NORWEA v/ Andreas Thon Aasheim

Transcription

NORWEA v/ Andreas Thon Aasheim
VindkraftiNorge
Trondheim
Desember2015
NORWEA
VÅRTMÅL
NORWEAarbeider foråskapeogopprettholdeetmodentoglangsiktig
vindkraftmarked iNorge.
NORWEAarbeider forenlangsiktig utviklingavmarin fornybarenergiproduksjon
somutoveroffshorevindkraft, inkludererenergiformer sombølge- og
tidevannskraft.
BAKGRUNN
NORWEAblestifteti2006,har idagrundt 130medlemsbedrifter og
representererheleverdikjedeninnenvind-,bølge- ogtidevannskraft.
NORWEAerbransjenssentralemøteplassforvindkraftfaglig, politiskdiskusjonog
industrieltsamarbeid.
NETTVERK
NORWEAerdetstørsteogmestsentralenettverketforvind- oghavenergiiNorge.
Så hva vil prege det neste året?
Avskrivninger
Investeringsbeslutning(er) i Trøndelag..Og iBjerkreim?Og?
NyttvalgiSverige
Energimeldingen
Grønnskattekommisjon
Paris2015
Norskeambisjoner
EU2030
Tilbakeblikk:2014spåddejeg..
Hvaskjeddei2015?
Avskrivninger – Endaikke iboks
Investeringsbeslutning(er)i Trøndelag..OgiBjerkreim?Og?–
Skomakerfjellet!
NyttvalgiSverige– Nei,menDÖdøde
Energimeldingen – Utsatttilmars(?)2016
Grønnskattekommisjon– Overrekkes09.12
Paris2015– Vierigang!
Norskeambisjoner– ViermediEUsklimaboble
EU2030– Vivetmer,menmyefortsattuavklart
BONUS:Ambisjonsøkning: 28,4TWh OGsvenskskattesmutthulltettet
Avskrivninger..
Jeg noterer megatnoen antyder atFinansdepartementet
trenerer prosessen,ogbruker ESAsom unnskyldning.
Jeg tror manhar undervurdert kompleksiteten,ogatprosessen
havnet midt ibudsjettprosessen.
Mendet har tattlang tid – ogviser nå kanskje endelig lyset I
tunellen.
Hvabetyrdenne?
Status1.10.2015
Elsertifikatmarkedet
NOR:1,2(1,5)
SWE:10,7(7,5)
=12,9(9,0)TWh (Official figures,Q3(q314)update)
Determerenndedrøye3TWh vitrengeriåretforånåmålet.
Men:Deterknapttattnoeninvesteringsbeslutninger i2015.
Fremtiden?
ISverige har jeg funnet fireparkermedpositive
investeringsbeslutning så langt Iår:185MW.(noen mindre
parkerunderradaren)
Minetalltyder på atdet vil bli ferdigstilt rundt 400MWvind I
Sverige I2016.
Mot650MWI2015,og860MWI2014.
Har noen egentlig oversikt?
Dennekommerjegtilåminne
omtiljegbliblåitrynet.
Så,krystallkule.
13TWh utbygd
700MW– 2,1TWh svenskvindkraftipipeline
Hvormyevannkrafterunderbygging?2-3TWh?
=18TWh?
Detbetyratdetfortsatter10TWh åslåssfor.
Norskvindkraft
Jeghariårevissagt«nå,nåskjerdet.Detkommendeåretblir
utroligviktig».
Deterlinetopp2-2500MWvindkraftiNorge.Blirdusittende
pågjerdetforlengenå,sårisikererduåhavneutenfor.Fordet
manglerikkepåprosjekter.
Hvamåtil?
Fin.Dep månotifisere,ogESAmågodkjenne,denye
avskrivningsreglene.
Positiveinvesteringsbeslutninger måfattes(duh..)fortløpende.
Ytterligerekonsolideringmåtil.
Ogavslutningsvis,nårjegnåeriTrondheim.Deresombrenner
forvindkraft:Tadelidebatten.Ikkelaprofessoraltoppgulp
domineredebatten.Herkanviallebliendabedre!

Similar documents