Søknad om tillatelse i ett trinn

Transcription

Søknad om tillatelse i ett trinn
Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1
Søknaden gjelder
Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd, oppfylles ikke.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting
eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.
Eiendom/Byggested
Kommune
Gnr.
Bnr.
Adresse
Hurum
28
10
Støaveien 30, 3484 HOLMSBU
Tiltakets art
Søknadstype
Tiltakstype
Næringsgruppekode
Anleggstype
Ettrinnssøknad
Nytt anlegg/konstruksjon
X Bolig
andre
Tiltakshaver
Partstype
Navn
Adresse
Telefon
e-postadresse
privatperson
Tone Sæthre Bergen
Støaveien 28, 3484 HOLMSBU
32793883
[email protected]
Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere
Følgebrev
Søknad om utslippstillatelse for avløpsvann for eiendommen blei sendt "Tilsynet for små avløpsanlegg" den
7.07.15. Kommunen hadde gitt beskjed om at eiendommen måtte knytte seg til offentlig kloakknett. Dette er i
praksis umulig og derfor er det søkt om tillatelse til å rense avløpsvannet i minirenseanlegg og deretter utslipp til
sjø. Dette er redegjort for i følgebrev til utslippsøknaden, datert 26.05.15. Følger også som vedlegg her og som
begrunnelse for søknaden.
Dispensasjonsøknad
Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
Kommunen hevder det må søkes dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes pkt. 1.2. Etter søkers mening
er vilkåra i denne bestemmelsen oppfylt og det skulle ikke være nødvendig med en dispensasjonssøknad.
Kommunen krever det likevel. For å komme videre med saken søkes det derfor om "dispensasjon" fra nevnte
bestemmelse i kommuneplanen slik at det kan gis utslippstillatelse som omsøkt og varslet tidligere.
Begrunnelse for å ikke knytte seg til kommunalt nett er at det er praktisk umulig. Kommunen har ikke kunnet
anvise aktuelt tilknytningspunkt. Skal en knytte seg til kommunal kloakk vil det påføre søker en uforholdsmessig
stor kostnad. Det henvises til følgebrev til utslippssøknaden datert 26.05.15 som også følger denne saken som
vedlegg.
Arealdisponering
Planstatus mv.
Type plan
Navn på plan
Reguleringsplan
Reguleringsplan for Holmsbu
Reguleringsformål
Bolig
Beregningsregel angitt i gjeldende plan
Grad av utnytting iht. gjeldende plan
%BYA
20%
Andre relevante krav
Kommuneplanbestemmelsenes pkt. 1.2
Direktoratet for byggkvalitet
ByggSøkID: 81822284 Utskriftstidsdato: 29.09.2015
Side 1 av 2
Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1
Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.
Krav til byggegrunn
Flom
Ikke relevant
Skred
Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område
Andre natur- og miljøforhold (pbl § 28-1)
Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold.
Tilknytning til veg og ledningsnett
Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er gitt.
Vedlegg
Vedleggstype
Gruppe
Situasjonsplan
D
Annet
Q
Beskrivelse av vedlegget
Hvordan oversendes
vedlegget?
Ettersendes per
post
Følgebrev av 26.05.15
Ettersendes per
post
Merknader fra ByggSøk
Kontroll av søknaden viser at følgende sider mangler obligatorisk informasjon:
Gjennomføringsplan - Ansvarsfordeling - Ansvarlig søker
Erklæring og signering
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl. Kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner
dersom det gis uriktige opplysninger
Ansvarlig søker
Tiltakshaver
Dato
.
Dato
.
Signatur
.
Signatur
.
Gjentas med blokkbokstaver
.
Direktoratet for byggkvalitet
Gjentas med blokkbokstaver
.
ByggSøkID: 81822284 Utskriftstidsdato: 29.09.2015
Side 2 av 2
Situasjonskart gnr/bnr 24/10og 29
Hurum
Avløpsanlegg for ny bolig
13.05.15
1:1000
19.03.2015
Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS
Utløpsledning
Utløpskum
Endearrangement
Utslipp 2 m under
laveste vannstand.
Tilknytning til
eksisterende
ledning omtrent her
Hygieniseringstrinn/
prøvetakingskum
Slamavskiller
Renseanlegg
Byggeforbud
mellom denne linja
og sjøen. Avstand
sjø: 50 m.
Ny
bolig
Det gjøres oppmerksom på at kartgrunnlaget kun er veiledene og kan inneholde mangler. Kartgrunnlaget er ikke juridisk
bindene.
SIV.ING. GJERMUND STUVØY AS
Dato 26. mai 2015
Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen
Lier
Arkivreferanse: 15 11 brev 01
Følgebrev til søknad om utslippstillatelse for gnr 24 bnr 10 i Hurum.
Mitt oppdrag er å sørge for lovlig utslipp fra ny enebolig på denne boligtomta.
Kommunen har gitt beskjed om at tomta skal knyttes til offentlig kloakk, men det viser
seg i praksis å være umulig å få klarhet i hvor en slik tilknytning evt. skal være. Slik vi
ser det er eneste aktuelle løsning å få tillatelse til enkeltutslipp i sjøen. Her vil jeg
redegjøre nærmere for de undersøkelser vi har gjort og med det begrunne at det søkes
om utslippstillatelse og ikke tilknytning til offentlig nett.
5. mai 2015 skreiv jeg følgende i e-post til Hurum kommune:
«Jeg holder på å gjøre klar søknad om rammetillatelse for bolig på gnr 24 bnr 10
i Holmsbu, Hurum. Det meste synes klart. Likevel er vi på tross av mange
kontakter med kommunen usikre på om det vil kreves tilknytning til offentlig
kloakk eller ikke. I samtale med Morten Dyrstad på telefonen den 23. februar
2015 fikk jeg forståelsen av at det er mulig å knytte seg til offentlig kloakk på et
punkt på eiendommen gnr 24 bnr 120, ca 130 m nord for punktet det nå skal
søkes å bygge på. Det skulle da være inngått avtale mellom kommune og
grunneier av 24/120 om å bruke dette punktet slik.
Siden har vi vært i kontakt med eieren av 24/120 og han har ikke inngått avtale
med kommunen. Siden har jeg diskutert saken med Geir Nordeng i VIVA. Vi ser
ikke at det ligger til rette for å tilknytte seg på det nevnte punktet. Nærmeste
tilknytningspunkt er oppe i Berglibakken. Å komme dit blir en altfor stor sak for
et enkeltprosjekt som dette huset på 24/10 er. Så vidt vi forstår er det noen
konflikter rundt anlegget i Berglibakken og det skaper usikkerhet om det i det
hele tatt er praktisk mulig å komme dit med en kloakktilknytning slik
situasjonen er. Det er umulig å vite hva dette kan komme til å koste i tid og
penger, men det synes uansett å bli så kostbart at det er urimelig å kreve dette
gjennomført i forbindelse med en enkelt byggesak.
Jeg tenker nå å gjøre følgende:

Lage ferdig søknad der vi ber om rammetillatelse for oppsetting av bolig. Vi venter
med å søke om utslippstillatelse og levere tegninger på bolig inntil rammetillatelse
foreligger.
Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS
Samsonbygget
Åsveien 9, 3475 Sætre
Org.nr: 995 454 025
Mobiltelefon: 90666104
E-post: [email protected]
www.sgsplan.no
2


Jeg ber da om at rammetillatelse blir gitt med aktuelle betingelser om utarbeidelse
av søknad om utslipp, hustegninger, korrekt situasjonsplan mm.
Når rammetillatelse foreligger vil prosjektering av bolig og avløpsanlegg bli gjort og
aktuelle søknader bli innsendt.
Det ville vært fint med en klar tilbakemelding, før rammesøknaden foreligger,
om at kommunen vil gi tillatelse til bygging av bolig uten at det kreves
tilknytning til offentlig kloakknett. Da vil vi nok finne det hensiktsmessig å lage
en mer komplett søknad med hustegninger, utslippstillatelse på plass og alt som
ellers hører med.»
E-posten blei raskt besvart den 7.05.15 med følgende klare melding fra kommunen:
«Det er nå nylig inngått en avtale mellom 24/120 og Hurum hyttekompani.
Ledningen er på plass ved denne eiendommen.
For å tilknytte på dette punktet, må dere ta kontakt med Hurum hyttekompani ( i
flg. Morten Dyrstad).
Det er greit å søke om rammetillatelse med betingelser om tilknytning til off.
kloakk/utslippstillatelse og tilfredsstillende vannkilde.
Før det kan søkes IG og dette kan gis må VA være på plass.
For å kunne gi en ramme må hustegninger og situasjonsplan være med i
søknaden.
Se for øvrig § 6-4 i byggesaksforskriften.»
Jeg kontakta så Hurum Hyttekompani og får vite at det ikke er noen
tilknytningsmulighet på gnr/bnr 24/120. Gunnar Holden i hyttekompaniet sendte meg
dessuten en e-post den 12.05.15 der han skriver bl.a.:
Vedlagt finner dere et situasjonskart hvor jeg har skissert inn pumpekummen som
dekker de to hyttene i Støaveien 15 og Støaveien 17. (Se kart nedafor.) Den grønne
stiplede linjen viser hvordan pumpeledningen er ført opp til de kommunale
hovedledningene for vann og avløp i Berglibakken.
Eieren av Støaveien 15, Knut A. Brevik (mob. 905 57 444) driver som nevnt som
maskinentreprenør (Sylling), og er best kjent med detaljene for eksakt plassering av
kum og rørføringer inne på sin tomt. Jeg er usikker på om eieren av Støaveien 17 (Karin
Boysen) faktisk har knyttet seg til denne kummen ennå, men jeg har skissert
rørledningen fra henne og ned til kummen.
Det vil trolig være enklest å kunne koble seg til med en pumpeledning for spillvann på
denne samme kummen, ved å gå inn på den rørtraseen som Boysen har planlagt å
benytte. Mulig dere må benytte isoterm (Elvestad)-rør på deler av denne traseen.
Drøft dette gjerne med Knut A. Brevik.
Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS
Samsonbygget
Åsveien 9, 3475 Sætre
Org.nr: 995 454 025
Telefon:
E-post:
90666104
[email protected]
www.sgsplan.no
3
Som nevnt er dette anlegget bygd av Øyli Vann og Avløp AS. Hovedledningen oppe i
Berglibakken er overtatt av kommunen, men mye av grenrørene er fortsatt ØVA sin
eiendom.»
Eieren av 24/10 har tidligere hatt kontakt med Brevik for mulig tilknytning til hans
kloakkledning og fått beskjed om at det ikke er aktuelt. Planlagt ledningen fra Boysen er
for øvrig ikke lagt, slik at det tilknytningspunktet som er nevnt fra Hyttekompaniet er
uaktuelt.
Jeg har flere ganger hatt kontakt med VIVA for å få vite hvor vi eventuelt kan knytte
oss på offentlig kloakk. Den 23.02.15 fikk jeg oversendt kart som viser hvor offentlig
nett ligger. Se vedlegg til dette brevet.
Den 18.03.15 snakka jeg med en person i VIVA, men han hadde ikke noe kunnskap om
kloakk i Hurum. Deretter hadde jeg telefonsamtale med Geir Nordeng i VIVA som nok
er den som kjenner saken best. Som det framgår av min e-post av 5.05.15 så blei
konklusjonen da at det ikke er aktuelt å knytte seg til offentlig kloakk for denne
eiendommen nå.
Ut fra dette er min konklusjonen at det er en aktuell måte å løse dette på nå, nemlig
enkeltutslipp til sjøen etter rensing i minirenseanlegg og hygienisering.
Vennlig hilsen
Gjermund Stuvøy
Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS
Samsonbygget
Åsveien 9, 3475 Sætre
Org.nr: 995 454 025
Telefon:
E-post:
90666104
[email protected]
www.sgsplan.no