PDF, 105 kB - Sula kommune

Comments

Transcription

PDF, 105 kB - Sula kommune
SULA KOMMUNE
Valstyret
INNKALLING MØTE NR. 3/16
Møtedato:
Møtestad:
Møtetid:
10.05.2016
Rådhuset møterom 4. etg
Kl. 17:00
Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00.
Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling frå administrasjonen.
Møtet er ope for publikum.
Sula kommune
04.05.16
Jim Arve Røssevoll
utvalsleiar
Sakliste
Saksnr.
010/16
011/16
Sakstittel
Godkjenning av møtebok nr. 2/16
Folkerøysting 19.mai - val av stemmestyre.
Gradering
SAKSFRAMLEGG
Saksbehandlar:
Arkivsaksnr:
Åge Erstad Remvik
16/585 16/7569
Arkiv:
Godkjenning av møtebok nr. 2/16
Utval:
Valstyret
Møtedato:
10.05.2016
Rådmannen si innstilling:
Møteprotokollen vert godkjent.
Tittel
Protokoll - Valstyret - 19.04.2016
1
Dok.ID
269290
Saksnr.:
010/16
SULA KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL NR. 2/16
VALSTYRET
Møtedato:
Møtestad:
19.04.2016
Rådhuset, møterom 4.etg.
Følgjande medlem møtte
Jim Arve Røssevoll
Marthe Strandman Urvik
Svein Værnes
Innkalling:
Sakliste:
Utlevert i møtet:
Behandla saker:
Orientering:
Sp.mål/interpell.:
Diverse:
Kl. 19:30 - 20:00
Parti
AP
FRP
KRF
Forfall meldt frå følgjande medl.
Vibeke Bjørkavåg
Jan Magnar Sandvik
Møteleiar:
Frå administrasjonen:
Møtetid:
:
Parti
H
SUL
Følgjande varamedlem møtte
Turid Kristin Sand Humlen
Lisbeth Båtnes Hareide
Parti
H
SUL
Jim Arve Røssevoll
Fung. Rådmann Kjetil Fylling, formannskapssekretær Åge
Erstad Remvik
Ingen merknad.
Ingen merknad.
Ingen dokumenter til sakene.
5/16-9/16
Ingen
Ingen
Ingen
Underskrifter:
Svein Værnes
Jim Arve Røssevoll
Marthe Urvik
Åge Erstad Remvik
referent
Saksliste
Saksnr.
005/16
006/16
007/16
008/16
009/16
Side 2
Sakstittel
Godkjenning av møtebok nr. 1/16
Folkerøysting - opplegg for oppteljinga
Folkerøysting - Utlegging av manntal
Folkerøysting 19.mai - val av stemmestyre.
Rutine - brevrøysting
Gradering
005/16: Godkjenning av møtebok nr. 1/16
Rådmannen si innstilling:
Møteprotokollen vert godkjent.
Behandling i Valstyret 19.04.2016
Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedtatt.
VALS- 005/16 Vedtak:
Møteprotokollen vert godkjent.
006/16: Folkerøysting - opplegg for oppteljinga
Rådmannen si innstilling:
Valstyret godkjenner opplegget for oppteljing av røyster etter folkerøysting om
kommunereform 19.mai, slik det er skissert i saka. Valsekretariatet utarbeidar detaljert
instruks til stemmestyra og teljekorps.
Behandling i Valstyret 19.04.2016
Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedtatt.
VALS- 006/16 Vedtak:
Valstyret godkjenner opplegget for oppteljing av røyster etter folkerøysting om
kommunereform 19.mai, slik det er skissert i saka. Valsekretariatet utarbeidar detaljert
instruks til stemmestyra og teljekorps.
007/16: Folkerøysting - Utlegging av manntal
Rådmannen si innstilling:
Valstyret vedtar at manntalet skal ligge ute til offentleg ettersyn på rådhuset i perioden
19.april til 19.mai.
Behandling i Valstyret 19.04.2016
Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedtatt.
Side 3
VALS- 007/16 Vedtak:
Valstyret vedtar at manntalet skal ligge ute til offentleg ettersyn på rådhuset i perioden
19.april til 19.mai.
008/16: Folkerøysting 19.mai - val av stemmestyre.
Rådmannen si innstilling:
1. Valstyret vel slike stemmestyre for aviklinga av folkerøystinga 19.mai:
Solevåg krins:
Måseide krins:
Fiskarstrand krins:
Langevåg krins:
Behandling i Valstyret 19.04.2016
Valsekretæren la fram førebels liste over kandidatar som har sagt seg villige til å stille:
Solevåg krins: Are Bakke
Måseide krins: Harald Hasåsmyr, Viktor Barstad, Hans Langvatn, Jostein Sulebus
Fiskarstrand krins: Magni Valen, Olav Øren, Geir Rune Åkre, Ann- Katrin Kalvø, Jan
Magnar Sandvik, Øystein Båtnes
Langevåg krins: Bjarne Stadsnes, Annbjørg Jarnes, Arne Urke, Eli Holen, Børre Vegsund,
Roar Tynes, Elna Hesjedal, Svein Værnes
Foreslått i møtet vart i tillegg Oddbjørn Øien, Trygve Holm, Perdy Elsa Klemetsen og
Asbjørn Tryggestad. Desse må spørjast til neste møte.
Forslaga frå valsekretæren vard valde, og saka utsett til neste møte for endeleg supplering og
val.
VALS- 008/16 Vedtak:
Side 4
Kandidatane foreslått av valsekretæren vert å rekne som valde. Saka skal opp att i møte
10.mai for endeleg vedtak.
009/16: Rutine - brevrøysting
Rådmannen si innstilling:
Valstyret vedtar rutine for brevrøysting slik denne går fram av punkt 1.- 4. i saksframlegget.
Behandling i Valstyret 19.04.2016
Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedtatt.
VALS- 009/16 Vedtak:
Valstyret vedtar rutine for brevrøysting slik denne går fram av punkt 1.- 4. i saksframlegget.
Side 5
SAKSFRAMLEGG
Saksbehandlar:
Arkivsaksnr:
Åge Erstad Remvik
16/336 16/6189
Arkiv: K1 - 002
Folkerøysting 19.mai - val av stemmestyre.
Utval:
Valstyret
Valstyret
Møtedato:
19.04.2016
10.05.2016
Saksnr.:
008/16
011/16
Rådmannen si innstilling:
1. Valstyret vel slike stemmestyre for aviklinga av folkerøystinga 19.mai:
Solevåg krins:
Måseide krins:
Fiskarstrand krins:
Langevåg krins:
19.04.2016 Valstyret
Valsekretæren la fram førebels liste over kandidatar som har sagt seg villige til å stille:
Solevåg krins: Are Bakke
Måseide krins: Harald Hasåsmyr, Viktor Barstad, Hans Langvatn, Jostein Sulebus
Fiskarstrand krins: Magni Valen, Olav Øren, Geir Rune Åkre, Ann- Katrin Kalvø, Jan Magnar
Sandvik, Øystein Båtnes
Langevåg krins: Bjarne Stadsnes, Annbjørg Jarnes, Arne Urke, Eli Holen, Børre Vegsund,
Roar Tynes, Elna Hesjedal, Svein Værnes
Foreslått i møtet vart i tillegg Oddbjørn Øien, Trygve Holm, Perdy Elsa Klemetsen og
Asbjørn Tryggestad. Desse må spørjast til neste møte.
Forslaga frå valsekretæren vard valde, og saka utsett til neste møte for endeleg supplering og
1
val.
VALS-008/16 Vedtak:
Kandidatane foreslått av valsekretæren vert å rekne som valde. Saka skal opp att i møte
10.mai for endeleg vedtak.
Bakgrunn for saka:
Til den praktiske gjennomføringa av folkerøystinga 19.mai må det settast ned eit stemmestyre
i kvar krins. Stemmestyret har ansvaret for sine respektive vallokale, og røystemottak med
tilhøyrande for- og etterarbeid.
Erfaringane frå valet i fjor haust tilseier at det bør vere minst like mange i kvart stemmestyre
som då, helst 1-2 ekstra og då særskilt i Langevåg krins.
I fjor var stemmestyra slik samansett:
Solevåg: 6
Måseide: 7
Fiskarstrand: 7
Langevåg: 10
Valsekretæren vurderer at det bør vere minst 7 i Solevåg, 8 kvar i Måseide og Fiskarstrand
krins og 12 i Langevåg, dvs. til saman 35 personar.
13 av dei som sat i stemmestyra i fjor har sagt seg villige til å stille opp 19.mai, og det er
sendt ut førespurnad til alle gruppeleiarane om å forespørje og foreslå namn frå partia.
Liste med forslag til endelege stemmestyre vert lagt fram i møtet.
2