Kvartalsrapport

Transcription

Kvartalsrapport
Global Opportunities PE AS
Kvartalsrapport
Per 3. kvartal 2015
Optimum ASA
24. november 2015
Global Opportunities PE AS (“GOPE AS” eller
“Selskapet”) er et investeringsselskap som skal
investere direkte eller indirekte i private equity.
Selskapet gir sine aksjonærer muligheten til å investere sammen med store internasjonale investorer i fokuserte private equity-fond.
Sammendrag
Norvestor VI kjøpte sitt ellevte porteføljeselskap i
november. Phonero AS er et privateid Mobile Virtual Network Operator (“MVNO”) som tilbyr telekommunikasjonstjenester til små og mellomstore
bedrifter.
Selskapets styre vedtok 4. november en utbetaling på NOK 0,65 per aksje. Etter utbetalingen har
selskapet totalt utbetalt NOK 3,194 per aksje.
Det er ikke beregnet en ny verdijustert egenkapital (VEK) for tredje kvartal 2015. Neste verdivurdering vil bli beregnet per 31.12.15. Sist kjente
VEK er beregnet pr 30.06.15 og utgjør NOK 9,34
per aksje.
Global Opportunities PE AS har gjennom kvartalet økt sin kommitering i Genetic Analysis AS
fra MNOK 2,7 mil til MNOK 3,35.
Oversikt over porteføljen
Fordeling innbetalt kapital per 30.9.15
Gene6cAnalysis
3%
AugurII
33%
NIKIII
13%
NorvestorVI
21%
NIKI
30%
Per Q3 2015 har Selskapet følgende investeringer:
1. Augur FIS Financial Opportunity SICAV II
(“Augur II”).
• Selskapet har innbetalt MNOK 43,14 og
restkommiteringen er MEUR 2,61.
2. Norvestor VI (“Norvestor”)
• Selskapet har kommitert MNOK 40,0.
Av dette er MNOK 26,8 innbetalt.
2
3. Norsk Innovasjonskapital AS (“NIK”)
• Selskapet har kommitert MNOK 38,2.
Av dette er MNOK 38,2 innbetalt.
4. Norsk Innovasjonskapital III AS (“NIK III”)
• Selskapet har kommitert MNOK 17,24.
Av dette er MNOK 17,24 innbetalt.
5. Genetic Analysis AS
• Selskapet har kommitert MNOK 3,35. Av
dette er MNOK 3,35 innbetalt.
Augur FIS Financial Opportunity SICAV II
(“Augur II”)
Fondet er forvaltet
av Augur Capital,
som ble grunnlagt i 2004, og er Tysklands ledende private equity selskap.
Fondet (Augur II) ble lukket september 2011 og
har hentet inn MEUR 212 fra institusjonelle investorer i Europa og USA. Augur II har utbetalt MEUR
3,2 til investorene gjennom investeringsperioden.
Fondet har investert MEUR 49,9 i to underliggende selskaper; myLife AG og LRI Invest SA.
Endringer siden forrige rapport (Q2 2015)
Mylife har gjennom tredje kvartal fortsatt den
gode utviklingen og ser ut til å nå budsjetterte
måltall for 2015. En god løpende inntekt fra underliggende investeringsprodukter har ført til
gode inntekter gjennom året sammen med et
nylig lansert produkt.
Fondets andre investering, LRI Invest, har i tredje
kvartal signert en intensjonsavtale med et tysk
forsikringskonsern. Avtalen var svært viktig i arbeidet med å erstatte en større kunde som selskapet mistet tidligere i år. De underliggende aktiva vil bli overført til LRI i løpet av de neste to
årene, og vil generere MEUR 1,5 i ekstra inntekter
per år.
Augur har siden sommeren 2015 sett på et alternativt salg av porteføljen gjennom en transaksjon
i annenhåndsmarkedet. Et eksternt rådgivingsselskap har blitt inkludert i prosessen og styret vil
holde aksjonærene oppdatert på eventuell videre
utvikling.
Norvestor VI
Norvestor ble etablert i 1989,
opprinnelig som Norsk Vekst,
og har fokus på små og mel-
3. KVARTAL 2015 - GLOBAL OPPORTUNITIES PE AS
lomstore selskaper i Norden.
under aktiv forvaltning i porteføljen.
Norvestor VI har hentet inn totalt MNOK 3.000 og
har til nå investert i 11 underliggende selskaper;
Crayon AS, Sortera AB, Abax AS, Robust AB,
ISurvey AS, Future Production Holding AS, Nomor Holding AB, PG Group Parent Holding AS,
Roadworks Holding AS, Permascand Holding AB
og Phonero AS.
Endringer siden forrige rapport (Q2 2015)
Endringer siden forrige rapport (Q2 2015)
Norvestor VI er verdsatt til 1,4 av investeringskost per 30.9.2015 (opp fra 1,3 per H1 15). De
underliggende selskapene har i kvartalet hatt en
positiv økning i verdi. Økningen er hovedsakelig
drevet av en økning i inntektsprognosene.
Norvestor VI kjøpte sitt ellevte porteføljeselskap
i november 2015, Phonero, et privateid Mobile
Virtual Network Operator (“MVNO”) som tilbyr
telekommunikasjonstjenester til små og mellomstore bedrifter. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand, med avdelingskontorer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Selskapet har hatt
en sterk vekst de siste årene, både organisk og
gjennom oppkjøp.
Norsk Innovasjonskapital AS (“NIK”)
Norsk innovasjonskapital AS ble
stiftet i august 2010. Selskapet
eier en portefølje av selskaper med
utspring fra forskningsmiljøet i Akershus og Campus Kjeller.
NIK hadde per 30.6.2015 åtte underliggende selskaper I porteføljen: Clarity WTS AS, Franatech
AS, Genetic Analysis AS, Helix Technologies AS,
Hybrid Energy AS, Light Structures AS, Nicarnica
Aviation AS og Wavetrain Systems AS.
Den 7. november 2012 inngikk Augmenti Defence og Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, en
avtale om utvikling av Augmented Reality (AR) for
Forsvarets våpenstasjon Protector Nordic, levert
av Kongsberg Protech Systems. Prosjektet ble
også støttet av Innovasjon Norge som et OFUprosjekt (Offentlig forskning og utvikling).
Den 8. oktober 2015 gjennomførte Augmenti Defence en endelig demo og systemtest på løsningen sammen med FFI for spesielt inviterte gjester. Blant disse var Hærens våpenskole, Hærens
kampeskadron, FLO, Kongsberg Protech Systems og BAE Systems AB.
Kursutvikling
Selskapet ble lukket for emisjoner den 31.12.2011,
og har siden vært i en investeringsfase. Selskapet har per 30.9.15 forpliktet seg til investeringer i
fire underliggende fondsstrukturer, samt en direkteinvestering, til en samlet verdi av MNOK 154.
Så langt har underliggende fond trukket omkring
77,21 % av samlet kommitert beløp.
Det er ikke beregnet en ny verdijustert egenkapital (VEK) for tredje kvartal 2015. Neste verdivurdering vil bli beregnet per 31.12.15. Sist kjente
VEK er beregnet pr 30.6.15 og utgjør NOK 9,34
per aksje
Selskapets styre vedtok 4. november en utbetaling på NOK 0,65 per aksje. Etter utbetalingen har
selskapet totalt utbetalt NOK 3,194 per aksje. Utbyttejustert VEK er NOK 11,884 per aksje.
Endringer siden forrige rapport (Q2 2015)
Light Structures AS har blitt tildelt en kontrakt
med Samsung Heavy Industries som omfatter
en leveranse av fire systemer. Endelig levering er
ventet i løpet av H1 2016.
Norsk Innovasjonskapital III AS (“NIK III”)
NIK III ble etablert i 2011 som et felles tiltak fra
NTNU Technology Transfer, IFE Venture og Campus Kjeller. I alt 13 porteføljeselskaper ble håndplukket i samarbeid med forvalteren Televenture,
og lagt inn i NIK III som tingsinnskudd til meget
attraktive verdier. I tillegg er det i etterkant kjøpt to
nye selskaper. Fire av selskapene har blitt skrevet
ned til verdi lik null slik at det nå er 11 selskaper
3. KVARTAL 2015 - GLOBAL OPPORTUNITIES PE AS
3
PORTEFØLJESELSKAPENE I UNDERLIGGENDE FOND (PER 30.9.2015)
Fond
Investering
Land
Bransje
Kjøpt
Augur FIS Financial Opportunities II
LRI Invest S.A
Tyskland
Fondsadministrasjon
2010
Augur FIS Financial Opportunities II
myLife Group
Tyskland
Forsikring
2011
Norsk Innovasjonskapital AS
Clarity WTS AS
Norge
Vannrensing
2010
Norsk Innovasjonskapital AS
Franatech AS
Norge
Sensorer oljeservice
2010
Norsk Innovasjonskapital AS
Genetic Analysis AS
Norge
Biotech
2010
Norsk Innovasjonskapital AS
Helix Technologies AS
Norge
Rørinspeksjon oljeservice
2010
Norsk Innovasjonskapital AS
Hybrid Energy AS
Norge
Varmepumper/varmegjenvinning
2010
Norsk Innovasjonskapital AS
Light Structures AS
Norge
Fiberoptiske målesystemer
2010
Norsk Innovasjonskapital AS
Nicarnica Aviation AS
Norge
Askeovervåkning fly
2010
Norsk Innovasjonskapital AS
Wavetrain Systems AS
Norge
Varslingsystem jernbane
2010
Norvestor VI
Crayon Group Holding AS
Norden
IT-konsulent tjenester
2012
Norvestor VI
Sortera Skandinavien Holding AB
Sverige
Avfallshåndtering
2012
Norvestor VI
Abax Holding AS
Norge
Elektroniske kjørebøker
2012
Norvestor VI
Robust AB
Sverige
Ståldørprodusent
2013
Norvestor VI
iSurvey Holding AS
Norge
Offshore, Havbunnskartlegging
2013
Norvestor VI
Future Production Holdings
Norge
Offshoretjenester
2013
Norvestor VI
Nomor Holding AB
Sverige
Skadedyrbekjempelse
2014
Norvestor VI
PG Group Parent Holding AS
Norge
Pumpesystemer til offshore
2014
Norvestor VI
Roadworks AS
Norge
Drift og vedlikehold av veianlegg
2015
Norvestor VI
Permascand AB
Sverige
Elektronikk
2015
Norvestor VI
Phonero AS
Norge
Telekommunikasjonstjenester
2015
Norsk Innovasjonskapital III AS
Initial Force AS
Norge
Golfsimulator
2011
Norsk Innovasjonskapital III AS
Hystorsys AS
Norge
Hydrogenlagring
2011
Norsk Innovasjonskapital III AS
Condalign AS
Norge
Nanoteknologi
2011
Norsk Innovasjonskapital III AS
Augmenti AS
Norge
VR teknologi
2011
Norsk Innovasjonskapital III AS
APIM AS
Norge
Biotech
2011
Norsk Innovasjonskapital III AS
CerPoTech AS
Norge
Keramisk pulver
2011
Norsk Innovasjonskapital III AS
Bit Reactive AS
Norge
IT
2011
Norsk Innovasjonskapital III AS
Applied Petroleum Technology AS
Norge
Oljeservice
2011
Norsk Innovasjonskapital III AS
Boost AS
Norge
Mobilbasert markedsføring
2011
Disclaimer:
Norsk Innovasjonskapital III AS
Crayo Nano AS
Norge
Nanoteknologi (grafén)
2011
Norsk Innovasjonskapital III AS
Stingray Marine Solutions AS
Norge
Lakselus fjerning
2012
Direkteinvestering
Genetic Analysis AS
Norge
Biotech
2013
Informasjonen i dette dokumentet er utarbeidet av Optimum ASA («Selskapet») og er utelukkende ment for informasjonsformål. Dette dokumentet må ikke
betraktes som rådgivning, et tilbud eller en oppfordring til å investere. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser,
er innhentet fra kilder som selskapet anser som pålitelige. Selskapet kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller
fullstendighet. Noe av informasjonen i dette dokumentet kan inneholde prognoser eller andre fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser
eller fremtidige finansielle resultater i land, markeder eller selskaper, og faktiske hendelser eller resultater kan avvike substansielt fra dette. Historisk
avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verken Selskapet, dets rådgivere, tilrettelegger, deres mor- eller datterselskaper eller noen av disses
nærstående, ledere, styremedlemmer, konsulenter eller ansatte, påtar seg noe som helst erstatningsansvar for eventuelle tap som måtte ha oppstått
direkte eller indirekte ved bruk av denne informasjonen. Dette gjelder uavhengig av hvordan slikt tap har oppstått. Informasjonen i dette dokumentet skal
ikke kopieres uten Selskapets samtykke.
Det understrekes at kursutviklingen vil kunne påvirkes av svingninger i valutakursene. Fremgangsmåten ved beregning av VEK, risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med emisjoner.
4
3. KVARTAL 2015 - GLOBAL OPPORTUNITIES PE AS
3. KVARTAL 2015 - GLOBAL OPPORTUNITIES PE AS
5