Reglement for lisens og deltakerberettigelse

Comments

Transcription

Reglement for lisens og deltakerberettigelse
Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play
REGLEMENT
FOR
LISENS OG DELTAGERBERETTIGELSE I NHF
Ajourført etter Håndballtinget 2015
Gjelder for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2017
Utgitt av
Norges Håndballforbund
Oslo, 1. juli 2015
 Norges Håndballforbund
0840 Oslo
Ettertrykk uten tillatelse forbudt
1
Innholdsfortegnelse
I.
GENERELT .................................................................................................................................................4
§ 1 Hensikt/Formål............................................................................................................................................................ 4
§2
Omfang/virkeområde .................................................................................................................................... 4
§3
Medlemskap og spiller-/dommertilhørighet................................................................................................ 4
II.
LISENS ....................................................................................................................................................4
§ 4 Lisensplikt .................................................................................................................................................................... 4
§ 5 Klubbens ansvar .......................................................................................................................................................... 4
§ 6 Første gangs avdekking .............................................................................................................................................. 4
§ 7 Betalingsfrist ................................................................................................................................................................ 5
§ 8 Ikke protestgrunn ....................................................................................................................................................... 5
III
DELTAKELSE FOR FLERE KLUBBER ..................................................................................................5
§ 9 Partner-/prestasjonsklubber ...................................................................................................................................... 5
§ 10
Sammensatte lag ............................................................................................................................................ 5
§ 11 Spesielle bestemmelser for NM, og Landsserier (IR/LS) ....................................................................................... 5
IV
ALDERSBESTEMMELSER ....................................................................................................................6
§ 12 Deltagelse på lag i seniorklassen .............................................................................................................................. 6
§ 14 Aldersbestemte klasser ............................................................................................................................................. 6
§ 15 Deltagelse i flere klasser ............................................................................................................................................ 6
§ 16 Deltagelse i spill om Regionsmestereskap ............................................................................................................... 6
§ 17 Deltagelse på regionslag ............................................................................................................................................ 6
V.
SPESIELLE REGLER FOR YNGRE ALDERSBESTEMTE KLASSER ..................................................7
§ 18 Flere kamper samme dag ......................................................................................................................................... 7
§ 19 Spesielle bestemmelser for spillere i 16 års klassene og eldre ............................................................................... 7
§ 20 Periodebegrensning ................................................................................................................................................... 7
VI.
HØYERE OG LAVERE RANGERTE LAG ............................................................................................8
§ 21 Deltagelse på lavere rangert lag .............................................................................................................................. 8
§ 22 Seniorlagenes første obligatoriske kamp i sesongen ............................................................................................... 8
§ 23 Seniorlagenes siste obligatoriske kamper i sesongen ............................................................................................. 8
2
§ 24 Deltagerberettigelse i kvalifiseringer og utsatte sluttspill ...................................................................................... 8
§ 25 Deltagerberettigelse i kvalifiseringskamper i yngre aldersbestemte klasser ....................................................... 9
§ 26 Regionale bestemmelser............................................................................................................................................ 9
3
I.
Generelt
§1
Hensikt/Formål
(1) Dette reglementet regulerer den enkelte persons anledning til å delta i
kampaktivitet i regi av Norges Håndballforbund.
§2
Omfang/virkeområde
(1) Brudd på bestemmelsene behandles som brudd på spilleberettigelse.
§3
Medlemskap og spiller-/dommertilhørighet.
(1) En person må være medlem i en håndballklubb for å kunne delta i organisert
aktivitet.
(2) En person kan på et og samme tidspunkt spille for en klubb og dømme for den
samme klubben eller en annen klubb. Vedkommende må være medlem av den
klubben/de klubbene vedkommende spiller og/eller dømmer for.
(3) Hovedregelen er at en person må ha spiller og/eller dommertilhørighet i den
klubben som vedkommende deltar for som dommer og/eller spiller. Det gjelder
særskilte regler for partnerklubbsamarbeid, sammensatte lag, NM veteran og NM
Beach.
II. Lisens
§ 4 Lisensplikt
(1) Personer som skal delta i håndball som spiller og/eller dommer må løse lisens fom. 1.
januar det året de fyller 13 år. Det samme gjelder for ledere som skal føres opp på
kamprapportene i NHFs kamptilbud. Spillere som påbegynner lisenspliktig aktivitet
etter 31.12 i en sesong, skal betale ½ lisens for gjeldende sesong.
§ 5 Klubbens ansvar
(2) Klubben er ansvarlig for å ikke benytte lisenspliktige spillere uten gyldig lisens.
(3) Klubber som allikevel benytter en lisenspliktig person som ikke har betalt lisens,
ilegges et gebyr som fastsettes av Forbundsstyret.
§ 6 Første gangs avdekking
(1) Lisenspliktig person som deltar uten betalt lisens, skal ved første gangs avdekking
ilegges automatisk spille- og funksjonsforbud f.o.m. første virkedag etter kampdagen
inntil lisens er betalt. Ved brudd på dette forbudet ilegges personen sanksjoner i
henhold til NHFs Protest- og disiplinærreglement.
4
§ 7 Betalingsfrist
(1) Dersom en lisenspliktig person som avdekkes uten betalt lisens for første gang, løser
lisens innen 3 virkedager etter den dag vedkommende deltok uten lisens, kommer
bestemmelsene i de to foregående paragrafene ikke til anvendelse1.
§ 8 Ikke protestgrunn
(1) Bruk av lisenspliktig person som ikke har betalt lisens, er ikke grunnlag for protest,
men gir grunnlag for å reise innsigelse2 mot kampens resultat fra det ledd som
administrerer aktiviteten.
III DELTAKELSE FOR FLERE KLUBBER
§ 9 Partner-/prestasjonsklubber
(1) Spillere med klubbtilhørighet i en partnerklubb kan fra og med den sesongen de
tilhører 16-årsklassen, delta for alle prestasjonsklubbens lag som er høyere rangert
enn partnerklubbens 1. lag i den aktuelle klassen. Alle høyere rangerte lag hos
prestasjonsklubben er å betrakte som førstelag. Dersom partnerklubbens lag deltar i
1. divisjon, kan bare 3 spillere fra partnerklubben delta for prestasjonsklubben i en og
samme sesong.
(2) Dersom en spiller med klubbtilhørighet i partnerklubben deltar for
prestasjonsklubben, kan spilleren igjen delta for partnerklubben i henhold til § 21.
(3) Spillere med klubbtilhørighet i prestasjonsklubben kan ikke spille for
partnerklubbens lag.
(4) Ved overgang/utlån fra prestasjonsklubb til partnerklubb er spilleren først
spilleberettiget etter at bestemmelsene i § 21 er oppfylt.”
§ 10
Sammensatte lag
(1) Spillere som deltar på sammensatte lag kan samtidig spille på sine respektive
klubbers lag i andre klasser. I særskilte tilfeller kan det godkjennes spill i samme
klasse når lagene spiller i en regionsserie for en aldersbestemt klasse.
§ 11 Spesielle bestemmelser for NM, og Landsserier (IR/LS)
(1) En spiller kan ikke delta for to forskjellige klubber i samme sesongs IR J16/G16
eller LS J18/G18 inklusive kvalifiseringskamper, eller i samme klasse i samme
sesongs NM.
1
Det gjøres særskilt oppmerksom på spilleren ikke er forsikret før den dato lisensen er løst.
(Jfr. Forsikringsvilkårene på forsikringsblankettens bakside.)
2
Dersom kampens administrative myndighet ønsker å underkjenne en kamps resultat, kan kampens myndighet reise
innsigelse. Innsigelser behandles i henhold til NHFs Potest og disiplinærreglement.
5
(2) En spillers deltakelse i NM senior i runde 1-3 som blir avviklet i perioden mai-juli,
vil likevel ikke være til hinder for at spilleren vil kunne delta for annen klubb i
NM senior i runde 4-7 som avvikles i perioden august-april.
(3) En spiller kan ikke delta i både LS 18 (Landsserien) og IR 16 (Interregional serie)
samme helg”.
IV ALDERSBESTEMMELSER
§ 12 Deltagelse på lag i seniorklassen
(1) En spiller kan ikke delta på seniorlag før den dag vedkommende fyller 16 år.
(2) Regionene kan i helt spesielle tilfeller gi dispensasjon fra dette for deltakelse i
konkurransetilbud administrert av den respektive region. Det skal kun gis
dispensasjon i de tilfeller der vedkommende ikke har noe spilletilbud3. Det kan kun
gis dispensasjon for spiller som fyller 16 år innen utgangen av året den aktuelle
sesongen starter.
§ 13 Deltagelse på lag i veteranklassene
(1) En spiller kan ikke delta på veteranlag før den dag vedkommende fyller det aktuelle
antall år.
§ 14 Aldersbestemte klasser
(1) Aldersgrenser for aldersbestemte klasser fastsettes av Forbundsstyret.
(2) De offisielle klassene vedtas av Forbundsstyret og publiseres før påmelding til hver
sesong.
(3) Aldersgrensene regnes fra 1. januar i det kalenderår serien (sesongen) starter.
§ 15 Deltagelse i flere klasser
(1) Spillere som ikke har fylt 16 år kan bare delta i sin egen offisielle aldersklasse og den
offisielle klassen som ligger umiddelbart over samt den mellomliggende uoffisielle
klassen.
§ 16 Deltagelse i spill om Regionsmesterskap
(1) Spillerne må ha fylt 11 år for å kunne delta i spill om Regionsmesterskap.
Kampoppsettet skal ta geografiske hensyn.
§ 17 Deltagelse på regionslag
(1) Spillerne må ha fylt 13 år for å kunne delta på regionslag.
3
Med spilletilbud menes i denne sammenheng alle de tilbudene som vedkommende er deltakerberettiget i.
6
V. SPESIELLE REGLER FOR YNGRE ALDERSBESTEMTE KLASSER
§ 18 Flere kamper samme dag
(1) Spillere i yngre aldersbestemte klasser (J11/G11 og yngre) kan spille flere kamper
samme dag bare hvis disse kampene enten er:
a) 3 kamper over full tid i aldersbestemte klasser når det ifølge kampoppsettet er
hviletid tilsvarende minst en kamps varighet mellom kampene
eller
b) èn kamp over full tid i aldersbestemt klasse og en turnering i aldersbestemt klasse
med forkortet spilletid, når det ifølge kampoppsettet er minst en kamps hviletid
mellom fulltids kampen og den nærmeste turneringskampen.
(2)
Spillere i yngre aldersbestemte klasser (J12/G12 – J18/G18) kan spille flere kamper
samme dag bare hvis disse kampene enten er:
a) 3 kamper over full tid i aldersbestemte klasser når det ifølge kampoppsettet er
minst én time mellom den første kampens slutt og den andre kampens start og
minst to timer mellom den andre kampens slutt og den tredje kampens start,
eller
b) én kamp over full tid i aldersbestemt klasse og en turnering i aldersbestemt klasse
med forkortet spilletid når det ifølge kampoppsettet er minst én time mellom
fulltidskampen og den nærmeste turneringskampen
eller
c) kamper i puljespill og sluttspill i NM for J17/G17 eller kamper i
LS/interregionsserier for J18/G18 eller J20/G20 når det ifølge kampoppsettet er
minst én time mellom den ene kampens slutt og den neste kampens start.
§ 19 Spesielle bestemmelser for spillere i 16 års klassene og eldre
(1) For spillere i klassene J16/G16 og eldre gjelder dessuten at disse kan spille
a) 2 kamper over full tid uansett klasse når det etter kampoppsettet er minst
en time mellom kampene
eller
b) en turnering i seniorklassen med forkortet spilletid.
§ 20 Periodebegrensning
(1) En spiller i J18/G18 og under kan spille 5 obligatoriske kamper i løpet av en uke.
Perioden defineres som mandag til og med søndag.
7
VI. HØYERE OG LAVERE RANGERTE LAG
§ 21 Deltagelse på lavere rangert lag
(1) Spiller som har deltatt i kamp for et lag, må stå over en av dette lagets kamper før
vedkommende har rett til å delta på et lavere lag. Vedkommende er da
spilleberettiget for alle lavere lag.
(2) Hvis høyere og lavere lag er satt opp i kamp samme dag, har spilleren rett til å delta
på lavere lag uansett tidspunkt for kampen, men spilleren kan ikke delta på begge
lag samme dag.
(3) I seniorklassen kan det likevel benyttes inntil 3 spillere som ikke har fylt 21 år fra
1.-laget på 2.-laget uten at disse må stå over en 1.-lagskamp. Regelen gjelder ikke
fra 1.-laget på andre lavere lag og heller ikke fra 2.-laget og nedover.
(4) I klassene opp til og med J/G 20 kan det fritt benyttes spillere på 2.-laget uten at disse
må stå over en 1.-lagskamp. Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag,
men reglene i § 18, 19 og 20 må følges.
§ 22 Seniorlagenes første obligatoriske kamp i sesongen
(1) I et lags første obligatoriske kamp i sesongen, kan det ikke benyttes spillere som har
spilt lavere lags obligatoriske kamper tidligere i samme sesong.
(2) I seniorklassene kan det likevel benyttes inntil 3 spillere som ikke har fylt 21 år selv
om disse har deltatt i obligatorisk kamp for 2.-laget før 1.-lagets første obligatoriske
kamp.
§ 23 Seniorlagenes siste obligatoriske kamper i sesongen
(1) Fra og med et lags 4. siste ordinære seriekamp kan laget ikke benytte andre spillere enn de som var spilleberettiget til lagets 4. siste ordinære seriekamp.
(2) Deltar spillere fra et lavere lag på et høyere lag etter det lavere lags 4. siste
ordinære seriekamp, kan spilleren ikke igjen delta på det lavere lag i obligatoriske
kamper samme sesong.
(3) I seniorklassene kan det likevel benyttes inntil 3 spillere som ikke har fylt 21 år på
2.-laget selv om de har deltatt i obligatorisk kamp for 1.-laget i perioden etter 2.lagets 4. siste ordinære seriekamp.
§ 24 Deltagerberettigelse i kvalifiseringer og utsatte sluttspill
(1) I utsatte kvalifiseringskamper eller utsatte sluttspill om mesterskap kan bare de
spillere delta som var spilleberettiget da den siste kamp i vedkommende konkurranse
ble spilt og som har sin spillertilhørighet i klubben på det tidspunktet hvor kampen
spilles.
8
§ 25 Deltagerberettigelse i kvalifiseringskamper i yngre aldersbestemte klasser
(1) I kvalifisering til deltakelse i aldersbestemte klasser kan bare benyttes de spillere som
med hensyn til alder og spilleberettigelse kan delta for laget i den sesongen som
kvalifiseringen gjelder for.
§ 26 Regionale bestemmelser
(1) Regionene kan, etter godkjenning av NHF, ta inn særbestemmelser om
spilleberettigelse i sine kampreglementer.
9