sakspapir - Osterøy kommune

Comments

Transcription

sakspapir - Osterøy kommune
OSTERØY KOMMUNE
Innkalling
av
Valstyret
Møtedato:
Møtestad:
Møtetid:
27.05.2015
Osterøy rådhus - heradsstyresalen
kl. 15:00 (rett etter møtet i formannskapet same dag.
Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til 41587200
eller per epost til [email protected]
Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.
Sakliste
Saknr
006/15
007/15
008/15
009/15
010/15
011/15
012/15
013/15
014/15
Tittel
Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjenning av møtebok
Referatsaker og meldingar
Godkjenning av listeframlegg til kommunestyrevalet 2015
Suppleringsval til røystestyra perioden 2011 - 2015
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - røysteing i institusjonar og ambulerande
røystemottak
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - utlegging av manntalet til offentleg ettersyn
Vallister til partia ved kommunestyrevalet 2015
SØKNAD OM PERMISJON FRÅ POLITISKE VERV FRÅ 11.12.14 OG UT VALPERIODEN
19. mai 2015
Kari Foseid Aakre
utvalsleiar
Bente Skjerping
sekretær
SAKSPAPIR
Saksnr
006/15
Utval
Type
Dato
Valstyret
PS
27.05.2015
Saksbehandlar
ArkivsakID
Bente Skjerping
15/1642
Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste vert godkjent.
Saksopplysningar:
Innkalling med saksliste er send ut.
SAKSPAPIR
Saksnr
007/15
Utval
Type
Dato
Valstyret
PS
27.05.2015
Saksbehandlar
ArkivsakID
Bente Skjerping
15/1642
Godkjenning av møtebok
32T
Protokoll - Valstyret - 11.02.2015
Møtebok frå vert godkjend.
Saksopplysningar:
Møteprotokoll frå møtet
er send ut til godkjenning.
OSTERØY KOMMUNE
Møteprotokoll
for
Valstyret
Møtedato:
Møtestad:
Møtetid:
11.02.2015
Osterøy rådhus - heradsstyresalen
kl. 15:00 – kl. 15:10
Frammøtte medlemmer
Kari Foseid Aakre
Jarle Skeidsvoll
Eli Hole
Parti
AP
KRF
AP
Rolle
Utvalsleiar
Nestleiar
Medlem
Forfall meldt frå medlem
Ingemar Tepstad
Ragnar Tyssebotn
Parti
H
FRP
Rolle
Medlem
Medlem
Frammøtte varamedlemmer
Berit Moslett Borge
Jørgen Martin Sandal
Parti
H
SP
Erstatter medlem
Ingemar Tepstad
Ragnar Tyssebotn
Følgjande frå administrasjonen møtte: Utvalssekretæren.
Sakliste
Saknr
Tittel
001/15
Godkjenning av innkalling og sakliste
002/15
Godkjenning av møtebok
003/15
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - tidlegrøysting og førehandsrøysting
004/15
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - førebels oppteljing av valtingsrøyster
005/15
Mottak og behandling av førehandsrøyster
001/15: Godkjenning av innkalling og sakliste
Rådmannen sitt framlegg:
Innkalling og sakliste vert godkjent.
11.02.2015 VALSTYRET
Det var ikkje merknader til innkalling og saksliste.
VS - 001/15 VEDTAK:
Innkalling og sakliste vert godkjent.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002/15: Godkjenning av møtebok
Rådmannen sitt framlegg:
Møtebok frå vert godkjend.
11.02.2015 VALSTYRET
Det var ikkje merknader til utsend møteprotokoll.
VS - 002/15 VEDTAK:
"Møtebok frå 19.11.14 vert godkjend."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------003/15: Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - tidlegrøysting og førehandsrøysting
Rådmannen sitt framlegg:
Rådmannen gjer ikkje framlegg.
11.02.2015 VALSTYRET
Leiaren gjorde slikt framlegg: ”Førehandsrøystinga til kommunestyre- og fylkestingvalet vert halde i
Osterøy rådhus, Servicekontoret, innanfor ordinær opningstid. Torsdag 10.09.15 vert opningstida
utvida til kl. 18.00. I tillegg vert det halde ope for røysting laurdag 05.09.15, kl. 10.00 – kl. 14.00.
Tidlegrøysting til valet, i perioden 01.07. – 09.08. vert halde i Osterøy rådhus, Servicekontoret,
innanfor ordinær opningstid.”
AVRØYSTING
Framlegget vart samrøystes vedteke.
VS - 003/15 VEDTAK:
”Førehandsrøystinga til kommunestyre- og fylkestingvalet vert halde i Osterøy rådhus,
Servicekontoret, innanfor ordinær opningstid. Torsdag 10.09.15 vert opningstida utvida til kl.
18.00. I tillegg vert det halde ope for røysting laurdag 05.09.15, kl. 10.00 – kl. 14.00.
Tidlegrøysting til valet, i perioden 01.07. – 09.08. vert halde i Osterøy rådhus, Servicekontoret,
innanfor ordinær opningstid.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------004/15: Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - førebels oppteljing av valtingsrøyster
Rådmannen sitt framlegg:
”Det vert halde krinsvis førebels oppteljing ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015.”
11.02.2015 VALSTYRET
AVRØYSTING
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.
VS - 004/15 VEDTAK:
”Det vert halde krinsvis førebels oppteljing ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------005/15: Mottak og behandling av førehandsrøyster
Rådmannen sitt framlegg:
”Rådmannen får fullmakt til å oppnemna personell til mottak, handsaming og godkjenning av
førehandsrøystene i samband med kommunestyre- og fylkestingvalet 2015.”
11.02.2015 VALSTYRET
AVRØYSTING
Rådmannen sitt framleg vart samrøystes vedteke.
VS - 005/15 VEDTAK:
”Rådmannen får fullmakt til å oppnemna personell til mottak, handsaming og godkjenning av
førehandsrøystene i samband med kommunestyre- og fylkestingvalet 2015.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Til å skriva under møteprotokollen saman med møteleiar vart desse valde: Berit Moslett Borge og
Jarle Skeidsvoll
Lonevåg, 13.02.15
Bente Skjerping
Utvalssekretær
------------------------------------OrdførararKari Foseid Aakre
Leiar
------------------------------------------- -------------------------------------------Varaordførar Jarle Skeidsvoll
Berit Moslett Borge
nestleiar
SAKSPAPIR
Saksnr
008/15
Utval
Type
Dato
Valstyret
PS
27.05.2015
Saksbehandlar
ArkivsakID
Bente Skjerping
15/1642
Referatsaker og meldingar
Underliggjande saker:
Saksnummer
1
Tittel
VS Rekruttering av valmedarbeidere til valget i 2015
Referatsakene vert tekne til vitande.
Saksopplysningar:
Statsråden
Kommunene v/ valgstyrene
Deres ref
Vår ref
Dato
15/1786-1
20.04.2015
Rekruttering av valgmedarbeidere til valget i 2015
Det følger av valgloven § 9-3 (4) og kommuneloven § 14 (4) at kandidater som er oppført på
valgliste ved kommunestyrevalget eller fylkestingsvlaget ikke kan oppnevnes til
stemmemottaker, valgfunksjonær eller medlem av stemmestyret i valglokalene i
vedkommende kommune/fylke. Etter at denne lovendringen ble vedtatt, har flere kommuner
måttet skifte ut valgmedarbeidere med lang erfaring. Rekruttering av dyktige
valgmedarbeidere blir for mange kommuner en mer krevende oppgave enn tidligere, og jeg
vil understreke hvor viktig det er at kommunene håndterer denne utfordringen på en god måte.
I evalueringen av stortingsvalget 2013, publisert i høringsnotat av 04.07.14, uttalte
departementet at vi vil informere og veilede kommunene i rekrutteringsarbeidet i forkant av
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.
Jeg vil med dette brevet fremheve betydningen av arbeidet med rekruttering av
valgmedarbeidere.
Nye kanaler for rekruttering
Jeg vil oppfordre kommunene til å utforske nye kanaler for rekruttering av
stemmestyremedlemmer og andre valgfunksjonærer. Å involvere innbyggerne i
Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: 22 24 90 90 Telefaks: 22 24 27 40
Org. nr.: 972 417 858
gjennomføringen av valg kan føre til økt interesse rundt og tillit til valg. Med god opplæring
kan engasjerte borgere gjennomføre oppdraget som stemmestyremedlem eller
valgfunksjonær, uavhengig av tidligere politisk erfaring. Kommunene kan for eksempel legge
ut informasjon på kommunale nettsider eller sette inn en annonse i lokalavisen. Slik
informasjon kan også gis på det lokale biblioteket eller servicetorget.
Det er viktig å øke engasjementet og valgdeltakelsen, spesielt blant yngre velgere. Jeg
anbefaler derfor kommuner som har videregående skoler å ta kontakt med avgangsklassene og
inngå en dialog om mulig samarbeid på valgdagen.
Interkommunal dialog
Kommuner kan også med fordel innlede et samarbeid med andre kommuner for å utveksle
erfaringer fra arbeidet med å rekruttere valgmedarbeidere. Kommunene har ulike
rekrutteringsstrategier, og det kan være nyttig å utveksle slik informasjon med andre
kommuner.
Følg også med på Valgmedarbeiderportalen for mer informasjon og tips om rekruttering.
Jeg ønsker dere lykke til med valggjennomføringen!
Med hilsen
Jan Tore Sanner
Side 2
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:
Post Osterøy
20. april 2015 09:18
Bente Skjerping
VS: Rekruttering av valgmedarbeidere til valget i 2015
Rekruttering av valgmedarbeidere til valget i 2015 (L)(183059).pdf
Fra: Lian Sissel [mailto:[email protected]]
Sendt: 20. april 2015 09:06
Til: Lian Sissel
Emne: Rekruttering av valgmedarbeidere til valget i 2015
Se vedlagte brev til valgstyret i kommunen.
Med hilsen
Sissel Lian
Førstekonsulent
Seksjon for valg og lokaldemokrati
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
+47 48119968
[email protected]
SAKSPAPIR
Saksnr
009/15
Utval
Type
Dato
Valstyret
PS
27.05.2015
Saksbehandlar
ArkivsakID
Bente Skjerping
15/848
Godkjenning av listeframlegg til kommunestyrevalet 2015
32T
Søknad om fritak for å stå på valliste
150330 Bekreftelse_Rød
Oppføring på partiliste
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - Godkjenning av listeframlegg - Sosialistisk Venstreparti
Re SV Osterøy Venstre
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - Godkjenning av listeframlegg - Miljøpartiet Dei Grøne
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - Godkjenning av listeframlegg - Kristeleg Folkeparti
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - Godkjenning av listeframlegg - Høgre
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - Godkjenning av listeframlegg - Senterpartiet
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - Godkjenning av listeframlegg - Osterøy Fremskrittsparti
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - Godkjenning av listeframlegg - Arbeidepartiet
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - Godkjenning av listeframlegg - Venstre
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - Godkjenning av listeframlegg - Rødt
«Kandidat nr. 13, 14 og 24 vert fritekne frå å stå på vallista til Fremskrittspartiet, jfr. vallova § 3-4,
nr. 1. Dei andre kanditane på lista rykkjer opp i rekkjefølgje. Med denne endringa vert innkomne
listeframlegg til kommunestyrevalet godkjende slik dei ligg føre.»
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Innan fristen 31. mars har følgjande levert listeframlegg: Kristelig Folkeparti, Arbeidarpartiet,
Høgre, Miljøpartiet Dei Grøne, Venstre, Raudt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og
Fremskrittspartiet.
Listeframlegga har lege til offentleg ettersyn i Servicekontoret i rådhuset.
Frist for godkjenning av listeframlegga er 01. juni. Listeframlegga vert no lagt fram for valstyret til
godkjenning.
Vurdering
Listeframlegga har lege til offentleg ettersyn i Servicekontoret i rådhuset og på heimesida fram til
møtet. Utlegginga har vore kunngjort i Bygdanytt og på kommunen si heimeside.
Alle listekandidatar har fått brev med melding om at dei er oppført som kandidat og med frist 27.
april for å kreva fritak frå å stå på liste.
Vilkår for å få fritak:
Vallova § 3-4, nr. 1 regulerer dette: «Rett til å krevje seg fritatt fra val til fylkesting og kommunestyre
har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til val på den aktuelle
valglisten.»
Søknaden må sendast innan fastsett frist.
Listeframlegga
Kristelig Folkeparti:
Ingen merknader. Godkjenning vert tilrådd.
Høgre
Ingen merknader. Godkjenning vert tilrådd.
Arbeidarpartiet
Ingen merknader. Godkjenning vert tilrådd.
Venstre
Ingen merknader. Godkjenning vert tilrådd.
Rødt
Listeframlegget er underskrive av 2 medlemmer i interrimstyret til Rødt Osterøy. Stadfesting frå Rødt
v/partisekretæren ligg ved.
I valforskrifta § 16 om kven som kan representera eit registrert parti på lokalt nivå, står det at
valmyndet skal innhenta og leggja til grunn uttale frå partiets utøvande organ, jfr. partilova § 3 (2)
bokstav b.
Rådmannen legg til grunn at kravet til underskrifter er tilfredsstilt og tilrår godkjenning av
listeframlegget.
Senterpartiet
Ingen merkander. Godkjenning vert tilrådd.
Fremskrittspartiet
Kandidat nr. 13 Kari Tilla Johnsen, kandidat nr. 14 Elisabeth Setre og kandidat nr. 24 Bjarte GrimAntun har søkt om fritak frå å stå på vallista. Tillitsvald for lista har fått melding om dette. Det er ikkje
nye kandidatar til listeframlegget, og dei andre kandidatane rykkjer opp tilsvarande. Listeframlegget
vil då ha 24 namn.
Med denne endringa vert lista tilrådd godkjend.
Miljøpartiet Dei Grøne
Ingen merknader. Godkjenning vert tilrådd.
Sosialistisk Venstreparti
Ingen merknader. Godkjenning vert tilrådd.
Konklusjon
Rådmannen rår til at listeframlegga vert godkjende med dei endringar som går fram ovanfor.
SAKSPAPIR
Saksnr
010/15
Utval
Type
Dato
Valstyret
PS
27.05.2015
Saksbehandlar
ArkivsakID
Bente Skjerping
15/144
Suppleringsval til røystestyra perioden 2011 - 2015
«Det vert gjort slike val av medlemmer og varamedlemmer til røystestyra: …. .»
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Det er behov for suppleringsval til røystestyra ved fylkesting- og kommunestyrevalet 2015. Nokre
medlemmer har bede om fritak/ynskjer ikkje å vera med i røystestyret. Andre står på ei valliste og
kan difor ikkje vera med i røystestyret. Medlemmer og varamedlemmer har fått brev om at dei er
valde med frist 15. mai for å gje tilbakemelding på om dei fortsatt kan delta.
Nedanfor står røystestyra for kvar krins med og kven som ynskjer/må gå ut.
Bruvik krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Svein Bruvik, leiar
Asbjørg Ågotnes
Kristin Merethe Nøttveit, nestleiar
Jon Sigmund Løtveit
Eliane Flostrand
Svein Bruvik ser gjerne at det blir vald ein ny leiar. Jon S. Løtveit kan vera med fortsatt. Dei andre har
ikkje gitt tilbakemelding og ein reknar då med at dei fortsatt kan delta.
Haus krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Margrethe Riple Ådland, leiar
Ingvald Ådland
Bjarne Langhelle, nestleiar
Knut Riple
Ottar Borge
Ragna Thunestvedt
Marit Andersen
Bjarne Langhelle står på valliste for Høgre og må gå ut. Ragna Thunestvedt og Marit Andersen har
sagt ja til å fortsetja.
Votlo krins
Medlemmer
Arne Askeland, leiar
Mariann Nessestrand Mjøs, nestleiar
Frank Zachariassen
Randi Vatle
Frank Zachariassen ynskjer fritak.
Varamedlemmer
Øyvind Vatle
Hauge krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Berit Moslett Borge, leiar
Enni Revheim
Steinar Reigstad, nestleiar
Inge Halland
Rolf Kalland
Berit Moslett Borge og Inge Halland står på Høgre si liste og må gå ut. Rolf Kalland og Steinar
Reigstad har begge sagt seg villig til å fortsetja
Seljerind krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Jorunn S. Holsen, leiar
Johannes Gjerstad
Knut Bruvik, nestleiar
Grethe Skjerping
Lars Rune Teigland
Johannes Gjerstad står på vallista for Miljøpartiet Dei Grøne og må gå ut. Jorunn S. Holsen har sagt ja
til å fortsetja.
Lonevåg krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Jørgen Varden, leiar
Veronica Ahmer
Rune Solberg, nestleiar
Kåre Nyheim
Kim Andre Hartveit
Anne Cecilie Skeidsvoll
Kari Brekke
Jørgen Varden og Kim Andre Hartveit står på lista til h.v. Arbeiderpartiet og FRP og må gå ut.
Kari Brekke har sagt ja til å fortsetja.
Bysheim krins
Medlemmer
Annbjørg Bysheim Herland, leiar
Leif Olav Tepstad, nestleiar
Varamedlemmer
Hans Kvåle
Bjørg Røsland
Per Eiliv Svenheim
Annbjørg Bysheim Herland, Leif Olav Tepstad og Hans Kvåle står på valliste for h.v. KRF, H og AP, og
dei må difor gå ut. Per Eiliv Svenheim har sagt ja til å fortsetja.
Mjøsdalen krins
Medlemmer
Gyda Tveiten Lewis, leiar
Aksel Mjøs, nestleiar
Nina Rødseth
Solveig Hole
Varamedlemmer
Rita Ludvigsen
Gyda Tveit Lewis står på vallista for Venstre og må gå ut. Aksel Mjøs har sagt ja til å fortsetja.
Fotlandsvåg krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Audhild Skare, leiar
John Tysse
Berny Ann Kalleklev Tysse, nestleiar
Svein Jarle Bernes
Svein Olav Hanstvedt
Audhild Skare, Berny Ann Kalleklev Tysse har begge sagt nei til å vera med i røystestyret. Svein Jarle
Bernes, Svein Olav Hanstvedt og John Tysse står på valliste for h.v. FRP, H og FRP.
Tysse krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Kåre Stokken, leiar
Odd Bjørn Tysse
Magnhild Tysse, nestleiar
Bente Dammen
Linda Bjørndal
Magnhild Tysse står på valliste for Venstre og må gå ut.
Hjellvik krins
Medlemmer
Terje Raknes, leiar
Randi Birkeland, nestleiar
Alf Terje Mortensen
Ivar Ole Hjellvik
Varamedlemmer
Liv Raknes
Terje Raknes er bortreist på valdagen. Alf Terje Mortensen står på valliste for FRP. Liv Raknes har sa
sagt ja til å fortsetja.
Hamre krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Kåre Flesland, leiar
Oddvar Melchersen
Ruth Foldøy, nestleiar
Jenny Eikeland
Jørgen Håland
Kåre Flesland har sagt ja til å fortsetja. Det same har Ruth Foldøy.
Valestrand krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Jon Daltveit, leiar
Petter Mikalsen
Elna Haugen, nestleiar
Norvald Myking
Magnhild Daltveit
Terje Nymoen
Kjersti Vevatne
Jon Daltveit og Kjersti Vevatne står på vallista for h.v. SP og V og må gå ut. Elna Haugen ynskjer å gå
ut. Magnhild Daltveit er flytta frå kommunen. Petter Mikalsen ynskjer å gå ut.
Vurdering
Røystestyra må supplerast med nye medlemmer og varamedlemmer.
Konklusjon
Saka vert lagt fram for Valstyret som må føreta val til røystestyra.
SAKSPAPIR
Saksnr
011/15
Utval
Type
Dato
Valstyret
PS
27.05.2015
Saksbehandlar
ArkivsakID
Bente Skjerping
15/1652
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - røysteing i institusjonar og ambulerande
røystemottak
«Ved kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 vert det halde førehandsrøysting på desse
institusjonane: Osterøytunet og Bergen kretsfengsel, avd. Osterøy. I tillegg vert det halde
førehandsrøysting ved omsorgs-/eldrebustadene på Valestrand, Lonevåg, Hosanger, Fotlandsvåg
og Haus.
Frist for å søkja om å få røysta heime vert sett til onsdag 09.09.13, jfr. vallova § 8-3, nr. 6.”
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Kommunen har også ansvar for gjennomføring av førehandsrøystinga på institusjonar og
ambulerande førehandsrøysting. Ved valet i 2013 var det førehandsrøysting på desse
institusjonane/stadene i kommunen:
Osterøytunet og Bergen kretsfengsel, avd. Osterøy. I tillegg vert det halde førehandsrøysting ved
omsorgs-/eldrebustadene på Valestrand, Lonevåg, Hosanger, Fotlandsvåg og Haus.
Frist for å søkja om å få røysta heime vert sett til onsdag 09.09.15, jfr. vallova § 8-3, nr. 6.”
Ved førehandsrøysting på institusjon og ambulerande førehandsrøysting skal det vera minst 2
røystemottakarar til stades. Rådmannen har tidlegare fått fullmakt til å oppnemna røystemottakarar.
Veljarar som på grunn av sjukdom eller uførleik ikkje kan røysta der førehandsrøystinga går føre seg,
kan etter søknad til valstyret få førehandsrøysta der dei oppheld seg. Valstyret fastset frist for når
søknaden må vera komen til kommunen. I vallova § 8-3, punkt 6, går det fram at fristen må
fastsetjast til eit tidspunkt mellom tysdag og fredag i siste veka før valet. I Osterøy har ein tidlegare
sett denne fristen til onsdag i veka før valet.
Vurdering
Kommunen er pålagt å ha førehandsrøysting i institusjonane. Erfaringa frå tidlegare val tilseier at det
og kan vera greitt å halda førehandsrøysting i alders- og omsorgsbustader. Denne ordninga gjer at
ein når mange på ein stad slik at ein sparar tid og kjøring til folk som ynskjer å få røysta heime.
Mange av dei som bur i eldre- og omsorgsbustader har vanskar med å koma seg til røystelokalet.
Nokre søkjer om å få røysta heime, men ofte vert det gjerne til at dei ikkje nyttar røysteretten sin.
Rådmannen rår difor til at det vert halde førehandsrøysting på dei same stadene som ved førre val.
Folkehelse
Miljø
Økonomi
Konklusjon
Saka vert lagt fram for valstyret til vurdering og avgjerd.
SAKSPAPIR
Saksnr
012/15
Utval
Type
Dato
Valstyret
PS
27.05.2015
Saksbehandlar
ArkivsakID
Bente Skjerping
15/1648
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - utlegging av manntalet til offentleg ettersyn
«Ved valet 2015 vert manntalet å leggja ut til ettersyn slik: …………….. .»
Saksopplysningar:
Bakgrunn
I samband med valet 2015 skal valstyret leggja ut manntalet til ettersyn. Manntalet skal leggjast ut så
snart det let seg gjera etter skjæringsdatoen 30. juni, og det skal liggja ute til og med valdagen.
Vallova stiller ikkje spesielle krav, men føremålet med utlegginga er at veljarane enkelt skal kunna
kontrollera om dei er manntalsførte.
Ved valet 2013 vart det vedteke å leggja manntalet ut til ettersyn slik:
Bruvik krins:
Nærbutikken, Bruvik
Haus krins:
Kiwi, Haus
Votlo krins:
Kiwi, Haus
Hauge krins:
Rimi, Lonevåg
Coop Prix, Valestrandsfossen
Seljerind krins:
Rimi, Lonevåg
Kiwi, Haus
Lonevåg krins:
Mjøsdalen krins:
Rimi, Lonevåg
Rimi, Lonevåg
Bysheim krins:
Fotlandsvåg krins:
Tysse krins:
Rimi, Lonevåg
Vågen handel, Joker Fotlandsvåg
Bjørndal Handel, Tyssebotnen
Hjellvik krins:
Coop Prix, Valestrandsfossen
Hamre krins:
Coop Prix, Valestrandsfossen
Valestrand krins:
Coop Prix, Valestrandsfossen
Hovudmanntalet:
Osterøy rådhus, Servicekontoret.”
Valstyret skal kunngjera tid og stad for utlegginga og opplysa om høve til og framgangsmåten for å
kreva retting av feil i manntalet.
Vurdering
Valstyret må avgjera kvar manntalet skal liggja ute. Det er ikkje høve til å leggja manntalet ut på
internett.
Folkehelse
Miljø
Økonomi
Konklusjon
Saka vert lagt fram for valstyret til vurdering og vedtak.
SAKSPAPIR
Saksnr
013/15
Utval
Type
Dato
Valstyret
PS
27.05.2015
Saksbehandlar
ArkivsakID
Bente Skjerping
15/1647
Vallister til partia ved kommunestyrevalet 2015
”Kvart parti som stiller liste ved valet får dekt utgiftene med …….. lister til utdeling. Lister ut over
dette talet vert å betala av partiet sjølv.”
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Ved kommunestyrevalet i 2011 vart det gjort slikt vedtak:
”Kvart parti som stiller liste ved valet får dekt utgiftene med 5000 lister til utdeling. Lister ut over
dette talet vert å betala av partiet sjølv.”
Pr. april 2015 er det om lag 6000 røysteføre i Osterøy kommune.
Saka vert med dette lagt fram for valstyret til avgjerd.
Vurdering
Folkehelse
Miljø
Økonomi
Konklusjon
Saka vert lagt fram for valstyret til vurdering og vedtak.
SAKSPAPIR
Saksnr
014/15
Utval
Type
Valnemnd
PS
Valstyret
PS
Heradsstyret
PS
Saksbehandlar
ArkivsakID
Turid Reigstad
14/3313
Dato
27.05.2015
SØKNAD OM PERMISJON FRÅ POLITISKE VERV FRÅ 11.12.14 OG UT VALPERIODEN
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Heradsstyrerepresentant Thomas Kristiansen, H, har med skriv av 10.12.14 søkt om permisjon frå
verv i Osterøy heradsstyre og Kontrollutvalet frå 11.12.14 og ut valperioden. Grunn: Personlege
årsaker. Første vararepresentant, Katrine Ahmer, rykkjer dermed opp som fast medlem i denne
perioden. Dei resterande vararepresentantane på Høgre si liste rykkjer opp ein plass kvar i same
perioden.
Thomas Kristiansen, H, er også medlem av Kontrollutvalet.
I kommunelova § 15.2. ledd står det følgjande: «Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad
frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig
vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»
For opprykk og nyval gjeld følgjande, kommunelova § 16.2. ledd: «Hvis medlemmer av
kommunestyret….trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe
inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg…»
Høgre si heradsstyregruppe vil i perioden 11.12.14 og ut valperioden etter dette sjå slik ut:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
1. Ingemar Tepstad
1. Inge Halland
2. Atle Solberg
2. Reidar Liabø
3. Astrid Bernes Hanstvedt
3. Svein Olav Hanstvedt
4. Ingvald Ådland
4. Øyvind Raknes Tepstad
5. Berit Moslett Borge
5. Linda Tepstad
6. Katrine Ahmer
6. Øystein Alden
7. Leif Olav Tepstad
Etter vallova § 14-2 skal det føretakast nytt valoppgjerd ved ledig vararepresentantplass dersom
ordføraren finn dette nødvendig. Dersom det vert føreteke nytt valoppgjerd vert Thor Kalland og
Agnar Lutnæs nye varamedlemmer.
Vidare gjeld følgjande for opprykk og nyval, kommunelova § 16.3.ledd: «Dersom et medlem av et
annet folkevalgt organ enn kommunestyret…., formannskap…, trer endelig ut, velges nytt medlem,
selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den same gruppe som den uttredende
tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre
enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det
underrepresenterte kjønn.»
I kommunelova § 77.3. ledd står det: «Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta
nyvalg av utvalgets medlemmer.»
I kommentarar til § 77.3.ledd står det: «§ 77 nr. 3 gir kommunestyret … hjemmel til å skifte ut
kontrollutvalgsmedlemmene i løpet av valgperioden. …På samme måte som for faste utvalg må
kommunestyret ….ved slik utskifting foreta formelt nyvalg av samtlige medlemmer.»
Kontrollutvalet ser slik ut:
Medlemmer:
Ole Johannes Mjøs
Margrethe Riple Ådland
John Tysse
Janne Sylta
Thomas Kristiansen
Varamedlemmer:
1. Atle Eide
2. Ingvald Ådland
3. Einar Skjerping
4. Jorunn Holsen
5. Annbjørg Bysheim Herland
Saka vert lagt fram for valstyret og valnemnda for tilråding og for heradsstyret for avgjerd.
Vurdering
Ein viser til bakgrunnsdelen og har elles ikkje merknader til saka.
Konklusjon