G/BNR 132/173. TILBAKEKJØP AV

Comments

Transcription

G/BNR 132/173. TILBAKEKJØP AV
Saksframlegg
Ark.:
GNRE 132/173
Lnr.:
8062/14
Arkivsaksnr.:
14/1305-10
Saksbehandler: Lars Erik Lunde
VILKÅR VED SALG AV EIENDOMMEN «INDREFILETEN» G/BNR 132/173 I
FOLLEBU
Vedlegg:
Kartutsnitt av reguleringsplan for området
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen
SAMMENDRAG:
Det foreslås at eiendommen «Indrefileten» i Follebu legges ut for salg i det åpne
markedet. Salget administreres av eiendomsmeglerfirmaet EiendomsMegler 1 som
kommunen har avtale med. Eiendommen selges høystbydende, med en fastsatt
minstepris på kr. 1 350 000,For øvrig gjelder ordinære vilkår ved salg av kommunale eiendommer.
SAKSOPPLYSNINGER:
Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 46/14 hvor det ble gjort følgende vedtak:
1. Eiendommen gnr. 132 bnr. 173 kjøpes tilbake fra Hyttedrømmen AS for en pris av kr.
1 350 000,-. Eiendommen overdras fri for heftelser.
2. Kjøpesummen og dokumentavgift, til sammen 1 383 750,- dekkes ved bruk av
kapitalfondet.
Det er gjennomført forhandlinger med grunneier, og i tråd med vilkår i pkt 1 ovenfor er
hjemmel til eiendommen overført kommunen ved heftefritt skjøte.
Det er derfor grunnlag for å legge eiendommen ut for salg i markedet.
VURDERING:
Parsellen inngår i godkjent reguleringsplan for Follebu sentrum, og er der benevnt som BF 4.
Utsnitt av reguleringsplanen følger vedlagt.
I reguleringsplanen har dette området en kombinasjon mellom gult og blått. Dette betyr at
området kan utnyttes i en kombinasjon mellom bolig og forretning.
Utnyttingsgraden er satt til BYA = 50 %
Bebygd areal eller ”fotavtrykket» etter bygningen kan være inntil 50 % av tomtearealet.
Siden tomtearealet er nesten 2 daa, kan bebyggelsen på eiendommen ha en grunnflate på tett
oppunder 1000 m2.
Ved salg av eiendommen i 2008 ble det lagt opp til et mer finmasket kriteriegrunnlag – hvor
en rekke kriterier ble vektet og lagt til grunn for valg av kjøper.
Både pris og kvalitet skulle telle ved beregning av hva som regnes som det beste bud, og
følgende kvaliteter skulle vektlegges med ulik tyngde.



Estetiske forhold. Byggets utforming i seg selv og i forhold til omgivelsene.
Utomhusanlegg.
Miljømessige forhold. Energiøkonomiske løsninger/energiforbruk og valg av
alternative energikilder.
I tillegg skulle kjøper fremlegge en visualisering av prosjektet.
Rent praktisk viste det seg utfordrende å foreta en hensiktsmessig rangering av potensielle
kjøpere med utgangspunkt i kombinasjonen pris og de kvaliteter som var beskrevet.
Ved salg av eiendommen foreslår rådmannen nå at den selges høystbydende, med en
minstepris på kr 1 350 000,Det vil imidlertid fortsatt være aktuelt å stille en del vilkår til kjøper og til prosjektet. Dette
foreslås gjort som en del av prosjektbeskrivelsen, dvs salgskonseptet som utarbeides i
samarbeid med eiendomsmekler og tatt inn som en del av bestemmelsene i kjøpekontrakten.
Følgende spesielle forhold tas inn i salgsprospektet og i nødvendig grad i kjøpekontrakten:



Byggefrist 5 år regnet fra dato for overskjøting – samt beskrive vilkår ved
eventuell tilbakeskjøting av eiendommen
Eiendommen kan ikke omsettes ubebygd uten selgers godkjenning
Av hensyn til en effektiv arealutnyttelse settes det krav om at bebyggelsen
oppføres i 2 etg.
Det kan stilles spørsmål om det er et optimalt tidspunkt å legge eiendommen ut for salg;
hadde det vært mere hensiktsmessig å avvente en forventet konjunktur-/og prisoppgang? Noe
fullgodt svar vil man ikke få, men det faktum at Follebu er styrket som sentrum med de
investeringer som er foretatt i infrastruktur burde tilsi interesse for området. Det nevens at
kommunen allerede har fått en henvendelse om tomta og muligheter for erverv.
Rådmannen har fullmakt til å forestå gjennomføring av salget under forutsetning at man
oppnår minstepris, jmf delegeringsreglementet § 8.7
Salgssummen tillegges kapitalfondet
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende
vedtak:
1. Eiendommen «Indrefileten» gnr 132/bnr173 legges ut for salg i tråd med forslag i
rådmannens saksutredning ovenfor.
2. Salget administreres av kommunens eiendomsmeglerfirma Eiendomsmegler 1
3. Rådmannen har fullmakt til å forestå gjennomføring av salg av eiendommen forutsatt
at man oppnår minstepris, jmf delegeringsreglementet § 8.7
4. Salgssummen tillegges kapitalfondet