OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valstyret

Comments

Transcription

OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valstyret
OSTERØY KOMMUNE
Innkalling
av
Valstyret
Møtedato:
Møtestad:
Møtetid:
12.08.2015
Osterøy rådhus - heradsstyresalen
kl. 14:00
Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til
eller per epost til [email protected]
Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.
Sakliste
Saknr
015/15
016/15
017/15
Tittel
Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjenning av møtebok
Valestrand krins - suppleringsval til røystestyret
8. juli 2015
Kari Foseid Aakre
leiar
Bente Skjerping
sekretær
SAKSPAPIR
Saksnr
015/15
Utval
Type
Dato
Valstyret
PS
12.08.2015
Saksbehandlar
ArkivsakID
Bente Skjerping
15/2301
Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste vert godkjent.
Saksopplysningar:
Innkalling med saksliste er send ut.
SAKSPAPIR
Saksnr
016/15
Utval
Type
Dato
Valstyret
PS
12.08.2015
Saksbehandlar
ArkivsakID
Bente Skjerping
15/2301
Godkjenning av møtebok
32T
Protokoll - Valstyret - 27.05.2015
Møtebok frå vert godkjend.
Saksopplysningar:
Møteprotokoll er send ut til godkjenning.
OSTERØY KOMMUNE
Møteprotokoll
for
Valstyret
Møtedato:
Møtestad:
Møtetid:
27.05.2015
Osterøy rådhus - heradsstyresalen
kl. 15:30 – kl. 16:10
Frammøtte medlemmer
Parti
Rolle
Kari Foseid Aakre
Jarle Skeidsvoll
Eli Hole
Ingemar Tepstad
AP
KRF
AP
H
Utvalsleiar
Nestleiar
Medlem
Medlem
Forfall meldt frå medlem
Parti
Rolle
Ragnar Tyssebotn
FRP
Medlem
Frammøtte varamedlemmer
Parti
Erstatter medlem
Jørgen Martin Sandal
SP
Ragnar Tyssebotn
Følgjande frå administrasjonen møtte: Utvalssekretæren
Sakliste
Saknr
Tittel
006/15
Godkjenning av innkalling og sakliste
007/15
Godkjenning av møtebok
008/15
Referatsaker og meldingar
009/15
Godkjenning av listeframlegg til kommunestyrevalet 2015
010/15
Suppleringsval til røystestyra perioden 2011 - 2015
011/15
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - røysteing i institusjonar og ambulerande
røystemottak
012/15
Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - utlegging av manntalet til offentleg ettersyn
013/15
Vallister til partia ved kommunestyrevalet 2015
014/15
SØKNAD OM PERMISJON FRÅ POLITISKE VERV FRÅ 11.12.14 OG UT VALPERIODEN
006/15: Godkjenning av innkalling og sakliste
Rådmannen sitt framlegg:
Innkalling og sakliste vert godkjent.
27.05.2015 VALSTYRET
Det var ikkje merknader til innkalling og saksliste.
VS - 006/15 VEDTAK:
Innkalling og sakliste vert godkjent.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
007/15: Godkjenning av møtebok
Rådmannen sitt framlegg:
Møtebok frå vert godkjend.
27.05.2015 VALSTYRET
Det var ikkje merknader til utsend møteprotokoll.
VS - 007/15 VEDTAK:
Møtebok frå 11.03.15 vert godkjend.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
008/15: Referatsaker og meldingar
Rådmannen sitt framlegg:
Referatsakene vert tekne til vitande.
27.05.2015 VALSTYRET
AVRØYSTING
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.
VS - 008/15 VEDTAK:
Referatsakene vert tekne til vitande.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
009/15: Godkjenning av listeframlegg til kommunestyrevalet 2015
Rådmannen sitt framlegg:
«Kandidat nr. 13, 14 og 24 vert fritekne frå å stå på vallista til Fremskrittspartiet, jfr. vallova § 3-4,
nr. 1. Dei andre kanditane på lista rykkjer opp i rekkjefølgje. Med denne endringa vert innkomne
listeframlegg til kommunestyrevalet godkjende slik dei ligg føre.»
27.05.2015 VALSTYRET
AVRØYSTING
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.
-----------------------------------Valstyret slutta seg til at nynorsk vert nytta som språkform på vallistene, og at kandidatane vert
oppførte med namn og fødselsår.
VS - 009/15 VEDTAK:
«Kandidat nr. 13, Kari Tilla Johnsen, nr. 14 Elisabeth Setre og nr. 24 Bjarte Grim-Antun vert fritekne
frå å stå på vallista til Fremskrittspartiet, jfr. vallova § 3-4, nr. 1. Dei andre kandidatane på lista
rykkjer opp i rekkjefølgje. Med denne endringa vert innkomne listeframlegg til kommunestyrevalet
godkjende slik dei ligg føre.»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
010/15: Suppleringsval til røystestyra perioden 2011 - 2015
Rådmannen sitt framlegg:
«Det vert gjort slike val av medlemmer og varamedlemmer til røystestyra: …. .»
27.05.2015 VALSTYRET
Det vart gjort framlegg om slike val av medlemmer, varamedlemmer, leiarar og nestleiarar:
Bruvik krins
Medlemmer
Kristin Merethe Nøttveit, leiar, ny
Varamedlemmer
Asbjørg Ågotnes
Svein Bruvik, nestleiar, ny
Jon Sigmund Løtveit
Eliane Flostrand
Haus krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Margrethe Riple Ådland, leiar
Ingvald Ådland
Øystein Borge, nestleiar, ny
Knut Riple
Ottar Borge
Ragna Thunestvedt
Votlo krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Arne Askeland, leiar
Eli Hole, ny
Mariann Nessestrand Mjøs, nestleiar
Randi Vatle
Øyvind Magne Vatle, ny
Hauge krins
Medlemmer
Steinar Reigstad, leiar, ny
Varamedlemmer
Arne Dag Kleiveland, ny
Roald Hauge, ny
Rolf Kalland
Enni Revheim, nestleiar, ny
Seljerind krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Jorunn Skistad Holsen, leiar
Ragnhild Balsvik, ny
Knut Bruvik, nestleiar
Grethe Skjerping
Lars Rune Teigland
Lonevåg krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Rune Solberg, leiar, ny
Jorunn Jacobsen, ny
Kari Brekke, nestleiar, ny
Kristin Bergan, ny
Anne Cecilie Skeidsvoll
Veronica Ahmer, ny
Kåre Nyheim, ny
Bysheim krins
Medlemmer
Per Eiliv Svenheim, leiar
Nina Fjellskålnes, ny
Varamedlemmer
Jon Herland, ny
Bjørg Røsland, nestleiar, ny
Asle Pedersen, ny
Mjøsdalen krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Aksel Mjøs, leiar, ny
Øystein Øvsthus, ny
Nina Rødseth, nestleiar, ny
Soleveig Hole
Rita Ludvigsen, ny
Fotlandsvåg krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Terje Rosnes, leiar, ny
Kari Nordås
Kjellaug Birkeland, nestleiar, ny
Egil Hjelmbrekke, ny
Hildegunn Karlsen Grøtte, ny
Tysse krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Kåre Stokken, leiar
Odd Bjørn Tysse
Bente Dammen, nestleiar, ny
Linda Bjørndal
Thomas Barlow-Wiggin, ny
Hjellvik krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Terje Raknes, leiar
Siv Fossmark, ny
Randi Birkeland, nestleiar
Jan Frode Hjellvik, ny
Ivar Ole Hjellvik
Hamre krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Kåre Flesland, leiar
Oddvar Melchersen
Ruth Foldøy, nestleiar
Jenny Eikeland
Jørgen Håland
Valestrand krins
Medlemmer
Varamedlemmer
Terje Nymoen, leiar, ny
Bente Elvik, ny
Ove Håland, nestleiar, ny
Jan Drange, ny
May Elin Haugland, ny
Jens Brakvatne, ny
June Teigland Olsnes, ny
AVRØYSTING
Framlegga vart samrøystes vedtekne.
VS - 010/15 VEDTAK:
"Medlemmer, varamedlemmer, leiarar og nestleiarar i røystestyra vert valde slik det går fram av
valstyret si behandling."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
011/15: Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - røysteing i institusjonar og ambulerande
røystemottak
Rådmannen sitt framlegg:
«Ved kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 vert det halde førehandsrøysting på desse
institusjonane: Osterøytunet og Bergen kretsfengsel, avd. Osterøy. I tillegg vert det halde
førehandsrøysting ved omsorgs-/eldrebustadene på Valestrand, Lonevåg, Hosanger, Fotlandsvåg
og Haus.
Frist for å søkja om å få røysta heime vert sett til onsdag 09.09.15, jfr. vallova § 8-3, nr. 6.”
27.05.2015 VALSTYRET
AVRØYSTING
Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.
VS - 011/15 VEDTAK:
«Ved kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 vert det halde førehandsrøysting på desse
institusjonane: Osterøytunet og Bergen kretsfengsel, avd. Osterøy. I tillegg vert det halde
førehandsrøysting ved omsorgs-/eldrebustadene på Valestrand, Lonevåg, Hosanger, Fotlandsvåg
og Haus.
Frist for å søkja om å få røysta heime vert sett til onsdag 09.09.15, jfr. vallova § 8-3, nr. 6.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
012/15: Kommunestyre- og fylkestingvalet 2015 - utlegging av manntalet til offentleg
ettersyn
Rådmannen sitt framlegg:
«Ved valet 2015 vert manntalet å leggja ut til ettersyn slik: …………….. .»
27.05.2015 VALSTYRET
Leiar gjorde slikt framlegg: "Ved valet 2015 vert manntalet å leggja ut til offentleg ettersyn slik :
Bruvik krins:
Nærbutikken, Bruvik
Haus krins:
Kiwi, Haus
Votlo krins:
Kiwi, Haus
Hauge krins:
Rimi, Lonevåg
Coop Extra, Valestrandsfossen
Seljerind krins:
Rimi, Lonevåg
Kiwi, Haus
Lonevåg krins:
Rimi, Lonevåg
Mjøsdalen krins:
Rimi, Lonevåg
Bysheim krins:
Rimi, Lonevåg
Fotlandsvåg krins:
Vågen handel, Joker Fotlandsvåg
Tysse krins:
Bjørndal Handel, Tyssebotnen
Hjellvik krins:
Coop Extra, Valestrandsfossen
Hamre krins:
Coop Exstra, Valestrandsfossen
Valestrand krins:
Coop Extra, Valestrandsfossen
Hovudmanntalet:
Osterøy rådhus, Servicekontoret.”
AVRØYSTING
Framlegget vart samrøystes vedteke.
VS - 012/15 VEDTAK:
"Ved valet 2015 vert manntalet å leggja ut til offentleg ettersyn slik :
Bruvik krins:
Nærbutikken, Bruvik
Haus krins:
Kiwi, Haus
Votlo krins:
Kiwi, Haus
Hauge krins:
Rimi, Lonevåg
Coop Extra, Valestrandsfossen
Seljerind krins:
Rimi, Lonevåg
Kiwi, Haus
Lonevåg krins:
Rimi, Lonevåg
Mjøsdalen krins:
Rimi, Lonevåg
Bysheim krins:
Rimi, Lonevåg
Fotlandsvåg krins:
Vågen handel, Joker Fotlandsvåg
Tysse krins:
Bjørndal Handel, Tyssebotnen
Hjellvik krins:
Coop Extra, Valestrandsfossen
Hamre krins:
Coop Exstra, Valestrandsfossen
Valestrand krins:
Coop Extra, Valestrandsfossen
Hovudmanntalet:
Osterøy rådhus, Servicekontoret.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
013/15: Vallister til partia ved kommunestyrevalet 2015
Rådmannen sitt framlegg:
”Kvart parti som stiller liste ved valet får dekt utgiftene med …….. lister til utdeling. Lister ut over
dette talet vert å betala av partiet sjølv.”
27.05.2015 VALSTYRET
Det vart gjort framlegg om å dekka utgiftene til 5000 lister til partia.
AVRØYSTING
Framlegget vart samrøystes vedteke.
VS - 013/15 VEDTAK:
”Kvart parti som stiller liste ved valet får dekt utgiftene med 5000 lister til utdeling. Lister ut over
dette talet vert å betala av partiet sjølv.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
014/15: SØKNAD OM PERMISJON FRÅ POLITISKE VERV FRÅ 11.12.14 OG UT VALPERIODEN
Rådmannen sitt framlegg:
27.05.2015 VALSTYRET
Leiar gjorde slikt framlegg: "Søknad frå Thomas Kristiansen om permisjon frå politiske verv for resten
av valperioden vert imøtekomen. Det vert føreteke nytt valoppgjerd og Thor Kalland og Agnar Lutnes
kjem inn som nye varamedlemmer."
AVRØYSTING
Framlegget vart samrøystes vedteke.
VS - 014/15 VEDTAK:
"Søknad frå Thomas Kristiansen om permisjon frå politiske verv for resten av valperioden vert
imøtekomen. Det vert føreteke nytt valoppgjerd og Thor Kalland og Agnar Lutnes kjem inn som
nye varamedlemmer."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Til å skriva under møteprotokollen saman med møteleiar vart desse valde: Jørgen Martin Sandal og
Ingemar Tepstad
Lonevåg, 29.05.15
Bente Skjerping
Utvalssekretær
------------------------------------------ -----------------------------------------Ordførar Kari Foseid Aakre
Jørgen Martin Sandal
leiar
---------------------------------------Ingemar Tepstad
SAKSPAPIR
Saksnr
017/15
Utval
Type
Dato
Valstyret
PS
12.08.2015
Saksbehandlar
ArkivsakID
Bente Skjerping
15/144
Valestrand krins - suppleringsval til røystestyret
«Søknad frå Terje Nymoen om fritak frå vervet som leiar og medlem i røystestyret i Valestrand
krins vert innvilga. Som ny medlem vert vald:
Som ny leiar vert vald:
.»
Saksopplysningar:
Bakgrunn
Valstyret valde i møtet 27.05.15 slike medlemmer og varamedlemmer til røystestyret i Valestrand
krins:
Medlemmer
Terje Nymoen, leiar, ny
Ove Håland, nestleiar, ny
Varamedlemmer
Bente Elvik, ny
Jan Drange, ny
May Elin Haugland, ny
Jens Brakvatne, ny
June Teigland Olsnes, ny
Terje Nymoen har i brev av 22.06.15 bede seg friteken for dette vervet av helsemessige årsaker. Han
påpeikar og at alle medlemmene i røystestyret er nye, noko som gjer oppgåva meir utfordrande. Han
meiner difor at leiar i røystestyret bør ha godt kjennskap til krinsen, og at dette må takast særleg
omsyn til ved val av leiar.
Vurdering
Det er no kort tid att til valet og det er viktig at den som vert vald som ny medlem og ny leiar i
røystestyret er villig til å ta på seg vervet. Aktuelle kandidatar bør difor kontaktast før møtet for å
sikra dette.
Folkehelse
Miljø
Økonomi
Konklusjon
Saka vert lagt fram for Valstyret til behandling og avgjerd.