Møtebok - Valstyret - 22.04.2015

Comments

Transcription

Møtebok - Valstyret - 22.04.2015
Meland kommune
Møtebok
for
Valstyret
Møtedato:
Møtestad:
Møtetid:
22.04.2015
Formannskapssalen
14:30 - 14:45
Møtet vart styrt av ordførar Nils Marton Aadland.
Medlemmene var innkalla i skriv dat. 14.04.15.
Møtedeltakarar
Nils Marton Aadland
Marit Samnøy Jøssang
Rolf Hansen
Åshild Aamli
Sigmund Larsen
Ragnar Bratland
Astrid Anne Fjeldstad
Parti
H
KRF
AP
SAM
FrP
H
SP
Forfall meldt frå følgjande medl.
Lars L Barstad
Sølvi Norunn Knudsen
Parti
V
SP
Rolle
Ordførar
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Desse møtte frå administrasjonen: Rådmann Ingvild Hjelmtveit, personal og organisasjonssjef
Kari Annne Iversen
Protokollførar: Randi Hilland
23.04.2015
Nils Marton Aadland
Randi Hilland
konsulent
Sakliste
Saknr
Tittel
04/2015
Godkjenning av innkalling og sakliste
05/2015
Godkjenning av møtebok
06/2015
Oppnemning av røystestyre
07/2015
Oppnemning av røystemottakarar
08/2015
Fastesetjing av tid og stad for utlegging av manntal
09/2015
Fastsetjing av tid og stad for førehandsrøysting
10/2015
Fastsetjing av tid og stad for førehandsrøysting på institusjon
11/2015
Fastsetjing av frist for å framsetje krav om å få røyste til ambulerande røystemottakar
2
Sakspapir
Saksbehandlar
Arkiv
Randi Helene Hilland
Saksnr
04/2015
ArkivsakID
15/851
Utvalg
Type
Dato
Valstyret
PS
22.04.2015
Godkjenning av innkalling og sakliste
Saksopplysningar:
Framlegg til vedtak:
Innkalling og sakliste vert godkjent.
Valstyret - 04/2015
Valstyret - behandling:
Valstyret - vedtak:
Innkalling og sakliste vert godkjent.
3
Sakspapir
Saksbehandlar
Arkiv
Randi Helene Hilland
Saksnr
05/2015
ArkivsakID
15/851
Utvalg
Type
Dato
Valstyret
PS
22.04.2015
Godkjenning av møtebok frå møte 11.03.15
Vedlegg:
Saksopplysningar:
Framlegg til vedtak:
Møtebok frå møte 11.03.15 vert godkjent.
Valstyret - 05/2015
Valstyret - behandling:
Valstyret - vedtak:
Møtebok frå møte 11.03.15 vert godkjent.
4
Sakspapir
Saksbehandlar
Arkiv
ArkivsakID
Randi Helene Hilland
FE - 014
15/326
Saksnr
06/2015
Utvalg
Type
Dato
Valstyret
PS
22.04.2015
Oppnemning av røystestyre
Vedlegg:
Liste over personar som har vore medlem-varamedlem til røystestyra i Meland ved tidlegare val
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Kommunestyret eller valstyret etter delegering avgjer kor mange røystekretsar kommunen skal
delast inn i.
Valstyret vedtok i møte 11.03.15 å oppretthalde røystetid og røystestader slik det var ved
stortingsvalet i 2013.
Dersom røystegjevinga skjer på fleire stader i kommunen, skal denne i samsvar med vallova § 4-2
administrerast av eit røystestyre på kvar stad.
Til kvart røystestyre må det veljast minst 3 medlemmer. Ein kan supplere med valfunksjonærar etter
behov. Det følgjer av lova at røystestyret har ansvar for at avviklinga av valet skjer i samsvar med
reglane i vallova og valforskrifta. Røystestyret kan sjølv utføre alle oppgåvene som gjennomføringa av
valet fører med seg. Lova pålegg likevel ikkje røystestyre å utføre alle oppgåvene sjølv. Det er heller
ikkje eit krav i lova at alle som utfører oppgåver i vallokalet, skal vere medlemmer i røystestyret med
mindre dei blir oppnemnde til det.
Kommunen kan engasjere assistentar som skal hjelpe til med gjennomføringa av valet. Desse
assistentane kan til dømes vere kommunalt tilsette, studentar, skuleelevar og pensjonistar.
Oppgåvene deira kan t.d. vere å gje praktisk rettleiing til veljarane. Dei kan krysse i manntal, stemple
røystesetlar og sjå til at veljaren legg røystesetlane i urna. Dei kan vere med på oppteljing, men det er
røystestyret som har ansvar for å føre møtebok og protokollere det som skjer på røystestaden.
Kommunelova sine reglar om val av nemnder gjeld også for val av røystestyre. Tidlegare regel om at
det til røystestyre i hovudsak bør veljast personar som bur i røystekrinsen, gjeld ikkje etter vallova.
5
Frå 1. januar 2012 vart det innført begrensning når det gjeld oppnemning av røystemottakarar.
Kandidat som er oppført på valliste ved kommunestyrevalet, kan ikkje oppnemnast til
røystemottakar eller valfunksjonær i vallokalet. Grunngjevinga for lovendringa er at det er prinsipielt
uheldig at kandidatar som sjølve stiller til val, har direkte kontakt med veljarane i samband med
røystegjevinga (Vallova § 9-3 pkt. 4).
Vurdering
Folkehelse
Miljø
Økonomi
Konklusjon
Framlegg til vedtak:
Valstyret - 06/2015
Valstyret - behandling:
Valstyret - vedtak:
Flatøy krins: Medlem:
Vesbygd krins: Medlem:
Johan Andersen
Klara Hansen
Arnfinn Austegard
Ine Lingjerde
leiar
nestleiar
Lars Barstad
leiar
Olaug Tveit
nestleiar
Ove E. Kristiansen
Irene H. Hugaas
Steinar Dale
Linn Christine Barstad
Audhild Knarvik
Kjell Hjertås
Bjørn Tvedt
6
Sagstad krins: Medlem:
Elna Bjørndal
leiar
Lars Arne Markhus
nestleiar
Jorunn Brakstad
Anne Lise Gulli Geitanger
Evy Dale
Arnt Svein Brakstad
Andreas Fosse
Stein Flataker
Jens Bjordal
Arnt Ståle Lund
Kåre Unndal
Dagfinn Faltinsen
Arne Kalvik
Anne Kalvik
Nina Brakstad
Grasdal krins: Medlem:
Sigurd Knundsen
Atle Håtuft
Margunn Grasdal
Egil Gripsgård
Vivian Olsvoll
Rossland krins: Medlem:
Ingrun Skurtveit
leiar
Lars Skintveit
nestleiar
Randi Iden
Anne Grethe Oen
Ove Rossland
Marianne Sjo Rossland
Husebø krins: Medlem:
Gudrun Husebø
Hans Landsvik
Sølvi Eldøy
Anne Marie Skurtveit
Varamedlem:
leiar
nestleiar
leiar
nestleiar
Aud Landsvik
Arne Husebø
Marianne Husebø
7
Sakspapir
Saksbehandlar
Arkiv
ArkivsakID
Randi Helene Hilland
FE - 010
15/508
Saksnr
07/2015
Utvalg
Type
Dato
Valstyret
PS
22.04.2015
Oppnemning av røystemottakarar
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Førehandsrøysting skal vere i resepsjonen på rådhuset. Alle som har arbeid i resepsjonen vil verte
oppnemnd som røystemottakar. Det må og oppnemnast røystemottakarar til røysting på
sjukeheimen og ved ambulerande røysting.
Vurdering
Folkehelse
Miljø
Økonomi
Konklusjon
Framlegg til vedtak:
I samsvar med vallova § 8-2 første ledd bokstav a, oppnemner valstyret følgjande røystemottakarar
til førehandsrøysting etter kap. 8.:
Torill Bjerke
Bente Øyjordsbakken
Anette G. Tangen
Rita Sætre
Merete R. Fløysand
Heidi Veland
Grethe Lindøen
Guro Osnes
Kathrine S. Brakstad
Kari Anne Iversen
Randi Hilland
Vivian Olsvoll
Reidun Iden Lædre.
8
Valstyret - 07/2015
Valstyret - behandling:
Valstyret - vedtak:
I samsvar med vallova § 8-2 første ledd bokstav a, oppnemner valstyret følgjande røystemottakarar
til førehandsrøysting etter kap. 8.:
Torill Bjerke
Bente Øyjordsbakken
Anette G. Tangen
Rita Sætre
Merete R. Fløysand
Heidi Veland
Grethe Lindøen
Guro Osnes
Kathrine S. Brakstad
Kari Anne Iversen
Randi Hilland
Vivian Olsvoll
Reidun Iden Lædre.
9
Sakspapir
Saksbehandlar
Arkiv
ArkivsakID
Randi Helene Hilland
- 014
15/480
Saksnr
08/2015
Utvalg
Type
Dato
Valstyret
PS
22.04.2015
Fastesetjing av tid og stad for utlegging av manntal
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Valstyret skal leggje manntalet til offentleg ettersyn så snart det leg seg gjere. Manntalet skal liggje
ute til og med valdagen.
Valstyret skal kunngjere tid og stad for utlegging av manntal og opplyse om adgangen til og
framgangsmåten for å krevje feil retta.
Vurdering
Folkehelse
Miljø
Økonomi
Konklusjon
Framlegg til vedtak:
Valstyret godkjenner at manntalet for alle krinsane vert lagt ut på følgjande stader:
Rådhuset på Frekhaug
Frekhaug Bibliotek
Rossland bibliotek
Manntalet skal leggjast ut til offentleg ettersyn så snart det leg seg gjere og skal liggje ute til og med
valdagen.
Valstyret - 08/2015
Valstyret - behandling:
10
Valstyret - vedtak:
Valstyret godkjenner at manntalet for alle krinsane vert lagt ut på følgjande stader:
Rådhuset på Frekhaug
Frekhaug Bibliotek
Rossland bibliotek
Manntalet skal leggjast ut til offentleg ettersyn så snart det leg seg gjere og skal liggje ute til og med
valdagen.
11
Sakspapir
Saksbehandlar
Arkiv
ArkivsakID
Randi Helene Hilland
- 014
15/481
Saksnr
09/2015
Utvalg
Type
Dato
Valstyret
PS
22.04.2015
Fastsetjing av tid og stad for førehandsrøysting
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Førhandssrøysting vert i resepsjonen på Meland rådhus. Ved dei siste vala har det vist seg at det er
nyttig å halde ope til kl. 19:00 siste veka. Førhandsrøystinga skal avsluttast fredag 11. september
kl. 15:30. Ved førehandsrøysting innanriks skal det frå 10. august være minst 2 røystemottakarar til
stades ved mottak av førehandsrøyster.
Valstyret skal legge til rette for at veljarar som vender seg til kommunen i perioden 1. juli til 7. august
skal få røyste. Tidlegrøysting vil vere i resepsjonen på Meland rådhus og i opningstida til kommunen.
Vurdering
Folkehelse
Miljø
Økonomi
Konklusjon
Framlegg til vedtak:
Valstyret godkjenner at førehandsrøysting skal føregå i:
Resepsjonen Meland rådhus på Frekhaug
måndag 10. august til fredag 11. september kl. 08:00 – 15:30
laurdag 5. september 10:00 – 14:00
måndag 7. september til torsdag 10. september kl. 08:00 – 19:00
Valstyret - 09/2015
Valstyret - behandling:
12
Valstyret - vedtak:
Valstyret godkjenner at førehandsrøysting skal føregå i:
Resepsjonen Meland rådhus på Frekhaug
måndag 10. august til fredag 11. september kl. 08:00 – 15:30
laurdag 5. september kl. 10:00 – 14:00
Utvida opningstid
måndag 7. september til torsdag 10. september kl. 08:00 – 19:00
13
Sakspapir
Saksbehandlar
Arkiv
ArkivsakID
Randi Helene Hilland
- 014
15/482
Saksnr
10/2015
Utvalg
Type
Dato
Valstyret
PS
22.04.2015
Fastsetjing av tid og stad for førehandsrøysting på institusjon
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Førehandsrøysting kan føregå på institusjon jf vallova § 8-3 pkt. 2, bokstav a. Bebuarar i
omsorgsbustadane på Rossland kan røyste ved ambulerande røysting. Dette er ei ordning som har
fungert godt og som vi vil vidareføre ved dette valet.
Vurdering
Folkehelse
Miljø
Økonomi
Konklusjon
Framlegg til vedtak:
Valstyret godkjenner at førehandsrøysting skal føregå på
Meland sjukeheim onsdag 9. september 10:30 – 12:30
Valstyret - 10/2015
Valstyret - behandling:
Valstyret - vedtak:
Valstyret godkjenner at førehandsrøysting skal føregå på
Meland sjukeheim onsdag 9. september 10:30 – 12:30
14
Sakspapir
Saksbehandlar
Arkiv
ArkivsakID
Randi Helene Hilland
- 014
15/485
Saksnr
11/2015
Utvalg
Type
Dato
Valstyret
PS
22.04.2015
Fastsetjing av frist for å framsetje krav om å få røyste til ambulerande røystemottakar
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Veljarar som på grunn av sjukdom eller rørslehemming ikkje kan røyste der det vert halde
førehandsrøysting eller på valdagen, kan etter søknad til valstyret førehandsrøyste der dei oppheld
seg jf. vallova § 8-3 sjette ledd.
Vurdering
Folkehelse
Miljø
Økonomi
Konklusjon
Framlegg til vedtak:
Valstyret godkjenner at frist for å framsetje krav om å få røyste til ambulerande røystemottakar vert
sett til
tysdag 8. september 2015
Valstyret - 11/2015
Valstyret - behandling:
Valstyret - vedtak:
Valstyret godkjenner at frist for å framsetje krav om å få røyste til ambulerande røystemottakar vert
sett til
tysdag 8. september 2015
15
16