3REV100 Grunnleggende regnskap H2014

Transcription

3REV100 Grunnleggende regnskap H2014
í)
Høgskolen i Hedmark
3REV100
GRUNNLEGGENDE
Qrdinær
eksamen
høsten
Eksamenssted:
Rena
Eksamensdato:
11.desember 2014
Eksamenstid:
09.00 — 13.00
Sensurfrist:
5. januar 2015
REGNSKAP
2014
Tillatte hjelpemidler:
Særtrykk
av lover (Regnskapsloven
eller lovsamling
hvor disse
inngår,
og Bokføringsloven)
f.eks
Revisors
håndbok
Kalkulator
Dette oppgavesettet
består av 6 ark inkludert denne forsiden
Kontroller at oppga vesettet er komplett før du starter
Faglærer: Gunnar Alu
Sensor: Rolv Hjemli
Husk
å påføre
kandidatnummer
på alle arkene!
og forskrifter
Oppgave
1 (70 %)
Nedenfor er det gjengitt noen momenter i forbindelse med regnskapsavslutningen
pr.
31.12.2014. Benytt det påfølgende skjemaet og poster avslutningsmomentene
som gjenstår,
og få frem den endelige saldobalansen
pr. 31.12.2014.
I den grad det er behov for det, skal følgende satser benyttes:
arbeidsgiveravgift:
14,1 % og selskapsskatt
27 %.
Det skal ikke tas hensyn til utsatt skatt/utsatt
I vurderinger
På skjemaet
Poster
skal regnskapslovens
bestemmelser
12 %,
i besvarelsen.
legges til grunn.
skal du benytte + og - som fortegn.
momentene
Moment
skattefordel
Feriepenger:
2014.
1
03.12.14
Fakturert
salg av varer til Varekunden AS :
Varer
kr.
+25% mva
”
Fakturabeløp
kr.
Betalingsbetingelser:
Nto. pr. 21 dager.
kontantrabatt.
Moment
40 000
10 000
50 000
Ved betaling
innen 8 dager gis 2 %
2
10.12.14
Selskapet
mottar til gode moms for 5. termin
14. Beløpet
settes inn på kassakreditkontoen.
Kr.
?
Moment 3
11.12.14
Selskapet mottar betaling fra Varekunde AS for fakturaen i moment 1 og Varekunde AS
benytter seg av kontantrabatten
i betingelsene.
Innbetalingen
skjer til Kassakreditkontoen.
Foreta nødvendige posteringer.
Moment 4
18.12.14
Selskapet mottar en faktura fra VERKTØYMAKEREN
AS for diverse håndverktøy
og
verneutstyr.
Diverse håndverktøy.
25 % mva
Totalbeløp
kr. 34 000
”
8 500
kr. 42 500
Moment 5
20.12.14
Lønn til de ansatte for desember skal utbetales. Lønn utgjør kr 130 000 og de ansattes
Skattekort viser en skattesats på 34 %. I desember skal det være ‘/2 skattetrekk i samsvar med
lovens bestemmelser.
Utbetaling foretas fra kassakreditkonto.
Foreta nødvendige posteringer.
Moment 6
29.12.14
Selskapet kommer over et god tilbud på en brukt varebil og kjøper denne kontant
bankkonto for kr 160 000.
fra
Moment 7
31.12.14
Selskapet har fordringe på kunder i svenske kroner (SEK) på 250 000 SEK, bokført til en kurs
av 95,00. Pr 31.12.14 er kursen falt til 90,00.
Foreta nødvendig registrering i regnskapet.
Moment 8
Det er foretatt en fysisk opptelling
Kurante
Ukurante
av varelageret
Kostpris
Salgspris
720 000
1 060 000
80 000
45 000
800 000
1 105 000
varer
varer
Sum
Regnskapslovens
bestemmelser
Moment 9
Forsikringene
har hovedforfall
forsikringspremie
for perioden
Moment 10
Maskinene er anskaffet
pr. 31.12.14. Opptellingen
skal benyttes
ved verdsettelse
01 .09. Den 1. september
01.09.14 —31.08.15.
for kr. 960 000. Det benyttes
av varelageret.
14 ble det betalt kr. 96 000 i
årlig 20 % lineære avskrivninger.
Moment 1 1
Ved en gjennomgang
av kundefordringene
viser det seg at bedriften
avsetningen på tap med kr 15 000 til kr 45 000 pr 31.12.2014.
Moment 12
Merverdiavgiftsterminen
utgående avgift.
(6.termin)
skal avsluttes
med tømming
Moment 13
Det beregnes 27 % skatt av overskuddet
Moment 14
Eierne skal ha 80 % utbytte av sine investeringer
Moment 15
Resten av overskuddet
skal gå til styrking
viser følgende:
av egenkapitalen
ser behov for å øke
av kontoene
for inn- og
Kandidat
Side
Antall
nr. ........
..
..................
ark ..........
..
..
POSTERINGSSKJEMA
Foreløpig
Kontonr./
Moment
1og2
saldobalanse
Navn
1200 Maskiner
660 000
0
1260 Varebil
1460 Varelager
700000
1500 Kundefordr
500 000
1530
Kundefordring
O
O
O
O
i SEK
1580 Avsetn.tap
1720 Forskuddsbetalte
forsikr.premier
1920 Bank
1950 Skattetrekk
250 000
-30000
52 800
210 000
80 000
2000Aksjekapital
-200000
2050 Annen EK
-402850
2380Kassekreditt
-195720
2400Leverandørgjeld
2500Skatter
-290000
0
2600Skattetrekk
-45600
2700 Utg. mva.
-60000
2710 Inng. mva.
40 000
2740 Oppgj. mva.
52 000
2770Skyldig arb.g.
2780Påløpt arb.g. feriep
2800Avsatt utbytte
-26800
-18781
0
2940Påløpte feriepeng.
-133 200
2960Påløpte kostnader
0
3000Avg.pl.salg
4300 Varekjøp
4390 Beholdn.endringer
5000 Lønnskostnad
-6120 000
3 240 000
45 000
1 110 000
5180 Feriepenger
133 200
5400 Arb.g.avg.
156 510
5410Arb.g.a.feriep
18 781
6010 Avskrivninger.
96 000
7500 Forsikringspremier
84 000
7790 Andre drifts.kostn.r
80 860
7830 Tap på krav
18 000
8050Renteinntekter
-4200
8060 Valuta gevinst
8100 Valuta tap
8300Skattekostnad
8920Avsatt utbytte
8960Overført til
egenkap.
Moment
3°g4
Moment
5’6°g7
Moment
Moment
8,9,10 og
12,13, 14
11
og15
Endelig
Saldobalanse
Pr31.12.14
Tilleggsspørsmål:
a) Konto 7830 tap på krav består gjerne av to ulike elementer,
b) Hvilken forskjell er det på disse elementene
merverdiavgiftsbehandlingen?
c) Hva er selskapets bruttofortjeneste?
med hensyn
hvilke?
til
Den endelige saldobalansen
skal normalt overføres til et resultatregnskap
og en
balanseoppstilling.
Du skal her slippe å sette opp et fullstendig resultat og balanse regnskap,
men angi hvilke kontoer og beløp som skal legges til følgende linjer i henholdsvis resultat
regnskap og balanse:
d) Lønnskostnader
e) Kundefordringer
Oppgave
2 (30 %)
Årsregnskapet
til LMB AS, viser følgende
Resultatregnskapet
Driftsinntekter
Gevinst
ved salg
tall for 2013:
Ælj
115 100
l 200
Varekostnad
40 400
Lønnskostnader
16 500
Andre driftskostnader
19 l00
Tap på fordringer
l l00
Avskrivninger
17 200
Driftsresultat
22 000
Renteinntekter
3 700
Rentekostnader
15 000
Resultat
10 700
før Skattekostnad
Skattekostnad
2 996
Årsresultat
7 704
Disponering:
Utbytte
Overført
l 000
annen egenkapital
6 704
Balanseoppstillinger
pr 31.12
2013
2012
70 000
118 000
Aksjer
000
175 800
7 000
Sum anleggsmidler
252 800
195 000
Eiendeler
Tomt
70
Maskiner,
utstyr
7 000
21
Kundefordringer
000
11 000
Kontanter,
30 200
28 940
65 200
63 140
318 000
258 140
Varelager
24
bank, postgiro
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Egenkapital
200
13 000
og gjeld
Aksjekapital
50 000
Opptjent
41 704
000
35 000
9] 704
85 000
2 856
2 100
egenkapital
Sum Egenkapital
Utsatt skatt
Pantelån
Sum langsiktig
gjeld
150
202 856
152 100
20 000
19 300
2 240
1 740
skatt
Utbytte
Påløpte
1
renter
Sum kortsiktig
Sum egenkapital
Pâ grunnlag
000
200 000
Leverandørgjeld
Betalbar
50
000
0
0
200
gjeld
og gjeld
av tallene fra regnskapet
23 440
2] 040
318 000
258 140
foran skal du beregne
noen sentral nøkkeltall.
a)
Beregn
totalkapitalrentabiliteten
i 2013 for denne virksomheten.
b)
Beregn
også egenkapitalrentabiliteten
før skatt for det samme
året.
c)
Forklar
kort hvorfor
mellom
i a) og b).
d)
Hva gir selskapet
det er forskjeller
likviditet
et utrykk
for?
8) Hva gir selskapet soliditet et utrykk for?
disse to tallene