3-og 4 åringene

Transcription

3-og 4 åringene
Periodeplan
For
3-og 4 åringene
JANUAR TIL JUNI 2015
Skyttelveien Barnehage AS • Skyttelveien 2 • 3057 Solbergelva • Tlf: 32 87 07 50 • www.skyttelveien.no
Periodeplan for januar til juni 2015
Da er igjen på tide med en ny periodeplan for 3-4 årsgruppa på
Vesleknabben og Huldreheim.
I periodeplanen vil vi fortelle dere om hva vi holder på med frem mot
sommeren.
Vi er fortsatt delt inn i rene 3, 4, og 5 års grupper, hvor 5 åringene holder
til på Huldreheim sammen med en gruppe med 4 åringer. På
Vesleknabben er den andre delen av 4 åringene samt 3 åringene.
Vi har i år 37 barn på gruppa. 25 av disse er født i 2010 mens 12 er født i
2011.
Siden vi i år er veldig mange barn på 3-4 årsgruppa, har vi valgt å dele de
opp etter alder. 4 åringene blir delt opp i mindre grupper når vi jobber
med prosjekter eller er på tur. I disse små gruppene er det lettere for oss
å fange opp barnas interesser. Barna vil i disse gruppene få medvirke til
fremgangen i de ulike prosjektene. Dette er i tråd med Rammeplan for
barnehager, som vi er pålagt å følge etter Barnehagelovens paragraf 2.
Vi er en Reggio Emilia inspirert barnehage. Reggio Emilia´s pedagogiske
filosofi representerer en synsmåte, en måte å forholde seg til barns læring
og til individets iboende evner og rettigheter. Den inneholder ikke noen
metode og har ikke noen håndbok. Man ser på barn som aktive,
kompetente og ressurssterke individer helt fra starten av, med egen lyst
og kraft til å lære, vokse og utvikle seg.
Vi kommer til å jobbe med ulike prosjekter med gruppene vi har. Ikke alle
får være med på alt, men alle får være med på noe. Vi kommer til å jobbe
med ulike temaer. Noen temaer kan gå over flere måneder mens andre
kan ta kortere tid.
Pedagogisk dokumentasjon handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig
og åpen for tolkning, dialog, konfrontasjon og innsikt. Dere vil kunne følge
med i prosjektene etter hvert som dokumentasjonen kommer opp på
veggene.
Vi kommer også til å ha noen faste samlinger med språkgruppe, «Steg for
steg» og Gapatrosten som er vårt eget sangkor.
Temaene for dette halvåret blir:
- Vennskap og antimobbing
- Vann
- Meg selv
- Påske
- 17. mai
- Sommer bowl
Under disse temaene skal vi sørge for at barna får forskjellige
erfaringer fra fagområdene i Rammeplanen. Det vil alltid være sånn
at vi ikke kan se et fagområde alene i det vi jobber med. Vi vil alltid
jobbe med flere av fagområdene. De fagområdene som er nevnt
under er de vi vil legge mest fokus på dette halvåret.
Kropp, bevegelse og helse
Dette er et fagområde vi skal innom mye dette halvåret i barnehagen.
Vinterhalvåret vil vi benytte oss av aktiviteter som hører vinteren til. 4
åringene skal få mulighet til å prøve seg på tur til Solbergbanen og få
prøvd seg på isen, vi skal også benytte oss av Grøtterudbakken med
aking. Det er også VM på ski i år og vi skal prøve å få til en «VMaktivitetsdag» i barnehagen. Dette er aktiviteter der barna får brukt hele
kroppen.
Utover våren skal vi gå på tur i nærområdet, da skal barna få gått tur
med sekk.
Vi legger til rette for at barna skal ha tilgang til å utfordre seg selv i å
kunne hoppe, kaste, hinke og sparke.
Vi skal dra inn bevegelse litt mer spontant i hverdagen vår disse
månedene. Ved spontane og enkle hinderløyper både ute og inne og bruke
mer bevegelse i sanger, regler og rim.
Vi har dette halvåret kuttet ut den faste fredags-discoen, og erstattet den
med bevegelse og dans på torsdager. Der vil vi bruke tid på å lære oss litt
forskjellig dans, som for eksempel, fugledansen, linedance og lignende. Vi
skal også danse etter sang og musikk.
Alle barna får muligheten til å hjelpe til på kjøkkenet før varm- og
brødmåltidene. De skal lære seg å vaske hender og de skal også ha
muligheten til å pusse tenner hver dag. Vi tar vare på hvilestunden hver
dag, der vi slapper av til høytlesning og rolig musikk.
Etikk, religion og filosofi
Under dette fagområdet skal vi ha fokus på og støtte barna i sin egen
identitet, hvor de kan vise interesse for hverandre, og hverandres
bakgrunn.
Barna skal få kjennskap til høytider som påske og 17.mai. Under påske
skal vi snakke om, ha samlinger, og kreative aktiviteter for å bygge opp
under påsketradisjonen, vi skal også innom påskebudskapet i en lett og
barnevennlig form. 17.mai er også en høytid som vil få mye fokus, og by
på ulike aktiviteter.
Vi skal gi rom for at barna skal kunne undre seg rundt andre kulturer og
deres tradisjoner.
Vi skal bruke tid på å jobbe med «Steg for steg», som er et verktøy i
barnas utvikling av gode verdier. Her snakker vi om følelser og empati for
seg selv, andre og alt rundt oss. Her får barna muligheten til å sette ord
på forskjellige følelser. «Steg for steg» er også et verktøy for å lære om
respekt.
Vi har også lagt inn fadderordning dette halvåret. Det betyr at nye barn
eller barn fra Indianerbyen, som skal begynne på Huldreheim eller
Vesleknabben, får hver sin fadder fra 4 årsgruppen. 4 åringene skal ta
vare på, leke med og hjelpe til å skape trygghet for de barna som skal
begynne på stor avdeling.
Nærmiljø og samfunn
Vi önskar genom detta fagområde att barnen ska få möjlighet att uppleva
stolthet och tillhörighet till sin närmiljö. Vi kommer att ha fokus på turer
med olika upplevelser och läring om och i närområdet. Barnen är väldigt
stolta av att visa upp sin bostad, så det kommer vi se på när tillfälle ges.
Vi vill att barnen ska få utforska och upptäcka nya platser och historierna
runt dem. Vi har planer om att bland annat besöka Karindammen,
Spinneriet, Indianerbyen, Klatrefjellet och Huldreheim.
Vi önskar att arbeta för att alla barn får uppleva att de är värdefulla och
viktiga för gemenskapen. Detta gör vi för exempel genom Steg for steg
för att förebygga mobbing och rasism. Vi önskar att ha en inkluderande
miljö och fortsätter med vår fadderordning. Barnen tar då emot nya barn
och barn från Indianerbyen och visar de runt, är förbilder och skapar
trygghet runt nya upplevelser.
Antall, rom og form
Genom lek, experimentering och vardagsaktiviteter utvecklar barnen sin
matematiska kompetans. Vi vill involvera barnens upplevelser och
intressen i vår tillrättaläggning av aktiviteter. Mycket av barns läring sker i
spontana vardagssituationer. De upplever olika färger, former och
sortering genom teckning, lego och formingsaktiviteter. När de är med i
köket får de erfarenhet med olika mått, former, vikt och färger. Vi
kommer använda mer spel och även pröva att laga enkla spel tillsammans
med barnen. Vi ska jobba med flaggor och se efter olika former på tur.
”Meg selv” har vi också som tema och här har vi tänkt använda barnens
kroppar till att laga olika former med. I dialog med barn undrar vi oss och
reflekterar tillsammans om allt möjligt. Det stimulerar barns egenskap att
använda språket som redskap för logisk tänkning. Vi har grupper där vi
bland annat använder språkkista som verktyg. I sångerna och
äventyrerna vi använder får vi också in en del läring om tal.
Omsorg;
Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Dette er en av de
viktigste oppgavene vi som voksne har i barnehagen, og dette er noe vi
legger stor vekt på. Det er ikke bare de aller minste i barnehagen som
trenger et fang å sitte på iblant, men også de litt større barna som er på
3-4 årsgruppa. Alle situasjoner i barnehagen skal preges av omsorg, og
det får vi til ved at vi er tilstede for barna, er lydhøre, har nærhet,
innlevelse og samspill. Vi på 3-4 årsgruppa er opptatt av å rose barna når
de viser omsorgshandlinger ovenfor andre. Vi skal hjelpe barna i å
oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre.
Lek;
Leken skal ha stor plass i barns liv i barnehagen. Trygghet og ro er viktige
forutsetninger for at lek skal finne sted. De aller fleste 3 åringene har
startet opp med rollelek og dette er noe vi skal fokusere mer på i dette
barnehageåret. Vi har blant annet fått ny utkledningskrok på
fellesrommet. Her er det utkledningsutstyr til både voksne og barn, samt
mange hånddukker som vi bruker i samlinger.
Mye av leken i gruppa vår er fysisk, de løper mer enn de går. De kan også
bli fysiske på den måten at de kan kaste leker rundt, slå eller kalle
hverandre dumming. Vi som voksne skal da hjelpe barna til å forstå hva
som er akseptabel oppførsel i slike situasjoner. Steg for steg er et veldig
fint verktøy til å lære barna dette. Barn leker med utgangspunkt i sin
nysgjerrighet, sine evner og forutsetninger. Det er derfor viktig at vi har
et innhold i vår barnehage som gir inspirasjon til fantasi, skaperglede og
livsutfoldelse. Lek gir vennskapsbånd på tvers av alder, språklig og
kulturell ulikhet. Vi ønsker å gi barna gode lekeområder både ute og inne.
Inne så har vi forskjellige aktivitetsområder på hver avdeling. Dette gir
barna inspirasjon til å gå på tvers av avdelingene og gir de unike
muligheter til å bli kjent med nye barn hele tiden.
Læring
Læring skjer stort sett hele dagen i barnehagehverdagen. Alt fra å sitte
pent ved bordet, ta på klær selv og spørre pent. Dette er ting vi jobber
med hele tiden i gruppa vår.
Barna lærer i formelle og uformelle situasjoner. De lærer om seg selv, om
andre, om samspill og om den fysiske verden rundt oss. Dette er med på
å skape mening i barnas liv. Vi ønsker å støtte barna i deres
nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst. Barn i dag vet mye tidlig og det er
en stor utfordring for oss voksne å følge med på denne utviklingen. Vi
bruker blant annet Ipad her i barnehagen sammen med barna. Vi har
mange apper som går på lek og læring, og det er stor stas de gangene
barna får lov til å bruke disse.
Sosial kompetanse;
Når barn møter jevnaldrende og samhandler med dem, er det noe som
har stor betydning for barns samspillsferdigheter. Derfor er barnehagen
en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap.
Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i
ulike situasjoner. Sosial kompetanse utvikles hele tiden gjennom
handlinger og opplevelser. «Steg for steg» er et verktøy vi bruker for å
lære sosial kompetanse. Gjennom «steg for steg» lærer barna om empati.
Herunder lærer de om forskjellige følelser og hvordan man ser ut i
ansiktet da. Barna lærer seg turtaking, ta hensyn til hverandre ved å
snakke etter tur og ikke i munnen på hverandre. De to andre områdene
som omhandles i «steg for steg» er mestring av sinne og problemløsning.
Språklig kompetanse
Barna i denne gruppa går fra å være veldig fysiske i måten de er sammen
med hverandre på til å kunne kommunisere mer verbalt med hverandre.
Den verbale kommunikasjonen kommer mer og mer til uttrykk etter hvert
som de opparbeider seg mer sosial kompetanse. Barna lærer seg stadig
nye begreper. Barna viser interesse for bøker, de liker å bli lest for eller
sitte og kikke i en bok på egenhånd.
Vi har også språkgruppe for de barna som trenger å bli trygge på
begreper og det å snakke i mindre grupper, og ikke minst for de barna
som har annet morsmål og som trenger å bli trygge på sin norskspråklige
kompetanse.
Vi gleder oss masse til denne perioden med 3-4 årsgruppa. Vi håper at
dette semesteret blir både spennende og innholdsrikt for både store og
små.
Underveis i løpet av våren vil dere finne dokumentasjon på avdelingene.
Husk også å ta dere tid til å ta en titt på tv-skjermene våre. Her kan dere
se bilder fra hverdagen vår i barnehagen.
Vi som jobber med 3-4 årsgruppa:
Pedagogiske ledere:
Anna Nathalie Larsson, Vesleknabben
Aud Mari Brimi Fyrun, Huldreheim
Marte Esmeralda Winsnes Hunn, Vesleknabben
Pedagogiske medarbeidere:
Helene Christensen, Huldreheim
Anne Lise Høgmoen, Vesleknabben
Marianne Reinholdtsen, Vesleknabben
Anne Synøve Reiersrud, Vesleknabben
Liv Irene Thorvaldsen, Huldreheim
Laila Azimi, Vesleknabben
Jeanette Henriksen, Vesleknabben