A-sak. Forslag til Kommuneplan for Hurum kommune 2015

Transcription

A-sak. Forslag til Kommuneplan for Hurum kommune 2015
Hurum kommune
Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:
141
2012/942
Sverre Wittrup
11.05.2015
A-sak.
Forslag til Kommuneplan for Hurum kommune 2015 - 27, samfunnsog arealdel, med tilhørende forslag om å oppheve reguleringsplan
5110 Fuglemyr og Avgrunnsdalen.
Saksnr
43/15
45/15
Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Møtedato
02.06.2015
16.06.2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 02.06.2015
Behandling:
Elin Drijfhout fremmet slikt forslag:
Saken sendes tilbake til Kommuneplanutvalget for en siste gjennomgang. Denne gruppen
fremmer den endelige innstillingen til formannskap og kommunestyre.
Elin Drijfhouts forslag falt med 5 mot 2 stemmer (Ap, Uavh).
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (Ap, Uavh)
Vedtak:
1. Hurum kommunestyre vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15 forslag til
Kommuneplan for Hurum kommune 2015 - 27, samfunns- og arealdel. Hurum kommunestyre
anser at kommuneplanen er tilstrekkelig utredet og har en hensiktsmessig detaljering i forhold
til kommunens behov.
2. Hurum kommunestyre vedtar ikke å oppheve reguleringsplan 5110 Fuglemyr og Avgrunnsdalen,
vedtatt 30.4.1991.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2015
Behandling:
Harald Wærpen fratrådte ved behandlingen av Gunn-Torill Homme Mathisens endringsforslag pkt 1 i
henhold til forvaltningsloven § 6 a.
Gunn-Torill Homme Mathisen fremmet slikt endringsforslag:
1 Næringsområdet N6 ved Sandspollen tas ut av planen.
2 Bestemmelser gjeldende for strandsonen videreføres som i kommuneplanen fra 2007.
3 Ønsket vekst bør bygge på utviklingspotensialet i hele kommunen. Det skal sikres rom for
vekst og videreutvikling både i kommunens søndre og nordre del.
Martin Berthelsen fremmet slikt endringsforslag:
Uttrykket «høyere utdanning» erstattes med «videregående og høyere utdanning» i
kommuneplanens samfunnsdel.
Monica Bratlie fremmet slikt tilleggsforslag:
Kommunestyret vedtar at kommuneplanarbeidet umiddelbart settes i gang i starten av neste
kommunestyreperiode.
Ivar Granum fremmet slikt tilleggsforslag:
Hurum kommunestyre vedtar å igangsette arbeid med endring av vedtatt kommuneplans arealdel.
Endringer gjelder følgende områder/innspill mv:
- Område TF13 Morskogen på Sagene, felt B1-B17
- Område HRK14 – Sand gård
- Område HRK7 – Eineråsen
Gunn-Torill Homme Mathisens forslag pkt 1 falt med 2 (V) mot 24 stemmer.
Gunn-Torill Homme Mathisens forslag pkt 2 falt med 3 (2 V, 1 SV) mot 24 stemmer.
Gunn-Torill Homme Mathisens forslag pkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Martin Berthelsens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Monica Bratlies tilleggsforslag ble vedtatt med 18 mot 9 stemmer (8 Ap, 1 SV).
Ivar Granums tilleggsforslag ble vedtatt med 24 mot 3 stemmer (Frp).
Vedtak:
3. Hurum kommunestyre vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15 forslag til
Kommuneplan for Hurum kommune 2015 - 27, samfunns- og arealdel, med slik endring:
- Ønsket vekst bør bygge på utviklingspotensialet i hele kommunen. Det skal sikres rom for vekst
og videreutvikling både i kommunens søndre og nordre del.
- Uttrykket «høyere utdanning» erstattes med «videregående og høyere utdanning» i
kommuneplanens samfunnsdel.
Hurum kommunestyre anser at kommuneplanen er tilstrekkelig utredet og har en hensiktsmessig detaljering i forhold til kommunens behov.
4. Hurum kommunestyre vedtar ikke å oppheve reguleringsplan 5110 Fuglemyr og Avgrunnsdalen,
vedtatt 30.4.1991.
5. Kommunestyret vedtar at kommuneplanarbeidet umiddelbart settes i gang i starten av neste
kommunestyreperiode.
6. Hurum kommunestyre vedtar å igangsette arbeid med endring av vedtatt kommuneplans
arealdel. Endringer gjelder følgende områder/innspill mv:
Område TF13 Morskogen på Sagene, felt B1-B17
Område HRK14 – Sand gård
Område HRK7 – Eineråsen
Innstilling:
7. Hurum kommunestyre vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-15 forslag til
Kommuneplan for Hurum kommune 2015 - 27, samfunns- og arealdel. Hurum kommunestyre
anser at kommuneplanen er tilstrekkelig utredet og har en hensiktsmessig detaljering i forhold
til kommunens behov.
8. Hurum kommunestyre vedtar ikke å oppheve reguleringsplan 5110 Fuglemyr og Avgrunnsdalen,
vedtatt 30.4.1991.
Vedlegg (trykte):
1. Kommuneplanens arealdel; arealkart og bestemmelser (arealkartet har lav oppløsning, link til
kartinnsyn framgår under).
2. Notat: Redegjørelse for høringsuttalelser til rullering av kommuneplan med Rådmannens
kommentar
Utrykte vedlegg:
link: http://webhotel2.gisline.no/gislinewebplan_0628/gl_planarkiv.aspx?knr=0628&planid=1010-F
Fagrapporter (nye tilleggsrapporter):
 TF7 – Råstoffutvinnging i Husebykollen
 Notat Småbåtanlegget ved Vollebukta
 Notat Forsvarsbygg, 17-4-2015: Sætre sentrum - risikobetraktning
Sammendrag:
Arbeidet med rullering av kommuneplan bygger på vedtatt Kommunal planstrategi samt føringene som
er lagt til grunn i planprogrammet far arbeidet med rullering.
Et høringsforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2014. Forslaget omhandler både samfunnsdel og
arealdel. I tilknytting til utarbeiding og høring av planforslaget har det vært tilrettelagt for medvirkning
gjennom åpne møter og formelle varsler.
Til høringsforslaget har det kommet 66 uttalelser, herunder også innsigelser. Disse er presentert og
kommentert i vedlagt notat.
Planforslaget er endret som følge av innsigelser og råd til planforslaget.
Samfunnsdelen er opprettholdt som i høringsforslaget, herunder også visjonen Hurum – muligheter
mellom to fjorder. Rådmannen viser til at utvalget har drøftet flere alternative visjoner. Slik Rådmannen
har forstått utvalget vil utvalget avklare endelig om visjonen i forbindelse med sluttbehandling. Dersom
utvalget vil vedta en annen visjon må det framgå av vedtaket.
I arealdelen er det innarbeidet endringer slik det framgår av redegjørelsen her og i vedlagt notat.
Endringene som er innarbeidet har medført at innsigelsene til planforslaget er falt bort.
Planforslagets konsekvenser i forhold til miljø, naturressurser og samfunn ved planforslaget er avklart
gjennom diverse arbeidsnotater og rapporter. Kommuneplanen har en hensiktsmessig detaljering i
forhold til kommunens avklaringsbehov og ressurser.
Planforslaget legges med dette fram for sluttbehandling. Rådmannen tilrår at Kommunestyret vedtar
planforslaget.
Rådmannen vurdere videre forslaget om å oppheve reguleringsplan 5110 Fuglemyr og Avgrunnsdalen.
Til spørsmålstillingen har det kommet inn uttalelse fra 3 parter, som ikke anbefaler å oppheve
reguleringen for området Fuglemyr, da denne i dag har godkjent bruk som skytebane i samsvar med
reguleringen.
Rådmannen viser til at reguleringen er felles for begge områdene. Det er flere bruksinteresser og ny
bruk av området Avgrunnsdalen vil kreve ny regulering.
Rådmannen tilrår ikke å oppheve reguleringen.
Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok Kommunal planstrategi 11.12.2012. Med bakgrunn i vedtaket ble arbeid med
rullering av kommuneplanen igangsatt. Kommuneplanutvalget, som har hatt ansvar for arbeidet med
rullering, vedtok i møte 26.6.2014 å legge forslag til Kommuneplan 2015 - 27, samfunns- og arealdel ut
til offentlig ettersyn.
Vedtaket omhandlet videre forslag om å oppheve en tidligere vedtatt reguleringsplan: 5110 Fuglemyr og
Avgrunnsdalen, opprinnelig vedtatt 30.4.1991.
Høringsforslaget bygger på føringene i Kommunal planstrategi og senere vedtatt planprogram for arbeidet med rullering av kommuneplan. Vedtatt planprogram har bakgrunn i en prosess hvor innbyggere,
lag og foreninger, regionale og statlige myndigheter var invitert til å gi innspill og råd til arbeidet. Disse
innspillene ble sammenstilt og presentert for innbyggerne i åpne møter i kommunedelene og for næringslivet under høsten 2013.
På bakgrunn av prosessen har Kommuneplanutvalget vektlagt følgende satsingsområder for arbeidet
med å utarbeide høringsforslaget:
 Bolig-/befolkningsvekst - Mål om en befolkningsvekst på 2 % pr år. Ønsket vekst bør bygge på
utviklingspotensialet som er knyttet til kommunens nordre del, men samtidig skal det sikres at
det er rom for vekst og videreutvikling i kommunens søndre del.
 Næringsvekst - Ønsket vekst og utvikling bør bygge på potensialet som er knyttet til områdene
langs RV 23, næringsarealene ved Kana («Maxbo-området»).
 Folkehelse - bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale
helseforskjeller.
Høringsforslaget består av to deler, samfunnsdel og arealdel.
Samfunnsdelen omhandler langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som
helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er bygd opp rundt målområdene:
• Befolkningsvekst og kommunale tjenester
• Nærings- og boligutvikling
• Det gode lokalsamfunn
• Kommunikasjon og samferdsel
Under hvert målområde er det tatt inn hovedmål, delmål og strategier som følger opp planprogrammets
føringer om en sterk vekst og utvikling mot et lokalsamfunn hvor innbyggerne opplever at det er
attraktivt å bo, jobbe og drive næring.
Arealdelen består av en beskrivelse og et arealkart med tilhørende planbestemmelser. Planen bygger på
samfunnsdelens mål og angir den fremtidige arealdisponeringen i kommunens ulike områder. Planen
tilrettelegger de arealmessige forutsettingene for å realisere ønsket samfunnsutvikling. Planen åpner for
vekst og utvikling. Det tilrettelegges for bruk av kommunens naturgitte fortrinn når dette skjer på en
bærekraftig måte. Gjeldende senterstruktur videreføres. Det er innarbeidet næringsområder, også med
beliggenhet til sjø som vil kunne utvikles med maritimt relaterte, videre finner en næringssoner langs
RV23 og ved Kana («Maxbo-området»). I kommunedelene tilrettelegges for boligbygging som vil kunne
sikre strategisk fleksibilitet og ønsket befolkningsvekst.
Høring/offentlig ettersyn
På bakgrunn av Kommuneplanutvalgets vedtak i møte 26.6.2014 er høringsforslaget lagt ut til offentlig
ettersyn i perioden 5.7.2015 til 19.9.2015. I samsvar med utvalgets vedtak ble forslaget ble presentert
for innbyggerne i et åpent møte på Rådhuset 27.8.2015.
Det har kommet inn nærmere 70 uttalelser høringsforslaget. Høringsuttalelsene er referert i vedlagt
notat, hvor det også framgår Rådmannens vurdering og kommentar til disse. Rådmannen går derfor ikke
nærmere inn på de enkelte uttalelsene her.
I høringsuttalelsene er det gitt råd og innspill til samfunnsdelen. Her nevnes stikkordsmessig tema som
er tatt opp:
• Visjon - slagord
• Mål om vekst - planlagt arealreserve vil gi stor uforutsigbarhet
• Omstillingsprosjekt – omdanning av næringsarealer
• Reiseliv – utvikle en helårlig næring
• Strandsonen – bruk til rekreasjon, mv
• Folkehelse – tydeligere profil
• Havner – mål om utvikling av sentrumsnære havner
• Fritidsbebyggelse – hvilken/hvorfor vekst?
• Sentrumsutvikling – likeverdig mål for Tofte og Sætre
• Jernbane til Hurum
• Spredt utbygging gir konsekvens for kollektivtrafikkbetjening
• Skipsleder endres til farleder
• Om økt tillatt bebygd areal (BYA)
• Forslag til ny arealbruk
• Forslag om justering/endring av tidligere forslag
Til arealdelen har kommet innsigelser fra fem av høringspartene. Innsigelsene er fremmet av:
• Fylkesmannen i Buskerud
• NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat)
• Riksantikvaren
• Kystverket
• DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
Innsigelsene gjelder stikkordsmessig:
 Arealbruk og samfunnssikkerhet knyttet til området Engene – Kongsdelene.
 Område for råstoffutvinning ved Filtvet (Husebykollen).
 Småbåtanlegg ved Bogenstranda (Vollebukta).
 Strandsoneproblematikk – regler og prinsipper for byggetiltak, fradeling, mv.
 Synliggjøring og innarbeiding av regler for områder med flom- og skredfare.
 Synliggjøring og innarbeiding av regler knyttet til statlige havner i Filtvet og Holmsbu.
 Kulturminner/-miljøer i området Engene hvor det er igangsatt arbeid fredning etter
Kulturminneloven.
For øvrig er gitt råd og innspill til kommuneplanforslaget av ulik karakter og omfang.
Til forslaget om å oppheve reguleringsplan 5110 Fuglemyr og Avgrunnsdalen har det kommet
kommentarer fra tre parter; Søndre Hurum Jeger og Fiskerforening, Buskerud idrettskrets og Hurum
Sportskytterklubb.
Partene viser til at området Fuglemyr er regulert til skytebane og at området har i dag godkjent bruk
som idrettsanlegg, skytebane.
Bearbeiding av kommuneplanforslaget etter offentlig ettersyn
Høringsuttalelsene er sammenstilt og lagt fram for Kommuneplanutvalget. Utvalget har gått gjennom og
drøftet innspillene som har kommet. Utvalget har drøftet innsigelsene og gitt Rådmannen rammer for
oppfølgende dialog med innsigelsespartene. Videre har utvalget drøftet øvrige høringsuttalelser. Det
konstateres at enkelte av disse gjelder samme forhold som det er reist innsigelse til. Videre er det
kommet innspill som vil kunne medvirke til å tydeliggjøre forvaltning etter planen. Utvalget har gitt
rammer for bearbeiding av planforslaget. Framdrift i planarbeidet er vektlagt, noe som igjen har virket
inn ved vurdering av innspill som er antatt å kreve utredning og nytt offentlig ettersyn. Utvalgets
vurdering bygger her på behov for å oppdatere kommuneplan som styringsverktøy.
Rådmannen nevner i denne forbindelse at Kommunestyret eventuelt kan ønske å vurdere disse
enkeltinnspillene nærmere. Det tilrås i så fall at kommunestyret vedtar et tillegg om å igangsette et
etterfølgende arbeid med å endre arealdelen. Alternativt kan Kommunestyret åpne for å vurdere
enkelte innspill i etterkant ved å tilrå at det sendes inn planutkast for en forhåndsvurdering (jf PBL § 128) eller forslag til regulering (jf PBL § 12-3).
Etter reglene i Plan- og bygningsloven kan ikke kommunen se bort fra en innsigelse eller egengodkjenne
en plan som det er fremmet innsigelse til. I loven er det lagt til grunn at kommunen og parten(e) som
har fremmet innsigelse skal bli enige om en løsning. Dersom dette ikke er mulig kan partene be
Fylkesmannen megle.
Med bakgrunn i en prinsippavklaring med Kommuneplanutvalget har Rådmannen vært i dialog med
partene som har fremmet innsigelse. På denne bakgrunn er utarbeidet og oversendt et bearbeidet
planforslaget til de berørte partene.
Som det framgår av vedlagt notat ”Redegjørelse for høringsinnspill med Rådmannens kommentar” har
partene NVE, Riksantikvaren og Kystverket trukket innsigelsene, forutsatt at kommuneplanen vedtas
med endringene som er innarbeidet i bearbeidet forslag.
Øvrige berørte parter er orientert om endringene slik dette framgår av notatet.
Samfunnsdelen
Det framgår av redegjørelsen over at flere høringsuttalelser gjelder samfunnsdelen. Disse er drøftet
men har ikke medført at det er gjort endringer i samfunnsdelen.
Utvalget har selv debattert om Hurum – muligheter mellom to fjorder er «rett» visjon og drøftet
alternativer til denne, dels på bakgrunn av høringsinnspill. Utvalget ønsker å avklare endelig om visjon i
forbindelse med sluttbehandling
Arealdelen
Hoveddelen av høringsuttalelsene gjelder spørsmål til arealdelen. Innsigelsesforholdene er alle knyttet
til arealdelen og temaene det gjelder er bemerket av så vel offentlige som private parter.
Rådmannen går her ikke nærmere inn på de enkelte høringsuttalelsene, men viser til redegjørelsen i
vedlagt notat.
Enkelte uttalelser (herunder også innsigelser) gjelder imidlertid problemstillinger som berører vesentlige
føringer om ønsket utvikling i planstrategi og planprogram. I det etterfølgende redegjøres det derfor
nærmere om endringer knyttet arealdisponering og tettstedutvikling på Sætre (Engene- og
Kongsdeleneområdet), tilrettelegging for småbåthavner (friluftsliv på sjø) samt regler og rammer for
arealbruk i strandsonen/100-m-beltet.
I områdene ved Engene og Kongsdelene var det i høringsforslaget foreslått ny arealbruk (byggeområde
for bebyggelse og anlegg) på del av det regulerte næringsområdet. I området ble det åpnet for ny
utvikling, forutsatt ny regulering og avklaring i forhold til sikkerhet (ROS-analyse). Til forslaget har det
som det framgår kommet innsigelser og høringsuttalelser som ikke tilrår å vedta denne delen av
arealdelen.
Spørsmålstillingene her gjelder forhold til:
 Kulturminner/-miljøer
 samfunnssikkerhet/sikkerhetssoner etter lov om brann og eksplosjonsvern
Fabrikkanlegget Engene nitroglyserin- og dynamittfabrikk anses å ha nasjonal og internasjonal
kulturverdi. Videre framgår at deler av bebyggelse og anlegg forøvrig i området kan ha en nasjonal
interesse som viser helheten i det gamle industrisamfunnet.
Foreslått ny arealbruk som kan åpne for boligutbygging anses ikke å være forenlig med krav til sikkerhet,
ny arealbruk vil kunne medføre risiko for 3 person og en slik utvikling vil kunne ha store konsekvenser
for de tillatelser som gjelder for virksomhetene Dynea AS og Chemring Nobel AS etter lov om brann- og
eksplosjonsvern.
Planforslag er bearbeidet på bakgrunn av dialog med partene. Bearbeidingen er motivert ut fra
Kommunal planstrategi som legger til grunn at ny kommuneplan skal utnytte vekstpotensialet i nordre
del og tilrettelegge for en betydelig befolkningsvekst, samt sikre at det legges til rette for vekst og
utvikling av eksisterende næringsliv.
På bakgrunn av drøfting med Riksantikvaren er det rimelig å anta at det er et potensiale for utvikling
innenfor kulturmiljøene på Engene og Kongsdelene. En områderegulering vil kunne avveie
utviklingspotensialet i forhold til ønsket fredning og vern.
Potensialet for utvikling i forhold til sikkerhet rundt Chemring Nobel AS er vurdert av Forsvarsbygg
Futura i eget notat (Sætre sentrum – risikobetraktning, datert 17.4.2015). I notatet er det vurdert
nærmere om mulig videreutvikling og bruk av områdene som omfattes av gjeldende sikkerhetssone
etter lov om brann- og eksplosjonsvern. Notatet omhandler bl a risiko ved lokalisering av boliger i
områder som er berørt av sikringssonene (5 kPa og 2 kPa) og hvilken andel av grupperisiko som er
«oppbrukt» ved dagens bebyggelse sonene.
Det framgår av notatet at om lag 10 % av grupperisikoen er oppbrukt og at det er rom for mer utbygging
i sonen. Det framgår videre at beboere i boliger som er lokalisert i tilknytting til 5 kPa-sonen vil ha en
grupperisiko som er i omlag 50 ganger høyere enn i boliger ved 2 kPa grensen. Notatet vurderer ikke
nærmere om tilstedeværelse/øvrig bruk av området, men det pekes på at tilstedeværelse vil gi økt
grupperisiko. Videre framgår at det vil være krav til hvordan bebyggelse i sikkerhetssonen er plassert og
utformet.
Med bakgrunn i drøftinger med partene om innsigelsesforholdene og Kommunal planstrategis føringer
for arbeidet med ny kommuneplan foreslås arealbruken fra tidligere Kommuneplans arealdel (vedtatt
2007) videreført i kombinasjon med hensynssonene K1, K2, U og S.
Det framgår av planbestemmelsene at arealene som er berørt av hensynssone U er båndlagt i påvente
av felles områderegulering som avklarer nærmere om framtidig arealbruk og konsekvenser, herunder bl
a om vern og fredning i område K1, kulturmiljøer i området K2 samt sikkerhetsmessige konsekvenser i
hele hensynssone S som følge av boligbygging og økt tilstedeværelse.
Regulering vil kunne avklare nærmere om hvilke enkeltarealer innenfor hensynssone S som er egnet
tilrettelagt for en boligutbygging som både ivaretar planstrategiens mål om befolkningsvekst og
videreutvikling av eksisterende næringer.
Arealbruk knyttet til foreslått småbåthavn i Vollebukta/Bogenstranda, bestemmelser om avstander og
tillatt bebyggelse i strandsonen/100-m-beltet er revurdert og omarbeidet.
Småbåtanlegget ved Vollebukta/Bogenstranda er ment å ivareta mål om å utvikle en lokal felles havn i
kommunedelen. Havnen skal ivareta dagens lokale båtplassbehov, behov som følger av forventet vekst
fram i tid, samt ha funksjon som møtested i lokalsamfunnet.
Innkomne høringsuttalelser viser at lokalsamfunnet har delte meninger m h t lokalisering av en
småbåthavn i området. Nærmiljøforum, m fl tilrår ikke at det tilrettelegges for en havn med 200 plasser i
Bogenbukta, mens Voldenveien vel ikke kan tilrå en lokalisering i Vollebukta syd.
I bearbeidet plan er det innarbeidet:
o
o
Det tilrettelegges for opp mot 50 småbåter som tillegg/utvidelse av det eksisterende
havneanlegget ved Bogenstranda. Dette arealet antas å kunne ivareta dagens lokale behov samt
gi et lokalt tilbud om plasser som kan erstatte enkeltbrygger i området.
Det avsettes et større område for en framtidig småbåthavn noe lenger syd (Vollebukta syd).
Utvikling av havneområdet forutsettes å skje i tilknytting til en framtidig utbygging av planlagte
byggeområder i kommunedelen. Anlegget skal dekke langsiktig vekst som følger av
utviklingsmål. Området vil kunne romme opp mot 200 båtplasser. Området er tidligere vurdert
som egnet for småbåthavn, jfr kommunens tidligere arbeid med kystsoneplan, men forutsetter
at båtopplag, parkering, mv skjer på annet sted.
Prinsippet for høringsforslagets
byggegrenser mot sjø og vassdrag
(avstander og tillatt bebyggelse) er
revurdert på bakgrunn av innsigelse og
innspill som gitt til dette.
Det er innarbeidet en byggegrense for tiltak
mot strandlinjen; 30 m i boligområder, 50 m
i fritidsbebyggelsen og 100 m i LNFområdene.
For fradeling i områder til bolig og
fritidsbebyggelse gjelder tilsvarende h h v
50 og 100 m.
Unntaksreglene for mindre tiltak (20 m2) er
endret.
Eksempel: regler for tiltak knyttet til boligeiendom.
Områder avsatt til nåværende boligbebyggelse Områder avsatt til nåværende boligbebyggelse
– krav til avstand fra strandlinje
– krav til avstand fra viktige vassdrag/vassdrag
Tiltak
Fradeling
Mindre tiltak
Tiltak
Fradeling
Mindre tiltak
30 m
50
20 m
30 m/20 m
50m/20 m
20 m
Mindre tiltak knyttet til boligtomter tillates når disse ligger mer en 20 m fra strandlinjen i boligområder,
mens det for fritidsbebyggelsen gjelder 30 m. Reglene forutsetter at tiltak plasseres i retning bort fra
sjø, dog med et unntak for mindre plattinger/terrasser.
Reglene for plassering av tiltak i forhold til viktige og mindre viktige vassdrag er endret på tilsvarende
vis.
Regelendringene er videre gjort gjeldende for vurderingene som er gjort m h t eksisterende
reguleringsplaner som videreføres etter pkt 1.11 i planbestemmelsene. Videre er tillatt grad av utnytting
for fritidsbebyggelse i 100-m-beltet er endret slik at fritidsbebyggelse her er begrenset oppad til maks
200 m2 BYA.
Rådmannens vurdering:
Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Rulleringen skal sikre at
kommunen har et relevant styringsverktøy.
Planen som legges fram for sluttbehandling vil være et overordnet strategi-/programdokument for
kommunens langsiktige utvikling. Planen bygger på føringene som er gitt gjennom Kommunal
planstrategi og planprogrammets viktige satsingsområder. Tilrettelegging for en sterk vekst har vært et
viktig utgangspunkt for arbeidet med rullering av kommuneplan.
Samfunnsdelen synliggjør langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet
og kommunen som organisasjon. Det er innarbeidet hovedmål om å legge til rette for næringsvekst og –
utvikling, samt mål om en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 2 % i planperioden.
Arealdelen avklarer overordnede arealbruksspørsmål. Arealkart med tilhørende bestemmelser
tilrettelegger for utbygging, forutsatt at nødvendig betingelser for utvikling i de enkelte områdene
ivaretatt. Det er innarbeidet areal som vil romme om lag 3000 nye boliger i planperioden, videre er det
satt av nærmere 1700 daa næringsareal.
Etter Rådmannens skjønn tilrettelegger planen godt for Kommunestyrets utviklingsmål. Samtidig må
man være bevist at planen er et strategisk verktøy som vil kreve oppfølging i egne styringsdokumenter
og handlingsplaner. Ønsket vekst vil ikke komme av seg selv og veien fram kan være lang. Vekst vil
forutsette målstyring og arealplanmessige valg, tidvis i samarbeid med andre aktører.
Planforslaget er utarbeidet med bakgrunn i intensjonene som Kommunestyret har gitt for arbeidet med
å rullere kommuneplanen. Høringsforslaget er bearbeidet på av innkomne høringsuttalelser.
Samfunnsdelen er opprettholdt som i høringsforslaget. Rådmannen peker i denne forbindelse på at
Kommuneplanutvalget i arbeidsmøter har debattert om Hurum – muligheter mellom to fjorder er «rett»
visjon. Utvalget har i arbeidet med rullering av kommuneplanen drøftet flere alternative visjoner for
kommunesamfunnet. Slik Rådmannen har forstått utvalget vil utvalget avklare endelig om visjon i
forbindelse med sluttbehandling. Rådmannen nevner at dersom utvalget vil vedta en annen visjon må
denne framgå av vedtaket.
I arealdelen er det innarbeidet endringer slik det er redegjort for over og i vedlagt notat.
Det framgår at kommunen har bearbeidet planforslaget og at alle parter som har reist innsigelse har
trukket disse, forutsatt at planforslaget vedtas med disse endringene.
Det er Rådmannens skjønn at konsekvenser i forhold til miljø, naturressurser og samfunn ved
planforslaget er tilfredsstillende avklart gjennom kommuneplanens arbeidsnotater og øvrige
rapporter/utredninger. Kommuneplanforslaget har etter Rådmannens skjønn en hensiktsmessig
detaljering i forhold til kommunens avklaringsbehov og ressurser.
Til spørsmålet om å oppheve reguleringsplan 5110 Fuglemyr og Avgrunnsdalen bemerker Rådmannen at
reguleringen gjelder både Fuglemyr og Avgrunnsdalen. Fuglemyr er regulert til idrettsanlegg - skytebane
mens Avgrunnsdalen er regulert til skytebaneanlegg for Forsvaret.
Begge anleggene er lovlig etablert.
Det er flere bruksinteresser i disse områdene. I området Fuglemyr er det etablert et skytebaneanlegg
som Søndre Hurum Jeger og Fiskerforening bruker aktivt. Bruken samsvarer med ønsket utvikling.
Ny bruk av området Avgrunnsdalen vil kreve ny regulering.
Av hensyn til dagens bruk og for å tilrettelegge for en videre utvikling av anlegget på Fuglemyr tilrår ikke
Rådmannen at reguleringsplanen oppheves, men at reguleringen videreføres.