Brolån 75 MSEK - Justitia Gruppen

Transcription

Brolån 75 MSEK - Justitia Gruppen
Brolån 75 MSEK
Kort om selskapet
Hovedpunkter
REAL Holding i Sverige AB (publ.) er et svensk eiendomsselskap med hovedkontor i Stockholm.
• 
God forretningsidé – Standardøkninger i eiendomsmassen
kombinerer verdiøkning med økt trivsel for beboere og leietakere.
• 
• 
Sterke eiere –Kvalitena AB (publ.) (hovedeier av børsnoterte D
Carnegie & Co og Stendörren Fastigheter) eier 20% av Real.
• 
Utleiegaranti – Selger av "Eiendom 1" garanterer et netto
driftsresultat på 37 MSEK i løpet av årene 2015 - 2017.
• 
Stabil kontantstrøm – Institusjoner gir mulighet for stabil og
langsiktig kontantstrøm.
Real er en samfunnsorientert eiendomsgruppe som gjennom
langsiktig eierskap og standardøkninger i den oppkjøpte
porteføljen skal oppnå verdiøkninger og økt trivsel og
trygghet.
• 
Selskapets eiere er personer med lang erfaring fra eiendomsmarkedet samt svenske og utenlandske eiendomskonsern,
som f.eks. Kvalitena AB (publ.).
• 
Selskapet gjennomfører nå en brofinansiering på 75 MSEK
skal brukes til nedbetaling av "Eiendom 1" og festetomten
Ormängen 3, og siste utbetaling for en portefølje av
institusjoner.
• 
Brolånet tilbakebetales gjennom selskapets kommende
obligasjonsemisjon på 230 MSEK, med salgsstart i juni 2015.
Brolånet tilbakebetales når det har kommet inn 110 MSEK i
likvider gjennom obligasjonslånet.
Sikkerhet
• 
Endelig sikkerhetsstruktur for brolånet består av aksjepant i
eiendommen "Institusjonseiendommer" og "Eiendom 1".
• 
Aksjepantene har såkalt negativ pant, noe som blant annet hindrer
Real fra å avhende aksjene.
Sikkerheter*!!
Aksjepant
172 MSEK
Kallblodet 4, Botkyrka
Gjeldsstruktur
Brolånet
75 MSEK
Grunnpant
495 MSEK
Bunnfinansiering
495 MSEK
667 MSEK
570 MSEK
* Endelig sikkerhetsstruktur!
Vilkår i korthet
Låntaker:
Ormängen 3, Hässelby
Eiendomsoppkjøp
Areal (m2)
Netto
driftsinntekter
Vurdering
Real Holding i Sverige AB (publ.)
Tilbudets størrelse: 75 000 000 SEK
Minste investering: 1 000 000 SEK
6 måneder (mulighet for forlengelse i inntil 3
Løpetid:
måneder og for innløsning før tiden etter 3 måneder)
Ormängen 3, Stockholm
26 400
15 MSEK
413 MSEK
Rente:
7,5 % (tilsvarer 15 % på årsbasis)
Institusjonseiendommer
6 900
5 MSEK
67 MSEK
Meglerprovisjon:
1,5 %
”Eiendom 1”
39 300
37 MSEK
600 MSEK
Agent:
Nordic Trustee & Agency AB
TOTALT
72 600
57 MSEK
1 080 MSEK
Juridisk rådgiver:
Grönberg Advokatbyrå AB
Fondskommisjon:
Mangold Fondkommission AB
Om eiendommene
• 
Bygslet Ormängen 3 i Hässelby består hovedsakelig av
boliger, men omfatter også utdanningslokaler og kontorer.
• 
Institusjonseiendommene har langsiktige kontrakter og ligger
i Boden, Botkyrka, Härnösand, Ljusdal og Linköping.
• 
"Eiendom 1" består hovedsakelig av samfunnsrelaterte
eiendommer innen omsorg og sosial, utdanning og fritid.
• 
Eiendommene har samlede leieinntekter på 88 MSEK årlig
med et netto driftsresultat på 57 MSEK.
Tilbakebetaling
Gjennom obligasjonsemisjon
Erverv av eiendomsportefølje og
Kapitalanvendelse:
transaksjonskostnader
Sikkerhet:
Aksjepant i eiendomsporteføljen
Investeringseksempel
Investering:
Renteinntekter:
Total avkastning:
Tilbakebetaling
1 000 000 SEK
7,5 %
75 000 SEK
14. desember 2015
Dette dokument er oversatt fra svensk til norsk. Dersom det er feil i oversettelsen det er den svenske versjonen som er gjeldende. Dette dokumentet utgjør eneste markedsføring og inneholder informasjon som kun
tilbys til en liten gruppe av profesjonelle investorer, institusjonelle kunder, rådgivere eller representanter for disse gruppene. Dette dokumentet er ikke ment og utgjør ikke noe råd eller et tilbud til publikum eller andre
enn de partene som er nevnt ovenfor. Informasjonen i dette dokumentet gjelder en lånefinansiering for Real Holding i Sverige AB (publ) (556865-1680) ("REAL Holding", "REAL" eller "Selskapet"), og utgjør ikke et
tilbud om å tegne seg for verdipapirer av noe slag. Dette dokumentet er ikke et prospekt og intet prospekt vil bli utarbeidet og registrert hos Finansinspeksjonen (svenske "Finanstilsynet") i samsvar med
bestemmelsene i lov (1991:980) om handel med finansielle instrumenter i forbindelse med lånefinansiering. Dette dokumentet må ikke distribueres til land der distribusjonen krever tiltak i henhold til ovenstående eller
hvor det strider med lovene i dette landet. Personer som tar del i dokumentet og der konsekvensene er en av de som nettopp er beskrevet, har ikke lov til å ta del i dette dokumentet. All informasjon som gis i dette
dokumentet bør vurderes nøye, spesielt med hensyn til de spesifikke risikoer som hver forpliktelse til å låne penger til Selskapet innebærer. Det gis ingen garanti for at Selskapet vil være i stand til å oppfylle sine
forpliktelser lånene gir, og som det henvises til i dette dokumentet. Det aksepterer ikke noe ansvar av noe slag, verken med hensyn til selve dokumentet eller innholdet i dokumentet, og heller ikke for handlinger som
utføres på bakgrunn av dette dokumentet eller dets innhold. Selskapet fraskriver seg dermed alt ansvar som på noen måte er knyttet til dette dokumentet, inkludert men ikke begrenset til eventuelle skrivefeil/trykkfeil.
Eventuelle midler som lånes ut kan gå tapt som følge av faktorer som Selskapet kan og ikke kan påvirke. Faktiske hendelser og resultater kan avvike vesentlig fra det som framgår av uttalelsene om fremtiden som
følge av risikoer og andre faktorer som dette dokumentet inneholder eller ikke inneholder. Ved å ta del av dette dokumentet godkjenner leseren at man forstår omstendighetene og kravene som eksisterer for å ta del
av dette dokumentet, og at eventuelle overtredelser av disse ikke er gjort.
Ansvarsforsikring
Det bekreftes med dette at styret i Real Holding i Sverige AB (publ) er ansvarlig for informasjonen i Presentasjonsmaterialet, og det forsikres med dette at alle rimelige forholdsregler er truffet for å sikre at
opplysningene i Presentasjonsmaterialet, så langt styret kjenner til, er riktige og stemmer overens med faktiske forhold, og at ingenting er utelatt som skulle kunne påvirke betydningen deres.
Styret i Real Holding i Sverige AB (publ)

Similar documents