Særutskrift av teknisk utvalgs vedtak

Comments

Transcription

Særutskrift av teknisk utvalgs vedtak
SAKSFREMSTILLING
Utvalg:
Teknisk utvalg
Møtedato:
05.05.2015
Utvalgssak:
97/15
Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren
Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen
Arkivsaknr.: Arkivkode:
2014/1564 - L12
6
Detaljregulering av Guldmandsveien 2 - 1.gangs behandling
Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 05.05.2015
Behandling:
Anita S. Grandemo, V, fremmet følgende tilleggsforslag:
Estetisk veileder skal følges for bygget. Materialvalg og utforming skal være av en kvalitet som
hensyntar beliggenheten.
VOTERING:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Grandemos tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtar Teknisk utvalg å legge detaljregulering
for
Guldmandveien 2 ut på offentlig ettersyn.
Estetisk veileder skal følges for bygget. Materialvalg og utforming skal være av en kvalitet som
hensyntar beliggenheten.
FORSLAG TIL VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, vedtar Teknisk utvalg å legge detaljregulering for
Guldmandveien 2 ut på offentlig ettersyn.
Dokumentliste:
1.
2.
3.
4.
Forslag til detaljreguleringsplan Guldmandveien 2, plankart
Støyberegning
Planbeskrivelse
Snittegninger i eget vedlegg
Sammendrag:
Planforslaget legger til rette for større matforretning og 28 boliger med tilhørende anlegg. Det
legges opp parkering i hus for boligene, og på bakkeplan utendørs for forretningsarealet.
Guldmandsveien blir, gjennom utbyggingen, oppgradert langs med tomten. Planforslaget legger
opp til en høyere byggehøyde enn fastsatt i Områdeplanen for Grimstad sjønære arealer.
Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.
Fakta:
Forslag til detaljregulering for Guldmandveien 2 er utarbeidet av AsplanViak AS i samarbeid med
arkitektfirma Kristiansen & Selmer-Olsen v/siv.ark Marvin Birkeland på vegne av utbyggingsselskapet
Guldmandsveien 2 AS.
Det ble avholdt oppstartsmøte med Grimstad kommune og forslagsstiller den 09.10.13. Varsel om
planarbeid ble sendt ut 16.06.14 med frist for uttalelser den 22.08.14.
Det har kommet inn 5 uttalelser og merknader fra følgende offentlig og private parter: Statens vegvesen,
region sør, Fylkesmannen i Aust-Agder, Aust-Agder fylkeskommune, Agder energi og Carsten Due.
Merknadene omhandler trafikkforhold, støyvurderinger barn- og unges interesser, parkeringsbehov,
landskap og estetikk samt universell utforming. I all hovedsak er merknadene imøtekommet.
Merknadene er gjengitt og kommentert i planbeskrivelsen.
Området er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel for perioden 2011-2023, vedtatt av
Grimstad kommunestyre 29.08.11. Området inngår i Områdereguleringsplan for Grimstad sjønære
arealer, vedtatt av kommunestyre 29.10.12, og er avsatt til kombinert område for bolig/forretning/kontor.
Områdeplanen har krav om utarbeiding av detaljplan før utbygging.
Området ligger langs Fv 420 ved avkjøring til Vesøyen, med gangavstand til Grimstad sentrum, nær
sjøen i Grømbukt, nær kollektivakse og hovedvegnett med direkte forbindelse til E18.
Dagens bebyggelse (tidligere Felleskjøpets butikk og verksted) er tenkt revet og all bebyggelse oppføres
på nytt. Planforslaget legger til rette for oppføring av nytt kombinert bygg med matvareforretning i første
etasje og 28 boliger i etasjene over, med tilhørende uteareal på taket over forretningsarealet. Bygget er
trukket tilbake fra Vesøyveien i forhold til dagens bygg, for å gi plass til parkeringsplasser foran
inngangspartiet. Områdeplanen krever all parkering under bakken eller i hus, dette forslaget er således et
avvik fra områdeplanen. Det foreslås også en lavere parkeringsdekning for boligene enn
parkeringskravet. Det er til gjengjeld en overdekning av p-plasser til forretningen og det legges opp til
sambruk av forretningens p-plasser til gjesteparkering på kveldstid.. Det legges til rette for
sykkelparkering både for boligene, i innendørs p-anlegg, og for forretningen utendørs. Planforslaget
legger opp til samme utnyttelsesgrad som er fastsatt i områdeplanen.
Planforslaget er vist i to faser: I første fase er Vesterled og eksisterende gang- og sykkelveg vist med
nåværende standard og utforming. I fase 2 er Vesterled vist med 4 kjørefelt, eget sykkelfelt og atskilt
fortau i tråd med gjeldende områderegulering for Grimstad sjønære arealer.
Parkering for boliger er planlagt etablert i bygget på en mellometaasje over den innerste delen av
butikken. Varemottak for butikken er plassert i nord-vest fasaden slik at bilene som skal levere varer
kjører inn Soloddveien, rundt bygget og ut gjennom parkeringsplassen til Soloddveien.
Krysset mellom Soloddveien og Grømbukt er forskøvet ca 19 meter mot syd i forhold til dagens
situasjon og regulert til felles adkomst for områdene BFK7.1 og BKF 8.1.
Planlagt bebyggelse avviker noe fra områdeplanens byggegrense.
Områdeplanen fastsetter en byggehøyde på kote 17 for det aktuelle området. I forslag til
detaljreguleringsplan foreslås en byggehøyde på kote 19,7, altså et avvik på 2,7 meter.
Uteoppholdsareal til boligene er planlagt oppå den laveste delen av forretningsbygget. Det er lagt opp til
et uteoppholdsareal på 46m2 pr boenhet (kravet er 25m2 pr. boenhet). Uteoppholdsarealet er, i tillegg til
private balkonger, planlagt som felles uteområder i en kombinasjon av lekeplass og mere generell
uteoppholdsplass med bl.a. sitteplasser og beplanting.
Det er utarbeidet egen støyrapport for område. Rapporten viser at området vil være støyutsatt. I forslag til
reguleringsbestemmelser er det stilt krav om at støyavskjerming skal vises og dokumenteres i søknaden
om rammetillatelse.
Planområdet ligger i Jappa skolekrets. Det er en skolevei på om lag 2 km til Jappa og om lag 1,5 km til
Grimstad ungdomsskole. Skolevegen er ikke karakterisert som farlig skolevei.
Området er tidligere bebygd og asfaltert og inneholder således ikke biologisk mangfold som skal
bevares.
Vurdering:
Rådmannen mener det er positivt at det planlegges for mange nye boliger nært sentrum. Dette er et
område som ligger sentralt, inntil kollektivaksen og med nærhet til gode kvaliteter. I tillegg planlegges
det for gode kvaliteter i området, med skjermet uteareal en etasje opp på taket av den laveste delen av
forretningsarealet.
Rådmannen mener videre det i utgangspunktet er uheldig å fravike prinsippene om at all parkering skal i
kjeller eller i hus innenfor Områdeplanen for Grimstad sjønære arealer. Samtidig er dette område
lokalisert i utkanten av planområdet til områdeplanen, og med naboområder med parkering i dagen.
Rådmannen har forståelse for at det er utfordrende å drive matforretning uten parkering umiddelbart i
nærheten av utgangen.
Planforslaget avviker også på angitte høydebegrensning i Områdeplanen. Rådmannen mener det kan
være grunnlag for å vurdere høydene på nytt i dette området når det foreligger et byggeprosjekt som det
reguleres for og som kan vurderes konkret i forhold til omgivelsene. Snittene som er vist i
planbeskrivelsen, s 24 (utklipt nedenfor) viser at det ikke er dramatisk i dette område å tillate noe høyere
byggehøyde enn tidligere fastsatt. Rådmannen anbefaler at byggehøyden øker slik at det kan etableres en
ekstra etasje med boliger i dette området. Det vil være svært positivt for aktiviteten i denne delen av
sentrum. Rådmannen vurderer konsekvensene som beskjedene av en slik økning.
Foreslåtte formål, matforretning og boliger genererer en god del trafikk i et område som allerede har mye
trafikk. Rådmannen mener foreslåtte løsning med innkjøring fra Vesøygaten og utkjøring til
Guldmandsveien er en god løsning som belaster eksisterende vegsystem minst mulig. Guldmandsveien
vil også få en sårt tiltrengt oppgradering gjennom denne utbyggingen. Skolevei til og fra dette område
går gjennom sentrum med 30-km/t og god dekning av fortau. Skoleveien framstår som trygg.
Planforslaget legger opp til at området selv dekker de nære behov av uteoppholdsareal og sandlek.
Området ligger gunstig plassert med kort avstand til Grimstad sentrum med aktivitetstilbud, nær sjøen
med båtliv, fiske, bademuligheter i gå- og sykkelavstand og ellers sentralt i forhold til leke- og
sportsanlegg.
Av særlige forhold i Risiko- og sårbarhetsanalysen er det påpekt at grunnforholdene må undersøkes
nærmere for å sikre en forsvarlig fundamentering av nye bygg. Dette er forhold som må redegjøres for
ved valg av fundamentering i byggesaken.
Det er utarbeidet et eget energinotat for området.
Bygningene og tilhørende uteområder skal i størst mulig grad gis universell utforming og følger kravene
i TEK 10 om tilgjengelighet. Foreslåtte bebyggelse viderefører tilliggende bebyggelse i volum, form og
uttrykk.
Rådmannen anbefaler Teknisk utvalg å legge forslag til detaljregulering for Guldmandsveien ut til
offentlig ettersyn.

Similar documents