Mini-Gaiden 2015

Transcription

Mini-Gaiden 2015
onsdag 9. september 2015
Nr. 18
onsdag 9. september
2015
Møte i sentralt medbestemmelsesapparat (MBA) 08.09.15
Arbeidsrettede tjenester, sansetap. En partssammensatt arbeidsgruppe har utarbeidet en
rapport med forslag til innhold og organisering av arbeidsrettede tjenester for brukere med
hørselshemming, synshemming, døvblinde og hjerneskade/kognitiv svikt. Flere
spesialenheter i NAV er i dag i kontakt med disse brukergruppene, men det arbeidsrettede
tilbudet har ikke vært enhetlig og godt kjent rundt i landet, verken internt i NAV eller utenfor
NAV. Arbeidsgruppa har konkludert med at tjenesten bør samles og legges til resultatområdet
NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Vi mener at disse tjenestene bør organiseres som
identifiserbare enheter, og at det er riktig å beholde samlokalisering med fagmiljøene ved
ARK der det er en slik tilknytning. Tjenesten har blitt bygd ned de siste årene, og vi mener
den nå må bygges opp igjen til det opprinnelige bemanningsnivået fra 1992.
Arbeidsgiver ga beskjed om at det vil gå ut sterke signaler om både behovet for faglig og
bemanningsmessig satsing på tjenesten og rundt tilknytningen til ARK. Eventuell oppbygging
av tjenesten vil være en del av etatens budsjettbehandling. Vi opplevde at arbeidsgiver var
lydhør for våre argumenter, og vi forventer derfor at dette blir fulgt opp videre når NAV
Hjelpemidler og tilrettelegging får ansvar for et samlet fagområde.
Nytt organisasjonskart i ytelseslinja. NAV Internasjonalt, NAV Pensjon og NAV Forvaltning
skal nå legges ned, og to nye resultatområder skal opprettes. Deler av NAV Kontroll skal også
overføres til disse nye resultatområdene. På mandagens MBA-møte ble nytt organisasjonskart
lagt fram. Organisasjonene hadde en del spørsmål og innspill til forslaget. Vi påpekte blant
annet at vi savnet en helhetlig vurdering av hva som er hensiktsmessig organisering og hvilke
vurderinger som er gjort ved valg av det framlagte forslaget. Forhandlingene vil fortsette på
neste MBA-møte. Da vil arbeidsgiver både vurdere organisasjonenes innspill, samt
tydeliggjøre hvilke vurderinger som ligger bak forslagene. Vi ser at det er behov for en
grundig behandling av dette og er positive til at saken først ferdigforhandles i neste ordinære
MBA-møte som er om to uker.
Innplassering ny organisering ytelseslinja. Arbeidsgiver la fram forslag til hvordan
medarbeiderne skal ivaretas ved omorganisering i ytelseslinja. Organisasjonene hadde noen
innspill som arbeidsgiver skal se nærmere på. Vi sender ut info om dette når endelig
retningslinjer for personalløpet ved innplassering av ansatte i ny organisasjon er på plass.
Arbeidsgiver presiserer imidlertid at det ikke er meningen at medarbeidere skal bytte
arbeidssted som følge av oppretting av de to nye resultatområdene.
For NTL møtte
Hanne Nordhaug
Sven Ivar Skodjevåg
Torgeir Homme
Elisabeth Steen