Oppgavehefte Ikke tøft å være død

Transcription

Oppgavehefte Ikke tøft å være død
IKKE TØFT Å VÆRE DØD
Ressurshefte for for- og etterarbeid
www.tryggtrafikk.no/ikketoft
FORARBEID
3 __Diskusjon
4 __Dilemma
5 __Bilbelte — nytte eller plage?
6 __Paneldebatt — fart
7 __Linjeøvelse — vis din holdning!
ETTERARBEID
8 __Matematikk i trafikk
9 __Hva husker dere
best fra forestillingen?
10 __Feil eller uflaks?
11 __Statistikk — hva og hvorfor?
12 __Novelle — basert på et dikt
13 __Argumenterende tekst
F O R A R B E I D ____Ikke tøft å være død
DISKUSJON
Diskuter påstandene nedenfor i samlet klasse.
−
−
−
−
−
−
−
Jenter tør ikke si i fra når de sitter på i bil og er redde.
Hvis bilen har airbag, kan du kjøre så fort du vil uten at det er farlig.
Gutter synes det er viktigere å tøffe seg enn å ta hensyn til seg selv og andre i trafikken.
Menn kjører i fylla, kvinner kjører i pillerus.
Jeg bestemmer selv hvordan jeg oppfører meg i trafikken. Om jeg skader meg, er det min egen sak.
SMS er like farlig som promille.
Det er ikke så nøye å bruke bilbelte når du sitter i baksetet.
14 __Trafikk og språk
15 __Stillbilder — og en nyhetsartikkel
16 __Førstemann på ulykkesstedet
18 __Kunst og håndverk:
3
trafikk som tema
19 __Forslag til prosjektarbeid
IKKE TØFT Å VÆRE DØD
er et prosjekt blant Trygg Trafikks
ungdomstiltak Prosjekt 1524. Målgruppen
er elever i 10. klasse på ungdomsskolen,
og temaet er trafikkulykker.
Ikke tøft å være død er utviklet med støtte
fra fylkeskommunene og Gjensidige NOR.
ANSVARLIG REDAKTØR
Kristin Eli Strømme
PROSJEKTLEDER
Audhild N. Håvaldsrud
REDAKSJON
Audhild N. Håvaldsrud
Birgitte Kjersem
ØVRIGE BIDRAGSYTERE
Aud Berggraf Sæbø (Høgskolen i Stavanger)
Yngve Vogt
ILLUSTRASJON
Commando Group AS
VISUELL PROFIL & GRAFISK DESIGN
Commando Group AS
TRYKK
Bryne Offset
OPPLAG
2 000
Tidsbruk: ca 30-45 minutter
Arbeidsform: I samlet klasse
www.tryggtrafikk.no/ikketoft
F O R A R B E I D ____Ikke tøft å være død
www.tryggtrafikk.no/ikketoft
F O R A R B E I D ____Ikke tøft å være død
DILEMMA
BILBELTE — NYTTE ELLER PLAGE?
Festen er akkurat slutt, og du har lovt foreldrene dine å komme rett hjem. Noen venner av en av
klassekameratene dine tilbyr deg skyss hjem. Det passer bra, for det er over fem kilometer å gå, det regner og
du er veldig trøtt. Borte ved bilen går det opp for deg at han som skal kjøre også var på festen, og du så at han
drakk alkohol. Hva gjør du?
«Dei brukar det når dei sit på med foreldra, men når dei sit på i ein tøff råne bil trur eg dei fleste tykkjer det
er teit å bruke bilbelte. Kanskje mest ikkje for deira del men for dei andre i bilen sin del» (Sitat hentet fra
trafikkprosjekt publisert på www.lusternett.no)
A.
B.
C.
D.
- En usikret person i baksetet er en stor fare for deg i forsetet ved en kollisjon.
- Kollisjonskraften fra baksetepassasjeren kan bli som vekten av en elefant.
Ved en frontkollisjon i 50 km/t kan et usikret barn i baksetet skape et press på forseteryggen
og personen som sitter i forsetet tilsvarende 2 tonn (Hentet fra www.lofavor.no)
Sier ja. Du er glad for å få skyss hjem og tenker ikke mer på det.
Sier ja fordi bilføreren ikke ser beruset ut og tenker at du skal passe på underveis.
Sier nei takk og melder fra til politiet.
Sier nei takk og finner en annen løsning. Du melder ikke fra til politiet, og tenker ikke
så mye mer over saken.
Prioriter alternativene fra 1 til 4, der 1 er den utveien du helst ville valgt av disse. Diskuter prioriteringen dere
har gjort i grupper på 3-4. Begrunn valgene deres!
A) Bruker du alltid bilbelte? Er svaret ja, lager du en liste over årsaker du kan tenke deg gjør at andre svarer nei.
Er svaret nei, lager du en liste over årsaker du kan tenke deg gjør at andre svarer ja.
B) Gå sammen to og to. En skal argumentere for bruk av bilbelte, den andre skal argumentere i mot.
C) Læreren (eller en elev) samler argumentene på tavlen.
4
D) Alle stemmer på hvilket av argumenter på tavlen de synes er viktigst. Diskuter de tre argumentene som får
flest stemmer i klassen.
Tidsbruk: ca 20-30 minutter
Arbeidsform: Individuelt og i grupper på 3-4
Tidsbruk: ca 45 min.
Arbeidsform: Individuelt, parvis og i samlet klasse
5
www.tryggtrafikk.no/ikketoft
F O R A R B E I D ____Ikke tøft å være død
www.tryggtrafikk.no/ikketoft
F O R A R B E I D ____Ikke tøft å være død
PANELDEBATT — FART
LINJEØVELSE – VIS DIN HOLDNING!
A) Hvilke argumenter kan vi forvente å høre fra folk som holder fartsgrensen i trafikken? Hvilke argumenter
bruker folk som bryter fartsgrensen? Skriv ned argumenter både for og mot å holde fartsgrensen. Jobb gjerne
sammen to og to.
Dette er en enkel øvelse som viser klassens holdninger til ulike påstander om trafikk.
B) Læreren eller en elev samler alle argumentene på tavlen. Deretter skrives hvert argument på en lapp.
C) Elevene går sammen i grupper på 4-6 og trekker en lapp for hver gruppe.
− Skriv ned en kort begrunnelse/forsvarstale for argumentet dere har trukket,
uansett om dere er enige i det eller ikke.
− Deretter lager dere noen provoserende spørsmål til de andre argumentene som står på tavla.
D) En fra hver gruppe velges til å sitte i et panel hvor «deres» argument skal forsvares og de provoserende
spørsmålene skal rettes mot de andre. Læreren leder debatten, gjerne i en rolle som paneldeltaker. Bestem
situasjon og roller før spillet starter: Hvor er dere og hvem er dere?
Finn en åpen linje fra vegg til vegg i klasserommet. Den ene veggen skal representere Helt enig, den andre Helt
uenig. Midten på linjen representerer Vet ikke. Læreren leser opp en påstand, og elevene stiller seg på linjen
for å vise hvilken holdning de har til denne. Læreren tar en gjenstand som «mikrofon» og intervjuer elever langs
linjen for å høre hva de har å si om eget standpunkt.
Påstander:
− Biler som kan kjøre nærmere 200 km/t burde være forbudt i Norge.
− Det burde vært høyere fartsgrenser om natten.
− 15-åringer bør få kjøre moped.
− Det er ikke så mye å gjøre, ulykker vil skje uansett.
− Det er urettferdig at den som dreper noen i trafikken får fengselsstraff.
E) Gruppene går sammen igjen for å besvare følgende spørsmål: Hvilke tiltak skal til for å få ned farten på
veiene? Presenter deretter forslagene for hverandre i klassen. Diskuter om det er realistisk at forslagene kan
gjennomføres.
6
7
Læreren kan for eksempel være:
− en person som har mistet en kjær i en trafikkulykke
(for eksempel mor, far, hustru, mann, søster, bror eller lignende).
− En representant fra det lokale politiet som ønsker en debatt pga. de mange ulykkene.
− En representant fra Statens vegvesen som er ute på en høringsrunde fordi det vurderes
å endre fartsgrensene.
Elevene kan for eksempel være:
− fra ulike yrkesgrupper (lege, dyrlege, taxi, prest og lignende) eller miljøer hvor det kan tenkes
at fartsgrensene brytes.
− alle slags folk fra bydelen/bygda.
− spesielt inviterte grupper og interesseforeninger
(NAF, Trygg Trafikk, Falken, Securitas, parkeringsvakter, Lions, osv.).
Læreren sørger for å ønske velkommen, presenterer debattdeltakerne og problemstillingen.
Debattantene holder sine korte innlegg, og det åpnes opp for spørsmål fra salen. Diskusjonen er i gang!
Oppsummering og avslutning vil avhenge av sammenhengen og rollene som velges.
Tidsbruk: ca 45 - 90 min.
Arbeidsform: Parvis, gruppevis og i samlet klasse
Tidsbruk: ca 30 minutter
Arbeidsform: I samlet klasse
www.tryggtrafikk.no/ikketoft
E T T E R A R B E I D ____Ikke tøft å være død
MATEMATIKK I TRAFIKK
1) Dere skal på fest en mil unna hjemstedet deres. Bestevennen din raser av gårde i 90 kilometer i timen. Du
frykter at han skal kjøre av veien og forlanger at han skal holde fartsgrensen på 80 kilometer i timen. Du vil
overbevise ham om at dere ikke taper så mye tid. Hvor mye lenger tid bruker dere på å holde fartsgrensen?
2) Broren din irriterer seg over en sinke i trafikken. På en 250 meter lang strekning freser han bilen over i
motsatt kjørefelt og skal kjøre forbi i 100 kilometer i timen. Du sitter med hjertet i halsen da du ser at det
kommer en bil i mot dere. Den bilen kjører også i 100 kilometer i timen og gjør ingen antydninger til å senke
farten. Hvor mange sekunder tar det før dere risikerer å kollidere?
3) På sju år har det vært 53 bilulykker på den 25 kilometer lange strekningen på den nye, moderniserte
Europaveien mellom Lillehammer og Tingberg i Øyer. 12 av ulykkene var dødsulykker. Anta at ulykkesstedene
er jevnt fordelt og at du kjører i 90 kilometer i timen. Hvor lang kjøretid bruker du mellom hvert ulykkessted og
mellom hvert sted det har skjedd en dødsulykke?
4) Du sitter på med bestekameraten din. Han fikler med mobiltelefonen sin. På noen brøkdeler av et sekund
mister han kontrollen over bilen og raser ut i motgående kjørebane i nittisone. Reaksjonstiden er ett sekund før
kameraten din i det hele tatt rekker å gjøre en unnamanøver. Anta at det er tett trafikk på veien med 1200 biler
i timen i begge retninger og at alle holder fartsgrensen. Hvor lang tid har kameraten din på å styre unna for at
dere skal unngå en frontkollisjon?
E T T E R A R B E I D ____Ikke tøft å være død
HVA HUSKER DERE BEST FRA
FORESTILLINGEN?
A) Elevene går sammen to og to. Fortell hverandre hva dere tenker på! Bruk noen minutter på dette og skriv ned
stikkord. Læreren (eller en elev) oppsummerer på tavlen etter følgende modell:
Dette gjorde inntrykk på oss:
Situasjon:
Fordi:
Antall elever:
B) Forslag til diskusjon i klassen:
– Hvorfor virker akkurat disse tingene så sterkt på oss?
– Er det mulig å endre holdninger til trafikken gjennom en forestilling?
– Hva skal til for at færre ungdommer skal bli drept eller alvorlig skadd i trafikken?
– I hvilken grad må vi akseptere at ungdom blir drept eller hardt skadd i trafikken?
– På hvilken måte angår forestillingen «Ikke tøft å være død» deg og ditt liv?
– Tenker du at en alvorlig trafikkulykke kan skje deg? I så fall, hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvem vil føle sorg hvis du skulle bli alvorlig skadd eller drept i en trafikkulykke?
5) Hva er forskjellen på å frontkollidere med en kommende bil i en nittisone og å kjøre inn i en fjellvegg i
samme hastighet?
5) Ingen. Skadene blir akkurat de samme.
4) Hvis dere ikke allerede har kollidert har dere maksimum et halvt sekund til rådighet til å styre unna.
1200
en bil hvert halvannet sekund. Kjører du over i motsatt kjørebane og har reaksjonstid på 1 sekund, har du bare et halvt
sekund til å komme deg tilbake. Forutsatt at du ikke allerede har frontkollidert.
3) Du bruker 18.5 sekunder mellom hvert ulykkessted. Mellom hver dødsulykke er det 1 minutt og 23 sekunder. 90 kilometer
i timen er det sammen som 25 meter i sekundet.
Mellom hvert ulykkessted er det 25000 meter / 53 ulykker = 471,7 meter
Da bruker du 471,7 / 25 = 18,87 sekunder mellom hvert ulykkessted.
Mellom hvert dødsulykkessted er det 25000 meter / 12 ulykker = 2083,33 meter
Da bruker du 2083,33 / 25 = 83,33 sekunder = 1 min og 23,3 sekunder mellom hvert dødsulykkessted.
2) 4 og et halvt sekund.
100 kilometer i timen er det samme som 27,778 meter i sekundet. Da kjører du 250 meter på ni sekunder. Men ettersom en
bil kommer i mot deg i samme hastighet, har du bare 125 meter på deg til å styre unna. Det vil si at du bare har ( 9 / 2 ) =
4.5 sekunder på deg.
1) Fattige 50 sekunder.
90 kilometer i timen er det samme som 25 meter i sekundet. Da bruker du 400 sekunder på en mil.
80 kilometer i timen er det samme som 22.222 meter i sekundet. Da bruker du 450 sekunder på en mil.
Kjører du i 90 fremfor 80 sparer du ( 450 – 400 ) = 50 sekunder.
FASIT – MATEMATIKK I TRAFIKK
8
www.tryggtrafikk.no/ikketoft
Tidsbruk: ca 45 min
Arbeidsform: Individuell
Fag: Matematikk
Tidsbruk: ca 90 min.
Arbeidsform: Parvis og i samlet klasse
9
www.tryggtrafikk.no/ikketoft
E T T E R A R B E I D ____Ikke tøft å være død
E T T E R A R B E I D ____Ikke tøft å være død
FEIL ELLER UFLAKS?
STATISTIKK — HVA OG HVORFOR?
1) Moped/Scooter
A) Hva er statistikk?
A) Elevene går sammen i grupper på fire.
– To av gruppemedlemmene skriver ned alle feil/mangler dere kan tenke dere at en moped/scooter kan ha
selv om den er kjørbar.
– De to andre skriver ned alle feil dere kan tenke dere at en mopedist kan gjøre i trafikken.
B) To og to skriver ned stikkord til en situasjon dere skal improvisere sammen.
Et av disse forslagene kan brukes som utgangspunkt, eller dere kan finne på noe selv:
– Mopedisten har blitt stoppet i en kontroll av politiet og snakker seg bort fra alle mangler og feil, vet ikke hva
som er påbudt, ulovlig osv.
– Mopedisten prøver å selge mopeden/scooteren og overbevise kjøperen om at manglene er ubetydelige.
– Mopedisten kommer stolt hjem og viser fram mopeden/scooteren til foreldrene. De spør og graver om alt er i
orden med mopeden og lurer egentlig på om ikke mopedisten er blitt lurt trill rundt.
C) Hva er de alvorligste feilene en moped/scooter kan ha? Hva er de farligste feilene en mopedist kan gjøre?
10
www.tryggtrafikk.no/ikketoft
2) Bil
A) Elevene går sammen i grupper på fire.
– Skriv ned alle feil dere kan tenke dere at en bilfører kan gjøre i trafikken.
– Med utgangspunkt i disse lager dere en rap hvor dere tar med minst fem av disse feilene. Bruk gjerne lyd,
instrumenter og fantasien! Fremfør for klassen.
Diskuter i klassen. Sammen lager dere en definisjon av hva statistikk egentlig er uten å bruke ordbok eller andre
hjelpemidler.
B) Søk og presenter informasjon!
Elevene går sammen i grupper på to eller tre. Sammen skal dere lage en grafisk framstilling som skal
presenteres for resten av klassen. (Velg enten oppgave 1 eller 2).
1. Velg en statistisk tabell dere synes er interessant fra en av disse kildene:
– Statistisk Sentralbyrå: www.ssb.no under emnet Trafikkulykker.
– Veitrafikkulykkesstatistikken (TRAST). Finnes på www.fnh.no hvor dere velger Statistikk, Skadeforsikring
og Trafikkskader.
Trekk ut noen tall som illustrerer forholdene eller utviklingen dere vil vise klassen fra denne tabellen. Ikke ta
med alt, men velg ut det dere synes er mest interessant, for eksempel forskjellen mellom fylker, bilpassasjerer
og bilførere, forholdene mellom bestemte aldersgrupper e.l. Bruk den grafiske framstillingsformen som dere
synes egner seg best til å presentere det dere velger. Til slutt skal dere vise og forklare resultatet for klassen.
Husk å begrunne valgene dere har gjort!
eller
2. Gjennomfør en undersøkelse i åttende eller niende klasse for å finne ut noe om deres holdninger til og
erfaringer fra trafikk. Dere velger selv tema, for eksempel holdninger til rus og trafikk, bruk av bilbelte, fart, om
de noen ganger er redde i bil/på moped, om de tør å si i fra osv. Finn gjerne på noe annet en dette! Det viktigste
er at dere har spørsmål dere vil ha svar på. For inspirasjon, se Trygg Trafikks ressurs «Ung og trafikken» på
Internett: www.tryggtrafikk.no/ung. Hvordan vil dere stille spørsmålene? Hvordan vil dere samle svarene dere
får? Hvordan vil dere analysere disse? Hvordan vil dere framstille resultatene grafisk? Hva er viktige hensyn å ta
når man gjennomfører en slik undersøkelse? Resultatene presenteres for klassen samlet.
C) Hvorfor statistikk?
Diskuter i klassen:
Trenger vi statistikk? I så fall til hva og hvorfor?
I forbindelse med statistikk snakker man ofte om «mørketall». Hva er det?.
Kan man stole på statistikken? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hva kan begreper som skjevheter og feilkilder bety i statistikksammenheng?
Kan dere tenke dere noen yrker hvor statistikk er et viktig redskap?
Tidsbruk: ca 90 min.
Arbeidsform: Gruppevis, parvis og i samlet klasse
Tidsbruk: Innenfor de rammene læreren setter
Arbeidsform: Gruppearbeid og samlet klasse
Fag: Matematikk, samfunnsfag
11
www.tryggtrafikk.no/ikketoft
12
E T T E R A R B E I D ____Ikke tøft å være død
www.tryggtrafikk.no/ikketoft
E T T E R A R B E I D ____Ikke tøft å være død
NOVELLE — BASERT PÅ ET DIKT
ARGUMENTERENDE TEKST
Spring ned trappa
Gir mor eit fort kyss
Styrtar til døra
Må rekkja ein buss.
Tankana svirrar
Skal eg drite i mor?
Eg kan passe på meg sjølv no
eg er snart stor.
ulykke f1 el. M1 (norr úlykka, fra lty ungelucke)
tilfeldig større skade, alvorlig uhell, katastrofe bli utsatt for en u- / nasjonen ble rammet av store u-r /
u-n skjedde da bilen skulle kjøre forbi / en u- kommer sjelden alene / når u-n først er ute / gjøre en
u- på noen gjøre, slå noen helseløs / gjøre en u- på seg ofte: ta sitt liv / bilu-, flyu-, togu(Fra Bokmålsordboka)
Står der og ventar
Kjem han ikkje nå?
Blir litt irritert
Skal eg byrja å gå?
Men Lars er så nydeleg
og no har eg sjansen,
hoppar inn i bilen
har heilt mist sansen
Der kjem Lars
eg smeltar som snø,
stoppar han opp no?
Eg held på å dø.
Bilen går fort
han trør gassen i bånn,
eg byrjar å angre
Er det lov å køyre sånn?
Han rullar ned vindauga
Spør om eg vil sitja på
Står der og skjelv
Kva gjer eg no?
Han kappar ein sving
vegen er hans,
han køyrer og svingar
fort og utan stans.
Det luktar i bilen
Er det sprit eller øl?
Hugsar mors stemme
Det kan ende i ein pøl.
Skremt og forvirra
Kva har eg gjort?
Ser brått eit lys
Så vert alt sort.
Den måtte jo koma
bilen bak svingen,
men at det skulle
Enda sånn
det trudde ingen
To svarte posar,
ei gråtande mor,
Hennar vesle dotter
rakk aldri bli stor..
Therese -98
Nullvisjonen - Trygg Trafikks overordnede målsetning
I veitrafikken er det svært vanlig å se ulykker som en nødvendig negativ konsekvens av trafikken. I offentlige
dokumenter beskrives status og utvikling gjennom å se på risikoen for å bli skadet per kjørte kilometer.
Konstante skadetall under en trafikkvekst ses derfor som en forbedring.
Nullvisjonen er et oppgjør med dette tradisjonelle tankegodset. Visjonen er en tenkt fremtid hvor veitrafikken
ikke fører med seg dødsfall og alvorlige personskader. Tap av liv og helse i veitrafikken ses på som like
grunnleggende uakseptabelt som innenfor flytrafikk, togtrafikk, skipsfart og arbeidsliv. Trygg Trafikk mener at
nullvisjonen bør være grunnlaget for sikkerhetstenkningen innenfor veitrafikken.
Fra www.tryggtrafikk.no/nullvisjonen
Drøft påstanden «Ulykker skjer ikke tilfeldig!»
Les Thereses dikt. Bruk diktet som utgangspunkt til å skrive en novelle om hva som skjedde i timene før/under/
etter ulykken:
– Slik Lars opplevde det eller
– Slik moren til Therese opplevde det
Tidsbruk: Varierende, eventuelt hjemmeoppgave
Arbeidsform: Individuell
Fag: Norsk
Tidsbruk: Varierende, eventuelt hjemmeoppgave
Arbeidsform: Individuell
Fag: Norsk
13
www.tryggtrafikk.no/ikketoft
E T T E R A R B E I D ____Ikke tøft å være død
www.tryggtrafikk.no/ikketoft
E T T E R A R B E I D ____Ikke tøft å være død
TRAFIKK OG SPRÅK
STILLBILDER — OG EN NYHETSARTIKKEL
1) Skriv ned flest mulig uttrykk som har med bilkjøring å gjøre (for eksempel: råne, speede, cruise osv.). Lag
egne definisjoner av hva disse utrykkene betyr. Sett sammen alle forslagene i klassens egen bilkjøringsordbok!
«Dere hadde vært på fest. Turen hjem foregikk i bilen som ble kjørt av en i vennegjengen. Sjåføren var kanskje
litt beruset, men dere tok sjansen. Siste buss hadde jo gått, og det var kaldt ute. Da farten var oppe i 120 km/t
skjedde det. Svingen ble for krapp. Du og fire venner skjønte det måtte gå galt. Det siste dere registrerte før alt
ble stille, var at sjåføren vrengte rattet over og at bilen skrenset.
Den som satt i passasjersetet foran lever ikke lenger. Sjåføren er lenket til rullestolen. Alle som satt i baksetet vil
være preget av ulykken resten av livet.»
2) Dere er en stor vennegjeng som skal på konsert en lørdagskveld. Det er over to timers kjøretur til
konsertlokalet, og dere sitter i tre forskjellige biler. Du sitter i bil nummer to, rett bak den første bilen. Den tredje
bilen stoppet for å fylle bensin og ligger noen minutter bak. Plutselig får den første bilen en sleng. Sjåføren
prøver å rette opp, men bilen farer ut av veien og rett inn i et tre. Forvirrede og redde stanser dere bilen. En
ringer ambulanse, og noen løper mot bilen for å se hvordan det har gått.
Den tredje bilen har ikke kommet til ulykkesstedet ennå, og du vil gjerne varsle dem før de kommer ved å
sende en SMS. Hva skriver du? (Maks 160 tegn.)
A) Stillbilder
Elevene danner grupper på fem. Gjennom tre forskjellige stillbilder skal dere få klassen til å forstå hvilken farlig
trafikksituasjon dere viser.
– En person i gruppen holder seg utenfor situasjonen og har ansvar for å snakke med resten av klassen og
rolleinnehaverne i stillbildene.
– Det første stillbildet skal fortelle noe om situasjonen dere er i.
– Det neste bildet viser en avgjørelse som blir tatt, og det siste bildet viser noe dramatisk
som er i ferd med å skje.
Husk at ingen sier noe eller rører seg de 3-4 sekundene et stillbilde varer! Dere kan godt be resten av klassen
snu seg vekk eller holde seg for øynene når dere forbereder et stillbilde.
14
Hvert stillbilde fryses og vises for resten av klassen. Etter hvert bilde spør den i gruppa som er «intervjuer»
resten av klassen hva stillbildene skal vise. Dere kan gjerne «snakke» med personene i stillbildet om hva de
føler i situasjonen de viser. Spørsmål til sjåføren kan for eksempel være: «Trives du i sjåførrollen nå?»
Etter at alle stillbildene er vist én gang, kan «intervjueren» spørre klassen hvilket stillbilde som skal vises på nytt
for å hindre at historien ender med en utforkjøring eller noe tilsvarende dramatisk. Her kan resten av klassen
komme med råd til de som spiller rollene.
Etter at rollespillet er ferdig, kan dere starte en diskusjon i klassen. Kunne dette ha vært en sann historie? Er
passasjerer fritatt for ansvar under kjøringen når de er fulle? Hva skjer i kroppen og med fornuften når man
er beruset? Hva ville passasjerene ha gjort hvis de ble nektet å få sitte på? Hva ville du ha gjort hvis dere var i
sjåførens situasjon?
B) Skriv en nyhet!
Lag en nyhetsartikkel om en av ulykkene dere har sett gjennom stillbildene. Tenk først gjennom hva som
egentlig er formålet med en slik artikkel og diskuter hva den bør inneholde.
Tidsbruk: 45-90 min.
Arbeidsform: Individuell
Fag: Norsk
Tidsbruk: 45-90 minutter
Arbeidsform: Individuell
Fag: Drama og norsk
15
E T T E R A R B E I D ____Ikke tøft å være død
www.tryggtrafikk.no/ikketoft
www.tryggtrafikk.no/ikketoft
E T T E R A R B E I D ____Ikke tøft å være død
FØRSTEMANN PÅ ULYKKESSTEDET
FASIT: FØRSTEMANN PÅ ULYKKESSTEDET
Jobb sammen i grupper på tre eller fire og forsøk å finne svar på spørsmålene nedenfor. Fordel gjerne
oppgavene mellom dere i gruppen. Drøft svarene i samlet klasse etterpå.
1. Nakke- og ryggskader.
2. Unngå at flere blir skadet: slå av tenningen på bilene, sette opp varseltrekant i veien osv.
Bevisstløs person i bil (Fra nettsidene til Røde Kors www.redcross.no)
3. Lytte, snakke rolig, trøste.
En bevisstløs person som sitter i en bil, vil bli sittende med hodet foroverbøyd.
Det vil hindre personen i å puste – han får ufrie luftveier.
4. 113
Du må gjøre følgende:
– Forsøk å komme bak personen
– Plasser hendene dine som vist på bildet.
– Rett hodet til pasienten forsiktig opp i normal stilling.
– Vær forsiktig når du gjør dette.
Hodet skal ikke bøyes bakover.
– Kontroller at personen begynner å puste
– og hold denne støtten til ambulansen kommer.
Begynner ikke personen å puste, må du starte hjerte-lungeredning (HLR). Da må du ta vedkommende forsiktig
ut av bilen. Er det vanskelig å komme til bakfra, må du gjøre grepene fra siden.
16
1. Hva slags skader er det sannsynlig at personen på bildene ovenfor kan ha fått?
2. Det første du bør gjøre i et ulykkestilfelle er å sikre skadestedet. Hva betyr dette?
3. Hva kan du gjøre for å roe ned en skadet person?
4. Hva er telefonnummeret til den medisinske nødsentralen?
5. Hva er det viktig å fortelle når du ringer nødnummeret?
6. Hva gjør du hvis en skadet person er bevisstløs, men puster?
7. Hva gjør du dersom en skadet personen er bevisstløs og ikke puster?
8. Hva kan du gjøre for å enklere huske førstehjelpsregler?
5. HVEM som ringer
HVA har skjedd (trafikkulykke, hjemmeulykke, drukning m.v.), hvor mange er skadet og hvilke typer skader.
HVOR, nøyaktig angivelse av stedet for ulykken
Få meldingen bekreftet!
6. Hvis personen er bevisstløs, men puster:
Legg personen i stabilt sideleie.
Bøy hodet forsiktig bakover for å holde luftveiene åpne. Fjern blod og oppkast fra munnen.
Hold kontinuerlig øye med personen.
Kontroller at personen puster!
Tilkall hjelp. Ring 113!
7. Hvis personene er bevisstløs og ikke puster:
Tilkall hjelp først. Ring 113.
Legg personen på ryggen, på et hardt underlag.
Gi fem brystkompresjoner ved mistanke om kvelning.
Sett straks i gang med hjerte-lunge-redning.
Sørg for frie luftveier ved å løfte kjeven fremover og bøye forsiktig hodet bakover.
Start med 2 innblåsinger. Blås til brystet hever seg. Hver innblåsing skal vare i ca. 2 sekunder.
Finn det riktige trykkpunktet over hjertet, ved å plassere håndroten mellom brystvortene (eller to fingerbredder
ovenfor brystbeinspissen).
Plasser håndroten mot trykkpunktet. Legg den andre hånden oppå. Fingrene skal peke oppover. Du skal bare
berøre brystkassen med håndroten.
Trykk brystkassen ned 4-5 cm pr. kompresjon. Trykk 15 ganger i rekkefølge. Hastighet 100 ganger i minuttet.
Fortsett med 2 innblåsinger, deretter 15 kompresjoner.
Hold på med hjerte-lunge-redning inntil kyndig personell overtar.
8. Lage huskerim, skrive en huskeliste til å legge i bilen, repetere førstehjelpsregler med jevne mellomrom etc.
Opplysningene om førstehjelp er hentet fra www.redcross.no
Tidsbruk: 90-135 min.
Arbeidsform: Gruppevis og i samlet klasse
Fag: Kroppsøving
17
www.tryggtrafikk.no/ikketoft
E T T E R A R B E I D ____Ikke tøft å være død
KUNST OG HÅNDVERK:
TRAFIKK SOM TEMA
Velg og vrak! Oppgave 1 og 2 egner seg best i grupper på fire-fem elever, mens oppgave 3 utføres individuelt.
Resultatene av arbeidet kan brukes til utstillinger på skolen!
E T T E R A R B E I D ____Ikke tøft å være død
FORSLAG TIL PROSJEKTARBEID
1) Trafikkopplegg for 7.klasse
Klassen skal forberede et totimers opplegg hvor en 7.klasse skal arbeide med trafikk. Dere skal selv besøke
klassen og lede trafikkarbeidet! Hvis klassen deres er stor, kan dere dele dere inn i grupper og besøke flere
7.klasser.
2) Reklameplakat
– Ta kontakt! Ring eller besøk noen aktuelle lærere og hør om dere kan få «låne» to timer i 7.klasse til et
trafikkopplegg. Det er en fordel å ha tenkt igjennom hvilke temaer dere vil velge først, slik at dere har noe å
«selge inn». Avtal dato og tidspunkt - men ikke glem at dere må ha tid til å lage opplegget først.
– Hva ønsker dere å oppnå med timene? Dette bør dere tenke igjennom før dere begynner. Hva vil dere at
elevene skal lære/huske/forstå/forsøke etc.? Hva tror dere 7.klassingene kan synes er interessant, og hva
tror dere kan være nyttig for dem? Lag et hovedmål for timene!
– Hvilke emner vil dere arbeide med? (Fotgjenger, syklist, skateboard, fart, bil, matte, norsk, samfunnsfag,
kunst og håndverk etc). Hvordan vil dere arbeide med dette? (hvor mye skal dere instruere, fortelle og vise,
hvor mye skal elevene gjøre selv etc).
– Hvordan kan dere nå målet dere har satt dere? Vil dere lage noe materiell til 7.klassingene? (for eksempel
en informasjonsfolder, en plakat, presentasjoner på Powerpoint eller annet medium, oppgaver osv). Vil dere
at de skal lage noe selv?
– Hva vil dere innlede med og hvordan vil dere avslutte? Dette er ofte viktige spørsmål for at et opplegg skal bli
vellykket.
– Tenk på hva dere selv synes er inspirerende og lærerikt når dere lager opplegget.
Ved hjelp av en reklameplakat lager hver enkelt gruppe et uttrykk som skal få andre 10.klassinger til å
ta ansvar for seg selv og andre i trafikken. Tenk dere at denne plakaten skal være en del av en større
informasjonskampanje hvor 10.klassinger er målgruppen.
2) Forsk på nærmiljøet!
1) Trafikk-collage
Hver enkelt gruppe skal lage en collage som forteller om omstendighetene rundt en trafikkulykke - hva som
skjedde før, under og etter ulykken. Ved hjelp av denne collagen skal dere forsøke å gi et inntrykk som gjør at
slike ulykker ikke skjer igjen.
Før dere begynner er det viktig at dere bestemmer hvem som skal være målgruppen for collagen deres. Dette
bestemmer hver enkelt gruppe selv! Eksempler kan være voksne, motorsyklister, mopedister, fotgjengere,
syklister, femteklassinger, barnehagebarn eller lignende.
Kombinér forskjellige materialer i collagen. Dere kan for eksempel bruke bilder fra ukeblader og aviser,
stoffbiter, bussbilletter - bruk fantasien!
18
www.tryggtrafikk.no/ikketoft
Diskuter i gruppene hva dere tror kan gi best effekt og hvorfor dere velger nettopp dette. Tenk også gjennom
hvilke materialer dere vil bruke. Kan disse også være med og bygge opp under budskapet dere har?
Når alle gruppene har laget sitt forslag, kan dere i samlet klasse bli enige om tre forskjellige kriterier man kan
bruke for å vurdere om en reklameplakat er god eller ikke. Deretter kan dere kåre klassens vinnerplakat basert
på disse kriteriene. Kanskje kan dere få laget t-skjorter til samme «kampanje» som vinnerplakaten?
3) Stemningsbilde
Hver enkelt skal male et bilde som viser en stemning eller en følelse du har kjent mens du har arbeidet med
emnet trafikk - enten under forestillingen «Ikke tøft å være død» eller i oppgaver dere har gjort etterpå.
Tenk nøye igjennom form, farge og komposisjon i bildet. Velg deg en bestemt stiltradisjon du vil bruke som
inspirasjon, for eksempel Nasjonalromantikken, Kubismen, Impresjonismen, Modernismen, Symbolismen eller
andre tradisjoner du kjenner til.
Del inn i grupper på 5-6 elever. Gruppene kan arbeide med det samme, eller dere kan velge forskjellige
arbeidsoppgaver. La dere inspirere av punktene nedenfor, eller kom med helt nye forslag til «forskning».
– Mål hastigheten til bilene som passerer i visse fartssoner, for eksempel ved å måle opp en strekning på
100 meter og ta tiden på bilene med stoppeklokke. På forhånd bør dere ha laget skjemaer dere kan føre
observasjonene inn i. Er det kanskje et spesielt område i nærmiljøet hvor dere har mistanke om at mange
kjører for fort? Husk at dette blir en helt uoffisiell måling.
– Observer hvordan syklister og fotgjengere overholder trafikkreglene! Finn et sentralt sted hvor dere vet at
mange ferdes, og lag et skjema på forhånd hvor dere har notert hva dere vil se etter.
– Lag en spørreundersøkelse i nærmiljøet! Velg selv hva dere vil finne ut av. Det kan være både holdninger og
atferd, i en bestemt aldersgruppe, i et bestemt boligområde osv.
– Foreta en telling på et bestemt sted i en bestemt tidsperiode. Tell hvor mange som bruker refleks, hvor
mange som bruker bilbelte, sykkelhjelm eller noe annet dere er nysgjerrige på og som er aktuelt for
årstiden. NB! Hver vår arrangeres prosjektet «Skolenes telling» i regi av Trygg Trafikk. Se www.tryggtrafikk.no.
3) Klassen som avisredaksjon
Lag klassens egen trafikkavis! Bruk gjerne dette heftet og «Ikke tøft å være død»-avisen som inspirasjon til hva
dere kan arbeide med. Kanskje det er noen spesielle temaer dere har lyst til å finne ut mer om?
For idéer kan det også være lurt å gå til «Ung og trafikken» på www.tryggtrafikk.no/ung. Gode tips til avislaging
finner dere hos «Avis i skolen», se www.avisiskolen.no. «Avis i skolen» har også regionale konsulenter dere kan
kontakte. Snakk også gjerne med Trygg Trafikks fylkessekretær!
Tidsbruk: Avhengig av de tidsrammene læreren setter
Arbeidsform: Gruppevis eller individuell
Fag: Kunst og håndverk
19
www.tryggtrafikk.no/ikketoft

Similar documents