1STB - Røyken videregående skole

Transcription

1STB - Røyken videregående skole
Saksliste til foreldremøter høst 2015.
Hva skal kontaktlærer ta opp i møtet med foreldrene i klasserommet.
 Presentasjon av utdanningsprogrammet dette ble tatt opp i aulaen,
timeplan og klassens faglærere (navn) og klassemiljø/erfaringer
med klassen så langt/forandringer for eleven ved overgang
ungdomsskole-videregående skole
 Klassemiljø
 Betydningen av elevinnsats i vgs og samarbeid hjem/skole.
 ST: Orientering om avsluttende fag og programfagvalg. Minne også
om foreldremøte om programfagvalg etter jul.
 Samarbeid med hjemmet- sjekke foresattes epostadresser og telefon
(utfylte sider i studiehåndboka sjekkes)
 Presentasjon av Studiehåndboka, herunder bl.a. hva underskrifter i
Studiehåndboka innebærer samt app. NB, VG2 har ikke
studiehåndbok. Ref. hjemmesiden.
 Individuelle samtaler + kontakt med skolen utenom de organiserte,
individuelle samtalene. Minne om midtveisvurderingssamtaler (Uke
47 og uke 48)
 Fraværssystem herunder varselbrev og funksjonen til varselbrev.
Fravær på e-post.
 System for undervisningsplaner, evalueringskriterier.
 Årsplan på hjemmeside.
 Noe kort om Skolearena og passord.
 Bruk av It's learning
 Timeplaner (hvordan finne dem; App,hjemmeside)
 Samtykke for elever over 18 år.
 Evt. annet relevant informasjon.
 Spørsmål og svar.
Referat fra foreldremøtet.
Oppmøte: Kontaktlærer: Heidi Park
5 foreldre hadde i forveien meldt forfall til meg (i min kontaktelevgruppe)
Presentasjon av kontaktlærerne. Hvilken rolle vi har ift våre kontaktelever.
Som forelder kan du/dere få mye informasjon ved å besøke hjemmesiden vår:
http://www.royken.vgs.no, her kan dere lese om håndboka, årsplan, timeplan
for 1Stb - (fag, fagpersoner), ordensreglement, rådgivertjeneste, skoleruta,
personalet og lignende.
For å få tilgang på Its læringsplattformen, trenger dere samtykke fra deres barn
og kode. Her ønsker vi å rette fokus på lavt fravær og riktig fraværsføring.
Minn gjerne deres sønn på at han må gi beskjed via It's på morgenen dersom
han er syk, og skriv ÅRSAK til fraværet, det vil også bli lagt viktig informasjon på
its, oppslag eller kontaktelever. Arbeidsplaner for hvert enkelt fag skal ligge her
etc. Man kan søke om permisjon inntil 1 dag til kontaktlærer, øvrige søknader
sendes til ledelsen, rektor eller assisterende rektor. Innen 1.juni kan man søke
til skolen om å få slettet inntil 10 dager for gyldig fravær. Læringsmiljøet i
klassen er generelt bra. Tilbakemeldingen fra div.faglærere, er at det er
positive, høflige og flinke elever i klassen.
Skolen legger vekt på et godt samarbeid mellom hjem og skole, foreldre har
viktig oppgave ift å motivere sin sønn eller datter til å gjøre så godt de kan, det
forventes at den enkelte følger med, holder seg orientert også ved fravær, gjør
oppgaver og annet obligatorisk arbeid.
Dere vil bli invitert til foreldremøte i forkant av at elevene skal velge
programfag for neste skoleår. Det vil bli midtveisvurdering med foreldremøte i
uke 47/48.
Spørsmål og eventuelt saker fra foreldrene: Vi skulle undersøke hvorfor mange
mail ikke hadde kommet til foreldrene. Miljøet i kantinen kan bli bedre under
lunsjen. Det kan synes som om russe elevene dominerer for mye.
Tilbakemelding fra foreldrene: Arbeidsmiljøet var bra, og elevene var fornøyd
med skolen.
Jeg må ta forbehold at jeg kanskje har utelatt noe informasjon, men om dere
har spørsmål kan vi nåes enten på mail eller mobil.
Heidi (41251288)
Sverre (40882499)