REREG2000 Viderg. finansregnskap og regnskapsteori V

Transcription

REREG2000 Viderg. finansregnskap og regnskapsteori V
Fakultet for samfunnsfag
Institutt for økonomi og administrasjon
Videregående finansregnskap og regnskapsteori
Bokmål
_____________________________________________
Dato:
Mandag 11. mai 2015
Tid:
6 timer / kl. 9-15
Antall sider inklusive forside:
5 + vedlegg (3 sider), totalt 8 sider
Antall oppgaver:
4
Kandidaten besvarer alle oppgavene.
Tillatte hjelpemidler:
Norges Lover/ukommenterte særtrykk eller lover
Revisors håndbok
Rentetabeller
Skattelovsamling (Jarøy eller Gjems-Onstad)
Kalkulator (se kalkulatorreglementet)
Merk:
Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.
Besvarelsen skal merkes med kandidatnummer, ikke navn.
Bruk blå eller sort kulepenn på innføringsarket.
Emnekode:
REREG2000
(ORD)
Ordinær eksamen 11.mai 2015, Videregående finansregnskap med regnskapsteori.
Oppgave 1 (2,5 timer)
Tallknuseren AS er i ferd med å avslutte regnskapet for 2x14. Du finner et utdrag av bedriftens foreløpige
saldobalanse i vedlegg 1. Ikke alle kontoer er tatt med, derfor vil summen ikke bli null. Alle tall i hele tusen.
For hvert punkt skal du vise utregninger og forklare hvilke tall du benytter.
Dersom det er nødvendig å foreta et valg i løsningen, må dette begrunnes.
Du skal ikke avslutte regnskapet som sådan, men forklare/vise posteringene som følger av punktene under.
Utarbeid en endelig saldobalanse for alle kontoer.
For noen kontoer vil du finne et spørsmålstegn i den foreløpige saldobalansen. Der skal du skrive inn det
manglende tallet.
Ta hensyn til utsatt skatt (27%) for de punkter hvor det er aktuelt, med mindre det er angitt noe annet.
Hvis du mener at du ikke har alle kontoer, kan du opprette på de ledige linjene nederst i skjemaet. Du
trenger ikke skrive på kontonummer, bare kontonavn.
Hvis det blir nødvendig å foreta en nåverdiberegning, skal du benytte 10 %.
Du kan skrive med blyant i skjemaet.
Opplysninger til avslutningen:
1) Bedriften anskaffet på et tidligere tidspunkt et lagerbygg for 1 000. Forventet levetid på det tidspunktet
ble antatt å være 10 år. Ved slutten av 2x14 er den totale levetiden forventet å være 20 år.
Den regnskapsmessige løsningen skal være resultatført estimatendring. Skattemessig avskrives bygget
med 4 % saldoavskrivninger.
2) Bedriften eide produksjonsutstyr pr. 1.1.2x14 som var anskaffet for 1200. I løpet av året er det
anskaffet nytt produksjonsutstyr for 120. Det skjedde i slutten av mars. Samtidig ble det solgt gammelt
utstyr som var anskaffet for 80, og det hadde vært i eie 3 år og 9 mnd. på salgstidspunktet.
Produksjonsutstyret avskrives med 10 % lineæravskrivninger.
Skattemessig verdi 1.1. 2x14 utgjorde 480. Det solgte anleggsmidlet benyttes til nedskrivning av
saldoverdien. Skattemessig avskrivning er 20 %.
3) Ferdigvarelageret er opptalt til 800 pr. 31.12.2x14, regnet til tilvirkningskost. Det blir nedskrevet med
10 % på grunn av at deler av varelageret er tungt å omsette. Lageret pr. 1.1. 2x14 var også nedskrevet
med 10 %.
Skattemessig verdi er satt til 60 % av varenes tilvirkningskost.
2
Ordinær eksamen 11.mai 2015, Videregående finansregnskap med regnskapsteori.
4) Bedriften eier omløpsaksjer i selskaper som ikke er børsnotert. Det kan gis følgende opplysninger om
kurser, antall osv. i den forbindelse:
Firma
A
B
AKSJER SOM ER SOLGT
C
Antall aksjer
1000
1000
Kurs kjøp Kurs IB Kurs salg
30
20
20
17
1000
20
18
Kurs 31.12.
33
10
25
NB! De oppgitte kurser er i hele kroner. I skjemaet skal det brukes tall i hele tusen.
Alle C-aksjene er solgt pr. 31.12.2x14.
5) I fjor inngikk bedriften en kontrakt om å utvikle et nytt, teknisk avansert produkt. Kontrakten var på
1200. Budsjetterte kostnader utgjorde 1000. Under ser du avtalen for fakturering stilt sammen med de
budsjetterte kostnadene.
Årets kostnad
Faktureres
2x13
200
280
2x14
500
475
2x15
300
445
SUM
1 000
1 200
Kostnadene er så langt i samsvar med budsjettet. De er kostnadsført i løpet av året. Bedriften har
fakturert og ført inntekter på konto 3000 i henhold til den inngåtte avtalen.
Se bort fra utsatt skatt ved denne opplysningen.
6) Bedriften eier et skip som ble anskaffet for 3 300 i begynnelsen av 2x12. Den antatte
vedlikeholdsutgiften på 300 ble utskilt og balanseført på konto 1221. Det skal gjennomføres periodisk
vedlikehold hvert tredje år. I slutten av 2x14 ble det gjennomført vedlikehold, og det kostet 350.
Utgiften er bokført på konto 7900 Driftskostnader. Skipet avskrives over 15 år.
Skattemessig avskrivningssats er 14 %.
7) Konto 2210.
I begynnelsen av 2x13 tok bedriften opp et obligasjonslån på 250. Lånet forrentes med 7 %. Kostnader
ved låneopptak utgjorde 5 og det ble lagt ut til kurs 95. Lånet løper over 3 år.
8) Etter å ha gjennomført alle oppgjørsposteringene, viser regnskapet et resultat før skattekostnad på
2 000.
a) Foreta oppgjørsposteringene for punktene 1-7.
b) Beregn årets skattekostnad, og poster årets skattekostnad og årsresultatet. Vis posteringene i
skjemaet. Det avsettes ikke til utbytte.
3
Ordinær eksamen 11.mai 2015, Videregående finansregnskap med regnskapsteori.
Oppgave 2 (1,5 timer)
AS M kjøpte 80 % av aksjene i AS D 1.1.x1 for 10 000.
På kjøpstidspunktet hadde AS D en aksjekapital på 8 000 og annen egenkapital på 2 000.
Ved fastsettelsen av kjøpsprisen ble det lagt til grunn en merverdi i AS D’s anleggsmidler som AS M var villig
til å betale 1 168 for. Merverdien i anleggsmidlene avskrives over 4 år.
Det ble lagt til grunn en mindreverdi i varelageret som reduserte kjøpsprisen med 234.
31.12x1 er varelageret det var knyttet mindreverdi til, solgt.
Goodwill/negativ goodwill avskrives over 5 år.
Eventuell goodwill/negativ goodwill tilordnes kun majoriteten.
I de kommende 3 årene har AS D overskudd på til sammen 3 000.
I år 2 selger AS D varer til AS M og pr. 31.12 x2 ligger det en urealisert internfortjeneste på 200.
Også i år 3 selges varer fra D til M, og internfortjenesten pr.31.12 x3 utgjør 150.
I begynnelsen av år 3 selger M et anleggsmiddel til D med en internfortjeneste på 600. Gjenværende
levetid er 3 år på salgstidspunktet.
Egenkapitalen i AS M utgjør 22 000 pr. 31.12.x3.
Resultatet i AS M utgjorde 1 000 i år 3.
I år 3 er resultatet i AS D 900.
I år 2 avsatte AS M et utbytte på 200.
Oppgave:
a)
Still opp en merverdianalyse på kjøpstidspunktet.
b) Beregn konsernets egenkapital etter eiersynet pr. 31.12x3
c)
Beregn konsernets resultat i år 3.
4
Ordinær eksamen 11.mai 2015, Videregående finansregnskap med regnskapsteori.
Oppgave 3 (1,0 t)
a) Drøft de primære kvalitetskravene til et resultatorientert og et balanseorientert regnskap.
b) Hvilke krav må være oppfylt for at en eiendel skal kunne føres i balansen etter et balanseorientert
regnskap (Det konseptuelle rammeverket)?
Oppgave 4 (1,0 t)
Du er ansatt i regnskapsavdelingen til Merkeklær AS, som driver agentur med kjøp av merkeklær, sko og
vesker som videreselges til kjedebutikker.
a) Du skal kontrollere reiseregninger og bevertningsutgifter. Hvilke krav stiller bokføringsloven til dette?
b) Du har fått i ansvar å dokumentere selskapets årsregnskap knyttet til varelager.
Beskriv kort hvilke krav bokføringsloven stiller til dokumentasjonen av selskapets balanseposter. Ha med
relevante lovhenvisninger.
5
Ordinær eksamen 11.mai 2015, Videregående finansregnskap med regnskapsteori.
Vedlegg 1 - Innlevering
Kandidatnr…………………
Foreløpig
Saldobalanse
1070 Utsatt skattefordel
600
1200 Produksjonsutsyr
945
1220 Skip
3
2 600
1221 Vedlikehold utskilt
100
1440 Ferdig tilvirkede varer
540
1530 Opptjent ikke fakturert
?
1820 Aksjer
?
2050 Annen egenkapital
-750
2120 Utsatt skatt
?
2160 Uopptjent inntekt
?
2210 Obligasjonslån
?
2500 Avsetn. betalbar skatt
3000 Driftsinntekter
2
?
1125 Lagerbygg
-4,00
-4 000
3800 Salg anleggsmidler
-30
3810 Gevinst salg anlegg
4290 Lagerendring FV
6000 Avskrivninger
6100 Estimatendring
6200 Tap salg anlegg
7900 Driftskostnader
8050 Salg aksjer
980
?
8060 Kursendring aksjer
8070 Salgsresultat aksjer
8170 Rentekostnader
End. sald
Oppgjørsposteringer
1
40
8610 Skattekostnad
8960 Avsatt til annen EK
6
4
5
6
7
8
balanse
Ordinær eksamen 11.mai 2015, Videregående finansregnskap med regnskapsteori.
Vedlegg 1 - Innlevering
Kandidatnr…………………
Foreløpig
Saldobalanse
1070 Utsatt skattefordel
600
1200 Produksjonsutsyr
945
1220 Skip
2
3
2 600
1221 Vedlikehold utskilt
100
1440 Ferdig tilvirkede varer
540
1530 Opptjent ikke fakturert
?
1820 Aksjer
?
2050 Annen egenkapital
-750
2120 Utsatt skatt
?
2160 Uopptjent inntekt
?
2210 Obligasjonslån
?
2500 Avsetn. betalbar skatt
3000 Driftsinntekter
1
?
1125 Lagerbygg
-4,00
-4 000
3800 Salg anleggsmidler
-30
3810 Gevinst salg anlegg
4290 Lagerendring FV
6000 Avskrivninger
6100 Estimatendring
6200 Tap salg anlegg
7900 Driftskostnader
8050 Salg aksjer
980
?
8060 Kursendring aksjer
8070 Salgsresultat aksjer
8170 Rentekostnader
End. sald
Oppgjørsposteringer
40
8610 Skattekostnad
8960 Avsatt til annen EK
7
4
5
6
7
8
balanse
Ordinær eksamen 11.mai 2015, Videregående finansregnskap med regnskapsteori.
Vedlegg 1 - Kladd
Kandidatnr…………………
Foreløpig
Saldobalanse
1070 Utsatt skattefordel
600
1200 Produksjonsutsyr
945
1220 Skip
2
3
2 600
1221 Vedlikehold utskilt
100
1440 Ferdig tilvirkede varer
540
1530 Opptjent ikke fakturert
?
1820 Aksjer
?
2050 Annen egenkapital
-750
2120 Utsatt skatt
?
2160 Uopptjent inntekt
?
2210 Obligasjonslån
?
2500 Avsetn. betalbar skatt
3000 Driftsinntekter
1
?
1125 Lagerbygg
-4,00
-4 000
3800 Salg anleggsmidler
-30
3810 Gevinst salg anlegg
4290 Lagerendring FV
6000 Avskrivninger
6100 Estimatendring
6200 Tap salg anlegg
7900 Driftskostnader
8050 Salg aksjer
980
?
8060 Kursendring aksjer
8070 Salgsresultat aksjer
8170 Rentekostnader
End. sald
Oppgjørsposteringer
40
8610 Skattekostnad
8960 Avsatt til annen EK
8
4
5
6
7
8
balanse