Henvendelse vedr - Sykehuset Østfold

Comments

Transcription

Henvendelse vedr - Sykehuset Østfold
Prosedyre Barne- og ungdomssenteret
Svikt ved insulintilførselen ved bruk av insulinpumpe- en veiledning til
helsepersonell. Barne- og ungdomssenteret.
Endring siden forrige versjon
Ny veiledning.
Hensikt
Sikre at nødvendige tiltak blir iverksatt ved svikt i insulintilførselen ved bruk av insulinpumpe.
Målgruppe
Sykepleiere, leger og annet helsepersonell ved Barneavdelingen, Sykehuset Østfold
Fremgangsmåte
Generelt
 Oppstart av insulinpumpe foregår på Diabetespoliklinikken.
 Barneavdelingen vil oftest møte denne problemstillingen via telefonhenvendelse fra pårørende.
Informasjon om pumpen
 Det finnes mange ulike typer insulinpumper. Barnet/pårørende har oftest god kunnskap om egen pumpe.
 Insulinpumpe inneholder korttidsvirkende insulin. Effekten inntrer raskt, og det er kort halveringstid. Ved
stopp i tilførselen opphører all effekt etter 4 timer.
 Svikten skyldes sjelden teknisk svikt i selve pumpen- det vil i såfall vises i displayet. Årsaken ligger som regel i
feil i tilleggsutstyret- som kanyle eller slangesett.
Spørsmål/råd ved henvendelse om svikt i insulintilførselen
 Ligger kanylen riktig? Når ble kanylen skiftet sist? Bytting til ny kanyle er alltid første tiltak. Ny kanyle settes et
stykke unna forrige injeksjonssted. Kaylen skal normalt skiftes ca. hver 3. dag.
 Når på dagen ble kanylen satt? Den anbefales å sette den før et hovedmåltid- og aldri på kvelden før leggetid.
Årsaken til dette er at eventuelle svikt i insulintilførselen bør oppdages så tidlig som mulig.
 Be de koble fra slangen og sette 1 enhet insulin, for å se om det kommer insulin ut fra slangen. Man avdekker
da eventuelle feil relatert til selve slangen (hull, knekk etc).
 Er det noe galt med selve insulinet? Sjekk holdbarhetsdato. Har den vært utsatt for sollys, varme eller kulde?
 Er det tatt ketodiaburtest? Evt. hva er resultatet?
 Etter alle tiltak bør de sette ny bolusdose via insulinpumpen- for å se om det fungerer. Mål blodsukkeret
hyppig. (Har blodsukkeret vært >15 mmol/l i flere timer vil injeksjon med penn være mer effektivt på
blodsukkeret.)
Om det fortsatt ikke fungerer, bør de komme på Barneposten/Diabetespoliklinikken
 Be de sette insulininjeksjon via insulinpenn før de reiser hjemmefra om dette ikke allerede er gjort. Om de
ønsker det selv og barnet er i god allmenntilstand, kan de evt. se an situasjonen hjemme en liten stund.
 Be de ta med nytt utstyr til pumpen (diabetespoliklinikken har ikke lager av dette).
Tiltak på barneavdelingen/diabetespoliklinikken
 Gjenta tiltak ovenfor, og observer at barnet/pårørende har riktig teknikk for innsetting av kanyle,
insulininjeksjon.
 Bruk insulinpenn og sett hurtigvirkende insulin.
o Dosering: 1 E pr. 10 kg (eks. 40 kg: 4 E), eller i forhold til kjent IF-verdi.
o Gjentas etter 1 time ved dårlig effekt av første dose.
 Beregn IK og IF-verdi, og doser insulinmengde utifra det.
 Mål blodsukkeret hyppig
 Ta evt. kontakt med diabetessykepleier (på dagtid).
Utarbeidet av: Diabetessykepleiere Tone Eide og Randi H. Pedersen
Godkjent av: Avdelingssjef Eirin Paulsen
Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
Dokument-ID: D31327
Versjonsnummer: 1.00
Gjelder fra: 26.01.2015
Sykehuset Østfold
Vedlegg
A8/6.5.3-02
Slutt på Prosedyre
Dokument-ID: D31327
Versjonsnummer: 1.00
Oppstart insulinpumpe og kontinuerlig blodglukosesensor (CGMS). Barne- og ungdomsklinikken.
Side 2 av 2

Similar documents