising. Staten gav gjennom ymse fond lån og støtte til bureising og jorddyrking. Nye
tilskotsordningar kom til etter kvart. Etter dei til ei kvar tid gjeldande reglar skulle jordstyret
rå til søknader om tilskot for jorddyrking, gjødselkjellarar, potetkjellarar, silobygg, reparasjon
av eldre driftsbygningar og våningshus, eller til nyoppføring av bygningar på bureisingsbruk
o.s.v. Tilrådinga gjekk til landbrukselskapet i fylket, som avgjorde søknaden. Det skulle også
førast kontroll med ferdiggjering av arbeidet og utbetaling av løyvde tilskot.
Oppgåvene for jordstyret vart etter kvart så mange, at det i dei fleste landkommunar
vart oppretta jordstyrekontor som skulle ta seg av dei daglege gjeremåla. Dette kontoret
vart normalt leia av ein fastløna person som var jordbruksutdanna. Dette kunne vera ein
jordstyresekretær eller heradsagronomen.
Heradsagronomen var tilsett i eit heradsagronomdistrikt, som kunne vera to eller tre
kommunar. Han sorterte fagleg under landbruksselskapet, seinare landbrukssjefen i fylket, og
var løna delvis av staten og delvis av herredsagronomdistriktet. Heradsagronomen skulle frå
1959 vere saksførebuar og fagleg konsulent for jordstyret.
Etter 1945 var det vanleg at jordstyre uttalte seg i konsesjonssaker.
Jordlova av 1955 erstatta lova av 1928. Etter den fekk jordstyret ein god del statlege
oppgåver når det galdt å verna om den dyrka og dyrkbare jorda, og det som var mest gagnleg
for samfunnet når det galdt tilrettelegging av jordviddene i landet med skog og fjell og alt
som høyrer til, og til beste for dei som har jordbruk som yrke.
Med verknad frå 1981 vart dei kommunale jordstyra sine oppgåver overtekne av
staten. Jordstyrekontoret vart statleg, og fekk namnet landbrukskontoret, og jordstyret
skifta namn til landbruksnemnda, som vart valt av kommunestyre.
I arkivet frå jordstyret vil i det i tidsrommet 1921 - 1980 finnast møtebøker,
kopibøker, brevjournaler, korrespondanse, gards- og eigedomsarkiv, dyrkings- planar og
protokollar, protokollar for dei ymse tilskota, daglister, tilvisningsbøker, rekneskapsbøker og
bilag m.m.
25
I 1947 fekk småbruks- og bustadnemnda felles medlemer med jordstyret, men
formannen vart oppnemnt av banken. Såleis vil det ved arkivet etter jordstyrekontoret, også
finnast arkiv etter småbruk- og bustadnemda, som skulle handsama og tilrå lånesøknandane
for Småbruk- og bustadbanken.
I arkivet etter jordstyret i Granvin er det registrert fylgjande:
Serie
Tidsrom
Innhald
Aa. 1 - 2
Ra. 1 - 2
1917 - 1946
1937 - 1961
Møtebøker
Kassabøker
2.14
812
OVERFORMYNDERI
Overformynderiet si oppgåve har vore å forvalta dei umyndige sine midlar. Dette gjeld både
umyndige av år, umyndiggjorte og arvingar som er fråverande og difor ikkje kan overta og
forvalta arven.
Overformynderiet på landsbygda går attende til 1770-åra og vart administrert av
sorenskrivarane. Ved lov av 28.09.1857, gjeldande frå 1859, vart overformynderiet gjort
kommunalt. Eit overformynderidistrikt skulle normalt tilsvara eit tinglag, men kunne etter
vedtak i dei formannskapa det gjaldt, tilsvara en kommune eller fleire tinglag. Slike endringar
skulle godkjennast av amtmannen.
Sorenskrivaren og formannskapet, evt formannskapa, utnemnde to overformyndarar i
kvart distrikt. Desse skulle utnemna verjer saman med sorenskrivaren. Verjene skulle forvalta
myndlingane sin kapital under kontroll av overformyndarane. Overformyndarane skulle årleg
avleggja rekneskap over alle midlar som var under deira sitt ansvarsområde.
Ved lov av 22.04.1927 vart reglane om overformynderiet like for by og land. Det
skulle no vera eit overformynderi i kvar kommune og overformyndarane skulle veljast av
formannskapet.
I dei kommunale arkiva vil det finnast arkivmateriale etter overformynderiet etter
1859.
Arkiva vil vanlegvis innehalda møtebok, dagbok, kopibok, korrespondanse etter
sakshandsaminga og overformynderruller: den store og den mindre rulle. Rullene inneheld
fastlagde skjema for myndlingane med opplysningar om kapital og verje. Denne store rulle
vart opphavleg ført når kapitalen var over 40 spd, den mindre rulle vart ført frå 1863 når
kapitalen var mindre. Kvar verje skulle føre ei eiga verjebok, med opplysningar om si
forvaltning av myndlingane sin kapital.
Det skulle vidare førast protokoll for panteobligasjonar. Frå 1897 skulle det førast
protokoll for skifteutlegg til myndlingane, og frå 1929 protokoll for registrering av uskifta
bu. Elles kan det finnast ymse register og rekneskapsbøker.
26
I arkivet etter overformynderiet i Granvin er det registrert fylgjande:
Serie
Ba. 1
Ca. 1
Da. 1
Ga. 1
Gb.1
Ha. 1
Ia. 1
Ja. 1
Ka. 1
Ra. 1 - 2
Rb. 1
Rc. 1
Sa. 1
2.15
840
Tidsrom
1895 - 1968
1895 - 1957
1900 - 1974
1894 - 1975
1895 - 1962
1895 - 1952
1928 - 1973
1918 - 1965
1914 - 1973
1927 - 1975
1895
1945
1955 - 1972
Innhald
Kopibok
Dagbok
Korrespondanse
Hovudrulle
Mindre rulle
Skifteutleggsprotokoll
Meldingar til skifteretten
Utskrifter av registreringsprotokollar
Oppnemning av verje
Rekneskap
Panteobligasjons-rekneskap
Bankinnskot
Oppgåver til Statistisk Sentralbyrå
PROVIANTERINGSRÅD
Provianteringsråd vart oppretta som ei friviljug ordning frå august 1914. Lov av 26.07.1916
bestemte at det skulle vere provianteringsråd i alle kommunar, og i kgl res same dag vart råda
sine oppgåver formulerte.
Provianteringsrådet skulle halda seg orientert om forsyningssituasjonen for matvarer,
brensel, drivstoff, fôr og andre naudsynte varer. Vidare skulle råda syrgja for forsyninga av
og byggja opp reservelager av desse varene. Rådet skulle føre kontroll med prisane og
fastsetja maksimalprisar for norskproduserte matvarer og brensel. Provianteringsrådet skulle
sjå til at forbrukarane fekk statssubsidierte varer til rimelege prisar og i høvelege mengder.
Dette kunne gjerast gjennom oppretting av kommunale utsal eller ved avtalar med
handelsmenn.
Frå 26.04.1918 vart priskontrollen overtatt av ei eiga kontrollnemnd. Frå same tidspunkt
kunne det opprettast eigne nemnder for omsetning av fødevarer og brensel. Desse nemndene
var valde av kommunestyret og underlagt provianteringsrådet.
Lov av 2.04.1917 påla provianteringsråda å arbeida for at folk kunne få leiga jord til
dyrking av åker- og hagevekstar til eige bruk. Jfr. næringsnemnda.
Provianteringsrådet sine medlemer med ordføraren som formann, fungerte som teljestyre ved
oppteljinga av korn- mjøl- og potetbehaldinga i landet 1.01.1916. Sidan vart det fleire
teljingar.
Provianteringsråda skulle ha minst tre medlemer, minst ei kvinne, og produsentar og
forbrukarar skulle vera representert i rådet. Provianteringsråda skulle ha løna forretningsførar.
Etter 1923 vart provianteringsråda avvikla som statleg tiltak, men kunne halde fram som ei
friviljug ordning.
I arkiva etter provianteringsrådet og dei ymse særnemndne vil det finnast møtebøker,
brevjournaler, korrespondanse og rekneskapsprotokollar og bilag. Det kan også finnast
ymse register og lagerprotokollar over rasjoneringskort og innkjøpt og rasjonert vare.
27
2.16
841
FORSYNINGSNEMND
Etter lov av 9.07.1939 vart det oppretta forsyningsnemnder i alle kommunar. Dei vart i stor
grad organiserte på same måte som provianteringsråda, og fekk mange av dei same
gjeremåla.
Kommunestyret kunne velja særnemnder til å ta seg av oppgåver som var lagt til
forsyningsnemnda, som rasjoneringsnemnd, vedutval/brenselutval, kabelnemnd, skonemnder,
oljenemnder o.l. Desse vart rekna som avdelingar av forsyningsnemnda.
Forsyningsnemnda skulle ha løna forretningsførar tilsett av kommunestyret, og om naudsynt
andre løna funksjonærar.
Forsyningsnemnda skulle primært sikra forsyninga av dei mest naudsynte
forbruksvarer til innbyggjarane. Funksjonen til nemnda kan delast inn slik:
- Skaffa tilgang på viktige varer og føre tilsyn med omsetning av varene
- Oversikt over lager og etablering av reservelager av viktige varer
- Rasjonering til husstandar, verksemder og institusjonar
- Utdeling av rasjoneringskort og føring av daglister for kontroll med dette
- Teljingar av areal, jordbruksprodukt og varer hjå handlande
Arkivet etter forsyningsnemnda kan innehalde møtebøker, kopibøker, brevjournalar,
korrespondanse og saksdokument, tilvisnings- og rekneskapsprotokollar. Meir tilfeldig vil det
finnast husstandsregister, husdyrregister, leverandørregister, register over søknader om
rasjoneringskort, daglister for utdeling av dei ymse rasjoneringskorta, og daglister for
tildeling av ymse mengder av enkelte varesortar, kontrollrekneskap over utdelte
rasjoneringskort, lagerprotokollar for inn- og uttak av ymse varesortar frå lagra, oversyn over
teljingar av jordbruksprodukt, kontroll og rasjonering av jordbruksproduksjon og
innberetningar til fylkesforsyningsnmnda.
I arkivet etter provianteringsnemnda / forsyningsnemnda i Granvin er det registrert:
Serie
Tidsrom
Innhald
Aa. 1
Fa. 1
Ra. 1
1919 - 1961
1958 - 1963
1947 - 1948
Møtebok
Dagbok over bygg i arbeid
Kassabok for krigsskadetrygd for bygningar
28
OVERSYNSLISTE
GRAVENS SOKNEKOMMUNE
__________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald
KODE:
ARKIVSKAPAR:
121
Gravens kommunekasse
Ra. 1 - 5
Reb. 1 - 2
1845 - 1888
1881 - 1891
KODE:
ARKIVSKAPAR:
142
Gravens likningskommisjon
Aa. 1 - 3
Ea. 1
1864 - 1887
1865 - 1882
Kommunerekneskap m/bilag
Kassajournaler
Likningsprotokollar
Korrespondanse
29
OVERSYNSLISTE
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald
SENTRALADMINISTRASJON
KODE:
ARKIVSKAPAR:
021
Granvin formannskap
Aa.1 - 10
Ab.1
1891 - 1970
1941 - 1950
Ac.1
Ba.1 - 3
Bb.1
Ca.1 - 13
Da.1
1967 - 1979
1891 - 1944
1965 - 1967
1891 - 1970
1937 - 1946
Dba.1 - 16
1939 - 1962
Dcb.1 - 10
1960 - 1965
Dcc.1 - 17
1966 - 1970
Ea.1 - 15
1843, 1898 - 1967
Fa.1
1938 - 1950
Ra.1 - 4
Ya. 1
1891 - 1953
1946
KODE:
ARKIVSKAPAR:
031
Lønsnemnda
Aa.1
1972 - 1974
KODE:
ARKIVSKAPAR:
035
Byggjenemnda for Eide skule
Fa.1
1956 - 1958
Møtebøker
Vedtaksbok for ordføraren / Møtebok for ymse
nemnder.
Møtebok for Granvin tiltaksnemnd
Kopibøker
Kopibok av tilrådingar og vedtak
Brevjournalar
Innkomne skriv. Kronologisk ordna etter
Journalnummer.
Saksarkiv. Systematisk ordna etter
Roald arkivnøkkel.
Saksarkiv. Systematisk ordna etter
Norsk Herredsforbunds Arkivnøkkel av 1950.
Saksarkiv. Systematisk ordna etter
Norsk Herredsforbunds Arkivnøkkel av 1963.
Sideordna korrespondanse. Pakkesaker ordna
etter emne.
Register over kommunale nemnder og
medlemer.
Tilvisningsprotokollar.
Rundskriv og meldingar m.m.
Møtebok
Planar, korrespondanse, rekneskap m.m.
30
KODE:
ARKIVSKAPAR:
041
Arbeidsmiljøutvalet
Aa.1
1979
KODE:
ARKIVSKAPAR:
081
Planleggingsutvalet for nytt heradshus
Aa.1
1978 - 1979
KODE:
ARKIVSKAPAR:
111
Granvin generalplannemnd
Aa.1
1969 - 1978
Møtebok
Møtebok
Møtebok
ØKONOMI
KODE:
ARKIVSKAPAR:
121
Granvin heradskasse
Da. 1
Fba.1 - 2
Fca.1 - 2
Fda.1
Fea.1 - 7
Feb.1
Fec.1 - 2
Ffa.1 - 27
Raa.1 - 9
Rab.1
Rba.1 - 11
Rbb.1 - 2
Rca.1 - 4
Rcb.1 - 2
Rcc.1 - 16
1881 - 1951
1942 - 1957
1902 - 1959
1964 - 1965
1936 - 1973
1957 – 1969
1957 - 1965
1920 - 1969
1885 - 1970
1915 – 1929
1942 - 1970
1955 - 1966
1940 - 1958
1938 - 1942
1942/43 - 1957/58
Rce.1 - 4
Rde.1
Rea.1 - 6
Reb.1 - 5
Rec.1 - 5
Rf. 1 - 6
1942 - 1957
1958
1891 - 1963
1936 - 1966
1942 - 1958
1922 – 1949
Korrespondanse
Kontobok for førehandstrekt skatt
Journal for skatterestansen
Ymse avgifter. Innkrevingsbok
Skattedagbøker
Statusbok for skatterekneskapet
Skattekassememorial
Utskrift av likningsprotokollen. Skattelister.
Heradsrekneskap. Hovudrekneskap.
Legatrekneskap m/bilag
Oppgjers- og statusbøker
Råbalanse. Saldobalanse.
Hovudbøker
Kontobok for det ordinære budsjett
Kontobok for drifts- og kapitalrekneskapen sine
postar.
Kontobok for aktiva og passiva
Lønningsliste
Kassabøker
Kassajournaler
Kassamemorialer
Ymse skriv og rekneskapsbilag
31
KODE:
ARKIVSKAPAR:
131
Granvin heradsrevisjon
Fa. 1 - 5
1858 - 1957
KODE:
ARKIVSKAPAR:
142
Granvin likningsnemnd
Aa. 1 – 10
Ab. 1- 3
Ac. 1
Da. 1
Fa. 1 - 3
Ga. 1 – 5
1891 - 1960
1894 - 1928
1954 - 1960
1898 - 1956
1928 - 1959
1904 - 1948
Revisjonsprotokollar
Likningsprotokoll. Møtebok m/forhandlingar.
Møtebok m/utlikna statsskatt.
Møtebok for Granvin skatteutval.
Korrespondanse
Likningsprotokollar, utlikna skatt
Kladdelister
UNDERVISNING
KODE:
ARKIVSKAPAR:
211
Granvin skulestyre
Aa. 1 - 5
Ba. 1 - 3
Ca. 1 - 6
Da. 1
Ea. 1 - 4
Fa. 1
Ra. 1 - 4
1867 – 1970
1890 - 1950
1890 - 1962
1888 – 1913
1945 - 1970
1918 - 1920
1891 – 1950
KODE:
ARKIVSKAPAR:
231
Barneskulane i Granvin
Da. 1
Fa. 1 - 10
Ga. 1 - 23
Ha. 1 - 4
Ia. 1 - 3
Ja. 1 - 2
1916 - 1970
1837 - 1971
1862 - 1976
1913 - 1971
1937 - 1962
1848 - 1964
Møtebøker
Kopibøker
Brevjournalar
Korrespondanse ( 4 brev )
Sideordna korrespondanse. Emneordna.
Pensjons- og vikarkassen
Tilvisningsbøker
Korrespondanse
Skuleprotokollar
Dagbøker
Avgangsvitnemål-protokollar
Fritt skulemateriell
Inventarprotokollar
32
KODE:
ARKIVSKAPAR:
232
Tilsynsutvalet / Samarbeidsutvalet
Aa.1
Ab.1
Ac. 1
1890 - 1983
1890 - 1971
1890 – 1925
KODE:
ARKIVSKAPAR:
236
Granvin skuleboksamling
Fa.1 - 3
Ga.1 - 2
1925 - 1970
1961 - 1973
KODE:
ARKIVSKAPAR:
252
Granvin framhaldsskule
Fa.1
Ga. 1 – 2
1948/49 - 1970/71
1885 – 1973
KODE:
ARKIVSKAPAR:
264
Granvin folkeboksamling
Ra.1 - 2
1952 - 1971
Møtebok for Eide skulekrins
Møtebok for Spilde skulekrins
Møtebok for Kyrkjestranda skulekrins
Tilvekstlister og rekneskap
Utlånsbøker for Eide og Seim skuleboksamling
Avgangsvitnemål-protokoll
Dagbøker
Rekneskapsbøker
KYRKJA
KODE:
ARKIVSKAPAR:
274
Granvin sokneråd
Ra.1
1857 - 1936
Rekneskapsprotokoll for Graven/Granvin kyrkje
SOSIALE OPPGÅVER
KODE:
ARKIVSKAPAR:
311
Granvin fattigstyre / sosialstyre
Aa. 1 - 4
Ba. 1 - 4
1848 - 1976
1876 - 1966
Møtebøker
Kopibøker
33
Ca. 1 - 5
Fa. 1
1875 - 1953
1901 - 1934
Brevjournalar
Protokoll. Fortegnelse over understøttede
trengende (over og under 15 år )
Heimstadutsegner (hjemstavnsforklaringer)
Teieplikt
Tilvisningsbøker
Refusjonsbøker
Rekneskapsbøker
Ga. 1 - 10
Ha. 1
Ra . 1 - 4
Rb. 1 - 4
Rc. 1 - 2
1902 - 1964
1978
1891 - 1965
1931 - 1943
1881 - 1938
KODE:
ARKIVSKAPAR:
313
Granvin verjeråd / barnevernsnemnd
Aa. 1 - 2
Ba.1 / Ca.1
Ea.1
1900 - 1981
1900 - 1954
1965 - 1969
KODE:
ARKIVSKAPAR:
314
Granvin edruskapsnemnd
Aa. 1
1939 - 1980
KODE:
ARKIVSKAPAR:
315
Granvin husmorvikarnemnd
Aa. 1
1947 - 1971
KODE:
ARKIVSKAPAR:
351
Tilsynsmann Riksforsikringsanstalten
Ra.1
1927 - 1940
KODE:
ARKIVSKAPAR:
353
Granvin krinssjukekasse / trygdekasse
Aa. 1
Ca. 1 – 2
Ea. 1
Fa. 1 – 4
Ra. 1
Rba.1
Rbb.1
Rea.1 – 4
Reb.1 – 2
1911 - 1920
1911 - 1942
1911 - 1932
1911 – 1921
1911 - 1932
1911 – 1921
1911 – 1915
1911 – 1926
1912 – 1921
Møtebøker
Kopibok og brevjournal
Korrespondanse
Møtebok
Møtebok
Kassabøker
Møtebok
Brevjournal
Korrespondanse
Arbeidsgjevarprotokollar
Revisjonsprotokoll
Statusbok
Balansebok
Kassabøker
Kassajournal
34
KODE:
ARKIVSKAPAR:
354
Granvin alderstrygdnemnd
Ra. 1 - 2
Rb. 1 - 3
1937 - 1970
1938 - 1958
KODE:
ARKIVSKAPAR:
411
Sunnhetskommisjon / helseråd
Aa. 1
1891 - 1985
Kassabøker
Kontobøker
Møtebok
TEKNISKE OPPGÅVER
KODE:
ARKIVSKAPAR:
511
Granvin bygningsråd
Aa. 1
1942 - 1975
KODE:
ARKIVSKAPAR:
551
Vegnemnda
Aa. 1
1960 - 1976
KODE:
ARKIVSKAPAR:
553
Tilsynsutvalet for Kvandalselva
Aa. 1
1935 - 1945
KODE:
ARKIVSKAPAR:
572
Granvin Elektrisitetsverk
Aa. 1
Fa. 1 - 4
Fb. 1
Ra. 1
Rca. 1
Rcc. 1 - 2
Rce. 1
Rea. 1
Rec. 1 - 6
Rf. 1
1940 - 1980
1940 - 1956
1950 - 1959
1916 - 1954/55
1957 - 1959
1951/52 - 1959/60
1958 - 1960
1938 - 1940
1940 - 1960
1916 - 1938
Møtebok
Møtebok
Møtebok
Møtebok
Protokoll for straumlevering
Restanseliste
Budsjett og rekneskap
Hovudbok
Kontobøker for drifts- og kapitalrekneskapen
Kontobok for aktiva og passiva
Kassabok
Kassamemorial
Rekneskapsvedlegg
35
NÆRINGS- OG RESSURSFORVALTNING
KODE:
ARKIVSKAPAR:
621
Næringsnemnda / jordstyre
Aa. 1 - 2
Ra. 1 - 2
1917 - 1946
1937 - 1961
KODE:
ARKIVSKAPAR:
626
Skogreisingsnemnda
Ra. 1
1953 - 1960
Møtebøker
Kassabøker
Rekneskapsbok
SAMFERDSLE
KODE:
ARKIVSKAPAR:
711
Trafikkutvalet
Da. 1
1950 - 1958
Saksarkiv
RETTSVESENET
KODE:
ARKIVSKAPAR:
812
Granvin overformynderi
Ba. 1
Ca. 1
Da. 1
Ga. 1
Gb.1
Ha. 1
Ia. 1
Ja. 1
Ka. 1
Ra. 1 - 2
Rb. 1
Rc. 1
Sa. 1
1895 - 1968
1895 - 1957
1900 - 1974
1894 - 1975
1895 - 1962
1895 - 1952
1928 - 1973
1918 - 1965
1914 - 1973
1927 - 1975
1895
1945
1955 - 1972
Kopibok
Dagbok
Korrespondanse
Hovudrulle
Mindre rulle
Skifteutleggsprotokoll
Meldingar til skifteretten
Utskrifter av registreringsprotokollar
Oppnemning av verje
Rekneskap
Panteobligasjons-rekneskap
Bankinnskot
Oppgåver til Statistisk Sentralbyrå
36
KODE:
ARKIVSKAPAR:
822
Hesteutskrivingsnemnda
Da. 1
1943 - 1945
Korrespondanse
KRISE- OG REGULERINGSTILTAK
KODE:
ARKIVSKAPAR:
841
Provianteringsråd / forsyningsnemnda
Aa. 1
Fa. 1
Ra. 1
1919 - 1961
1958 - 1963
1947 - 1948
KODE:
ARKIVSKAPAR:
842
Prisnemnda
Aa. 1
1941 - 1956
KODE:
ARKIVSKAPAR:
847
Granvin kommunale oppgjersnemnd
Da. 1
1947 – 1952
Møtebok
Dagbok over bygg i arbeid
Kassabok for krigsskadetrygd for bygningar
Møtebok
Korrespondanse
37
OVERSYNSLISTE
___________________________________________________________________________
PRIVATE ARKIV
BARNEAVHALDSLAGET " STJERNA"
GRANVIN BONDEKVINNELAG
GRANVIN SOKNESELSKAP
SKOGBEPLANTNINGSLAG
SKOGLAG
GRANVIN SKOGEIGARLAG
GRANVIN SOGNS MISJONSFORENING
EIDE SKYSSTASJON
GRANVIN FOLKEMUSEUM
LOKALHISTORIE:
Innsamla skriftleg historisk materiale frå krigen i Granvin 1940 - 1945.
ÆTTEBOKARBEID
38
KOMMUNE:
GRAVENS SOKNEKOMMUNE
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRAVENS SOKNEKOMMUNEKASSE
SERIESIGNATUR:
Ra
ARKIVSERIE:
KOMMUNEREKNESKAP M/BILAG
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Denne serien inneheld utskrifter av rekneskapa m/bilag for Gravens
soknekommunekasse, Gravens sokneskulekasse og Gravens soknefattigkasse. Som
inntektsbilag vil der finnast utskrifter av likningsprotokollen for fattig- og skuleskatt.
Innhaldet i arkivboksane 2 – 5 kom til etter av arkivboks Ra. 1 var ferdig ordna
og etikettert. Av den grunn ligg ikkje årstala kronologisk.
Ra.1
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
Gravens soknefattigkasse
Gravens soknefattigkasse
Gravens soknefattigkasse
Gravens soknefattigkasse
Gravens soknefattigkasse
Gravens soknefattigkasse
Gravens soknefattigkasse
Gravens soknefattigkasse
1851
1884
1886
1887
1887
Gravens soknekommunekasse
Gravens soknekommunekasse
Gravens soknekommunekasse
Gravens soknekommunekasse bilag 1 - 69
Gravens soknekommunekasse bilag 71 - 154
I arkivboksen ligg også 142, Aa.3 og Ea.1
Ra. 2
1839
1849
1854
1855
1859
1863
1868
1876, 1880
Gravens soknekommunekasse
Gravens soknekommunekasse
Gravens soknekommunekasse
Gravens soknekommunekasse
Gravens soknekommunekasse
Gravens soknekommunekasse
Gravens soknekommunekasse
Gravens soknekommunekasse,
bilag, utskrift av likningsprotokoll
Sjå også arkivboks 121 Ra. 1
39
KOMMUNE:
GRAVENS SOKNEKOMMUNE
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRAVENS SOKNEKOMMUNEKASSE
SERIESIGNATUR:
Ra
ARKIVSERIE:
KOMMUNEREKNESKAP M/BILAG
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ra. 3
1884 – 1885 Gravens soknekommunekasse.
Bilag, utskrift av likningsprotokoll
1885
Gravens soknekommunekasse, bilag 1 - 71
1885
Gravens soknekommunekasse, bilag 72 - 152
1886
Gravens soknekommunekasse, bilag 1 – 67
1886
Gravens soknekommunekasse, bilag 68 – 150
1887
Gravens soknekommunekasse
1888
Gravens soknekommunekasse, bilag 1 – 79
1888
Gravens soknekommunekasse, bilag 80 – 135
Sjå også arkivboks 121 Ra. 1
Ra. 4
1853
1854
1855
1856
1860
1861
1872
Gravens sokneskulekasse, ikkje bilag
Gravens sokneskulekasse
Gravens sokneskulekasse
Gravens sokneskulekasse
Gravens sokneskulekasse, innkrevjingsliste skatt
Gravens sokneskulekasse, ikkje bilag
Gravens sokneskulekasse, berre bilag
Ra. 5
1841
1842
1843
1853
1854
1855
1856
1864
Gravens soknefattigkasse, ikkje bilag
Gravens soknefattigkasse
Gravens soknefattigkasse, ikkje bilag
Gravens soknefattigkasse, ikkje bilag
Gravens soknefattigkasse, berre bilag
Gravens soknefattigkasse, berre bilag
Gravens soknefattigkasse
Gravens soknefattigkasse
Sjå også arkivboks 121 Ra. 1
40
KOMMUNE:
GRAVENS SOKNEKOMMUNE
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRAVEN
SERIESIGNATUR:
Reb
ARKIVSERIE:
KASSAJOURNALER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Reb.1
1881 - 1887
Kassajournal
Reb.2
1887 - 1891
Kassajournal
- 41 -
KOMMUNE:
GRAVENS SOKNEKOMMUNE
KODE:
142
ARKIVSKAPAR:
GRAVENS LIKNINGSKOMMISJON
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
LIKNINGSPROTOKOLLAR
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
1864 - 1873
Likningsprotokoll for fattigvesenet
Aa.2
1873 - 1883
Likningsprotokoll for fattigvesenet
Aa.3
1864
Reglar for fattigkassen, utlikning
1877
Skulelikninga, protokoll
1878
Skulelikninga, protokoll
1887
Utskrift av likningsforhandlingar
Sjå arkivboks 121 Ra.1
KOMMUNE:
GRAVENS SOKNEKOMMUNE
KODE:
142
ARKIVSKAPAR:
GRAVENS LIKNINGSKOMMISJON
SERIESIGNATUR:
Ea
ARKIVSERIE:
KORRESPONDANSE
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ea.1
1865 - 1882
Diverse skriv
Sjå arkivboks 121 Ra.1
- 42 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER 1891 - 1970
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
1891 - 1906
Møtebok
Aa.2
1906 - 1917
Møtebok
Aa.3
1917 - 1932
Møtebok
Aa.4
1932 - 1942
Møtebok
Aa.5
1942 - 1955
Aa.6
1947 - 1961
Møtebok heradsstyret til 1955
formannskapet til 1947
Møtebok formannskapet
Aa.7
1961 - 1966
Møtebok formannskapet
Aa.8
1955 - 1968
Møtebok heradsstyret
Aa.9
1966 - 1969
Aa.10
1970
Møtebok formannskapet
I boka er det ført inn eit møtereferat frå
22.04.1970 vedk. arbeidsordning for
heradsgartnar og heradsagronom.
Møtebok formannskapet
- 43 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Ab
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER 1941 - 1950
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ab.1
1941 - 1945
1945 - 1950
Vedtaksbok for ordføraren
Møtebok for ymse nemnder: Gamleheimsnemnda
Yrkesopplærimng
Teljestyre
- 44 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN TILTAKSNEMND
SERIESIGNATUR:
Ac
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ac. 1
1967 – 1979 Møtebok
- 45 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Ba
ARKIVSERIE:
KOPIBØKER 1891 - 1945
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ba.1
1891 - 1919
Kopibok
Ba. 2
1919 - 1945
Kopibok
Ba. 3
1942 - 1944
Kopibok, lausblada i boks
- 46 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Bb
ARKIVSERIE:
KOPIBØKER 1965 - 1967
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Bb.1
1965 - 1967
Kopibok av tilrådingar og vedtak
frå 01.10.1965 - 31.12.1967
for ordførar Lars Prestegard
- 47 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Ca
ARKIVSERIE:
BREVJOURNALAR 1891 - 1970
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ca. 1
1891 – 1905 Brevjournal
Ca. 2
1905 – 1916 Brevjournal
Ca. 3
1916 – 1924 Brevjournal
Ca. 4
1924 – 1934 Brevjournal
Ca. 5
1934 – 1939 Brevjournal
Ca. 6
1938 – 1944 Brevjournal
Ca. 7
1944 – 1947 Brevjournal
Ca. 8
1947 – 1953 Brevjournal
Ca. 9
1953 – 1958 Brevjournal
Ca. 10
1958 – 1963 Brevjournal
Ca. 11
1963 – 1967 Brevjournal
Ca. 12
1967 – 1969 Brevjournal
Ca. 13
1969 – 1970 Brevjournal
- 48 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Da
ARKIVSERIE:
JOURNALSAKER 1937 - 1946
Kronologisk ordna etter journalnummer
_________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Da.1
1937 - 1938
Innkomne skriv
1939
Innkomne skriv
1940
Innkomne skriv
1945
Innkomne skriv frå 14.05.1945
1946
Innkomne skriv
- 49 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dba
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV 1939 - 1962
Systematisk ordna etter ROALD ARKIVNØKKEL
Ved gjennomgang og ordning av saksarkivet er det kassert både journalført og ikkje
journalført materiale av fylgjande typer:
- Trykksaker, mangfalda materiale og blankettar
som ikkje er produserte av kommune, eller er turvande vedlegg til dei einskilde
sakene.
- Rundskriv som ikkje har ført til sakshandsaming, eller er turvande vedlegg til ei
sak.
- Konsept, kladdenotat, ekstra kopiar, møteinnkallingar m.m.
der desse ikkje er funne å vera bevaringsverdige som dokumentasjon.
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknad
Dba.1
1
ARKIV
1 A Arkiv
2
ARBEIDSLEDIGHET (LØYSA)
2 B Arbeidsformidling
1948 - 1961
1947 - 1960
4
BUSTADSAKER
1949 - 1953
4 B Bustadsaker
1948 - 1963
4 C Husbanken, garantiansvar
1946 - 1962
4 C Husbanken, kontokurranter m.m.
___________________________________________________________________________
5
BUDSJETT OG REKNESKAP
1947 - 1959
5 C Rekneskap
1945 - 1960
5 E Kommunale lån
1945 - 1954
5 F Kommunal statistikk
1955 - 1960
5 F Kommunal statistikk
___________________________________________________________________________
Dba.2
6
Dba.3
1948 - 1955
1948 - 1959
1939 - 1959
1948 - 1959
1947 – 1958
BYGNINGS-, REGULERINGS-, VASS- OG
BRANNSAKER
6 A Rundskriv. Ymse
6 B Ymse bygningssaker, tomtespørsmål
6 B Reguleringsplan for Eide. Elveregulering
6 C Brannvernsaker
6 C Vass- og kloakksaker
- 50 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dba
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV 1939 - 1962
Systematisk ordna etter ROALD ARKIVNØKKEL
_________________________________________________________________________
Nummer Tidsrom
Kode Innhald/merknad
8
DIVERSE. FOLKEBOKSAMLINGAR.
FORTIDSVERN
Dba.4
1959
8A
Heidersgåve til Haldor Mæland
1946 – 1959 8 B
Ymse søknader om tilskot m.m.
1947 – 1955 8 B
Folkeopplysningsråd
1947 – 1957 8 C
Folkeboksamlingar
1945 – 1952 8 C
Hordaland Fylkesleksikon
1947 – 1952 8 D
Museum, prospektkortsamling
1944 – 1957 8 E
Bygdebok
1955 – 1957 8 F
Fornminne
___________________________________________________________________________
Dba.5
10
1950 – 1953 10 B
1949 – 1959 10 C
1947 – 1954 10 C
1947 – 1956 10 E
1940 – 1957 10 F
1950 – 1959 10 G
1957 – 1959 10 H
EIGEDOMMAR, KOMMUNALE
Branntakstar
Kommunelokale:
Heradshus, vedlikehald og ombygging
Bil-aksjer
Klokkartveita og hagen
Granvin slaktehus
Lærarbustader, hus, almenningar m.m.
A/L Vestlandske Treforedling
11
ELEKTRISITET OG VASSDRAG
1949 – 1958 11 B El.kraft. Konsesjonsavgifter
1947 – 1959 11 C Granvin Elektrisitetsverk
___________________________________________________________________________
Dba.6
1946 – 1952
13
13 B
FOLKEREGISTER
Folketeljingar 1946, 1950
- 51 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dba
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV 1939 - 1962
Systematisk ordna etter ROALD ARKIVNØKKEL
________________________________________________ __________________________
Nummer Tidsrom
Kode Innhald/merknad
14
FORSORG, FATTIGPLEIE
1946 – 1952 14 B Fattigpleie, summarisk oppgåve, Statistisk Sentralbyrå
1947 – 1959 14 E Sinnsjuke
1947 - 1960 14 C Forsorgsaker
1949 - 1956 14 D Barnevern
1944 - 1946 14 G Evakuerte
1940 - 1958 14 H Granvin gamleheim
1956 - 1958 14 H Granvin gamleheim, teikningar
1955 - 1960 14 H Bygging av Granvin gamleheim
1959 – 1960 14 H Finansiering og lån
"
___________________________________________________________________________
Dba.6
Dba.7
15
FORSYNING OG RASJONERING
1947 – 1952 15 B Funksjonærar i forsyningsnemnda
1947 - 1958 15 C Kontroll/Prisnemnda
1948 - 1958 15 D Forsyningsnemnda
1947 - 1958
1949 - 1953
1949 - 1959
1948 - 1959
1954 - 1957
1954
1948 - 1956
17
17 B
17 C
17 D
17 E
17 F
17 G
17 G
GARANTI OG UTLÅN
Småbruk- og bustadbanken
Fiskeribanken
Hypotekbanken
Andre garantiar
Kommunale utlån
Den Norske Stats Husbank. Kommunale lån
Den Norske Stats Husbank. Konventeringstilsagn m.m.
19
HANDEL OG BEVILLINGER
1946 - 1957 19 D Handel og bevilling
Vedtekter vedtekne i 1934
___________________________________________________________________________
Dba.8
1947 - 1959
1947 - 1959
1949 - 1959
1947 - 1959
1950 - 1959
20
20 A
20 B
20 B
20 C
20 D
HELSESTELL
Rundskriv. Ymse
Helserådet
Helserådet. Rottekrigen
Lækjar og jordmor
Haukeland Sykehus. Refusjonskrav m.m.
- 52 -
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dba
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV 1939 - 1962
Systematisk ordna etter ROALD ARKIVNØKKEL
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknad
Dba.9
1956 - 1957
1958
23
INDUSTRI, HANDVERK, FABRIKKAR
23 A Rundskriv. Ymse
23 B Industri og heimearbeid
25
JAKT, HUNDAR OG FISKERI
1951 - 1957 25 A Rundskriv. Dyrevern
1947 - 1959 25 B Jakt og fredning
1947 - 1958 25 C Hundar, avgift
1947 - 1957 25 D Fiskeri og fangst
___________________________________________________________________________
26
26 A
26 B
26 B
26 B
26 C
26 D
JORD OG SKOG
Dba.10
1954 - 1959
Rundskriv. Ymse
1946 - 1951
Jordstyre, jordstyresaker
1952 - 1959
Jordstyre, jordstyresaker
1952 - 1957
Ullensvang Forsøksgård
1948 - 1960
Skogbrukssaker, skogråd, skogutval
1946 - 1954
Krigsskade, oppgjersnemnd.
Kommunale krigsskadefond.
1952 - 1961 26 E Granvin skogreisningsnemnd
___________________________________________________________________________
Dba.11
28
1947 - 1959 28 B
1949 - 1955 28 B
1953 - 1959
1954
1957
1946 - 1959
1945 - 1959
1947
1955 - 1956
1947 - 1952
1947 - 1959
1952 - 1961
29
29 A
29 A
29 A
29 B
29 C
29 D
29 D
29 E
29 F
29 G
KYRKJA
Kyrkje, kyrkjegard, presteskap
Nytt orgel Granvin kyrkje
KOMMUNESTYRE
Rundskriv. Ymse
Kommunelova
Reglement for formannskap og kommunestyre
Godkjenning av møtebøker
Val til kommunale verv
Kommunegrense mellom Voss og Granvin
Språkbruk
Møtereferat formannskap/kommunestyre
Norges Herredsforbund
Regulering av kommunegrenser
- 53 -
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dba
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV 1939 - 1962
Systematisk ordna etter ROALD ARKIVNØKKEL
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknad
Dba.12
1948 - 1959
1946 - 1960
1947 - 1959
1941 - 1957
1951
1946 - 1958
30
30 B
30 C
30 D
30 D
30 G
30 E
KOMMUNIKASJONAR
Vegsaker
Bygdeveganlegg, vedlikehald m.m.
Rutebilar og biltrafikk
Bilruteordningar Bergen - Hardanger - Bergen
Trafikkutval
Jernbanesaker
32
LEGAT OG FOND
1941 - 1956 32 B Legat og fond, ættetavler
___________________________________________________________________________
33
LIKNING OG SKATT
1948 - 1958 33 B Likning og skatt
1947 - 1957 33 B Søknad om skattelette. Andre skattesaker
1943 - 1958 33 B Godkjenning av likninga
___________________________________________________________________________
Dba.13
Dba.14
35
1946 . 1958 35 B
1947 - 1959 35 C
1947
35 D
1947 - 1950 35 E
1945 - 1950 35 F
1947 - 1956
1958
1953 - 1955
1948 - 1959
1949 - 1958
1947 - 1959
38
38 A
38 B
38 C
38 D
38 E
38 F
39
1947 - 1958 39 B
MILITÆRE- OG IDRETTSSAKER
Militærsaker
Idretts- og skyttersaker
Deltakarmedalje krigen i Noreg 1940
Heimevernet
Våre falne. Soldatgravene. Minnestein
POLITI OG RETT
Rundskriv. Ymse
Vedtekter
Lensmannen
Rettargang. Ting.
Overformynderi
Kino, filmframsyning
POST, TELEFON, TELEGRAF
Post, telefon, telegraf
- 54 -
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dba
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV 1939 - 1962
Systematisk ordna etter ROALD ARKIVNØKKEL
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknad
Dba.15
42
1953 - 1959 42 A
1945 - 1959 42 B
1945 - 1959 42 C
SKULE
Rundskriv. Ymse
Folkeskule og framhaldsskule
Yrkesopplæring
45
TENESTEMENN
1950 - 1958 45 A Fellessaker
1939 - 1953 45 B Heradskasserar/Likningssjef
1939 - 1957 45 C Heradsrevisor
1954 - 1957 45 D Formannskapssekretær
1946 - 1962 45 E Driftsstyrar El.verket
1952
45 E Driftskontrollør
1952 - 1959 45 F Heradsgartnar
1955 - 1958 45 G Kontorassistent
1960 - 1961 45 H NITO
___________________________________________________________________________
Dba.16
947 - 1956
1946 - 1959
1947 - 1959
1947 - 1957
46
46 B
46 E
46 F
46 G
TRYGD OG PENSJON
Sjuke- og ulukkestrygd
Alderstrygd
Husmorvikar
KLP Kommunal Landspensjonskasse
48
VAL
1946 - 1947 48 A Val av lagrettemenn og domsmenn
1947 - 1956 48 B Kommunestyreval
- 55 -
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dcb
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV 1960 - 1965
Denne arkivserien er ordna etter
Norsk Heredsforbunds Arkivnøkkel av 1950.
Nokre få dokument frå 1946 - 1959 er lagt inn på denne nøkkelen, og kjem med her i
serie Dcb..
Ved gjennomgang og ordning av saksarkivet er det kassert både journalført og ikkje
journalført materiale av fylgjande typer:
- Trykksaker, mangfalda materiale og blankettar
som ikkje er produserte av kommune, eller er turvande vedlegg til dei einskilde
sakene.
- Rundskri vsom ikkje har ført til sakshandsaming, eller er turvande vedlegg til ei
sak.
- Konsept, kladdenotat, ekstra kopiar, møteinnkallingar m.m.
der desse ikkje er funne å vera bevaringsverdige som dokumentasjon.
__________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknad
00
ÅLMENT
Dcb.1
1960 - 1964
Ålment
1959 - 1963
Godkjenning av Fylkesmannen
1964 - 1965
Godkjenning av Fylkesmannen
01
VAL
Ymse val til råd og utval
Ymse val til råd og utval
02
STYRE, RÅD OG UTVAL
Styre, råd og utval
Tiltaksnemnda
Utskrift av møtebok for formannskapet
1960
1962 - 1965
1960 - 1963
1960 - 1965
1960
03
ADMINISTRASJON
1960 - 1965
Heradsstyret
1965
034 Kontorrom, utstyr og inventar
__________________________________________________________________________
04
TENESTEMENN
Dcb.2
1960
Søknader, styrar og kokke Granvin gamleheim
1960
Søknader, kontorassistentstilling
1965
Søknader, heradskasserarstilling
1964
Sekretær og planleggjar for Granvin jordstyre
- 56 -
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dcb
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV
1960 - 1965
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknader
Dcb. 2
1950 - 1963
1961 - 1965
1946 - 1965
1961 - 1963
1964
1962 - 1964
1962 - 1964
1961
1965
1965
1961 - 1965 042
Dcb.3
05
ARKIV
Arkiv
09
YMSE
Ymse
11
POLITI
Politi
12
RETTARGANG
Rettargang
14
FORSVAR OG SKYTTERSAKER
Forsvar og skyttersaker
20
KYRKJER, KYRKJEGARDAR OG PRESTESKAP
Presteskap
Organist, klokkar, kyrkjetenar, kyrkjerutene
Kyrkjegardsgravar
Avgift for gravfeste
Vedlikehald kyrkje og kyrkjegard
Nytt orgel i Granvin kyrkje
1961 - 1965
1960- 1962
1960 - 1964
1963 - 1964
1962 - 1963
1960 - 1965
1962 - 1965
1963
1955 - 1963
1964 - 1965
1960 - 1965
KLP Kommunal Landspensjonskasse
Pensjonsvedtekter 1950, 1960
Formannskapssekretær
Formannskapssekretær og heradskasserar
Skogreisningsleiar
Sogreisningsleiar
Likningssjef
Driftsstyrar Granvin El.verk
Vegvaktar
Planleggjar, jordstyreassistent
Kommunekasserar
Lønsnemnda, løner og avtalar
- 57 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dcb
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV
1960 - 1965
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknader
21
SKULAR
1960 - 1963
Skular
1964 - 1965
Skular
1955 - 1965
Lærarbustader, husleiger
___________________________________________________________________________
Dcb. 3
Dcb.4
22
YRKESOPPLÆRING
Stipend
23
BOKSAMLING OG FORTIDSVERN
Boksamling og fortidsvern
24
OPPLYSNINGS- OG UNGDOMSARBEID
Opplysnings- og ungdomsarbeid
1960 - 1964
1959 - 1965
1961 - 1965
SOSIALE TILTAK
3
1960 - 1965 30
Sysselsetting.
1960 - 1964 31
Bustadtiltak
1961 - 1965 32
Sosial omsut
1960 - 1965 33
Trygd
1960 - 1965 34
Edruskap
1962 - 1965 35
Husmorvikar og heimesjukepleie
1962 - 1963 39
Ymse
___________________________________________________________________________
Dcb.5
40
ÅLMENT HELSEVERN
Helsevern
42
HELSEINSTITUSJONAR
Granvin gamleheim
Interkommunal sjukehus på Voss. Fylkessjukehus.
44
IDROTT
Idrott
1960 - 1965
1960 - 1962
1960 - 1965
1960 - 1964
- 58 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dcb
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV
1960 - 1965
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknader
Dcb.6
50
BYGGING, REGULERING OG OPPMÅLING
Kartleggingsarbeid
Reguleringsplan for Eide og Røynstrand
Reguleringsplan for Kvandal
5l
BRANN OG FEIING
Brannbil
Brann og feiarstell
52
HAMNESTELL
Ferjekai for ferje Granvin - Aberdeen, Skottland
54
VATN OG KLOAKK
Vatn og kloakk
1960 - 1965
1961 - 1965
1964 - 1965
1963 - 1964
1961 - 1965
1964 - 1965
1960 - 1965
VASSDRAG OG ELEKTRISITET
55
1962 - 1964
Elveforbygging
1960 - 1965
Granvin Elektrisitetsverk
1960 - 1965
Hardanger Kraftlag
______________________________________________________________________
Dcb.7
56
VEGSTELL
Ymse vegsaker
Omklassifisering av bygdevegar til fylkesvegar
Snøbrøyting på bygdevegane og private gardsvegar
Vegvaktar
Jordbruksvegen Mjølkeskår - Skaftedal
Traktorvegen Kyrkjeteigen
Jordbruksvegen Spildo - Nyatræbrua
Jordbruksveg i Folkedal
Ny bru over Granvinselva, Eide
Vegprosjekt Osa - Simadal
Vegbygget Vindal - Haugse
Åsingavegen
Tilskot til bygdevegsanlegga.
57
REINHALD OG RENOVASJON
Renovasjonsordninga
1961 - 1965
1963
1961 - 1964
1960 - 1964
1965
1961 - 1965
1964
1965
1964 - 1965
1963 - 1965
1960 - 1963
1953 - 1964
1960 - 1964
1962 - 1965
- 59 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dcb
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV
1960 - 1965
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknader
Dcb.8
60
HANDEL OG LØYVE
Handel og løyve
6l
HOTELL, HERBYRGE OG SERVERING
Hotell, herbyrge og servering
62
HANDVERK OG INDUSTRI
Handverk og industri
63
JAKT, FANGST OG FISKE
Jakt og fiske
64
JORD OG SKOG
Heradsgartnaren
Skogreisinga
Skogreisngsnemnda
Jordbruk og nydyrking
1962 - 1963
1960 - 1965
1960 - 1961
1960 - 1962
1959 - 1965
1960 - 1965
1960 - 1965
1958 - 1964
69
DIVERSE
1959 - 1960
Stengingsvedtekter
________________________________________________________________________
Dcb.9
70
MOTOVOGNKØYRING
Motorvognkøyring
71
SKIPSFART
Skipsfart
74
POST, TELEFON OG TELEGRAF
Telefon
80
BUDSJETT OG REKNESKAP
Revisjonsmeldingar til rekneskapet
81
LIKNING, SKATT OG AVGIFTER
Likning, skatt og avgifter
Likning , skatt og avgifter
1960 - 1965
960 - 1965
1960
1960 - 1964
1960 - 1963
1964 - 1965
- 60 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dcb
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV
1960 - 1965
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknader
Dcb.10
82
PENGAR, VERDIPAPIR OG FOND
A/S Granvinbygg
83
EIGEDOMAR
Eigedomar
84
GARANTI OG LÅN
Garanti og lån
Husbanken
Småbruk- og bustadbanken
85
FOLKEREGISTER OG STATISTIKK
Folketeljing og statistikk
86
LEGAT
Legat
91
FORSYNINGAR
Forsyningssaker
99
DIVERSE
Ymse tilskot/stipend
Ymse tilskot/stipend
1962 - 1965
1960 - 1065
1964 - 1965
1959 - 1965
1960 - 1965
1960 - 1965
1960 - 1965
1962 - 1963
1960 - 1963
1964 - 1965
- 61 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dcc
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV 1966 - 1970
Denne arkivserien er ordna etter
Norsk Heredsforbunds Arkivnøkkel av 1963.
Ved gjennomgang og ordning av saksarkivet er det kassert både journalført og ikkje
journalført materiale av fylgjande typer:
- Trykksaker, mangfalda materiale og blankettar
som ikkje er produserte av kommune, eller er turvande vedlegg til dei einskilde
sakene.
- Rundskriv som ikkje har ført til sakshandsaming, eller er turvande vedlegg til ei
sak.
- Konsept, kladdenotat, ekstra kopiar, møteinnkallingar m.m.
der desse ikkje er funne å vera bevaringsverdige som dokumentasjon.
__________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknad
Dcc.1
00
1967 - 1969 000
1966 - 1970 001
1968
001
1968 - 1970 002
1970
002
1966
004
1967
004
1968
004
GENERELT
Ål ment
Organisasjon, namn, grenser og målbruk
Kommunegrenser
Historie og litteratur
Turistbrosjyre om Granvin
Møtekongressar og festar
Møtekongressar og festar
Møtekongressar og festar
01
VAL
1966
01
Ymse val
1969
011 Stortingsval 1969
1967
012 Kommunevalet l967
1971
012 Kommunevalet l971
__________________________________________________________________________
02
STYRE, RÅD OG UTVAL
Dcc.2
1966 - 1967 021 Kommunestyre og formannskap 1967
saksliste m.m.
1966
022 Styre, råd og utval
1967
022 Styre, råd og utval
1968
022 Styre, råd og utval
1969
022 Styre, råd og utval
1970
022 Styre, råd og utval
1968 - 1970 024 Granvin Tiltaksnemnd
- 62 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dcc
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV 1966 - 1970
________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknad
Dcc. 2
1966 - 1970 026
1966 - 1970 027
1967 - 1969 028
Hovudutskrifter frå styre, råd og utval
Hovudapprobasjonar av møtevedtak
Godtgjersle til medlemer av styre, råd og utval
________________________________________________________________________
Dcc.3
03
1966 - 1969 03
1966 - 1969 034
1966 - 1970 036
1966 - 1970 037
ADMINISTRASJON
Administrasjon, ymse
Kontorutstyr og inventar
Kunngjeringar, trykksaker, reklame
Reise og diettgodtgjersle
04
TENESTEMENN
1970
041 Instruks og reglement
1966
042 Løner og avtalar
1967 - 1970 042 Løner og avtalar
1966 - 1969 043 Pensjonar KLP
__________________________________________________________________________
Dcc.4
1966
1967
1968
1969
1970
1967 - 1970
046
046
046
046
046
Tenestemenn, generelt
Tenestemenn, samlemappe
Tenestemenn, samlemappe
Tenestemenn, samlemappe
Tenestemenn, samlemappe
05
ARKIV
Arkiv
- 63 -
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dcc
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV 1966 - 1970
________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknad
1
Dcc.5
1966 - l970 11
1966 - 1970 13
2
RETTSVERN
Politi
Rettsvern. Tinglysingar.
KYRKJA,
SKULAR
KULTURFØREMÅL
OG
ANDRE
20
KYRKJE, KYRKJEGARDAR OG PRESTESKAP
1966 - 1967 201 Kyrkje, kyrkjegard og prest
1968 - 1969 201 Kyrkje, kyrkjegard og prest
1970
201 Kyrkje, kyrkjegard og prest
1967
201 Granvin kyrkjegard
1966
201 Parkeringsplass v/kyrkja
1966 - 1967 208 Gravfeste
1968
208 Gravfeste
__________________________________________________________________________
Dcc.6
1966 - 1968
1969
1970
21
212
212
212
SKULAR
Barneskulen
Barneskulen
Barneskulen
1970
1970
214
214
1966 - 1969 223
Ungdomsskule 9-årig
Ny barne og ungdomsskule på Eide, romprogram for
gym.sal og symjehall
Stipend
23
1966 - 1970 232
1966
233
BOKSAMLINGAR OG FORTIDSVERN
Boksamlingar
Museum
24
1967 - 1970 241
242
OPPLYSNINGS- OG UNGDOMSARBEID
Opplysnings og ungdomsarbeid
"
"
"
- 64 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dcc
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV 1966 - 1970
________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknad
Dcc.7
1966
1966 - l970
1968
1968- 1969
3
30
31
31
311
SOSIALE TILTAK
Arbeidsløyse
Bustadforsorg
Statstilskot til vøling av bustadhus
Kommunal bustadbygging
32
1966 - 1970 32
SOSIAL OMSUT
Forsorg
33
1966 - 1969 33
1967
338
TRYGD
Trygd
Folketrygda
34
1966 - 1970 34
EDRUSKAPSARBEIDET
Edruskapsnemnda
35
1966 - 1970 35
MOR OG BARN
Mor, barn og heim
36
BARNEVERN
1966 - 1970 362 Tilskot til lag og organisasjonar.
__________________________________________________________________________
Dcc.8
1966 - 1970
1966
4
40
41
HELSEVERN
Ålment helsevern
Helse og næringsmiddelkontroll.
1966
42
421
HELSEINSTITUSJONAR
Sjukehus og pleieheimar
1969
44
44
IDROTT
Idrott
45
1967
452
1968 - 1970 452
FRILUFTSLIV OG NATURFREDNING
Friluftsliv og naturfredning
Friluftsliv og naturfredning
- 65 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dcc
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV 1966 - 1970
________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknad
Dcc.9
1966
1967
1968
1969
1970
5
ARBEID
50
50
50
50
50
50
504
504
BYGGING, REGULERING OG OPPMÅLING
Bygging, regulering og oppmåling
Bygging, regulering og oppmåling
Bygging, regulering og oppmåling
Bygging, regulering og oppmåling
Bygging, regulering og oppmåling
Regionsplan
Generalplan
5l
1967 - 1969 51
514
BRANN OG FEIING
Brann og feiarstell
Feiarstell
1969
52
52
HAMNER
Hamnestell
1970
53
531
PARKAR, GRØNTANLEGG OG LEIKEPLASSAR
Grøntanlegg på Eide
54
1967 - 1970 54
1966
1967
55
552
554
VATN OG KLOAKK
Vass- og kloakkstell
VASSDRAG OG ELEKTRISITET
Elveforbygging
Vassdrag og el. kontroll
- 66 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dcc
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV 1966 - 1970
________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknad
Dcc.10
56
1966
561
1967
561
1968
561
1969
561
1970
561
1966 - 1970 561
1966
561
1966 - 1967 561
1967
561
1967
561
1967
561
1967
561
1965
561
1966
561
1966
561
1966
561
1966
561
VEGAR OG GATER
Vegstell
Vegstell
Vegstell
Vegstell
Vegstell
Veg til Åsane
Veg Moe - Skaftedal - Skår
Veg Spildo - Nyatræeet
Veg Vindal - Velken
Veg Dalatun i Folkedal
Veg til Nesheim
Veg Haugen og Såkvitne
Veg til Hamre
Fylkesvegbygget til Bilde
Vegbygget Riksvegen - Slettena. Folkedal.
Bru over Granvinelva på Eide
Martnøynebrua Øvre Granvin
57
REINHALD OG RENOVASJON
1966 - 1970 57
Renovasjon
1967
576 Bosstømmingsavgift
___________________________________________________________________________
Dcc.11
1966 - 1970
1969
6
60
601
606
NÆRINGSDRIFT
HANDEL OG LØYVE
Handel og løyve
Sal av øl, vin og brennevin
61
1966 - 1970 61
HOTELL, HERBYRGE OG SERVERING
Hotell, herbyrge og servering. Skjenkeløyve.
62
1966 - 1970 62
HANDVERK OG INDUSTRI
Handverk, fabrikk
63
1966 - 1967 63
1968 - 1970 63
JAKT, FANGST OG FISKE
Jakt, fangst og fiske
Jakt, fangst og fiske
- 67 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dcc
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV 1966 - 1970
________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknad
Dcc. 11
1966 - 1967
1968 - 1970
1966
1966
1966
64
64
64
641
644
645
JORD OG SKOG
Jord og skog
Jord og skog
Skogreising og skogvern
Jordstyre, jordbruk og bureising
Dyrevernet
Dcc.12
1966 - 1970
1970
65
651
651
KOMMUNAL NÆRINGSDRIFT
Kraft og ljosverk
Granvin Elektrisitetsverk.
Forprosjekt Krokavatn og Svartetjørn
Lån til Granvin Elektrisitetsverk
Jord og skogbruk
Leigegardar
1968 - 1969 651
1966 - 1970 652
1966
657
SAMFERDSLE
7
1966 - 1970 70
Motorvognkøyring
1966 - 1967 71
Skipsfart
1967 - 1970 72
Jernbane
1966 - 1970 74
Post, telegraf og telefon
1968
75
Trygg trafikk
1968
79
Diverse
___________________________________________________________________________
8
FINANSSTYRING, REKNESKAP OG STATISTIKK
80
BUDSJETT OG REKNESKAP
80
80
80
Budsjett for 1966 m/vedlegg
Budsjett for 1967 m/vedlegg
Budsjett for 1968 m/vedlegg
Dcc.13
1965
1966
1967
- 68 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dcc
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV 1966 - 1970
________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknad
Dcc.14
1968
80
Budsjett for 1969 m/vedlegg
1969
80
Budsjett for 1970 m/vedlegg
1970
80
Budsjett for 1971 m/vedlegg
1966
80
Budsjett og rekneskap
1967
80
Budsjett og rekneskap
1968
80
Budsjett og rekneskap
1969
80
Budsjett og rekneskap
1970
80
Budsjett og rekneskap
________________________________________________________________
Dcc.15
1967 - 1968
1969
1970
1968
803
803
803
803
Rekneskap, revisjon og desisjon
Rekneskap, revisjon og desisjon
Rekneskap, revisjon og desisjon
Revisjonsskipnaden i Granvin
1966
1967 - 1968
1969 - 1970
1967
81
81
81
81
815
LIKNING, SKATT OG AVGIFTER
Likning, skatt og avgifter
Likning, skatt og avgifter
Likning, skatt og avgifter
Hundeskatt
82
PENGAR, VERDIPAPIR OG FOND
1966 - 1970 823/824 Verdipapir, fond
83
1966
831
1965 - 1967 831
1968
831
1966
831
- 1965 831
EIDEDOMMAR
Kommunale eigedommar
A/S Granvinbygg
Kommunal eigedom "Tråena"'
Assuranse
Eldre utgåtte trygdebrev
- 69 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Dcc
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV 1966 - 1970
________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Kode Innhald/merknad
84
GARANTI OG LÅN
Dcc.16
1966 - 1967 84
Garanti og lån
1968
84
Garanti og lån
1969
84
Garanti og lån
1970
84
Garanti og lån
1966 - 1970 841 Landbruksbanken
1966 - 1970 842 Den Norske Stats Husbank
___________________________________________________________________________
Dcc.17
85
1966
853
1967 - 1970 853
STATISTIKK
Kommunal statistikk
Kommunal statistikk
86
1967
861
1968
861
1969
861
1970
861
1959 - 1979 861
LEGAT
Legat, samlemappe
Legat, samlemappe
Legat, samlemappe
Legat, samlemappe
Legat, Th. Næsheim og hustru Ingeborg
1966
9
91
91
93
1968 - 1970 933
DIVERSE
FORSYNING
Kontroll og regulering
KRIGSSKADER OG ATTREISING
Andre krisetiltak
- 70 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Ea
ARKIVSERIE:
SIDEORDNA KORRESPONDANSE
PAKKESAKER ORDNA ETTER EMNE 1843, 1898 - 1967
Ved gjennomgang og ordning av saksarkivet er det kassert både journalført og ikkje
journalført materiale av fylgjande typer:
- Trykksaker, mangfalda materiale og blankettar
som ikkje er produserte av kommune, eller er turvande vedlegg til dei einskilde
sakene.
- Rundskriv som ikkje har ført til sakshandsaming, eller er turvande vedlegg til ei
sak.
- Konsept, kladdenotat, ekstra kopiar, møteinnkallingar m.m.
der desse ikkje er funne å vera bevaringsverdige som dokumentasjon.
__________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Emne/innhald/merknad
Ea.1
1936
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1946
1947
1948
BUDSJETT
Budsjett
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Ea.2
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
"
"
"
"
"
"
"
"
1949/50
1959/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
Ea.3
1957
1958
1959
1960
"
"
"
"
1957/58
1958/59
1959/60
1960 2. halvår
1936/37
1938/39
1939/40
1940/41
1941/42
1942/43
1943/44
1944/45
1946/47
1947/48
1948/49
- 71 GRANVIN
021
FORMANNSKAPET
Ea
SIDEORDNA KORRESPONDANSE
PAKKESAKER ORDNA ETTER EMNE
_________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Emne/innhald/merknad
KOMMUNE:
1234 KODE:
ARKIVSKAPAR:
SERIESIGNATUR:
ARKIVSERIE:
Ea . 3
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
Budsjett
"
"
"
"
"
"
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
ELEKTRISITETSVERK
Ea.4
1911- 1918 Kjøp av Skjervefossen. Skøyte m.m.
Kostnadsoverslag m.m.
1917 - 1939 Kjøp av Folkedalselva. Skøyte m.m.
1923- 1925 Turrlegging av Istadmyrane. Nedslagsfelt til Skjervefossen.
1939 - 1952 Regulering av Krokavatnet. Utviding av linjenettet.
___________________________________________________________________________
Ea.5
1937 - 1938 Granvin Elektrisitetsverk. Bygging
1939 - 1945 Granvin Elektrisitetsverk. Bygging
1946 - 1954 Granvin Elektrisitetsverk. Bygging
1939 - 1940 Granvin Elektrisitetsverk. Obligasjonslån. Banklån
1939 - 1941 Granvin Elektrisitetsverk. Krafttingingar og arbeid
1946 - 1947 Granvin Elektrisitetsverk. Kraftlinje til Kvandal og Lussand
1959
Granvin Elektrisitetsverk. Høgspentlinjene
1958 - 1961 Granvil Elektrisitetsverk. Tinglyste utsegner, fri grunn m.m.
___________________________________________________________________________
ELVEFORBYGGING
Ea.6
1909 - 1942 Senking av Granvinsvatnet
1944 - 1960 Senking av Granvinsvatnet
1938 - 1960 Elveforbygging
1948
Elveregulering Eide. Arbeid
___________________________________________________________________________
EDRUSKAP
Ea.7
1945 - 1959 Årsmelding. Edruskapsnemnda
HELSEVERN
1953 - 1958 Voss Sjukehus
JORDSTYRE
1943 - 1958 Rekneskap for Granvin jordstyre
- 72 KOMMUNE:
1234 KODE:
ARKIVSKAPAR:
SERIESIGNATUR:
ARKIVSERIE:
GRANVIN
021
FORMANNSKAPET
Ea
SIDEORDNA KORRESPONDANSE
PAKKESAKER ORDNA ETTER EMNE
_________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Emne/innhald/merknad
Ea. 7
1957
KOMMUNEINNDELINGA
Kommuneinndelinga, grensen
KOMMUNALE EIGEDOMAR
1843 - 1961 Kommunal eigedom Øvre og Nedre Vassenden.
Sal av tomter.
Tomtekart av 1843. Diverse avtalar og skylddeling ar.
1934 - 1953 Kyrkjeteigen og skogen
1947 .- 1948 Kjøp av tomter på Eide for regulering til veggrunn.
__________________________________________________________________________
LÅN OG GARANTI
Ea.8
1941 - 1949 Innløyste ihendehavarobligasjonar, lån 1939
___________________________________________________________________________
Ea.9
1950 - 1960 Innløyste ihendehavarobligasjonar, lån 1939
___________________________________________________________________________
Ea.10
1949 - 1962 Innløyste ihendehavarobligasjonar, lån 1949
___________________________________________________________________________
Ea.11
1918 - 1922
1922
1926
1929
1943 - 1960
1953 - 1957
1954 - 1955
LÆRARBUSTAD OG SKULEHUS
Nytt skulehus Seim, Øvre Granvin.
Øvre Granvin skulehus og lærarbustad. Rekneskap.
Vassleiding til Seim skule. Rekneskap.
Kjærland skulehus, lærarbustad m.m.
Ombygging av Eide skule
Nytt skulehus i Folkedal
Lærarbustad i Folkedal
- 73 KOMMUNE:
1234 KODE:
ARKIVSKAPAR:
SERIESIGNATUR:
ARKIVSERIE:
GRANVIN
021
FORMANNSKAPET
Ea
SIDEORDNA KORRESPONDANSE
PAKKESAKER ORDNA ETTER EMNE
_________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Emne/innhald/merknad
Ea.12
1964
NÆRING
Indre Hardanger Industrinemnd
1946
SAMFERDSLE
Ruteløyve
SKATT
1940 - 1948 Skatteinnbetaling.
SKULAR,
Sjå boks 021 Ea.11
TILSKOT
1950 - 1964 Tilskot til private vassverk
TENESTEMENN
1953- 1961 Distriktsjordmora. Bustadtilhøve m.m.
1939 - 1940 Instruks for heradskasserar og revisor.
TESTAMENTARISKE GÅVER OG LEGAT
1898 - 1919 Testamentariske gåver og legat
Ea.13
VEGAR
1938
Vegplanar
1938
Vegplanar Kjærland - Vallevik. Hardangerbru.
1948 - 1949 Løyvingsplan bygdevegar m/fylkestilskot
1934 - 1951
1934 - 1948
1934 - 1963
1938 - 1967
Veg ØvsthusVindal - Velken
Veg Nesheim stasjon
Veg Moe - Skaftedal - Skår m/arbeidsteikningar
Riksvegen - Slettena. Folkedal.
- 74 KOMMUNE:
1234 KODE:
ARKIVSKAPAR:
SERIESIGNATUR:
ARKIVSERIE:
GRANVIN
021
FORMANNSKAPET
Ea
SIDEORDNA KORRESPONDANSE
PAKKESAKER ORDNA ETTER EMNE
_________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Emne/innhald/merknad
Ea. 14
1943 - 1962 Veg til Åsane
1966 - 1967 Veg til Åsane
1943 - 1963 Veg Kjerland - Tveito
1951
Veg Kallanes - Selland
1955
Veg Brekke - Jørdre
l962
Veg Vindal - Haugse
1958
Veg Spildo - Skeidset
1939
Veggrunn Haugsneset
1951 - 1963 Grindar/felås kommunale vegar
1949 - 1955 Grindar riksvegen Granvin - Ulvik
1931- 1943 Vegen Øystese - Eide. Grunnavståing m.m.
1940 - 1959 Vegutviding Eide - grense Voss. Grunnkjøp m.m.
___________________________________________________________________________
Ea.15
.
1937
1945 - 1967
1940
1960
1945 - 1949
1949 - 1962
1950 - 1964
1954 - 1967
VEGREKNESKAP FOR BYGDEVEGANE
Rekneskapsførar for bygdevegsanlegga
Vegen Moe - Skaftedal - Skår
"
"
"
Kassabok
"
"
Kassabok
Vegen Øvsthus - Vindal - Velken
Vegen til Åsane
Riksvegen - Slettena, Folkedal
Vegen Kjærland - Tveito
- 75 -
KOMMUNE:
1234 KODE:
ARKIVSKAPAR:
SERIESIGNATUR:
ARKIVSERIE:
GRANVIN
021
FORMANNSKAPET
Fa
REGISTER OVER KOMMUNALE NEMNDER
_________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Emne/innhald/merknad
Fa.1
1938 - 1950
Register over kommunale nemnder og medlemer
- 76 -
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Ra
ARKIVSERIE:
TILVISNINGSPROTOKOLLAR 1891 - 1953
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ra.1
1891 - 1935
Tilvisningsprotokoll
Ra.2
1936 - 1942
Tilsisningsprotokoll
Ra.3
1942 - 1949
Tilvisningsprotokoll
Ra.4
1949 - 1953
Tilvisningsprotokoll
- 77 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
021
ARKIVSKAPAR:
FORMANNSKAPET
SERIESIGNATUR:
Y
ARKIVSERIE:
DIVERSE
___________________________________________________________________________
_
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Y.1
1946
Rundskriv og meldingar
Ymse kuriositetar
Frimerke
- 78 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
031
ARKIVSKAPAR:
LØNSNEMNDA
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
___________________________________________________________________________
_
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa. 1
1972 – 1974 Møtebok
- 79 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
035
ARKIVSKAPAR:
BYGGJENEMNDA FOR EIDE SKULE
SERIESIGNATUR:
Fa
ARKIVSERIE:
PLANAR, KORRESPONDANSE, REKNESKAP M.M.
1956 - 1958
___________________________________________________________________________
_
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Fa.1
Instruks for byggjenemnd for skulehus
1955 - 1956 Arbeidsutgreiing, planar m.m.
1956
Bygging av Eide skule. Ymse skriv
1956 - 1957 Innkomne og godtekne tilbod
1957 - 1958 Rekneskap
- 80 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
041
ARKIVSKAPAR:
ARBEIDSMILJØUTVALET
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa. 1
1979
Møtebok
- 81 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
081
ARKIVSKAPAR:
PLANLEGGINGSUTVALET FOR NYTT HERADSHUS
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
__________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa. 1
1978 – 1979 Møtebok
- 82 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE.:
111
ARKIVSKAPAR:
GENERALPLANMNEDA
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
___________________________________________________________________________
_
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa. 1
1969 – 1978 Møtebok
- 83 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HERADSKASSE
SERIESIGNATUR:
Da
ARKIVSERIE:
KORRESPONDANSE 1881 - 1951
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Da.1
1881 - 1928
Ymse innkomne skriv
1921 - 1929 Ymse korrespondanse vedk. skatt
1941 - 1949 Ymse korrespondanse vedk. skatt
1951
Ymse korrespondanse
I arkivboksen er også innlag 121 Rf.1
- 84 KOMMUNE:
1234 KODE:
ARKIVSKAPAR:
SERIESIGNATUR:
ARKIVSERIE:
GRANVIN
121
GRANVIN HERADSKASSE
Fba
KONTOBOK FOR FØREHANDSTREKT SKATT
1942 - 1957
___________________________________________________________________________
__
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Fba.1
1942 - 1949
Kontobok for førehandstrekt skatt
Fba.2
1949 - 1957
Kontobok for førehandstrekt skatt
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HERADSKASSE
SERIESIGNATUR:
Fca
ARKIVSERIE:
JOURNAL FOR SKATTERESTANSEN
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Fca.1
1902 - 1953
Journal for skatterestansen
Sjå 311 serie Rc.1
Fca.2
1954 - 1959
Journal for skatterestansen
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HERADSKASSE
SERIESIGNATUR:
Fda
ARKIVSERIE:
INNKREVJINGSBOK FOR AVGIFTER
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Fda.1
1964 - 1965
Ymse Avgifter. Innkrevjingsbok
- 85 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HERADSKASSE
SERIESIGNATUR:
Fea
ARKIVSERIE:
SKATTEDAGBØKER 1936 - 1973
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Fea.1
Fea.2
Fea.3
Fea.4
Fea.5
Fea.6
Fea.7
1936 - 1940
1940 - 1947
1947 - 1950
1950 - 1953
1953 - 1955
1955 - 1962
1956 - 1973
Skattedagbok for innbetalt skatt
Skattedagbok for innbetalt skatt
Skattedagbok for innbetalt skatt
Skattedagbok for innbetalt skatt
Skattedagbok for innbetalt skatt
Skattedagbok for innbetalt skatt
Innfordringsliste for etterlikna skatt
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HERADSKASSE
SERIESIGNATUR:
Feb
ARKIVSERIE:
STATUSBOK
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknader
Feb. 1
1957 - 1969 Statusbok for skatterekneskapet
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HERADSKASSE
SERIESIGNATUR:
Fec
ARKIVSERIE:
SKATTEKASSAMEMORIALER 1957 - 1965
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Fec. 1
1957 - 1964
Skattekassememorial
Fec.2
1965
Skattekassememorial
- 86 KOMMUNE:
1234 KODE:
ARKIVSKAPAR:
SERIESIGNATUR:
ARKIVSERIE:
GRANVIN
121
GRANVIN HERADSKASSE
Ffa
UTSKRIFT AV LIKNINGSPROTOKOLLEN
Skatt og avgifter m/betalingsdato
_________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ffa.1
1920 - 1921 Heradsskatt, klageomhandling. skipsaktieskatt
1921 - 1922 Heradsskatt, klageomhandling, skipsaktieskatt
1923 - 1924 Heradsskatt, klageomhandling, skipsaktieskatt
1924 - 1925 Heradsskatt, skipsaktieskatt
Ffa.2
1933 - 1934 Kommuneskatteliste
1934 - 1935 Kommuneskatteliste
1935 - 1936 Kommuneskatteliste
1936 - 1937 Kommuneskatteliste
1937 - 1938 Kommuneskatteliste
Ffa.3
1938 - 1939 Skatteliste
1940 - 1941 Skatteliste
1941 - 1942 Skatteliste
1942 - 1943 Skatteliste
1944 - 1945 Skatteliste
1945 - 1946 Skatteliste
Ffa.4
1946 - 1947 Skatteliste
Ffa.5
1947 - 1948 Skatteliste
Ffa.6
1948 - 1949 Skatteliste
Ffa.7
1949 - 1950 Skatteliste
Ffa.8
1950 - 1951 Skatteliste
Ffa.9
1951 - 1952 Skatteliste
Ffa.10
1952 - 1953 Skatteliste
Ffa.11
1953 - 1954 Skatteliste
Ffa.12
1954 - 1955 Skatteliste
Ffa.13
1955 - 1956 Skatteliste
Ffa.14
1956 - 1957 Skatteliste
Ffa.15
1958
Skatteliste u/kvitteringer
Ffa.16
1958 - 1959 Skatteliste
Ffa.17
1959 - 1960 Skatteliste
Ffa.18
1959
Skatteliste
Ffa.19
1960
Skatteliste
Ffa 20
1961
Skatteliste
Ffa.21
1962
Skatteliste
Ffa.22
1963
Skatteliste
Ffa.23
1964
Skatteliste
Ffa.24
1965
Skatteliste
Ffa.25
1966
Skatteliste
Ffa.26
1968
Skatteliste
Ffa.27
1967 - 1969 Skatteliste
- 87 KOMMUNE:
1234 KODE:
ARKIVSKAPAR:
SERIESIGNATUR:
ARKIVSERIE:
GRANVIN
121
GRANVIN HERADSKASSE
Raa
HERADSREKNESKAP 1885 - 1970
Hovudrekneskap
________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Raa.1
1885 - 1895 Gravens kommunekasse, hovudrekneskap
Raa.2
1881 - 1901 Gravens kirkekasse
frå 1881 - 1883
Hovudrekneskap/Årsrekneskap frå 1896 - 1901
Raa.3
1902 - 1915 Hovudrekneskap/Årsrekneskap
Raa. 3 a)
1915 – 1924 Hovudrekneskap/Årsrekneskap
Raa.4
Raa.5
Raa.6
Raa.7
1924 - 1933
1932 - 1936
1936 - 1938
1937/38
1938/39
1939/40
1940/41
1941/42
1942/43
1943/44
1944/45
1945/46
1946/47
1947748
1948/49
1949/50
1950/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1958/59
1960
1962
1965
1967
1968
1970
Raa.8
Raa.9
Hovudrekenskap/Årsrekneskap
Hovudrekneskap/Årsrekneskap
Hovudrekneskap/årsrekneskap
Årsrekneskap m/ymse. utskrifter
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
- 88 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HERADSKASSE
SERIESIGNATUR:
Rab
ARKIVSERIE:
LEGATREKNESKAP
__________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rab. 1
1915 – 1929 Legatrekneskap m/bilag
- 89 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HERADSKASSE
SERIESIGNATUR:
Rba
ARKIVSERIE:
OPPGJERS- OG STATUSBØKER 1942 - 1970
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rba.1
Rba.2
Rba.3
Rba.4
Rba.5
Rba.6
Rba.7
Rba.8
Rba.9
Rba.10
Rba.11
1942 - 1945
1945 - 1948
1948 - 1949
1949 - 1950
1950 - 1953
1953 - 1956
1956 - 1959
1959 - 1961
1962 - 1964
1965 - 1967
1968 - 1970
Oppgjers- og statusbok
Oppgjers- og statusbok
Oppgjers- og statusbok
Oppgjers- og statusbok
Oppgjers- og statusbok
Oppgjers- og statusbok
Oppgjers- og statusbok
Oppgjers- og statusbok
Oppgjers- og statusbok
Oppgjers- og statusbok
Oppgjers- og statusbok
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HERADSKASSE
SERIESIGNATUR:
Rbb
ARKIVSERIE:
RÅBALANSE
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rbb.1
1955 - 1965
Råbalanse
Rbb.2
1966
Saldobalanse
- 90 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HERADSKASSE
SERIESIGNATUR:
Rca
ARKIVSERIE:
HOVUDBØKER 1940 - 1958
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rca.1
Rca.2
Rca.3
Rca.4
1940 - 1957
1942 - 1950
1950 - 1955
1955 - 1958
Hovudbok
Hovudbok
Hovudbok
Hovudbok
KOMMUNE:
1234 KODE:
ARKIVSKAPAR:
SERIESIGNATUR:
ARKIVSERIE:
GRANVIN
121
GRANVIN HERADSKASSE
Rcb
KONTOBOK FOR DET ORDINÆRE BUDSJETT
1938 - 1942
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rcb.1
1938 - 1941
Kontobok for det ordinære budsjett
Rcb.2
1941 - 1942
Kontobok for det ordinære budsjett
- 91 KOMMUNE:
1234 KODE:
ARKIVSKAPAR:
SERIESIGNATUR:
ARKIVSERIE:
GRANVIN
121
GRANVIN HERADSKASSE
Rcc
KONTOBOK FOR DRIFTS- OG KAPITALREKNESKAPEN
SINE POSTAR 1942/43 - 1957/58
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rcc.1
Rcc.2
Rcc.3
Rcc.4
Rcc.5
Rcc.6
Rcc.7
Rcc.8
Rcc.9
Rcc.10
Rcc.11
Rcc.12
Rcc.13
Rcc.14
Rcc.15
Rcc.16
1942/43
1943/43
1944/45
1945/46
1946/47
1947/48
1948/49
1949/50
1950/51
1951/52
1952/53
1953/54
1954/55
1955/56
1956/57
1957/58
Kontobok
Kontobok
Kontobok
Kontobok
Kontobok
Kontobok
Kontobok
Kontobok
Kontobok
Kontobok
Kontobok
Kontobok
Kontobok
Kontobok
Kontobok
Kontobok
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HERADSKASSE
SERIESIGNATUR:
Rce
ARKIVSERIE:
KONTOBOK FOR AKTIVA OG PASSIVA
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rce.1
Rce.2
Rce.3
Rce.4
1942 - 1948
1949/50
1953
1957
Kontobok
Kontobok frå 01.07.49 - 30.06.1950
Kontobok frå 01.07.53
Kontobok frå 01.07.57
- 92 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HERADSKASSE
SERIESIGNATUR:
Rde
ARKIVSERIE:
LØNNINGSLISTER
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rde.1
1958
Lønningsliste
- 93 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HERADSKASSE
SERIESIGNATUR:
Rea
ARKIVSERIE:
KASSABØKER
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rea.1
1891 - 1898
Kassabok
Rea.2
188l - 1903
Kassabok for skulekassen
frå 1881 - 1884
Kassabok for heradskassen frå 1898 - 1903
Rea.3
1903 - 1917
Kassabok m/fordelingskolonner inntekt/utgift for
fattigkasse, skulekasse, kommunekasse, kyrkjekasse
Rea. 3 a)
1916 – 1928 Kassabok m/fordelingskolonner inntekt/utgift for
Fattigkasse, skulekasse, kommunekasse, kyrkjekasse
Rea.4
1928 - 1933
Kassabok m/fordelingskolonner inntekt/utgift for
fattigkasse, skulekasse, kommunekasse, kyrkjekasse
Rea.5
1933 - 1936
Kassabok
Rea.6
1958 - 1963
Kassabok
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HERADSKASSE
SERIESIGNATUR:
Reb
ARKIVSERIE:
KASSAJOURNALER
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Reb.1
Reb.2
Reb.3
Reb.4
Reb.5
1936 - 1938
1939 - 1941
1938 - 1942
1941/42
1964 - 1966
Kassajournal for utbetaling
Kassajournal for utbetaling
Kassajournal for innbetaling
Kassajournal for utbetaling
Kassajournal for debet og kredit
- 94 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HERADSKASSE
SERIESIGNATUR:
Rec
ARKIVSERIE:
KASSAMEMORIALAR 1942 - 1958
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rec.1
Rec.2
Rec.3
Rec.4
Rec.5
1942 - 1946
1946 - 1948
1949 - 1952
1952 - 1955
1956 - 1958
Kassamemorial
Kassamemorial
Kassamemorial
Kassamemorial
Kassamemorial
- 95 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HERADSKASSE
SERIESIGNATUR:
Rf
ARKIVSERIE:
BILAG
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rf.1
1930 - 1933
1935 - 1939
1947 - 1950
1940 - 1944
1948 - 1949
Ymse skriv og rekneskapsbilag
Ymse skriv og rekneskapsbilag
Ymse skriv og rekneskapsbilag
Ymse skriv og rekneskapsbilag
Lønningsbilag for lærarar
Sjå arkivboks 121 Da.1
Rf. 2
1922/23
1933/34
Bilag vedk. bygdeboka for Granvin
Inntektsbilag
1934/35
1934/34
1934/35
1934/35
1934/35
Inntektsbilag
Bilag nr. 1 - 99
Bilag nr. 100 – 199
Bilag nr. 200 – 299
Bilag nr. 300 - 200
1936/37
1936/37
1936/37
Bilag nr. 1 – 99
Bilag nr. 100 - 199
Bilag nr. 200 – 336
1937/38
1937/38
1937/38
1937/38
1937/38
Bilag nr. 1 - 99
Bilag nr. 100 – 199
Bilag nr. 200 – 299
Bilag nr. 300 – 399
Bilag nr. 400 – 446
Rf. 4
1938/39
1938/39
1938/39
1938/39
Bilag nr. 1 - 99
Bilag nr. 100 – 199
Bilag nr. 200 – 299
Bilag nr. 300 – 432
Rf. 5
1940/41
1940/41
1940/41
Bilag nr. 2 – 99
Bilag nr. 100 – 199
Bilag nr. 200 – 312
1941/42
1941/42
1941/42
1941/42
Bilag nr. 1 - 99
Bilag nr. 100 – 199
Bilag nr. 201 – 299
Bilag nr. 300 – 328
Rf. 3
- 96 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
121
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HERADSKASSE
SERIESIGNATUR:
Rf
ARKIVSERIE:
BILAG
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rf. 6
1942/43
1942/43
1942/43
1942/43
Bilag nr. 1 - 99
Bilag nr. 100 – 199
Bilag nr. 200 – 299
Bilag nr. 300 - 351
- 97 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
131
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HERADSREVISJON
SERIESIGNATUR:
Fa
ARKIVSERIE:
REVISJONSPROTOKOLLAR
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Fa.1
1858 - 1918
Revisjonsprotokoll
Fa.2
1917 - 1938
Revisjonsprotokoll
Fa.3
1937 - 1952
Revisjonsprotokoll
Fa.4
1951 - 1957
Revisjonsprotokoll
Fa.5
1953 - 1955
Revisjonsbok
Samla i 1 arkivboks
- 98 KOMMUNE:
1234 KODE:
ARKIVSKAPAR:
SERIESIGNATUR:
ARKIVSERIE:
GRANVIN
142
GRANVIN LIKNINGSNEMND
Aa
LIKNINGSPROTOKOLL,.MØTEBOK
M/FORHANDLINGAR
1891 - 1960
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
Aa.2
Aa.3
Aa.4
Aa.4 a)
Aa.4 b)
Aa.5
Aa.6
Aa.7
1891 - 1897
1898 . 1904
1904 - 1913
1913 - 1922
1922 – 1929
1929 – 1931
1931 - 1934
1934 - 1937
1937/38 - 1943/44
Møtebok m/utlikning av heradsskatt
Møtebok m/utlikning av heradsskatt
Møtebok m/utlikning av heradsskatt
Møtebok m/utlikning av heradsskatt
Møtebok m/utlinging av heradsskatt
Møtebok m/utlikning av heradsskatt
Møtebok m/utlikning av heradsskatt
Møtebok m/utlikning av heradsskatt
Møtebokm/utlikning av heradsskatt og alderstrygdavgift
Aa.8
1944 - 1948/49
Aa.9
1948/49 - 1953/54
Aa.10
1953/54 - 1960
Møtebok m/utlikning av heradssaktt, alderstrygdeavgift
og krigspensjonsavgift
Møtebok m/utlikning av heradsskatt, alderstrygdeavgift
m.m.
Møtebok m/utlikning av heradsskatt, alderstrygdeavgift
m.m.
KOMMUNE:
1234 KODE:
ARKIVSKAPAR:
SERIESIGNATUR:
ARKIVSERIE:
GRANVIN
142
GRANVIN LIKNINGSNEMND
Ab
LIKNINGSPROTOKOLL FOR STATSSKATT
MØTEBOK M/FORHANDLINGAR
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ab.1
1894 - 1910
Møtebok m/utlikna statsskatt
Ab. 2
1910 – 1916 Møtebok m/utlikna statskatt
Ab. 3
1916 – 1928 Møtebok m/utlikna statsskatt
- 99 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
142
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN SKATTEUTVAL
SERIESIGNATUR:
Ac
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ac.1
1954 - 1960
Møtebok
- 100 KOMMUNE:
1234 KODE:
ARKIVSKAPAR:
SERIESIGNATUR:
ARKIVSERIE:
GRANVIN
142
GRANVIN LIKNINGSNEMND
Da
YMSE KORRESPONDANSE
1898 - 1956
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Da.1
1898 - 1956
Ymse korrespondanse med likningsnemnda
- 101 KOMMUNE:
1234 KODE:
ARKIVSKAPAR:
SERIESIGNATUR:
ARKIVSERIE:
GRANVIN
142
GRANVIN LIKNINGSNEMND
Fa
LIKNINGSPROTOKOLLAR
1928 - 1959
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Fa.1
1928 - 1939/40
Likningsprotokoll, utlikna skatt
Fa.2
1940/41 - 1951
Likningsprotokoll, utlikna skatt
Fa.3
1952/53 - 1958/59
Likningsprotokoll, utlikna skatt
- 102 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
142
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN LIKNINGSNEMND
SERIESIGNATUR:
Ga
ARKIVSERIE:
KLADDELISTER
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ga. 1
1904
1905
1906
1908
Kladdelister for næringsdrivande
Kladdelister for næringsdrivande
Kladdelister for næringsdrivande
Kladdelister for næringsdrivande
1919/20
1920
Kladdelister for næringsdrivande
Kladdelister for næringsdrivande
Ga. 2
1929/30
Kladdelister for næringsdrivande og lønsmottakarar
Ga. 3
1931/32
Kladdelister for næringsdrivande og lønsmottakarar
Ga. 4
1932/33
Kladdelister for næringsdrivande og lønsmottakarar
Ga. 5
1941/42
1942/43
Kladdelister for næringsdrivande
Kladdelister for næringsdrivande
194647
1947/48
Kladdelister for næringsdrivande
Kladdelister for næringsdrivande
- 103 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
211
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN SKULESTYRE
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER 1867 - 1970
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa. 1
1867 – 1889 Møtebok for Gravens sokn skulekommisjon
Aa. 2
1889 – 1908 Møtebok for Graven skulestyre ( Granvin frå 1898)
Aa. 3
1908 – 1927 Møtebok for Granvin skulestyre
Aa. 4
1927 – 1950 Møtebok for Granvin skulestyre
Aa. 5
1950 – 1970 Møtebok for Granvin skulestyre
- 104 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
211
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN SKULESTYRE
SERIESIGNATUR:
Ba
ARKIVSERIE:
KOPIBØKER 1890 - 1920
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ba.1
1890 - 1901
Kopibok
Ba.2
1901 - 1920
Kopibok
Ba. 3
1920 – 1950
Kopibok
- 105 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
211
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN SKULESTYRE
SERIESIGNATUR:
Ca
ARKIVSERIE:
BREVJOURNALER 1890 - 1962
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ca.1
1890 - 1903
Brevjournal
Ca.2
1904 - 1921
Brevjournal
Ca. 3
1921 – 1934 Brevjournal
Ca. 4
1934 – 1945 Brevjournal
Ca. 5
1945 – 1950 Brevjournal
Ca. 6
1950 – 1962 Brevjournal
- 106 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
211
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN SKULESTYRE
SERIESIGNATUR:
Da
ARKIVSERIE:
KORRESPONDANSE
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Da. 1
1888 – 1913
Brev til Granvin skulestyre 4 stk.
1 brev frå 1888
1 brev frå 1897
1 brev frå 1903
1 brev frå 1913
Sjå arkivboks 231 Da. 1
- 107 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
211
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN SKULESTYRE
SERIESIGNATUR:
Ea
ARKIVSERIE:
SIDEORDNA KORRESPONDANSE
EMNEORDNA 1945 - 1970 (1975)
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ea.1
ADMINISTRASJON
1946 - 1958 Administrasjon. Klassedeling
1959 - 1963 Administrasjon. Klassedeling
BYGNINGAR OG INVENTAR
1957
Inventar
1963 - 1965 Toalettavdeling v/Seim skule
1950 - 1960
1968 - 1970
1951 - 1969
1964 - 1970
1966 - 1968
ELEVAR, BARNESKULEN
Flyttemeldingar
Innmeldingar/flyttemeldingar
Born m/talefeil
Eksamen og avslutning
Symjekurs på Voss
FRAMHALDSSKULEN
1949 - 1962 Innmeldingar. Elevlister m.m.
HELSESTELL
1945 - 1955 Skuletannrøkt
1952 - 1961 Helsearbeid i skulen. Skuletannrøkt.
KUNNGJERINGAR
1952 - 1952 Ledige stillingar m.m.
___________________________________________________________________________
REKNESKAP
Ea.2
1953 - 1960 Oversikt over utgifter til folkeskulen
1966 - 1960 Oversikt over utgifter til framhaldsskulen
1957 - 1968 Refusjonar frå fylket
1948 - 1959 Refusjonar for framhaldsskulen
SKULESTYRE
1948 - 1960 Ymse val
1948 - 1957 Godkjenning av skuledirektøren av møte
1968 - 1975 Innkalling m/sakskart til skulestyremøte
- 108 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
211
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN SKULESTYRE
SERIESIGNATUR:
Ea
ARKIVSERIE:
SIDEORDNA KORRESPONDANSE
EMNEORDNA 1945 - 1970
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ea. 2
SKULERUTE M/SKYSS
1960 - 1966 Skulerute m/timeplan og fagplan
1948 - 1961 Skuleskyss
1963 - 1968 Skuleskyss
1946 - 1957
STATISTIKK
Oppgåver for skuleåret
___________________________________________________________________________
SØKNADER TIL LÆRARPOSTAR
Ea.3
1954 - 1958 Søknader til lærarpostar
1959
Søknader til lærarpostar
1960
Søknader til lærarpostar
1961
Søknader til lærarpostar
1962
Søknader til lærarpostar
1963
Søknader til lærarpostar
1965
Søknader til lærarpostar
1966
Søknader til lærarpostar
___________________________________________________________________________
Ea.4
1968
1972
1963
1968
Søknader til lærarpostar
Søknader til lærarpostar
Søknader til skuleinspektør
Søknader til skuleinspektør
1949 - 1954
1955 - 1959
1960 - 1968
1949
1956 - 1958
1950 - 1956
TENESTEMENN
Tenestemenn
Tenestemenn
Tenestemenn
Lærarløner
Løner og avtalar
Attestar
- 109 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
211
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN SKULESTYRE
SERIESIGNATUR:
Fa
ARKIVSERIE:
PENSJONS OG VIKARKASSEN
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Fa.1
1918 - 1920
Lærarane sine innskot i pensjons- og vikarkassen
- 110 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
211
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN SKULESTYRE
SERIESIGNATUR:
Ra
ARKIVSERIE:
TILVISNINGSBØKER 1891 - 1950
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ra. 1
1891 – 1916
Tilvisningsbok
Ra. 2
1916 – 1936
Tilvisningsbok
Ra. 3
1936 – 1945/46
Tilvisningsbok
Ra. 4
1946/47 – 1949/50
Tilvisningsbok
- 111 GRANVIN
231
BARNESKULANE I GRANVIN
Da
KORRESPONDANSE
1916 - 1970
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
KOMMUNE:
1234 KODE:
ARKIVSKAPAR:
SERIESIGNATUR:
ARKIVSERIE:
Da.1
1916 - 1970
Ymse skriv og korrespondanse
I arkivboksen ligg ogs 211 Da. 1
- 112 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
231
ARKIVSKAPAR:
BARNESKULANE I GRANVIN
SERIESIGNATUR:
Fa
ARKIVSERIE:
SKULEPROTOKOLLAR 1837 - 1971
_____________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Fa.1
1837 - 1855
Skoleprotokoll for Gravens prestegjeld
2. skoledistrikt
Inndelt i 4 roder
Fa.2
1839 - 1850
Skoleprotokoll for Gravens prestegjeld
1. skoledistrikt
Inndelt i 4 roder
Fa.3
1855 - 1865
Skoleprotokoll for Gravens prestegjeld
2. skoledistrikt
Inndelt i 3 roder
Fa.4
1856 - 1867
Skoleprotokoll for Gravens prestegjeld
1. skoledistrikt
Inndelt i 3 roder
Fa.5
1866 - 1901
Protokoll over skolehold og skolesøgning for læreren i
Ulvik prestegjeld
Skulekrins:
Spilde
1866 - 1892
Jørdre
1873 - 1883
Aasene
1867 - 1883
Kirkestranden
1873 - 1901
Espeland
1873 - 1882
Fa.6
1867 - 1885
Protokoll over skolehold og skolesøgning for læreren i
Ulvik prestegjeld
Skulekrins:
Kirkestranden
1867 - 1884
Nesheim
1867 - 1872
Spilde
1873 - 1884
Frivillig undervisning 1874 - 1885
i Kirkestranden og Spilde
- 113 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
231
ARKIVSKAPAR:
BARNESKULANE I GRANVIN
SERIESIGNATUR:
Fa
ARKIVSERIE:
SKULEPROTOKOLLAR 1837 - 1971
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Fa.7
1866 - 1901
Protokoll over skolehold og skolesøgning for læreren i
Ulvik prestegjeld
Skulekrins:
Kirkestranden 1885 - 1892
Spilde
1885 - 1900
Fa. 7 a)
1873 – 1898 Protokoll over skolehold og skolesøgning i Gravens
Skolekommune
Skulekrins:
Eide
1873 – 1891
Folkedal
1873 -. 1894
Nesheim
1873 – 1883
Åsane
1895 – 1898
Jørdre
1884 - 1898
Fa.8
1955 - 1970
Folkedal skule
Fa.9
1955 - 1970
Seim skule
Fa.10
1955 - 1971
Eide skule
- 114 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
231
ARKIVSKAPAR:
BARNESKULANE I GRANVIN
SERIESIGNATUR:
Ga
ARKIVSERIE:
DAGBØKER 1862 - 1976
___________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ga.1
1862 - 1975 Dagsjournal for læraren i Ulvik prestegjeld i
skulekrinsane:
Kirkestranden 1862 - 1871
Nesheim
1864 - 1871
Espeland
1864
Aftenskole for konfirmerte gutar 1875
Oversikt over plantane i Herbariumet ved skulen1872
(bak i boka)
Ga.2
1862 - 1871
Dagsjournal for læraren i Ulvik prestegjeld i
skulekrinsane:
Spilde
1862 - 1871
Aasene
1867 - 1871
Jørdre
1864 - 1866
Ga.3
1872 - 1884
Dagsjournal for læraren i Ulvik prestegjeld i
skulekrinsane:
Spilde
1872 - 1884
Aasene
1872 - 1879
Jørdre
1878 - 1880
Kirkestranden 1873 - 1883
Espeland
1874 - 1880
Ga.4
1872 - 1881
Dagsjournal for læraren i Ulvik prestegjeld i
skulekrinsane:
Kirkestranden 1872 - 1881
Nesheim
1872 - 1873
Spilde
1873 - 1881
Frivillig undervisning
i Kirkestranden
og Spilde
1873 - 1880
Ga.5
1873 - 1885
Dagsjournal for lærarinna i
skulekrinsane:
Eide
1873 - 1885
Folkedal
1873 - 1885
Nesheim
1874 - 1883
Jørdre
1884 - 1885
- 115 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
231
ARKIVSKAPAR:
BARNESKULANE I GRANVIN
SERIESIGNATUR:
Ga
ARKIVSERIE:
DAGBØKER 1862 – 1976
__________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ga.6
1882 - 1896
Dagbok for læraren i Gravens
skulekrinsar:
Kirkestranden 1882 - 1892
Spilde
1882 - 1896
Frivillig undervisning
Kirkestranden
og Spilde
1883 - 1885
Småskulen i
Spilde
1892/1893
Ga.7
1884 - 1896
Dagbok for læraren i Gravens
skulekrinsar:
Spilde
1884 - 1892
Kirkestranden 1884 - 1896
Eide
1893 - 1896
Ga.8
1895 - 1919
Daggbok for læraren i
Spilde krins
Ga.9
1896 - 1911
Dagbok for læraren i
skulekrinsane:
Kirkestranden
1. og 2. klasse1896 - 1911
Eide 1. klasse 1896 - 1901
Kjærland 1.klasse 1902 - 1911
Ga.10
1900 - 1925
Dagbok for
Åsane småskule
1. klasse
Ga.11
1911 - 1933
Dagbok for læraren i
Kyrkjestranda og Kjærland skulekrins
Ga.12
1916 - 1946
Dagbok for læraren i
Kjærland og Eide småskule
Ga.13
1911 - 1927
Dagbok for læraren i
Eide folkeskule
'
- 116 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
231
ARKIVSKAPAR:
BARNESKULANE I GRANVIN
SERIESIGNATUR:
Ga
ARKIVSERIE:
DAGBØKER 1862 - 1976
___________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ga.14
1928 - 1960
Dagbok for læraren i
Eide folkeskule
Ga.15
1928 - 1961
Dagbok for læraren i
Eide folkeskule
Ga.16
1961 - 1976
Dagbok for læraren i
Eide skulekrins
Ga.17
1958 - 1973
Dagbok for Eide skulekrins
Ga.18
1932 - 1958
Dagbok for Seim skule
Ga.19
1958 - 1973
Dagbok for
Seim skule 1958 - 1972
Granvin barne- og
ungdomsskule
1972 - 1973
Ga.20
1961 - 1976
Dagbok for
Eide skule
1961 - 1973
Granvin barne- og
ungdomsskule
1973 - 1976
Ga.21
1922 - 1964
Dagbok for Folkedal skulekrins
Ga.22
1963 - 1976
Dagbok for
Folkedal skule
Granvin barne- og
ungdomsskule
Ga.23
1964 - 1976
1964 - 1972
1972 - 1976
Dagbok for Folkedal skule
- 117 KOMMUNE:
1234 KODE:
ARKIVSKAPAR:
SERIESIGNATUR:
ARKIVSERIE:
GRANVIN
231
BARNESKULANE I GRANVIN
Ha
AVGANGSVITNEMÅL-PROTOKOLLAR
1913 - 1971
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ha.1
1913 - 1968
Folkedal krins
Ha.2
1913 - 1967
Eide krins
Ha.3
1913 - 1970
Spilde krins
Ha.4
1947 - 1971
Granvin folkeskule
- 118 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
231
ARKIVSKAPAR:
BARNESKULANE I GRANVIN
SERIESIGNATUR:
Ia
ARKIVSERIE:
FRITT SKULEMATERIELL
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ia.1
1937 - 1948
Kontroll og rekneskapsbok Eide skule
Ia.2
1952 - 1962
Kontroll og rekneskapsbok Eide skule
Ia.3
1937 - 1955
Kontroll og rekneskapsbok Seim skule
- 119 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
231
ARKIVSKAPAR:
BARNESKULANE I GRANVIN
SERIESIGNATUR:
Ja
ARKIVSERIE:
INVENTARPROTOKOLLAR
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ja.1
1848 - 1907
Inventarprotokoll for Kirkestrandens skolekreds
Ja.2
1890 - 1964
Fortegnelse over undervisningsmateriale for
3. klasse Eides kreds
- 120 KOMMUNE:
KODE:
ARKIVSKAPAR:
1234 - GRANVIN
232
TILSYNSUTVALET / SAMARBEIDSUTVALET FOR
EIDE SKULEKRINS
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
___________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
1890 - 1983
Møtebok for Tilsynsutvalet for Eide skulekrins
1890 - 1971 s. 1 - 50
Møtebok for Samarbeidsutvalet 1972 - 1983 s. 51 - 96
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
232
ARKIVSKAPAR:
TILSYNSUTVALET FOR SPILDE SKULEKRINS
SERIESIGNATUR:
Ab
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
___________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ab.1
1890 - 1971
Møtebok for Spilde skulekrins
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
232
ARKIVSKAPAR:
TILSYNSUTVALET KYRKJESTRANDA SKULEKRINS
SERIESIGNATUR:
Ac
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
___________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ac. 1
1890 – 1925 Møtebok for Kyrkjestranda skulekrins
- 121 KOMMUNE:
1234 KODE:
ARKIVSKAPAR:
SERIESIGNATUR:
ARKIVSERIE:
GRANVIN
236
GRANVIN SKULEBOKSAMLING
Fa
TILVEKSTLISTER OG REKNESKAP
1925 - 1970
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Fa.1
1925 - 1970
Tilvekstliste Seim skuleboksamling 1927 - 1970
Rekneskap 1925 - 1948
Fa.2
1922 - 1958
Tilvekstliste Eide skuleboksamling 1922 - 1958
Rekneskap 1922 - 1950
Fa.3
1949 - 1970
Rekneskapsbok Seim skuleboksamling
- 122 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
236
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN SKULEBOKSAMLING
SERIESIGNATUR:
Ga
ARKIVSERIE:
UTLÅNSBØKER 1961 - 1973
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ga.1
1961 - 1968
Utlånsbok Eide skuleboksamling
Ga.2
1967 - 1973
Utlånsbok Seim skuleboksamling
- 123 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
252
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN FRAMHALDSSKULE
SERIESIGNATUR:
Fa
ARKIVSERIE:
AVGANGSVITNEMÅL-PROTOKOLL
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Fa.1
1948/49 - 1970/71
Avgangsvitnemål-protokoll
- 124 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
252
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN FRAMHALDSSKULE
SERIESIGNATUR:
Ga
ARKIVSERIE:
DAGBØKER
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ga. 1
1885 – 1956
Dagbok for elever ved den høiere Almenskole
på Eide
1885 – 1889
Fortsettelsekole på Eide
1890 – 1905
Granvin framhaldsskule
1905 – 1956
Ga. 2
1956 – 1973
Dagbok for Granvin framhaldsskule
Boka sluttar med 1. årskull i 9-årig skule:
8 kl. 1971/72 og same 9. kl. 1972/73
- 125 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
264
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN FOLKEBOKSAMLING
SERIESIGNATUR:
Ra
ARKIVSERIE:
REKNESKAPSBØKER 1952 - 1971
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ra.1
1952 - 1970
Rekneskapsbok
Ra.2
1971
Rekneskapsbok
- 126 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
274
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN SOKNERÅD
SERIESIGNATUR:
Ra
ARKIVSERIE:
REKNESKAPSPROTOKOLL
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ra.1
1857 - 1936
Rekneskapsprotokoll for
Graven//Granvin kyrkje
- 127 KOMMUNNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
311
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN FATTIGSTYRE / SOSIALSTYRE
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER 1848 - 1976
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
1848 - 1881
Forhandlingsprotokoll for Gravens fattigkommisjon
Aa.2
1882 - 1921
Forhandlingsprotokoll for Gravens/Granvin fattigkommisjon
Aa.3
1922 - 1976
Møtebok for Granvin fattigstyre.
Frå 1965 møtebok for Granvin sosialstyre
Aa.4
1964
Granvin sosialstyre
- 128 KOMMUNNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
311
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN FATTIGSTYRE / SOSIALSTYRE
SERIESIGNATUR:
Ba
ARKIVSERIE:
KOPIBØKER 1876 - 1966
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ba.1
1876 - 1899
Kopibok for Gravens fattigkommisjon
Ba.2
1899 - 1933
Kopibok for Granvin fattigkommisjon
Ba.3
1933 - 1951
Kopibok for Granvin fattigstyre
Ba.4
1964 - 1966
Kopibok for Granvin sosialstyre. 1 mappe.
Sjå arkivboks 311 Ga.10
- 129 KOMMUNNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
311
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN FATTIGSTYRE / SOSIALSTYRE
SERIESIGNATUR:
Ca
ARKIVSERIE:
BREVJOURNALAR 1875 - 1953
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ca.1
1875 - 1893
Brevjournal for Gravens fattigkommisjon
Ca.2
1893 - 1914
Brevjournal for Granvin fattigkommisjon
Ca.3
1914 - 1932
Brevjournal
Ca.4
1933 - 1938
Brevjournal
Ca.5
1938 - 1953
Brevjournal
- 130 KOMMUNNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
311
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN FATTIGSTYRE / SOSIALSTYRE
SERIESIGNATUR:
Fa
ARKIVSERIE:
PROTOKOLL FORTEGNELSE OVER UNDERSTØTTEDE
TRENGENDE (OVER OG UNDER 15 ÅR)
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Fa.1
1901 - 1934
Fortegnelse over understøttede trengende
- 131 KOMMUNNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
311
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN FATTIGSTYRE / SOSIALSTYRE
SERIESIGNATUR:
Ga
ARKIVSERIE:
HEIMSTADSUTSEGNER 1902 - 1964
(HJEMSTAVNSFORKLARINGER)
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ga.1
Ga.2
Ga.3
Ga.4
Ga.5
Ga.6
Ga.7
Ga.8
Ga.9
Ga.10
ca.
1902 - 1924
1924 - 1929
1930 - 1931
1931
1932
1934 - 1935
1935 - 1937
1938 - 1939
1940 - 1950
1930 - 1940
1961 - 1964
1929 - 1946
1927 - 1933
Protokoll for heimstadsutsegner
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Heimstadsutsegner, lausblada, l mappe
Heimstadsutsegner, lausblada, l mappe
Korrespondanse vedk. heimstadutsegner og refusjonar
Refusjonskrav heimstadsutsegner
I arkivboksen ligg også 311 Ba.4, Ha.1 og Rc.2
KOMMUNNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
311
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN FATTIGSTYRE / SOSIALSTYRE
SERIESIGNATUR:
Ha
ARKIVSERIE:
TEIEPLIKT
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ha.1
1978
Lovnad om teieplikt
Sjå arkivboks 311 Ga.10
- 132 KOMMUNNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
311
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN FATTIGSTYRE / SOSIALSTYRE
SERIESIGNATUR:
Ra
ARKIVSERIE:
TILVISNINGSBØKER 1891 - 1965
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ra.1
Ra.2
Ra.3
Ra.4
1891 - 1933
1934 - 1936
1936 - 1946
1946 - 1965
Tilvisningsbok
Tilvisningsbok
Tilvisningsbok
Tilvisningsbok
KOMMUNNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
311
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN FATTIGSTYRE / SOSIALSTYRE
SERIESIGNATUR:
Rb
ARKIVSERIE:
REFUSJONSBØKER 1931 - 1943
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rb.1
Rb.2
Rb.3
Rb.4
1931 - 1936
1936 - 1941
1936 - 1941
1943
Refusjonsbok
Refusjonsbok
Refusjonsbok
Refusjonsbok
KOMMUNNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
311
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN FATTIGSTYRE / SOSIALSTYRE
SERIESIGNATUR:
Rc
ARKIVSERIE:
REKNESKAPSBØKER
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rc.1
1881 - 1883
Rekneskapsbok for Gravens fattigkommisjon
Frå året 1902 - 1953 er boka brukt til å føra inn restansar for
skatt.
Sjå arkivboks 121 Fca.1.
Rc.2
1938
Rekneskap for inntekt og utgifter frå fattigkassen til 1 familie.
Sjå arkivboks 311 Ga.10.
- 133 KOMMUNNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
313
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN VERJERÅD / BARNEVERNSNEMND
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER 1900 - 1981
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
1900 - 1942
Møtebok for verjerådet
Aa.2
1954 - 1981
Møtebok for barnevernsnemnda
KOMMUNNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
313
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN VERJERÅD / BARNEVERNSNEMND
SERIESIGNATUR:
Ba / Ca
ARKIVSERIE:
KOPIBOK / BREVJOURNAL
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ba.1 / Ca.1
1900 - 1954
Kopibok frå 1904 - 1915
Brevjournal frå 1900 - 1954
KOMMUNNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
313
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN VERJERÅD / BARNEVERNSNEMND
SERIESIGNATUR:
Ea
ARKIVSERIE:
YMSE KORRESPONDANSE
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ea.1
1965 - 1969
Granvin barnevernsnemnd.
Ymse vedtak og korrespondanse. l mappe
Serie Aa, Ba, Ca og Ea er samla i ein arkivboks.
- 134 KOMMUNNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
314
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN EDRUSKAPSNEMND
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER 1939 - 1980
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
1939 -1980
Møtebok
- 135 KOMMUNNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
315
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN HUSMORVIKARNEMND
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER 1947 - 1971
____________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
1947 - 1971
Møtebok
- 136 KOMMUNNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
351
ARKIVSKAPAR:
TILSYNSMANN RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN
SERIESIGNATUR:
Ra
ARKIVSERIE:
KASSABØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ra.1
1927 - 1942
Kassabok
1935 - 1940 l mappe m/oppgåver
Samla i ein arkivboks.
- 137 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
353
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN KRINSSJUKEKASSE / TRYGDEKASSE
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
1911 - 1920
Møtebok for Granvin kredssykekasse
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
353
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN KRINSSJUKEKASSE / TRYGDEKASSE
SERIESIGNATUR:
Ca
ARKIVSERIE:
BREVJOURNALAR
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ca.1
1911 - 1942
Brevjournal
Ca. 2
1912 – 1919 Brevjournal
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
353
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN KRINSSJUKEKASSE / TRYGDEKASSE
SERIESIGNATUR:
Ea
ARKIVSERIE:
KORRESPONDANSE
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ea.1
1911 - 1932
Ymse skriv
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
353
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN KRINSSJUKEKASSE / TRYGDEKASSE
SERIESIGNATUR:
Ra
ARKIVSERIE:
REVISJONSPROTOKOLL
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ra.1
1911 - 1932
Revisjonsprotokoll
353 serie Aa, Ca, Ea og Ra. Er samla i ein arkivboks.
- 138 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
353
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN KRINSSJUKEKASSE / TRYGDEKASSE
SERIESIGNATUR:
Fa
ARKIVSERIE:
ARBEIDSGJEVARPROTOKOLLAR
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Kvar arbeidsgjevar står oppført på paginerte sider (konto) og arbeidstakarane
er ført inn under kvar arbeidsgjevar.
Fa. 1
1911
Arbeidsgjevarprotokoll
Fa. 2
1912 – 1915 Arbeidsgjevarprotokoll
Fa. 3
1915 – 1918 Arbeidsgjevarproptokoll
Fa. 4
1919 – 1921 Arbeidsgjevarprotokoll
- 139 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
353
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN KRINSSJUKEKASSE / TRYGDEKASSE
SERIESIGNATUR:
Rba
ARKIVSERIE:
STATUSBØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rba. 1
1911 – 1911 Statusbok
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
353
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN KRINSSJUKEKASSE / TRYGDEKASSE
SERIESIGNATUR:
Rbb
ARKIVSERIE:
BALANSEBOK
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rbb. 1
1911 – 1915 Balansebok
- 140 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
353
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN KRINSSJUKEKASSE / TRYGDEKASSE
SERIESIGNATUR:
Rea
ARKIVSERIE:
KASSABØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rea. 1
1911 – 1914 Kassabok, inntekter og utgifter
Rea. 2
1914 – 1921 Kassabok, inntekter og utgifter
Rea. 3
1922 – 1925 Kassabok, inntekter og utgifter
Rea. 4
1925 – 1926 Kassabok, inntekter og utgifter
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
353
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN KRINSSJUKEKASSE / TRYGDEKASSE
SERIESIGNATUR:
Reb
ARKIVSERIE:
KASSAJOURNAL
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Reb. 1
1916 – 1921 Kassajournal A, inntekter og utgifter fordelt på konto
Reb. 2
1912 – 1913 Kassajournal B utgifter vedk. familien
- 141 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
354
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN ALDERSTRYGDNEMND
SERIESIGNATUR:
Ra
ARKIVSERIE:
KASSABØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ra.1
1937 - 1957
Kassabok
Ra.2
1957 - 1970
Kassabok frå 1957 - 1959
Frå 1960 - 1970 er det ført betaling for opphald for
pensjonærane ved Granvin gamleheim
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
354
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN ALDERSTRYGDNEMND
SERIESIGNATUR:
Rb
ARKIVSERIE:
KONTOBØKER 1938 - 1958
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rb.1
1938 - 1950
Kontobok for pensjonsutbetalingar til den enkelte pensjonist
Rb. 2
1950 - 1954
Kontobok for pensjonsutbetalingar til den enkelte pensjonist
Rb.3
1955 - 1958
Kontobok for pensjonistutbetalingar til den enkelte pensjonist
- 142 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
411
ARKIVSKAPAR:
SUNNHETSKOMMISJON / HELSERÅD
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
1891 - 1985
Møtebok for Gravens Sundhetskommisjon 1891 - 1908
Granvin Helseråd 1911 - 1985
- 143 KOMMUNNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
511
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN BYGNINGSRÅD
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
1942 - 1975
Møtebok
- 144 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
551
ARKIVSKAPAR:
VEGNEMNDA
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
1960 - 1976
Møtebok
- 145 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
553
ARKIVSKAPAR:
TILSYNSUTVAL FOR KVANDALSELVA
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
1935 - 1945
Møtebok
- 146 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
572
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN ELEKTRISITETSVERK
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
1940 - 1980
Møtebok
- 147 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
572
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN ELEKTRISITETSVERK
SERIESIGNATUR:
Fa
ARKIVSERIE:
PROTOKOLL FOR STRAUMLEVERING
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Fa.1
Fa.2
Fa.3
Fa.4
1940 - 1943
1944 - 1947
1948 - 1952
1952 - 1956
Protokoll for straumlevering
Protokoll for straumlevering
Protokoll for straumlevering
Protokoll for straumlevering
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
572
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN ELEKTRISITETSVERK
SERIESIGNATUR:
Fb
ARKIVSERIE:
RESTANSELISTE
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Fb.1
1950 - 1959
Restanseliste
- 148 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
572
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN ELEKTRISITETSVERK
SERIESIGNATUR:
Ra
ARKIVSERIE:
HOVUDREKNESKAP
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ra.1
1916 - 1938
1939 - 1944/45
1945 - 1948/49
1949 - 1951/52
1952 - 1954/55
Rekneskapsbok
Budsjett og rekneskap
Budsjett og rekneskap
Budsjett og rekneskap
Budsjett og rekneskap
I arkivboksen ligg også 572 Rf. 1
- 149 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
572
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN ELEKTRISITETSVERK
SERIESIGNATUR:
Rca
ARKIVSERIE:
HOVUDBOK
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rca.1
1957 - 1959
Hovudbok
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
572
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN ELEKTRISITETSVERK
SERIESIGNATUR:
Rcc
ARKIVSERIE:
KONTOBOK FOR DRIFTS- OG KAPITALREKNESKAPEN
SINE POSTAR
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rcc.1
Rcc.2
195l/52 - 1955/56
1956/57 - 1959/60
Kontobok
Kontobok
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
572
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN ELEKTRISITETSVERK
SERIESIGNATUR:
Rce
ARKIVSERIE:
KONTOBOK FOR AKTIVA OG PASSIVA
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rce.1
1958 - 1960
Kontobok
- 150 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
572
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN ELEKTRISITETSVERK
SERIESIGNATUR:
Rea
ARKIVSERIE:
KASSABØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rea.1
1938 - 1940
Kassabok
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
572
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN ELEKTRISITETSVERK
SERIESIGNATUR:
Rec
ARKIVSERIE:
KASSAMEMORIAL
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rec.1
Rec.2
Rec.3
Rec.4
Rec.5
Rec.6
1940 - 1947
1947 - 1949
1949 - 1952
1952 - 1954
1954 - 1955
1955 - 1960
Kassamemorial
Kassamemorial
Kassamemorial
Kassamemorial
Kassamemorial
Kassamemorial
- 151 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
572
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN ELEKTRISITETSVERK
SERIESIGNATUR:
Rf
ARKIVSERIE:
REKNESKAPSVEDLEGG
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rf.1
1916 - 1938
Rekneskapsvedlegg
Sjå arkivboks 572 Ra.1
- 152 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
621
ARKIVSKAPAR:
NÆRINGSNEMNDA / JORDSTYRE
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER 1917 - 1946
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
1917 - 1920 Møtebok for Næringsnemnda
1921 - 1939 Møtebok for Jordstyre
Aa.2
1939 - 1946
Møtebok for Jordstyre
- 153 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
621
ARKIVSKAPAR:
NÆRINGSNMENDA / JORDSTYRE
SERIESIGNATUR:
Ra
ARKIVSERIE:
KASSABØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ra.1
1937 - 1965
Kassabok
Ra.2
1943 - 1961
Rekneskap m/vedlegg
- 154 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
626
ARKIVSKAPAR:
SKOGREISINGSNEMNDA
SERIESIGNATUR:
Ra
ARKIVSERIE:
REKNESKAPSBOK
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ra.1
1953 - 1960
Rekneskapsbok
- 155 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
711
ARKIVSKAPAR:
TRAFIKKUTVALET
SERIESIGNATUR:
Da
ARKIVSERIE:
SAKSARKIV
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Da.1
1950 - 1955
Saker
1958 -
Saker
- 156 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
812
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN OVERFORMYNDERI
SERIESIGNATUR:
Ba
ARKIVSERIE:
KOPIBØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ba.1
1895 - 1968
Kopibok
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
812
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN OVERFORMYNDERI
SERIESIGNATUR:
Ca
ARKIVSERIE:
BREVJOURNALAR
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ca.1
1895 - 1957
Dagbok
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
812
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN OVERFORMYNDERI
SERIESIGNATUR:
Da
ARKIVSERIE:
KORRESPONDANSE
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Da.1
1900 - 1945 Ymse skriv og korrespondanse ordna kronologisk etter dato.
1946 - 1974 Ymse skriv og korrespondanse ordna kronologisk etter dato.
I arkivboksen ligg også 812 Ia.1, Ia.2, Ja.1, Ka.1, Rb.1, Rc.1
og Sa.1.
- 157 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
812
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN OVERFORMYNDERI
SERIESIGNATUR:
Ga
ARKIVSERIE:
HOVEDRULLE
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ga.1
1894 - 1975
Hovedrulle
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
812
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN OVERFORMYNDERI
SERIESIGNATUR:
Gb
ARKIVSERIE:
MINDRE RULLE
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Gb.1
1895 - 1962
Mindre rulle arvekapital under 160 kr.
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
812
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN OVERFORMYNDERI
SERIESIGNATUR:
Ha
ARKIVSERIE:
SKIFTEUTLEGGSPROTOKOLL
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ha.1
1895 - 1952
Skifteutleggsprotokoll
- 158 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
812
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN OVERFORMYNDERI
SERIESIGNATUR:
Ia
ARKIVSERIE:
MELDINGAR TIL SKIFTERETTEN
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ia.1
1928 - 1934
Meldingar til skifteretten. Oppgåve over eigedom og gjeld.
Ia.2
1936 - 1973
Meldingar til skifteretten. Uskifta bu.
Oppgåve over eigedom og gjeld.
Sjå arkivboks 812 Da.1
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
812
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN OVERFORMYNDERI
SERIESIGNATUR:
Ja
ARKIVSERIE:
UTSKRIFTER AV REGISTRERINGSPROTOKOLLAR
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ja.1
1918 - 1965
Utskrifter av registreringsprotokollar
Sjå arkivboks 812 Da.1
__________________________________________________________________________
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
812
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN OVERFORMYNDERI
SERIESIGNATUR:
Ka
ARKIVSERIE:
OPPNEMNING AV VERJE
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ka.1
1914 - 1973
Oppnemning av verje
Sjå arkivboks 812 Da.1
- 159 KOMMUNE:
1234 – GRANVIN
KODE:
812
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN OVERFORMYNDERI
SERIESIGNATUR:
Ra
ARKIVSERIE:
REKNESKAP
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ra.1
1927 - 1930 Årsrekneskap m/vedlegg
1931 - 1934
1935 - 1938
1938 - 1942
1943 - 1946
Ra.2
1947 - 1952 Årsrekneskap m/vedlegg
1953 - 1958
1959 - 1963
1964 - 1968
1969 - 1975 (Manglar 1973)
___________________________________________________________________________
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
812
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN OVERFORMYNDERI
SERIESIGNATUR:
Rb
ARKIVSERIE:
PANTEOBLIGASJONS - REKNESKAP
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rb.1
1895
Panteobligasjonsrekneskap
Sjå arkivboks 812 Da.1
___________________________________________________________________________
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
812
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN OVERFORMYNDERI
SERIESIGNATUR:
Rc
ARKIVSERIE:
BANKINNSKOT
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Rc.1
1945
Oppgåve over personlege bankinnskot
Sjå arkivboks 812 Da.1
- 160 -
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
812
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN OVERFORMYNDERI
SERIESIGNATUR:
Sa
ARKIVSERIE:
OPPGÅVER TIL STATISTISK SENTRALBYRÅ
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Sa.1
1955 - 1972
Oppgåver til Statistisk Sentralbyrå
Sjå arkivboks 812 Da.1
- 161 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
822
ARKIVSKAPAR:
HESTEUTSKRIVINGSNEMNDA
SERIESIGNATUR:
Da
ARKIVSERIE:
KORRESPONDANSE
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Da.1
1943 - 1945
Ymse skriv
Sjå arkivboks 841 Aa.1
- 162 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
841
ARKIVSKAPAR:
PROVIANTERINGSRÅD / FORSYNINGSNEMNDA
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
1919 - 1961
Møtebok for Provianteringsrådet 1919 - 1923
Møtebok for Forsyningsnemnda 1939 - 1961
I arkivboksen ligg også 822 Da.1, 841 Ra.1
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
841
ARKIVSKAPAR:
PROVIANTERINGSRÅD / FORSYNINGSNEMNDA
SERIESIGNATUR:
Fa
ARKIVSERIE:
DAGBØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Fa.1
1958 - 1963
Dagbok over bygg i arbeid
KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
841
ARKIVSKAPAR:
PROVIANTERINGSRÅD / FORSYNINGSNEMNDA
SERIESIGNATUR:
Ra
ARKIVSERIE:
KASSABØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ra.1
1947 - 1948
Kassabok for krigsskadetrygd for bygningar
Sjå arkivboks 841 Aa.1
- 163 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
842
ARKIVSKAPAR:
PRISNEMNDA
SERIESIGNATUR:
Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
1941 - 1956
Møtebok
Sjå arkivboks 841 Aa.1
- 164 KOMMUNE:
1234 - GRANVIN
KODE:
847
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN KOMMUNALE OPPGJERSNEMND
SERIESIGNATUR:
Da
ARKIVSERIE:
KORRESPONDANSE
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Da. 1
1947 – 1950 Innkomne rundskriv
1946 – 1952 Kronologisk ordna korrespondanse
1948 – 1950 Tildelinga herrelause radioapparat
1949 -
Billigheitserstatningar
Oversikt over dei som fekk erstatning ligg i arkivboksen
- 165 BARNEAVHALDSLAGET "STJERNA"
Årsmøteprotokoll
1930 - 1940
Møtebøker frå medlemsmøte:
1930 - 1933
1933 - 1938
1939 - 1945
1945 - 1950
1954 - 1956
Medlembok
1930 - 1943
- 1952
Frammøtebok
1930 - 1939
Rekneskapsbok
1930 - 1963
Kontingentsbok
1930 - 1939
Lagsbladet VON
1930 - 1933
1933 - 1936
1936 - 1955
Bladbok
Bladbok
1936
Årsmeldingar
Ymse skriv
Diplom for god innsats.
Ymse spelstykke: Sjokoladepuddigen
Tri barnekomediar
Lover
Dette ligg samla i ein arkivboks
- 166 -
ARKIVSKAPAR: GRANVIN BONDEKVINNELAG
SERIESIGNATUR: Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
___________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
1946 - 1961
Møtebok for styret
Aa.2
1961 - 1981
Møtebok for styret
Aa.3
1981 - 1983
Møtebok for styret
ARKIVSKAPAR: GRANVIN BONDEKVINNELAG
SERIESIGNATUR: Ab
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
_________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ab.1
1950 - 1978
Møtebok for laget
ARKIVSKAPAR: GRANVIN BONDEKVINNELAG
SERIESIGNATUR: F
ARKIVSERIE:
MEDLEMSPROTOKOLL
__________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
F.1
1939 - 1989
Medlemsprotokoll
Serie Aa.1 - 3, Ab.1 og F.1 ligg samla i ein arkivboks
- 167 -
ARKIVSKAPAR: GRANVIN BONDEKVINNELAG
SERIESIGNATUR: G
ARKIVSERIE:
YMSE HISTORISKE FORTELJINGAR
__________________________________________________________________________
Nummer
Innhald/merknader
G.1
Opptak til Bondekvinnelaget
Granvin Bondekvinnelag gjennom 40 år (1979)
Prolog til Bondefesten 1989
Liv Teigland: 50-års soga
Gamle skikkar i brudlaup
Ivarina Kvalem: Vinterbustad - summarbustad
Sigrid Seim: Omgangsskulen m.m.
- 168 -
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN SOKNESELSKAP
SKOGBEPLANTNINGSLAG
SKOGLAG
SERIESIGNATUR: Aa
ARKIVSERIE:
MØTEBØKER
_________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Aa.1
1888 - 1899
Møtebok
Aa.2
1899 - 1960
Møtebok
Aa.3
1902 - 1957
Møtebok
ARKIVSKAPAR:
GRANVIN SOKNESELSKAP
SKOGBEPLANTNINGSLAG
SKOGLAG
SERIESIGNATUR: Ra
ARKIVSERIE:
REKNESKAP
_________________________________________________________________________
Nummer
Tidsrom
Innhald/merknad
Ra.1
1918 - 1956
Rekneskap
1 mappe med ymse skriv.
Dette ligg samla i ein arkivboks.
- 169 -
GRANVIN SKOGEIGARLAG
Møtebok
1923 - 1987
- 170 -
GRANVIN SOGNS MISJONSFORENING
Møtebok
1863 - 1885
- 171 -
EIDE SKYSSTASJON
Dagbok for Eide skysstasjon 1876 - 1903
- 172 -
GRANVIN FOLKEMUSEUM
Katalog / Tilvekstliste
1921 - 1973
Frå 1981 - 1982 er boka nytta til gjestebok.
- 173 -
LOKALHISTORIE
INNSAMLA SKRIFTLEG HISTORISK MATERIALE
FRÅ KRIGEN I GRANVIN 1940 - 1945
INNHALD:
Innhaldsliste over innsamla materiale
Oversyn over krigstida i Granvin 1940 - 1945
Bilag 1 - 27 a-b, ( 4 mapper ) , sjå mappa med innhaldslista
Opplevingar i krigsåra v/ Johan I. Ystås
Opplevingar i krigsåra v/ Arnvid Lillegraven
Opplevingar i krigsåra v/ Mikkel Spildo
Opplevingar i krigsåra v/ Erik Medås
Opplevingar i krigsåra v/ Jens Lillegraven
Opplevingar i krigsåra v/ Lars Hamre
Opplevingar i krigsåra v/ Jens Velken
Opplevingar i krigsåra v/ Asbjørn Tveito
Skog, skogsdrift og jordstyre under okkupasjonstida
- 174 -
ÆTTEBOKARBEID
Aam. K. Bu sitt manus til Ættebok for Granvin, motteke frå Henrik Meyer Kvalem
22.09.1988.