Info Årsmøte STK - Snarøya Tennisklubb

Transcription

Info Årsmøte STK - Snarøya Tennisklubb
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I
SNARØYA TENNISKLUBB
Tirsdag 10 mars 2015, W. 19.00 på Wubbhytta
Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent og ett medlem til å medundertegne referatet.
3. Årsrapport 2014.
4. Regnskap og revisjonsberetning 2014.
5. Kontingentfastsettelse 2015.
6. Budsjett 2015.
7. Styrevalg
8. Innkomne forslag
Velkommen.
Snarøya, 27 januar 2015.
Styret
SNARØYA TENNISKLUBB
STYRETS ÅRSBERETNING 2014
Tennisåret 2014 har vært et nytt fremgangsrikt og spennende år for Snarøya Tennisklubb.
Klubbens fortsatt økte satsing på juniorene ( både på bredde og spissing) samt et større
sportslig engasjement rundt våre senior- og veteran lag, har bl.a. ført til at vi fortsatt har en
høy medlemsoppslutning.
Betalende medlemmer var 544 i 2014 mot 482 i 2013 .
Styret har vært opptatt av å ytterligere maksimere inntektsiden der dette har vært mulig, samt å
kutte unødvendige kostnader, uten at dette skulle gå utover satsingen på våre juniorer eller
det generelle sportslige tilbudet. Vi har vært opptatt av å ytterligere forbedre våre avtaler med
leverandører.
Snarøya TK har i år vært arrangør av flere jr. turneringer.
Mange av klubbens medlemmer gjorde en stor innsats. Viser ellers til Jr. komiteens beretning.
Styret vil takke alle våre sponsorer/givere for deres støtte til Snarøya TK 's sportslige
fremganger i 2014.
Det har vært nedlagt mye arbeid i å holde uteanlegget i en best mulig stand. Både baner og
grøntanlegget har vært jevnlig vedlikeholdt. Vi har i 2014 bygget ny veranda i tilknytning til
klubbhytta.
Vi har også arbeidet med kommunen for å få tillatelse til å sette opp lyskastere over noen baner
slik at medlemmene kan spille utover kvelden når det blir mørkt.
Det har vært nedlagt ekstra ressurser på alle baner for å få de i best mulig stand.
En stor takk til NM Bygg som har hjulpet til på anlegget / vedlikehold av klubbhuset på
dugnadsbasis.
En stor takk til Thomas Petersson som også har fungert som vaktmester.
Styret tok initiativet ti! at det i 2002 ble utarbeidet en HMS - plan for å synliggjøre alle
tenkelige risikofaktorer knyttet til hall og ute anlegget. Styret har videreført dette arbeidet
i 2014.12009 ble det investert i en hjertestarter som står fast montert i klubbhuset. Nye og gml.
nøkkelpersoner blir fortløpende opplært/oppdatert i førstehjelp, og i bruk av
hjertestartermaskinen.
Thomas Petersson har hatt hovedansvaret for trening av klubbens junioravdeling.
Våre juniorer har hatt en flott utvikling både sportslig og resultatmessig.
Thomas Tennisskole holder også kurs for klubbens medlemmer og andre interesserte i
alle aldre hele året. Det må nevnes at tilslutningen blant de aller yngste er stor.
Miljøet er svært godt!
Takk for god innsats !
Styret vil også gratulere Casper Ruud som ble norgesmester i singel ute - senior klassen. Han
møtte en annen Snarøya spiller i finalen - Øystein Steiro. Casper Ruud er tidenes yngste spiller
som vinner et senior NM.
STK ble igjen kåret til NM beste klubb og ble tildelt vandrepokalen (Dick Bjurstedts Pokal)
Snarøyas Herrelag ble igjen Norgesmester i lagtennis ute 2014.
Styret vil også berømme Caper Ruuds gode plasseringer i internasjonale turneringer ( ITF ) . I
skrivende stund er Casper rangert som nr. 13 på ITF rankingen .
Hans prestasjoner har ført til en fortsatt stor givei^lede blant våre samarbeidspartnere.
Viser ellers til jr. komiteens beretning.
DRIFT AV KLUBBHUSET
En stor takk til hus komiteen som har hatt hovedansvaret for driften av klubbhuset.
Vi har i år hatt vaktordninger med servering fra kjøkkenet under turneringer og lagkamper,
samt en del ettermiddager i ukedagene.
Målet i 2015 er å videreutvikle den gode ordningen .
HJEMMESIDEN - SNAROYATENNIS.NO.
Styret har hatt som mål å ha en oppdatert hjemmeside. Her skal våre medlemmer kunne følge
med på hva som skjer i klubben og samtidig finne aktuell info.. I tillegg vil hjemmesiden være et
redskap for avvikling av turneringer jfr. spilleplan og tablåer for våre egne arrangerte
turneringer.
Hjemmesiden er flittig besøkt.
En stor takk til Leie Ruud som har hatt ansvaret for hjemmesiden .
I tillegg har styret fokusert på mail som distribusjonskanal for medlemsinfo..
MEDLEMSREGISTRERING
Karl Otto Haraldsen og Lilian Johannesen har videreført arbeidet med medlemsregisteret.
STYRET/ORGANISASJON
Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning:
Karl Otto Haraldsen
Terje Gresslien
Ellen Eckhardt
(formann junior komite)
Leie Ruud
(hus komite / hjemmeside)
Jorunn Eie
Nesja Mitrovic
(anlegg)
Nils Agnar Brunborg
Even Bratsberg
Lillian Kollerud Johannesen (medl. Reg )
Formann :
Nest formann:
Styremedlem :
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Revisor:
Christian Scheen og Eivind Hadler Olsen har i fellesskap revidert regnskapet
Medlemsservice : Thomas Petersson
De ulike komiteene har bestått av følgende personer :
Juniorkomite
Huskomité
Banekomite
Ellen Eckhardt
Leie Ruud
Nesja Mitrovic
Thomas Petersson
Christian Ruud
Jorunn Eie
Jorunn Eie
Ellen Eckhardt
Liv Solheim
Thomas Petersson
Terje Gresslien
Christian Ruud
Valgkomite
Øystein Kvarme
Ove Ørjavik
Petter Oppegård
Sponsorkomite
Karl Otto Haraldsen formann
Thomas Petersson
Nils Agnar Brunborg
Det har vært avholdt 4 styremøter i perioden 01.01.14-31.12.14.
Det har ellers vært holdt en rekke møter over tlf. og mail.
En stor takk til komiteene og medlemmer av styret for god innsats.
SPORTSLIGE ARRANGEMENTER.
DNB CUP ble arrangert i Kristi himmelfarts helgen med meget god deltakelse i
klassene UIO, U12 og U 14.
Snarøya spillerne hevdet seg bra - når det gjelder resultater vises det til vedlagte rapport fra
Jr. komiteen.
En stor takk til juniorkomiteen og alle foreldre som bidro til et vellykket arrangement.
Snarøya TK arrangerte i tillegg div. åpne barne/jr. turneringer, jfr. rapport fra Jr. komiteen.
INNENDØRSSERIEN i double for damer og herrer over 35 år er et populært tiltak
for medlemmene. 1 år har det vært god deltakelse.
En stor takk til Trygve Hofland og Liv Solheim som har hatt ansvaret..
DIVISJONSTENNIS:
Herrer:
l.Lag - Norgesmester.
2.Lag - Rykker opp til 1 divisjon.
Damer:
Ikke stilt lag.
Veteraner:
1. Laget herrer spiller i 3 divisjon.
2. Laget spiller i 6 divisjon
1. Laget damer spiller i 3. divisjon
Vårt 1. lag herrer har bestått av Stian Boretti, Erling Lorsa Tveit, Ali Schaudry ( kaptein ) ,
Øystein Steiro jr. Jacob Hartwig, Casper Ruud , Erik Bogen og Karl William Haraldsen.
Vårt 2.lag herrer har bestått av Thomas Petersson ( kaptein ),Erik Bogen , Nicolai Ødegård ,
Karl William Haraldsen, Christian Scheen , Petter Oppegård og Even Bratsberg.
Veteranlaget herrer har bestått av Dag Willoch, Rune Skjeggstad, Tom Ødegaard , Terje
Gressleien , Jon- Egil Ellefsen, Endre Skolt og Trygve Hoffland ( kaptein ) .
Veteranlaget damer har bestått av kaptein Liv Solheim, Emmy Dyvi, Therese Andresen. Hedda
Lie Østlund, Cathrine Bærø og Marianne Fosaas.
En stor takk til lagenes oppmenn.
ELITESATSING
Styret i Snarøya TK har vært opptatt av at klubben også skal ha et tilbud til elitespillere og for
de som ønsker å satse internasjonalt. Dette har i flere år vert mulig å tilby takket være den
økonomiske støtten vi har fått fra våre samarbeidspartnere. Resultatene har vist seg over
mange å r , hvor klubben har hevdet seg i toppen nasjonalt i både singel for damer / herrer og
ikke minst i lagtennis. Det har vært jobbet målbevisst med våre yngre spillere som har ønsket
noe ekstra med sin tenniskarriere.
I år vant Casper Ruud kongepokalen i NM singel senior.
En fantastisk innsats som igjen holder interessen for tennis oppe blant snarøya beboerne.
STK fremganger har igjen resultert i betydelige bidrag fra gavmilde sponsorer som er
øremerket elitesatsing.
ADMINISTRASJON
Snarøya TK er en stor og fortsatt voksende tennisklubb med økt aktivitet. Det nedlegges et
betydelig administrativt arbeid. Styret vedtok i februar 2014 at et selskap delvis eid av klubbens
formann skulle få en viss kompensasjon for dette arbeidet. Arbeidet har bestått i mnd.
regnskapsrapportering til styret, kontering av bilag, årsoppgjør, registrere og følge opp alle
type betalingslister som kontingentbetaling, halleie, grønt kort, jr. trening, double serier osv og
derav fakturering / purrerutiner og betaling av klubbens mottatte fakturaer. Videre å fullføre
alle søknader om offentlig støtte, tilskudd , moms- og reiserefusjoner i tillegg til
medlemsregistrering osv.. Klubben budsjetterte for 2014 med en administrasjonskostnad på kr.
65.000,- inkl. mva ., som årsmøtet godkjente mars 2014.
Klubben er i 2014 blitt fakturert for kr. 65.000,- inkl. mva .
Det budsjetteres med en kostnad stor kr. 65.000,- inkl. mva. for denne tjenesten i 2015.
På sikt vil det være naturlig, med bakgrunn i den økte aktiviteten, å ansette en person på deltid
for å ta unna denne administrasjonen , selv om det vil bety vesentlig større utgifter for klubben.
ØKONOMI
Klubben har for 2014 et positivt driftsresultat før avskrivninger stort kr.508.181,-.
Årets resultat ble et overskudd stort kr 283.255,-.
Årets avskrivninger var stort kr. 224.926 -,
Fri egenkapital pr. 31.12.14 kr. 1.838.448,-.
Lånet til DNB NOR opprinnelig stort kr. 2.500.000,- er nedbetalt til kr. 1.307.608,- pr. 31.12.14
Frie likvide midler utgjorde pr. 31.12.14 kr. 1.159.917,-.
FREMDRIFT NYTT KLUBBHUS / NY BANEKAPASITET UTE/INNE
Kapasiteten ute og spesielt inne begynner å bli sprengt. Styret besluttet derfor i 2013 at det ville
være til beste for klubbens medlemmer at vi jobber mot økt bane kapasitet inne og ute på
bekostning av et nytt klubbhus. Det ble derfor i 2013 nedsatt en arbeidsgruppe bestående av flg.
personer,; Even Bratsberg, Gaute Eie, Hans Olav Bjørk, Christian Ruud, Thomas Petersson
og Nesja Mitrovic, Gruppen har forhandlet med Snarøya Sportsklubb/ Bærum kommune ad.
fordeling av friarealet mellom vår bane 8 og Snarøyaveien , sett på ulike
finansieringsløsninger/budsjett, anbudsforespørsler og søknader/ forslag for deling av areal.
Dette arbeidet ble videreført i 2014 , men det gjenstår fortsatt et betydelig arbeid før vi kan
konkludere.
PLANER 2015
Styret ønsker i 2015 å prioritere flg. oppgaver:
Gjennomføre div. turneringer
Økt satsing på jr. arbeidet
økt satsing på lagtennis
medlemskommunikasjon via mail / hjemmeside
miljøskapende tiltak ( servering 15 - 19 i klubbhuset)
jobbe med økt sponsorstøtte
Jobbe med kommunen mot ny banekapasiet.
Videreutvikle anlegget - nytt utelys
Styret, 9;februar 2015
Karl Otto
Formann
ÅRSRAPPORT 2014 JUNIORGRUPPEN STK.
Jimiorkomitén har i 2014 bestått av Jorunn Eie,Ellen Echardt og trener Thomas
Petersson.Komiteén har avholdt møter efter behov og arrangert 5 turneringer før 10
og 12 åringer gutter og jenter. Interne turneringer før våre yngre jimiorer er också
arrangert.
Klubbkamper før våre yngre juniorer har vi spillt mot Holmen,Yestre Bærum ,
Stabekk og Bygdøy
Vinnere av NM,RM og andre åpne turneringer er føljende.
Casper Ruud,Julian Messa,Martina Schwenke,Herman Aure og Ninni Mitrovic.
Gratulerer til samtliga spillere.
Spesielt og næmne er Casper Ruud sin første Kongepokal i NM senior i
Frognerparken.Tidenes yngste spiller gjenom tidene.
Juniorgruppen har bestått av føljende spillere i alderen 8 -18 år. Mange har varit
veldig aktiva og representert Snarøya TK i mange turneringer både utenlands og
innlands med gode resultater. Totalt 26 st
Casper Ruud-98
Alexander-O-Bogstad-98
Martina Schwenke-01
Caroline Thidemansen-02
Andrea Englstad-02
Ninni Mitrovic -03
Carmen Skottner-03
Simen Sørlie-04
Henrik Mahle-04
Charlotte Ruud-06
Storm Johannessen-06
Julian B-Carlsen-06
Sander Sivertsen-07
Caroline Ruud-99
Julian Messa-01
Herman Aure-01
Katarina Mitrovic -02
Ida Robinsson-02
Andrea Heggeriseth-03
Jesper Bøhler-04
William Bratsberg-04
Nicolai W-Pedersen-04
Sebastian Eie-07
Wilhelm Vetvik-06
Sebastian Flaaten-06
Laurian Kroepelien-07
Jag vil takke juniorkommiteen for godt sammarbeid i 2014 og alla forældrer som
stiller opp og hjelper til når vi har turneringer. Et Stort takk ockå til alla våre
sponsorer som støtter juniorarbeidet i klubben. Og ikke minst våre flinke trenere
Ali Chaudry,Vahidin Kosiaric,Stephan Jovanovic og Christian Ruud.
Thomas Petersson
Hovedtrener Snarøya TK
Snarøya Tenn nisklubb 2014
Resultatregnskap
Regnskap 2013
Inntekter
Medlemskontingenter
Timeleie boble
Juniortrening
Driftsbidrag Bærum komm.olyn
Turneringer
Renteinntkter
Andre inntekter/tilskudd
Annonse/sponsorinntekter
Budsjett 2014
iRegnskap 2014
Budsjett 2015
562230
920265
359556
87921
67850
5112
31924
550000
850000
450000
100000
70000
5000
50000
15000
676400
1019810
555175
82130
65200
5305
65066
40000
377500
89226
2501584
250000
70000
2410000
404500
125500
3039086
650000
950000
550000
100000
70000
5000
50000
50000
350000
100000
2875000
32400
65000
390380
169117
0
7480
83446
760075
17750
10727
60000
65000
400000
180000
5000
8000
13500
65000
301846
249351
0
8344
60000
65000
350000
250000
5000
8000
90000
650000
30000
25000
90000
850000
30000
25000
96227
6584
0
94370
27071
92828
9457
110000
15000
20000
120000
30000
90000
50000
80691
902314
7800
17995
89602
8479
411949
2274861
250000
2198000
2530905
450000
2608000
Driftsresultat
226723
212000
508181
267000
Avskrivninger
Avskrivninger Greensett
Avskrivninger bobleliall (20 år)
Avskrivninger bailbingeprosjekt
Avskrivninger baner (10 år)
Sum avskrivninger
37000
136440
17091
34395
224926
225000
37000
136440
17091
34395
224926
225000
225000
1798
-13000
283255
42000
Annonse/sponsorlnnt.elite
Momskompensasion
Sum inntekter
Kostnader
Vaktmester
Administrasjon
Olje
Vedlikelioid baner/anlegg
Porto/kopiering, kontorrekvisit;
Telefon
Strøm
Juniortrening
Startkontingenter
Kostnader avholdte turneringei
Baller
Sosiale kostnader dugnad
Mindre utstyr og inventar
Krets og forbundsavgifter
Forsikringer
Renteutgifter og provisjoner
Andre diverse kostnader
Elitelagene
Sum driftskostnader
Årets resultat
115920
30275
80718
32593
526477
110000
15000
20000
120000
30000
80000
50000
SNARØYA TENNISKLUBB 2014
Balanse pr 31,12.
31.12.2013
31.12.2014
882 350
103 450
1159 917
39 140
985 800
1199 057
192 264
37 000
453 435
-275 160
2 728 806
-1091520
170 908
-153 819
110000
192 264
0
453 446
-309 555
2 728 806
-1227 960
153 817
-153 819
Sum anleggsmidler
2 061 925
1 947 000
Sum eiendeler
3 047 725
3 146 057
Eiendeler
Frie iikivide midler
Andre kortsiktige fordringer
Sum omløpsmidler
Anleggsmidler
Veranda klubbhuset
Klubbhus
Greensett
Baner
Akkumulerte avskrivninger baner
Boblehall/hallprosjekt
Akkumulerte avskrivninger boblehail
Bailbingeprosjekt
Akkumulerte avskrivninger bailbingeprosjekt
Gjeld og egenkapital
Kortsiktig gjeld
Annen korstiktig gjeld
68 692
Langsiktig gjeld
Lån i DNBNOR
1 423 840
1 307 608
Sum langsiktig gjeld
1 492 532
1 307 608
Egenkapital
Fri egenkapital
1555 193
1838 449
Sum gjeld og egenkapital
3 047 725
3 146 057
Til årsmøtet i
Snarøya Tennisklubb
VI har gått gjennom og revidert regnskapet for Snarøya Tennisklubb for regnskapsåret
2014 Regnskapet er avlagt i henhold til et utvidet kontantprinsipp Etter vår vurdering
kan regnskapet fastsettes som Snarøya Tennisklubbs regnskap for 2014
Snarøya 9 februar 2015
< ^ ' /'J ^
Christian Scheen
&
Eivind Hadjer-Olsen
BUDSJETT 2015 SNARØYA TK
INNTEKTER
Medlemskontingenter
Timeleie bobie
Juniortrening
Driftsbidrag Bærum Komm / olympiat.
Turneringer
Renteinntekter
Andre inntekter/tilskudd - grasrot
Annonse/sponsor inntekter
Annonse/sponsor inntekter Elite lag
Momskompensasjon
SUM INNTEKTER
Budsjett 2015
Budsjett2014
650.000,950.000,550.000,100.000,70.000,5.000,50.000,50.000,350.000,.... 100.000,-
550.000,850.000,450.000,100.000,70.000,5.000,50.000,15.000,250.000,70.000,-
2.875.000,-
2.410.000,-
UTGIFTER
Vaktmester
Administrasjon.
Olje
Vedlikeiiold baner/ani.
Porto. Kontorrekv.
Telefon
Strøm
Juniortrening
Startkontingenter
Baller
Sosialeutg./dugnad
Mindre utstyr/inv.
Krets og forbundsutg.
Forsikringer
Renteutg. Prov.
Andre div. utg.
Elitelagene ( elite trening )
Kostnader turneringer
60.000,65.000,350.000,250.000,5.000,8.000,90.000,850.000,30.000,110.000,15.000,20.000,120.000,30.000,80.000,50.000,450.000,25.000,-
60.000,65.000,400.000,180.000,5.000,8.000,90.000,650.000,30.000,110.000,15.000,20.000,120.000,30.000,90.000,50.000,250.000,25.000,-
2.608.000,-
2.198.000,-
DRIFTSRESULTAT
267.000,-
212.000,-
Avskrivninger klubbhus
Avskrivninger baner/hall
0,225.000,-
225.000,-
42.000,-
(113.000,-)
SUM UTGIFTER
RESULTAT
Vedlagt innkalling til årsmøte i STK tirsdag 25 februar kl. 19.00 i klubbhytta.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være sendt styret skriftlig senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli sendt medlemmene via mail eller post/
lagt ut i hallen - senest 1 uke før årsmøtet.
Velkommen
/
d/^ftiX

Similar documents