JAKTFOLDER 2015 2 kolonner

Comments

Transcription

JAKTFOLDER 2015 2 kolonner
Samjaktsavtalene kommer ut på nett etter hvert som de blir
utarbeidet. Stenging og åpning av terrengene kunngjøres på
nettsidene våre og hos G-Sport. Spørsmål kan rettes til
jaktutvalget.
Under jakta skal alle papirer som våpenkort, jaktkort, medlemskort,
jegeravgiftskort, ettersøksavtale og bekreftelse på avlagt
skytterprøve (de to siste gjelder for jakt på rådyr ), medbringes.
Oppsyn: Oppsynet er intensivert de siste årene og jegere må
påberegne uanmeldt oppsyn under jakta. Oppsynet kontrollerer
bla. at det er riktige jegere i terrenget ift. jaktlister og at lokale og
sentrale lover og regler blir fulgt. Ved av oppsyn SKAL jegere
uoppfordret gi seg til kjenne og vise nødvendige legitimasjon og
papirer.
Det er også opprettet egent fiskeoppsyn i BJFL og Cappelens
skoger:
Bamble Jeger og Fiskerlag
Jaktsesongen 2015/2016
Jaktregler og praktiske opplysninger for jakt i våre terreng
sesongen 2015/2016 ( 10.08.15 til 30.04.16). Alle jegere plikter å
sette seg inn i gjeldende sentrale og lokale lover og regler,
samt gjøre seg kjent med terrenggrensene. Brudd på lokale
eller sentrale lover og regler, vil kunne medføre muntlig eller
skriftlig advarsel, inndragning av jaktkort og utestengning fra jakta
og eventuelt politianmeldelse.
Telefonliste Jaktutvalget.
Leder: Raymond Albrigtsen
Jørn Troøyen
Tor Andre Aase
Torstein Strømmen
Morten Gilberg
Morten Evensen
Jan Heramb Karlsen
jegerpøveinstruktør
Bredo Hansen
Randulf Kvalvik
Raymond
Albrigtsen
Jørn
Troøyen
Tor Andre
Aase
90 55 40 67
[email protected]
97 14 42 07
[email protected]
93 81 51 41
[email protected]
Torstein
Strømmen
Morten
Gilberg
Morten
Evensen
90 41 77 78
[email protected]
93 25 95 44
[email protected]
95 90 92 87
[email protected]
Jan Heramb
Karlsen
90 28 51 10
[email protected]
Definisjon av jeger, driver og passiv tilskuer.
Jeger defineres som mann/dame med våpen og må meldes inn.
90 55 40 67 / 35 71 14 51
[email protected]
97 14 42 07
93 81 51 41
90 41 77 78
93 25 94 55
95 90 92 87
90 28 51 10
45 81 28 21
93 48 75 51
G.sport Stathelle: 35 96 17 05
Driver defineres som mann/dame som aktivt deltar i jakten og må
meldes inn.
Mann/dame med sporhund i bånd defineres som jeger hvis våpen
medbringes og som driver hvis våpen ikke medbringes. Må meldes
inn.
Passiv tilskuer defineres som mann/dame uten våpen som ikke
deltar aktivt i jakten, og som til en hver tid holder seg tett inntil en
jeger. Behøver ikke å meldes inn.
For øvrig gjelder bestemmelsene i sentrale og lokale lover og
forskrifter.
Internett : www.njff.no/bamble
Bamble Jeger og Fiskerlag
Skolegata 3. Postboks 92
3995 Stathelle
Bamble Jeger og Fiskerlag - Jakt 2015 / 2016
Kjøp av jaktkort
Det kreves minimum to dugnadspoeng for å jakte i BJFL`s terreng.
Unntaket er gjestejegere og foreningens medlemmer over 67 år og
med 20 års ansiennitet, samt nye medlemmer som er innmeldt
etter 01.06 inneværende år.
Generelle regler
Jaktkort kjøpes hos G-Sport på Brotorvet. Eller på medlemsmøte
primo august hvert år.
Det er obligatorisk rapportering av alt skutt vilt. Skutt vilt skal
rapporteres umiddelbart samme dag med tlf eller melding til
leder jaktutvalget og tlf første virkedag til G-Sport Stathelle. Husk
dette gjelder også for småvilt!
For rådyr og bever skal brukt kort returneres senest uka etter at
viltet er skutt.
Dyr som er påskutt og ikke funnet skal rapporteres
umiddelbart til en representant fra jaktutvalget.
Ved kjøp av kort første gang, må betalt medlemsavgift i BJFL,
betalt jegeravgift og ved bukkejakt, rådyrjakt med rifle og beverjakt,
bestått skytterprøve dokumenteres. Kopi av ettersøksavtale for
rådyrjakta skal leveres G-Sport.
Unnlatelse av rapportering og innlevering av jaktkort medfører
utestenging fra jakta, og saken vil bli videre behandlet.
Alle jaktterrengene har egne avtaler/stengt for rådyr og småviltjakt
mens elgjakta og visse dager av hjortejakta foregår. Det er
utarbeidet samjaktsavtaler for hvert enkelt terreng.
Ved senere jakt kan terreng bestilles over telefon.
Forts:





Bukkejakta: Kun 1 bukk pr. skytter fra 10-20.8. (til og
med). Kun ett jaktkort på rådyr kan kjøpes av gangen.
Det er ikke mulig å bruke hverandres fellingstillatelser.
Nytt kort må kjøpes for å fortsette jakta.
Jakta kan kun bestilles for en uke av gangen. Første
bestillingsdag er mandag.
(Grønne stykket kan forhåndsbestilles og jegere kan
også leie andre terreng i forkant etter gjeldende lokale
regler)
Jeger kan kun jakte/bestille inntil 2 dager
(sammenhengende eller uavhengig) i løpet av uka.
( Grønne stykket inntil 4 dager)
Jeger kan jakte 2 dager i helga men ikke i samme
hovedterreng.
Vi har 4 hovedterreng som igjen er delt opp i teiger.
(Rafnesterrengene, Prestegården, Nenset eller grønne stykket)
Stryking og bytting av jakt er ulovlig. Har du satt deg opp på
jakt er dette bindende.
Har du satt deg opp på jakt og likevel ikke kan jakte skal dette
rapporteres jaktutvalget via mld eller telefon seinest dagen før
jakta skulle starte
Regelbrudd medfører inndragning av jaktkort og jaktrett ut
sesongen samt saken blir tatt opp i jaktutvalget og
hovedstyret for videre behandling.
Ved jaktmøte/medlemsmøte primo august kan jegere som har
møtt opp fritt velge seg 2 dager i bukkejakta og 2 dager i ordinære
Gjestejegere
Det er mulig å ta med gjestejegere/drivere som ikke er medlem i
våre terreng. Skal gjestejeger jakte småvilt eller rådyr, må
gjestekort for småvilt løses. Pris kr. 200,- / dag. Gjestejegeren vil
felle eventuelt rådyr på medlemmets fellingstillatelse. Gjestejeger
kan ikke jakte aleine, men jakte med oppgitt medlem. Begge skal
innrapporteres som jegere/jakt.
Trening av hund ( NB: ikke elghund)
Det er mulig for foreningens medlemmer å trene jakthunder i
terrenget fra 21.08. Trening av hund må bestilles som leie av
jaktterreng (krever dugnadspoeng) og jaktkort må være betalt.
Rafnes I er forbeholdt til harejakt hvis harejeger leier terrenget
først i perioden jan-febr.. Rafnes II følger samme regler som ellers
med maks to hunder i terrenget og maks 3 jegere. Vi henstiller
likevel jegere til å kontakte hverandre hvis samjakt oppstår.
Mob.nr. er satt opp på leielista hos G-Sport.
Elghund: Det er ikke anledning til å trene/leie terrengene til trening
på elg (Unntak er medlemmer som selv har elgjakt i aktuelle
terreng, har dugnadspoeng og kjøpt jaktkort). Terrenget kan ikke
stenges for andre jegere/hunder under trening av elghund.
Våre jaktterreng:
jakta.
Det Grønne Stykket
Følgende dager kan jaktes i BJFL sine terreng:
“Det grønne stykket” ligger på Rørholt i Bamble. Terrenget er på
ca. 3600 mål og det kan jaktes på småvilt, rådyr og bever.
10 august - 25 september (Ikke fredning i august måned, dvs.
jakt alle dager til og med 31.08.2015. )
sønd
mand
tirs
ons
tors
fred
lørd
Fiske med stangredskap er tillatt i foreningens vann.
Det er tillatt med inntil fire jegere samtidig. Drivere er å betrakte
som jegere og må innmeldes.
Fredet
Ved bruk av hund gjelder vanlige båndtvangsbestemmelser.
Båndtvangstiden gjelder fra 1. april til og med 20. august.
25 september - 23 desember
sønd
mand
Fredet
tirs
ons
tors
fred
lørd
Foreningen har fire hytter i terrenget som kan leies for kr. 150,- pr.
døgn (medlemmer inntil 5 mann)/ kr. 200,- pr. døgn (medlemmer 6
mann og flere).
2 januar - 28 februar
sønd
mand
Fredet
Det er tillatt med maksimalt to hunder samtidig på hvert terreng.
For trening av hund må terrenget leies på vanlig måte.
tirs
ons
tors
fred
lørd
Alle terreng stengt for trening av hund fra 1.mars.
Jakta kan bli stengt på kort varsel ved full kvote og
fredning. Følg med på internett www.njff.no/bamble
Rådyrjakt
Bukkejakta fra 10. august og de første dagene av ordinær
rådyrjakt. (NB: Kun 1 bukk hver i perioden 10-20.08)
Jaktkort for bukkejakta og de første dagene av ordinær rådyrjakt
blir fordelt på medlemsmøte på klubbhuset onsdag 5.august kl.
18:00. Av de fremmøtte kl. 18:00 med gyldig dugnad og
dokumentasjoner ( våpenkort, jaktkort, medlemskort,
jegeravgiftskort, ettersøksavtale og bekreftelse på avlagt
skytterprøve) blir det trukket terreng.
Hyttefaddere må kontaktes for avtale om leie og nøkkel.
For å komme til terrenget, kjør E 18 sydover, ta av gamleveien mot
Kragerø over Helle. Etter ca. 800 meter ses vei til Rørholt. Følg
veien til Rørholt Kretshus.
Hvis dagstur, parker ved kretshuset og følg bomveien mot
Steinsvann. Ved leie av hytte, er det mulig å bruke bil inn til
hyttene mot en avgift på kr. 150,-. Kontakt hyttefadder for
avtale. Se vår hjemmeside.
Rafnes 1 og 2 (Inndelt i 2 jaktteiger)
Terrenget ligger på Tråk ved Herre og er delt i to teiger, Rafnes 1
og Rafnes 2. Til sammen utgjør terrengene ca. 5.000 mål. Det er
jakt på småvilt og rådyr.
Fiske med stangredskap er tillatt i foreningens vann.
Ledige rådyrkort blir etter fordeling på medlemsmøtet lagt ut til salg
hos G-Sport på Brotorvet torsdag 6 august innen kl.18.00.
Jaktkortet for rådyr gjelder inntil dyret er felt. Før videre jakt kan
påbegynnes må nytt kort kjøpes.
NB! Ved full bukkekvote og evnt rådyrkvote stoppes rådyrjakta.
Felling av flere dyr
Det er vedtatt å ikke lenger å kunne å bruke hverandres
fellingstillatelser. Nytt kort må kjøpes for å fortsette jakta.
Det er tillatt med inntil tre jegere pr. terreng. Drivere er å betrakte
som jeger og må innmeldes. Harejegere har mulighet til å
reservere Rafnes I til harejakt ved ledig kapasitet, men må
dele terrenget med andre jeger som ønsker å jakte hare i samme
tidsrom. Ved bruk av hund gjelder vanlige båndtvangsbestemmelser. Båndtvangstiden gjelder fra 1. april til og med 20.
august.
Det er tillatt med maksimalt to hunder samtidig på hvert terreng.
For trening av hund må terrenget leies på vanlig måte. Det er
ingen mulighet for overnatting i terrenget.
For å komme til terrengene, kjør til toppen av Rafnesbakken
(RV353) mellom Rafnes og Herre. Parker på sidevei rett etter
avkjørsel og følg bomvei opp bakke mot høyre. Etter å ha
passert bommen, er du inne i terrenget.
Prestegårdskogen ( terreng som er inndelt i 3
jaktteiger)
Terrenget ligger ved Bamble Kirke, på begge sider av E-18.
Prestegårdskogen er delt i tre teiger, Prestegården Nord, Sør og
Øst. Totalt er disse på ca. 2400 mål. det er jakt på rådyr og
småvilt. Det er tillatt med inntil to jegere pr. terreng. Drivere er å
betrakt som jeger og må innmeldes. I Prestegården Øst er det ikke
tillatt med hund, og kun de jegere som har vært med på
grenseoppgang før jaktstart, kan jakte her.
Priser pr. 2015/2016
- Rådyrkort kr.700,- pr. dyr. ( Småviltjakt inkludert. )
- Årskort på småvilt kr. 400,- Småviltkort kr. 100,- pr. døgn. (medlemmer)
- Gjestejegere kr. 200,-.pr.døgn.
- Bever kr. 300,- pr. dyr ( Må søkes jaktutvalget for beverkort)
Ved bruk av hund gjelder vanlige båndtvangsbestemmelser.
Båndtvangstiden gjelder fra 1. april til og med 20. august. Det er
tillatt med maksimalt to hunder samtidig på hvert terreng.
For trening av hund må terrenget leies på vanlig måte.
Det er ingen mulighet for overnatting i terrenget.
Nenset/Flåtevann
Terrenget ligger ved sydøstenden av Flåtevann med bla.
Søtlanddammen, Øygardstjenn og Flisemyra i terrenget. Du
kommer til terrenget ved å kjøre via Findal eller avkjørsel Høen
ved Bamble kirke. Herfra er det ca 10-15 minutters kjøretur frem til
terrenggrense. Parkering ved grus/sandtak ved Nenset.
Terrenget ligger på østsiden av grus/sandtaket.
Nensetterrenget er på ca 2000 mål og har en grei stamme med
rådyr og lite hare. Terrenget ligger langt fra gjennomgangstrafikk
og anses som et sikkert terreng ift hundeslipp og biltrafikk.
Det er tillatt med inntil to jegere . Drivere er å betrakt som jeger og
må innmeldes. Det er tillatt med en hund av gangen i terrenget.
Terrenget er tilgjengelig i perioden 10 august - 23 desember
For trening av hund må terrenget leies på vanlig måte.
Det er ingen mulighet for overnatting i terrenget
Oppsynet av terrenget ligger både under BJFL og Cappelen.
Oppsynsmenn vil bære synlige gule vester med påtrykk "Oppsyn
Cappelen" på vestene og ID kort medbrakt. Oppsyn for Cappelen
foretar hyppige kontroll av terrengene.
Opplæringsjakt hjort 2015
I samarbeid med Cappelen har BJFL opplæringsjakt på hjort i
Cappelens skoger/Bamble. Jakta foregår medio september måned
2015.
Har du lyst til å lære om og være med på hjortejakt. Vi har plass til
3-45 jegere. Opplæringsjakta foregår i utgangspunktet over 1 helg.
Du kan enten sitte som observatør eller selv bære våpen. Uansett
så har du med deg en erfaren og godkjent jeger på post. Bærer du
våpen må nødvendige dokumenter medbringes.
Jaktform er posteringsjakt med to-fire drivere (muligens med
løs hund)
Signalcaps eller -bånd er påkrevd. Jaktradio er en fordel, men ikke
påkrevd. Bruker du jaktradio ønskes det at du har ekstern mic til
øret.
Ved evnt. hjortefall deles kjøttet likt. Pris pr.kg er avhengig av dyr
og vekt.
Info kommer etterhvert på FB og hjemmesiden vår.
Ønsker du allerede nå å spørre eller melde deg på så send mail til
jaktutvalget ved leder.
Jaktutvalget ønsker alle en riktig god jakthøst

Similar documents