Ladeveien 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 IGANGSETTING AV ARBEID

Transcription

Ladeveien 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 IGANGSETTING AV ARBEID
Tel: 73 98 40 80 [email protected] www.pir2.no Org.nr 995 792 974 MVA Prof. Brochs gate 8C, 7030 Trondheim «Navn» «Adresse» «Poststed» Vår referanse
Dato 2013026 14.03.2014 Matrikkelnr
Sted «Matrikkelnr» Trondheim Ladeveien15,17,18,19,20,22,24
IGANGSETTINGAVARBEIDMEDREGULERINGSPLAN I medhold av plan‐ og bygningslovens § 12‐3 og 12‐8, varsles oppstart av privat detaljreguleringsplan for Ladeveien 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24. Gårds og bruksnummer 415/48, 415/49, 415/50, 415/62, 415/63, 415/77, 415/80, 415/81, 415/173, 415/182 og 415/201. Planområdet Området er avsatt til sentrumsformål i Kommuneplanens arealdel 2012‐2024. Planområdet ligger på Lade og er avgrenset av Jarlevegen i vest, Stjørdalsvegen i sør og Ladevegen i øst. Planområdet var del av områdeplanen for Lillebyområdet, men ble tatt ut av områdeplanen ved sluttbehandling. Detaljregulering igangsettes med de samme forutsetningene som ble lagt til grunn i områdeplanen. Planområdets størrelse er ca 16.850m2. Formålet med reguleringsendringen Eksisterende bebyggelse er i dag i bruk til ulike typer næringsvirksomhet som forutsettes fjernet i planforslaget. Planforslaget legger opp til justering av trasé for Stjørdalsveien. Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for kombinasjon av bolig, forretning, offentlig eller privat tjenesteyting og næringsbebyggelse. Pir II AS Side 1 av 2 Planprogram og konsekvensutredning Kommunen har i brev av 13.02.2014 avgjort at det ikke skal fastsettes planprogram eller utarbeides konsekvensutredning. Forslagsstiller: Tiltakshaver er Koteng Bygg AS. Sakkyndig plankonsulent/reguleringsarkitekt er Pir II AS. Informasjon og medvirkning: Høringsparter som ønsker det oppfordres til å ta kontakt og be om samrådsmøte. Naboer i kvartalet mellom Stjørdalsveien, Stiklestadveien og Ladeveien vil i tillegg bli invitert til et eget informasjonsmøte. Det vil i tillegg bli avholdt informasjonsmøte for naboer/gjenboere og andre interesseparter. Møtet vil bli annonsert og det vil bli utsendt innkalling pr. brev til alle berørte. Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Frist for innspill bes sendt innen 11.04.2014. For ytterligere informasjon, kontakt Pir II AS. Tlf 73 98 40 80, e‐post [email protected] Oppstartsmeldingen kan også sees på www.pir2.no > Prosjekter > Stedsutvikling. Innspill til planarbeidet sendes: Pir II AS Prof Brochs gt 8C 7030 Trondheim [email protected] Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Trondheim kommune. Merknadene blir samlet og behandlet av Pir II AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget. Videre saksgang Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt Trondheim kommune for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider. Vennlig hilsen Pir II AS Maryann Tvenning Partner, Sivilarkitekt MNAL Pir II AS Side 2 av 2