Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Comments

Transcription

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
Valprotokoll for valstyret - Kommunestyrevalget 2015
Kommune: Osterøy
Fylke:
Hordaland
År:
2015
A Administrative tilhøve
A1 Valstyret
Sekretær for
E-postadresse:
Telefon:
Medlemmer (inkl. møtande varamedlemmer):
Namn
Funksjon
Aakre Kari Foseid
Leiar
Skeidsvoll Jarle
Nestleiar
Hole Eli
Medlem
Tepstad Ingemar
Medlem
Tyssebotn Ragnar Johan
Medlem
Bysheim Johannes
Varamedlem
Borge Berit Moslett
Varamedlem
Sandal Jørgen Martin Johan
Varamedlem
Iversen Geir Johan
Varamedlem
Riple Knut
Varamedlem
15.09.2015 09:42:17
Valprotokoll for valstyret
Side 1
A2 Valtinget
Stemmekrinsar og tid:
Namn på alle krinsane i kommunen
Krins
Opningstid søndag
Opningstid mandag
Hauge
13:00 – 20:00
Lonevåg
12:00 – 20:00
Seljerind
13:00 – 20:00
Haus
12:00 – 20:00
Votlo
13:00 – 20:00
Bysheim
13:00 – 20:00
Mjøsdalen
13:00 – 20:00
Fotlandsvåg
13:00 – 20:00
Tysse
13:00 – 20:00
Hjellvik
13:00 – 20:00
Hamre
13:00 – 20:00
Valestrand
12:00 – 20:00
Bruvik
13:00 – 20:00
B Førebels oppteljing av førehandsstemmer
B1 Behandling av mottekne førehandsstemmer
B1.1 Totalt mottekne førehandsstemmer
Tal stemmegjevingar
Forkasta
Godkjende
Tal førehandsstemmegjevingar innanriks frå 1. juli til 9. august
(tidlegstemmegjeving)
0
5
Tal førehandsstemmegjevingar innanriks frå 10. august
0
760
Tal brevstemmer utanriks
0
0
Tal andre førehandsstemmegjevingar utanriks og på Svalbard og Jan Mayen
0
2
Tal i beredskapskonvolutt
0
0
Sum mottekne førehandsstemmer
0
767
767
Totalt tal
15.09.2015 09:42:17
Valprotokoll for valstyret
Side 2
B1.2 Behandla førehandsstemmegjevingar
Forkastingar
Innanriks
Utanriks
Veljaren står ikkje i manntalet (§ 10(1) a)(§10-1(1) a)
0
0
Ikkje mogleg å identifisere veljaren (§ 10(1) b)(§10-1(1) b)
0
0
Stemmegjevinga ikkje gjennomført i rett tid (§ 10(1) c)(§10-1(1) c)
0
0
Stemmegjevinga var ikkje levert rett stemmemottakar (§ 10-1(1) d)(§10-1(1) d)
0
0
Noko tyder på at omslagskonvolutten har vore opna (§ 10(1) e)(§10-1(1) e)
0
0
Veljaren har allereie fått godkjent ei stemmegjeving (§ 10(1) f)(§10-1(1) f)
0
0
Stemmegjevinga kom for seint fram § 10-1(1) g)(§10-1(1) g)
0
0
Veljaren er ikkje ført inn i manntalet i kommunen (§ 10(1) a)(§ 10-1a (1) a)
0
0
Veljaren har allereie gjennomført godkjend stemmegjeving (§ 10(1) c)(§ 10-1a (1)
0
0
Sum forkasta førehandsstemmegjevingar
0
0
Godkjende førehandsstemmegjevingar (skal vere lik summen av B2.1.1 og B2.2.1
767
Totalt tal førehandsstemmegjevingar
767
B2 Førebels oppteljing av førehandsstemmer
B2.1 Starta seinast 4 timar før vallokala stengjer
B2.1.1 Behandla førehandsstemmesetlar
Kryss i manntal
Tal setlar
Godkjende
—
713
Blanke
—
7
Tvilsame
—
3
Total
723
723
B2.1.2 Partifordelte førehandsstemmesetlar
Parti
Tal
Arbeidarpartiet
231
Framstegspartiet
127
Høgre
93
Kristeleg Folkeparti
110
Raudt
6
Senterpartiet
40
Miljøpartiet Dei Grøne
60
Sosialistisk Venstreparti
19
Venstre
27
Totalt tal partifordelte stemmesetlar
15.09.2015 09:42:19
713
Valprotokoll for valstyret
Side 3
B2.1.3 Merknad
(Årsak til eventuell differanse mellom kryss i manntal (B2.1.1) og førebels oppteljing og eventuelt andre forhold)
B2.2 Opptalde etter at vallokalet stengde (lagde til sides og seint innkomne)
B2.2.1 Behandla førehandsstemmesetlar
Kryss i manntal
Tal setlar
Godkjende
—
39
Blanke
—
1
Tvilsame
—
3
Total
44
43
B2.2.2 Partifordelte førehandsstemmesetlar
Parti
Tal
Arbeidarpartiet
10
Framstegspartiet
6
Høgre
3
Kristeleg Folkeparti
3
Raudt
0
Senterpartiet
2
Miljøpartiet Dei Grøne
7
Sosialistisk Venstreparti
2
Venstre
6
Totalt tal partifordelte stemmesetlar
39
B2.2.3 Merknad
(Årsak til eventuell differanse mellom kryss i manntal (B2.2.1) og førebels oppteljing og eventuelt andre forhold)
1 konvolutt hadde ikkje røystesetel til kommunestyrevalet
15.09.2015 09:42:20
Valprotokoll for valstyret
Side 4
C Førebels oppteljing av valtingsstemmer
C1 Oversikt over stemmegjevingar mottekne i alle krinsar
Stemmekrins
Stad for førebels
oppteljing
Kryss i manntal
Søndag
Mandag
Opptalde stemmer
Stemmesetlar i
urne
I særskilt
omslag
Framande
Hauge
I krinsen
0
322
322
0
5
Lonevåg
I krinsen
0
438
438
0
24
Seljerind
I krinsen
0
181
180
0
3
Haus
I krinsen
0
430
429
0
18
Votlo
I krinsen
0
127
127
0
0
Bysheim
I krinsen
0
145
145
5
0
Mjøsdalen
I krinsen
0
102
101
5
0
Fotlandsvåg
I krinsen
0
238
238
0
3
Tysse
I krinsen
0
82
82
0
0
Hjellvik
I krinsen
0
187
187
4
0
Hamre
I krinsen
0
137
137
1
0
Valestrand
I krinsen
0
594
587
13
13
Bruvik
I krinsen
0
160
160
2
2
0
3 143
3 133
30
68
Sum
Sum
3 143
C1.1 Merknad
Seljerind — Ordinære valtingsstemmer:
Ikkje stemd v/fyvalet.
Haus — Ordinære valtingsstemmer:
Ikkje stemd v/valet
Mjøsdalen — Ordinære valtingsstemmer:
Manglar ei stemme til kommunevalegt
Valestrand — Ordinære valtingsstemmer:
Ikkje stemd v/valet
C2 Førebels oppteljing hos stemmestyra
C2.1 Tal valtingsstemmesetlar i urne
Kryss i manntal
Tal setlar
Godkjende
—
3 097
Blanke
—
35
Tvilsame
—
1
Total
15.09.2015 09:42:24
3 143
Valprotokoll for valstyret
3 133
Side 5
C2.2 Partifordelte valtingsstemmesetlar
Parti
Tal
Arbeidarpartiet
861
Framstegspartiet
667
Høgre
415
Kristeleg Folkeparti
495
Raudt
11
Senterpartiet
286
Miljøpartiet Dei Grøne
189
Sosialistisk Venstreparti
53
Venstre
120
Totalt tal partifordelte stemmesetlar
3 097
C2.3 Merknad
(Årsak til eventuell differanse mellom kryss i manntal (C2.1) og førebels oppteljing og eventuelt andre forhold)
Seljerind — Ordinære valtingsstemmer:
Ikkje stemd v/fyvalet.
Haus — Ordinære valtingsstemmer:
Ikkje stemd v/valet
Mjøsdalen — Ordinære valtingsstemmer:
Manglar ei stemme til kommunevalegt
Valestrand — Ordinære valtingsstemmer:
Ikkje stemd v/valet
C3 Stemmegjevingar ? valting
C3.1 Stemmegjeving i særskilt omslag
Godkjende
0
Forkasta
6
Total
6
C3.2 Forkasta stemmegjevingar i særskilt omslag
Veljar ikkje i manntalet i kommunen (§ 10-2(1) a)(§10-2(1) a)
6
Veljar hadde førehandsstemt / gjeve allereie godkjend stemme (§ 10-2(1) c)
0
Total
6
15.09.2015 09:42:24
Valprotokoll for valstyret
Side 6
C3.3
Framande stemmegjevingar
Godkjende
77
Forkasta
0
77
Total
C3.4
Forkasta Framande stemmegjevingar
Veljar ikkje i manntalet i kommunen (§ 10-2(1) a)(§10-2(1) a)
0
Veljar hadde førehandsstemt / gjeve allereie godkjend stemme (§ 10-2(1) c)
0
Total
0
15.09.2015 09:42:24
Valprotokoll for valstyret
Side 7
C4 Førebels oppteljing hos valstyret
C4.1 - C4.3 Valtingsstemmer i urne
Førebels oppteljing av valtingsstemmesetlar er gjord hos stemmestyra
C4.4 Tal stemmesetlar i særskilt omslag
Kryss i manntal
Tal setlar
Godkjende
—
0
Blanke
—
0
Tvilsame
—
0
Total
0
0
C4.5 Partifordelte stemmesetlar i særskilt omslag
Parti
Tal
Arbeidarpartiet
0
Framstegspartiet
0
Høgre
0
Kristeleg Folkeparti
0
Raudt
0
Senterpartiet
0
Miljøpartiet Dei Grøne
0
Sosialistisk Venstreparti
0
Venstre
0
Totalt tal partifordelte stemmesetlar
0
C4.6 Merknad
(Årsak til eventuell differanse mellom kryss i manntal (C4.4) og førebels oppteljing og eventuelt andre forhold)
Ja - alle røystegjevingar er forkasta - ikkje manntalsført i Osterøy kommune
C4.7
Tal Framande stemmesetlar
Kryss i manntal
Tal setlar
Godkjende
—
75
Blanke
—
2
Tvilsame
—
0
Total
77
77
15.09.2015 09:42:24
Valprotokoll for valstyret
Side 8
C4.8
Partifordelte stemmesetlar - Framande stemmesetlar
Parti
Tal
Arbeidarpartiet
21
Framstegspartiet
25
Høgre
6
Kristeleg Folkeparti
7
Raudt
0
Senterpartiet
5
Miljøpartiet Dei Grøne
7
Sosialistisk Venstreparti
1
Venstre
3
Totalt tal partifordelte stemmesetlar
75
C4.9 Merknad
(Årsak til eventuell differanse mellom kryss i manntal (C4.7) og førebels oppteljing og eventuelt andre forhold)
Ja
D Endeleg oppteljing
D1 Førehandsstemmer
D1.1 Opptalde førehandsstemmer
Type
Godkjende
Talde opp minst fire timer før vallokalet stengjer:
Blanke
Forkasta
Total
715
7
1
723
Talde opp etter at vallokalet stengde (lagde til
sides og seint innkomne)
42
1
0
43
Totalt tal opptalde førehandsstemmesetlar
757
8
1
766
D1.2 Forkasta stemmesetlar
Starta seinast 4 timar før
vallokala stengjer
Type forkasting
Opptalde etter stenging
Setelen mangla offentleg stempel (§ 10-3(1) a)
0
0
Det går ikkje fram kva val stemmesetelen gjeld (§ 10-3(1) b) (§10-3(1) b)
0
0
Det går ikkje fram kva parti eller gruppe veljaren har stemt på (§ 10-3(1) c)
1
0
Partiet eller gruppa stiller ikkje liste (§10-3(1) d) (§10-3(1) d)
0
0
Totalt tal forkasta stemmesetlar
1
0
15.09.2015 09:42:24
Valprotokoll for valstyret
Side 9
D1.3 Godkjende stemmesetlar fordelte på parti
Parti
Endeleg
Arbeidarpartiet
242
Framstegspartiet
135
Høgre
96
Kristeleg Folkeparti
114
Raudt
6
Senterpartiet
42
Miljøpartiet Dei Grøne
68
Sosialistisk Venstreparti
21
Venstre
33
Totalt tal partifordelte stemmesetlar
15.09.2015 09:42:24
757
Valprotokoll for valstyret
Side 10
D1.4 Avvik mellom førebels og endeleg oppteljing
Parti
Førebels
Endeleg
Arbeidarpartiet
241
242
1
Framstegspartiet
133
135
2
96
96
0
113
114
1
6
6
0
Senterpartiet
42
42
0
Miljøpartiet Dei Grøne
67
68
1
Sosialistisk Venstreparti
21
21
0
Venstre
33
33
0
752
757
5
Høgre
Kristeleg Folkeparti
Raudt
Totalt tal partifordelte stemmesetlar
Avvik
D1.5 Merknad
(Årsak til eventuell differanse mellom førebels og endeleg oppteljing av førehandsstemmer.)
Hele kommunen — Seint innkomne / lagde til sides:
ja
Hele kommunen — Ordinære førehandsstemmer:
ja
D2 Valtingsstemmer
D2.1 Opptalde valtingsstemmesetlar
Type
Godkjende
Ordinære
Særskilt
Framande
Totalt tal opptalde valtingsstemmer
Blanke
Forkasta
Total
3 100
35
0
3 135
0
0
0
0
75
2
0
77
3 175
37
0
3 212
D2.2 Forkasta valtingsstemmesetlar
Type forkasting
Ordinære
Særskilt
Framande
Total
Setelen mangla offentleg stempel (§ 10-3(1) a)
0
0
0
0
Det går ikkje fram kva val stemmesetelen gjeld (§ 10-3(1) b)(§10-3(1) b)
0
0
0
0
Det går ikkje fram kva parti eller gruppe veljaren har stemt på (§ 10-3(1) c)
(§10-3(1) c)
0
0
0
0
Partiet eller gruppa stiller ikkje liste (§10-3(1) d)(§10-3(1) d)
0
0
0
0
Totalt forkasta stemmesetlar
0
0
0
0
15.09.2015 09:42:25
Valprotokoll for valstyret
Side 11
D2.3 Godkjende stemmesetlar fordelte på parti
Parti
Endeleg
Arbeidarpartiet
884
Framstegspartiet
692
Høgre
421
Kristeleg Folkeparti
502
Raudt
11
Senterpartiet
292
Miljøpartiet Dei Grøne
196
Sosialistisk Venstreparti
54
Venstre
123
Totalt tal partifordelte stemmesetlar
15.09.2015 09:42:25
3 175
Valprotokoll for valstyret
Side 12
D2.4 Avvik mellom førebels og endeleg oppteljing
Parti
Førebels
Endeleg
Arbeidarpartiet
882
884
2
Framstegspartiet
692
692
0
Høgre
421
421
0
Kristeleg Folkeparti
502
502
0
11
11
0
Senterpartiet
291
292
1
Miljøpartiet Dei Grøne
196
196
0
54
54
0
123
123
0
3 172
3 175
3
Raudt
Sosialistisk Venstreparti
Venstre
Totalt tal partifordelte stemmesetlar
15.09.2015 09:42:25
Valprotokoll for valstyret
Avvik
Side 13
D2.5 Merknad
(Årsak til eventuell differanse mellom førebels og endeleg oppteljing av valtingsstemmer)
Hele kommunen — Framandstemmer:
J
a
Hele kommunen — Stemmer i særskilt omslag:
Ingen røystegjevingar godkjende - alle forkasta - ikkje manntalsført i Osterøy kommune
Hauge — Ordinære valtingsstemmer:
ja
Lonevåg — Ordinære valtingsstemmer:
ja
Seljerind — Ordinære valtingsstemmer:
ja
Haus — Ordinære valtingsstemmer:
ja
Votlo — Ordinære valtingsstemmer:
ja
Bysheim — Ordinære valtingsstemmer:
ja
Mjøsdalen — Ordinære valtingsstemmer:
ja
Fotlandsvåg — Ordinære valtingsstemmer:
ja
Tysse — Ordinære valtingsstemmer:
ja
Hjellvik — Ordinære valtingsstemmer:
ja
Hamre — Ordinære valtingsstemmer:
ja
Valestrand — Ordinære valtingsstemmer:
ja
Bruvik — Ordinære valtingsstemmer:
ja
15.09.2015 09:42:25
Valprotokoll for valstyret
Side 14
D3 Total oversikt
Parti
Førehand
Valting
Total
Arbeidarpartiet
242
884
1 126
Framstegspartiet
135
692
827
96
421
517
114
502
616
6
11
17
Senterpartiet
42
292
334
Miljøpartiet Dei Grøne
68
196
264
Sosialistisk Venstreparti
21
54
75
Venstre
33
123
156
757
3 175
3 932
Høgre
Kristeleg Folkeparti
Raudt
Totalt tal partifordelte stemmesetlar
15.09.2015 09:42:25
Valprotokoll for valstyret
Side 15
E Valoppgjer ved kommunestyrevalet
E1 Mandatfordeling
E1.1 Berekning av listestemmetal og tal mandat til listene
Arbeidarpartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 1126 x 27
Slengjarar:
30402
Mottekne:
221
Avgjevne:
276
Listestemmetal:
30347
1. div
1.4
21 676,428571
2. div
3.0
10 115,666667
3. div
5.0
6 069,400000
4. div
7.0
4 335,285714
5. div
9.0
3 371,888889
6. div
11.0
2 758,818182
7. div
13.0
2 334,384615
8. div
15.0
2 023,133333
9. div
17.0
1 785,117647
10. div
19.0
1 597,210526
11. div
21.0
1 445,095238
12. div
23.0
1 319,434783
13. div
25.0
1 213,880000
14. div
27.0
1 123,962963
15. div
29.0
1 046,448276
16. div
31.0
978,935484
17. div
33.0
919,606061
18. div
35.0
867,057143
19. div
37.0
820,189189
20. div
39.0
778,128205
21. div
41.0
740,170732
22. div
43.0
705,744186
23. div
45.0
674,377778
24. div
47.0
645,680851
25. div
49.0
619,326531
Framstegspartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 827 x 27
Slengjarar:
22329
Mottekne:
129
Avgjevne:
154
Listestemmetal:
22304
1. div
1.4
15 931,428571
2. div
3.0
7 434,666667
3. div
5.0
4 460,800000
4. div
7.0
3 186,285714
15.09.2015 09:42:25
Valprotokoll for valstyret
Side 16
5. div
9.0
2 478,222222
6. div
11.0
2 027,636364
7. div
13.0
1 715,692308
8. div
15.0
1 486,933333
9. div
17.0
1 312,000000
10. div
19.0
1 173,894737
11. div
21.0
1 062,095238
12. div
23.0
969,739130
13. div
25.0
892,160000
14. div
27.0
826,074074
15. div
29.0
769,103448
16. div
31.0
719,483871
17. div
33.0
675,878788
18. div
35.0
637,257143
19. div
37.0
602,810811
20. div
39.0
571,897436
21. div
41.0
544,000000
22. div
43.0
518,697674
23. div
45.0
495,644444
24. div
47.0
474,553191
Høgre
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 517 x 27
Slengjarar:
13959
Mottekne:
184
Avgjevne:
137
Listestemmetal:
14006
1. div
1.4
10 004,285714
2. div
3.0
4 668,666667
3. div
5.0
2 801,200000
4. div
7.0
2 000,857143
5. div
9.0
1 556,222222
6. div
11.0
1 273,272727
7. div
13.0
1 077,384615
8. div
15.0
933,733333
9. div
17.0
823,882353
10. div
19.0
737,157895
11. div
21.0
666,952381
12. div
23.0
608,956522
13. div
25.0
560,240000
14. div
27.0
518,740741
15. div
29.0
482,965517
16. div
31.0
451,806452
17. div
33.0
424,424242
18. div
35.0
400,171429
15.09.2015 09:42:25
Valprotokoll for valstyret
Side 17
19. div
37.0
378,540541
20. div
39.0
359,128205
21. div
41.0
341,609756
Kristeleg Folkeparti
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 616 x 27
Slengjarar:
16632
Mottekne:
182
Avgjevne:
198
Listestemmetal:
16616
1. div
1.4
11 868,571429
2. div
3.0
5 538,666667
3. div
5.0
3 323,200000
4. div
7.0
2 373,714286
5. div
9.0
1 846,222222
6. div
11.0
1 510,545455
7. div
13.0
1 278,153846
8. div
15.0
1 107,733333
9. div
17.0
977,411765
10. div
19.0
874,526316
Raudt
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 17 x 27
Slengjarar:
459
Mottekne:
5
Avgjevne:
2
Listestemmetal:
462
1. div
1.4
330,000000
2. div
3.0
154,000000
3. div
5.0
92,400000
4. div
7.0
66,000000
5. div
9.0
51,333333
6. div
11.0
42,000000
7. div
13.0
35,538462
Senterpartiet
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 334 x 27
Slengjarar:
9018
Mottekne:
69
Avgjevne:
72
Listestemmetal:
9015
1. div
1.4
6 439,285714
2. div
3.0
3 005,000000
3. div
5.0
1 803,000000
4. div
7.0
1 287,857143
5. div
9.0
1 001,666667
15.09.2015 09:42:25
Valprotokoll for valstyret
Side 18
6. div
11.0
819,545455
7. div
13.0
693,461538
8. div
15.0
601,000000
9. div
17.0
530,294118
10. div
19.0
474,473684
11. div
21.0
429,285714
12. div
23.0
391,956522
13. div
25.0
360,600000
14. div
27.0
333,888889
Miljøpartiet Dei Grøne
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 264 x 27
Slengjarar:
7128
Mottekne:
111
Avgjevne:
120
Listestemmetal:
7119
1. div
1.4
5 085,000000
2. div
3.0
2 373,000000
3. div
5.0
1 423,800000
4. div
7.0
1 017,000000
5. div
9.0
791,000000
6. div
11.0
647,181818
7. div
13.0
547,615385
8. div
15.0
474,600000
9. div
17.0
418,764706
10. div
19.0
374,684211
11. div
21.0
339,000000
12. div
23.0
309,521739
13. div
25.0
284,760000
14. div
27.0
263,666667
15. div
29.0
245,482759
16. div
31.0
229,645161
17. div
33.0
215,727273
18. div
35.0
203,400000
19. div
37.0
192,405405
20. div
39.0
182,538462
21. div
41.0
173,634146
22. div
43.0
165,558140
23. div
45.0
158,200000
24. div
47.0
151,468085
15.09.2015 09:42:25
Valprotokoll for valstyret
Side 19
Sosialistisk Venstreparti
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 75 x 27
Slengjarar:
2025
Mottekne:
65
Avgjevne:
43
Listestemmetal:
2047
1. div
1.4
1 462,142857
2. div
3.0
682,333333
3. div
5.0
409,400000
4. div
7.0
292,428571
5. div
9.0
227,444444
6. div
11.0
186,090909
7. div
13.0
157,461538
8. div
15.0
136,466667
9. div
17.0
120,411765
10. div
19.0
107,736842
Venstre
Antall stemmesedler x antall kst.repr.= 156 x 27
Slengjarar:
4212
Mottekne:
116
Avgjevne:
80
Listestemmetal:
4248
1. div
1.4
3 034,285714
2. div
3.0
1 416,000000
3. div
5.0
849,600000
4. div
7.0
606,857143
5. div
9.0
472,000000
6. div
11.0
386,181818
7. div
13.0
326,769231
8. div
15.0
283,200000
9. div
17.0
249,882353
10. div
19.0
223,578947
11. div
21.0
202,285714
12. div
23.0
184,695652
13. div
25.0
169,920000
14. div
27.0
157,333333
15. div
29.0
146,482759
15.09.2015 09:42:25
Valprotokoll for valstyret
Side 20
Mandata blei fordelte slik:
Mandat nr.:
Parti:
Kvotient:
1
Arbeidarpartiet
21 676,428571
2
Framstegspartiet
15 931,428571
3
Kristeleg Folkeparti
11 868,571429
4
Arbeidarpartiet
10 115,666667
5
Høgre
10 004,285714
6
Framstegspartiet
7 434,666667
7
Senterpartiet
6 439,285714
8
Arbeidarpartiet
6 069,400000
9
Kristeleg Folkeparti
5 538,666667
10
Miljøpartiet Dei Grøne
5 085,000000
11
Høgre
4 668,666667
12
Framstegspartiet
4 460,800000
13
Arbeidarpartiet
4 335,285714
14
Arbeidarpartiet
3 371,888889
15
Kristeleg Folkeparti
3 323,200000
16
Framstegspartiet
3 186,285714
17
Venstre
3 034,285714
18
Senterpartiet
3 005,000000
19
Høgre
2 801,200000
20
Arbeidarpartiet
2 758,818182
21
Framstegspartiet
2 478,222222
22
Kristeleg Folkeparti
2 373,714286
23
Miljøpartiet Dei Grøne
2 373,000000
24
Arbeidarpartiet
2 334,384615
25
Framstegspartiet
2 027,636364
26
Arbeidarpartiet
2 023,133333
27
Høgre
2 000,857143
15.09.2015 09:42:25
Valprotokoll for valstyret
Side 21
E2 Kandidatkåring
E2.1 Berekning av stemmetillegg og personstemmer
Namnet på vallista: Arbeidarpartiet
Tal stemmesetlar: 1126
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Namnet på representanten:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slengjar:
Totalt tal stemmetillegg og
Ny rangering:
personstemmer:
1
Johannes Bysheim
**
281,50
198,00
33,00
512,50
1
2
Torunn Åsheim
**
281,50
83,00
16,00
380,50
2
3
Robert Eikeland
**
0,00
166,00
51,00
217,00
3
5
Øyvind Litland
**
0,00
107,00
16,00
123,00
4
12
Tone Mjelde
**
0,00
105,00
14,00
119,00
5
24
Rita Aud Tveiten
**
0,00
79,00
35,00
114,00
6
6
Andrea Hartveit
**
0,00
96,00
8,00
104,00
7
25
Jørgen Varden
**
0,00
72,00
7,00
79,00
8
8
Wenche Fiskeseth
*
0,00
26,00
14,00
40,00
9
17
Geir Olsen
*
0,00
34,00
3,00
37,00
10
4
Nina May Bratholmen
Nyheim
*
0,00
34,00
1,00
35,00
11
16
Sissel Margrethe Romslo
*
0,00
30,00
2,00
32,00
12
10
Ina Dorthea Wågsberg
Olsen
*
0,00
29,00
0,00
29,00
13
13
Helge Olav Rolland
*
0,00
24,00
3,00
27,00
14
19
Glenn Andre Vik
*
0,00
26,00
1,00
27,00
15
18
Laila Irene Borge
*
0,00
20,00
3,00
23,00
16
22
Randi Eikeland
*
0,00
21,00
1,00
22,00
17
7
Atle Reidar Eide
*
0,00
19,00
2,00
21,00
18
9
Svein Lohne
*
0,00
15,00
2,00
17,00
19
11
Hans Kvåle
0,00
15,00
1,00
16,00
20
14
Dagrun Stokke
0,00
14,00
0,00
14,00
21
15
Kjetil Hopsdal
0,00
9,00
4,00
13,00
22
21
Ole Johan Steiner
0,00
7,00
4,00
11,00
23
20
Anne Dalland Coldwell
0,00
10,00
0,00
10,00
24
23
Jon Valestrand
0,00
8,00
0,00
8,00
25
15.09.2015 09:42:25
Valprotokoll for valstyret
Side 22
Namnet på vallista: Framstegspartiet
Tal stemmesetlar: 827
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Namnet på representanten:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slengjar:
Totalt tal stemmetillegg og
Ny rangering:
personstemmer:
1
Alf Terje Mortensen
**
206,75
268,00
59,00
533,75
1
2
Kim Andre Hartveit
**
206,75
81,00
3,00
290,75
2
24
Ragnar J Tyssebotn
**
0,00
89,00
2,00
91,00
3
6
Sigmund Arve Faugstad
**
0,00
62,00
21,00
83,00
4
4
Hildegunn Mo
**
0,00
66,00
13,00
79,00
5
5
Einar Skjerping
**
0,00
53,00
16,00
69,00
6
3
Siren Tyssebotn
*
0,00
35,00
1,00
36,00
7
8
John Tysse
*
0,00
33,00
1,00
34,00
8
7
Svein Jarle Bernes
*
0,00
31,00
0,00
31,00
9
10
Gunnhild Mjøs Tyssebotn
*
0,00
27,00
0,00
27,00
10
11
Janniche Sætrevik
*
0,00
24,00
3,00
27,00
11
15
Vibeke Hanstvedt
*
0,00
24,00
0,00
24,00
12
9
Ruben Nielsen
*
0,00
20,00
1,00
21,00
13
14
Arve Kalland
*
0,00
18,00
1,00
19,00
14
13
Per Inge Solberg
Rundhovde
*
0,00
15,00
3,00
18,00
15
19
Mette Skistad
0,00
15,00
0,00
15,00
16
21
Jan Bøe
0,00
12,00
3,00
15,00
17
12
Tor Arne Monstad
0,00
12,00
1,00
13,00
18
17
Asbjørn Raknes
0,00
7,00
0,00
7,00
19
22
Kjell Magnar Mosevoll
0,00
6,00
1,00
7,00
20
18
Astrid Mjøs Tyssebotn
0,00
6,00
0,00
6,00
21
16
Roger Ravnøy
0,00
5,00
0,00
5,00
22
20
Brian Tvedt Thomsen
0,00
5,00
0,00
5,00
23
23
Ivar Helge Jordal
0,00
5,00
0,00
5,00
24
15.09.2015 09:42:25
Valprotokoll for valstyret
Side 23
Namnet på vallista: Høgre
Tal stemmesetlar: 517
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Namnet på representanten:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slengjar:
Totalt tal stemmetillegg og
Ny rangering:
personstemmer:
1
Ingemar Tepstad
**
129,25
84,00
15,00
228,25
1
3
Atle Solberg
**
129,25
52,00
18,00
199,25
2
2
Berit Moslett Borge
**
129,25
32,00
8,00
169,25
3
4
Hjalti Heimir Gislason
**
0,00
41,00
56,00
97,00
4
6
Ole Johannes Mjøs
*
0,00
32,00
16,00
48,00
5
7
Katrine Ahmer
*
0,00
34,00
7,00
41,00
6
5
Kathrine Skår
*
0,00
29,00
7,00
36,00
7
8
Inge Halland
*
0,00
22,00
14,00
36,00
8
21
Birger Skår
*
0,00
25,00
9,00
34,00
9
11
Veronica Orvedal-Kiil
*
0,00
19,00
5,00
24,00
10
12
Svein Olav Hanstvedt
*
0,00
19,00
5,00
24,00
11
10
Roald Reime Fosse
0,00
6,00
17,00
23,00
12
13
Kurt Olav Helle
0,00
10,00
4,00
14,00
13
15
Bjarne Langhelle
0,00
12,00
0,00
12,00
14
17
Leif Olav Tepstad
0,00
8,00
0,00
8,00
15
19
Øyvind Raknes Tepstad
0,00
6,00
0,00
6,00
16
9
Hilde Kristin Rongved
Brunsvik
0,00
5,00
0,00
5,00
17
18
Øystein Alden
0,00
5,00
0,00
5,00
18
16
Silje Tinbod
0,00
3,00
0,00
3,00
19
20
Linda Rongved Brunsvik
0,00
2,00
1,00
3,00
20
14
Ann-Christin Reime Fosse
0,00
0,00
2,00
2,00
21
Namnet på vallista: Kristeleg Folkeparti
Tal stemmesetlar: 616
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Namnet på representanten:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slengjar:
Totalt tal stemmetillegg og
Ny rangering:
personstemmer:
1
Jarle Skeidsvoll
**
154,00
239,00
135,00
528,00
1
2
Annbjørg Bysheim Herland
**
154,00
69,00
10,00
233,00
2
3
Kari Laurhammer Mjøs
**
0,00
23,00
12,00
35,00
3
6
Audun Mosevoll
**
0,00
26,00
5,00
31,00
4
15.09.2015 09:42:25
Valprotokoll for valstyret
Side 24
Nr.:
Namnet på representanten:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slengjar:
Totalt tal stemmetillegg og
Ny rangering:
personstemmer:
10
Leif Tore Solberg
*
0,00
22,00
8,00
30,00
5
8
Norvald Nikolai Vedå
*
0,00
21,00
7,00
28,00
6
7
Eldbjørg Ryste Hølleland
*
0,00
23,00
1,00
24,00
7
4
Bjarte Hammer Aarland
*
0,00
18,00
2,00
20,00
8
9
Rut Elisabeth Hovden
Hanstveit
*
0,00
15,00
1,00
16,00
9
5
Asta Mosevoll Solberg
*
0,00
12,00
1,00
13,00
10
Namnet på vallista: Raudt
Tal stemmesetlar: 17
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Namnet på representanten:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slengjar:
Totalt tal stemmetillegg og
Ny rangering:
personstemmer:
1
Linn Mjelstad
0,00
2,00
2,00
4,00
1
3
Åsmund Mikalsen Kvifte
0,00
1,00
1,00
2,00
2
5
Svein Høgemo
0,00
1,00
1,00
2,00
3
7
Tobias Melchersen
Presttun
0,00
1,00
1,00
2,00
4
2
Ragnhild Mikalsen Kvifte
0,00
1,00
0,00
1,00
5
4
Torstein Leversund
0,00
1,00
0,00
1,00
6
6
Remi Trulssen Bye
0,00
1,00
0,00
1,00
7
Namnet på vallista: Senterpartiet
Tal stemmesetlar: 334
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Namnet på representanten:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slengjar:
Totalt tal stemmetillegg og
Ny rangering:
personstemmer:
1
Johannes Haugland
**
83,50
54,00
15,00
152,50
1
2
Lars Fjeldstad
**
0,00
28,00
19,00
47,00
2
5
Turid Bjørndal Njåstad
*
0,00
33,00
6,00
39,00
3
3
Kjellaug Hartveit
*
0,00
23,00
6,00
29,00
4
6
Frode Flesland
*
0,00
22,00
2,00
24,00
5
13
Jon Daltveit
*
0,00
17,00
5,00
22,00
6
9
Janne Sylta
*
0,00
14,00
5,00
19,00
7
4
Åge Ronny Langhelle
0,00
15,00
3,00
18,00
8
15.09.2015 09:42:25
Valprotokoll for valstyret
Side 25
Nr.:
Namnet på representanten:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slengjar:
Totalt tal stemmetillegg og
Ny rangering:
personstemmer:
10
Jostein Revheim
0,00
12,00
3,00
15,00
9
7
Solveig Hojem
0,00
11,00
2,00
13,00
10
8
Eiliv Veseth
0,00
9,00
3,00
12,00
11
11
Janne Reidun Skaar
Henriksen
0,00
8,00
0,00
8,00
12
14
Tonje Kleppe Yddal
0,00
7,00
0,00
7,00
13
12
Åse Kleppe
0,00
1,00
0,00
1,00
14
Namnet på vallista: Miljøpartiet Dei Grøne
Tal stemmesetlar: 264
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Namnet på representanten:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slengjar:
Totalt tal stemmetillegg og
Ny rangering:
personstemmer:
1
Jon Flydal Blichfeldt
**
66,00
54,00
44,00
164,00
1
2
Silje Midtbø Vevle
**
66,00
40,00
17,00
123,00
2
24
Eivinn Revheim
*
0,00
20,00
9,00
29,00
3
5
Trude Tomren
*
0,00
19,00
5,00
24,00
4
9
Espen Busteflex Nilssen
Burkeland
*
0,00
11,00
7,00
18,00
5
21
Kjetil Monstad
*
0,00
13,00
3,00
16,00
6
3
Johannes Gjerstad
*
0,00
10,00
5,00
15,00
7
15
Lars Tyssebotn
0,00
8,00
6,00
14,00
8
8
Lillian Karin Bjørnseth
0,00
6,00
7,00
13,00
9
16
Linda Fosse
0,00
9,00
1,00
10,00
10
4
Gunn Helen Johnsen
0,00
7,00
1,00
8,00
11
10
Torill Elisabeth Revheim
0,00
7,00
1,00
8,00
12
6
Lars Vevle
0,00
7,00
0,00
7,00
13
7
Marianne Tomren
0,00
6,00
0,00
6,00
14
11
Sigurd Revheim
0,00
3,00
3,00
6,00
15
18
Hans Albrecht Schæfer
0,00
5,00
1,00
6,00
16
13
Marius André Jakobsen
0,00
4,00
0,00
4,00
17
14
Merete Birgitte Bortne
0,00
3,00
0,00
3,00
18
19
Lilith Marena Tafjord Hidle
0,00
3,00
0,00
3,00
19
20
Daniel Olausen Gullbrå
0,00
2,00
1,00
3,00
20
22
Tom Günter Engelbrecht
0,00
3,00
0,00
3,00
21
23
Kjersti Ane Østvik
0,00
3,00
0,00
3,00
22
15.09.2015 09:42:25
Valprotokoll for valstyret
Side 26
Nr.:
Namnet på representanten:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slengjar:
Totalt tal stemmetillegg og
Ny rangering:
personstemmer:
12
Bente Natasja Zahl
Røskeland
0,00
2,00
0,00
2,00
23
17
Lennart Larsen
0,00
2,00
0,00
2,00
24
Namnet på vallista: Sosialistisk Venstreparti
Tal stemmesetlar: 75
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Namnet på representanten:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slengjar:
Totalt tal stemmetillegg og
Ny rangering:
personstemmer:
2
Lovise Hole
18,75
19,00
23,00
60,75
1
1
Elin Hege Brumer Bratvold
Lona
18,75
9,00
3,00
30,75
2
10
Roald Åge Kleppe
0,00
7,00
21,00
28,00
3
3
Grethe Blaaflat Holsen
0,00
7,00
3,00
10,00
4
5
Inger Helene Kvifte
0,00
7,00
2,00
9,00
5
8
Herborg Røskeland
0,00
3,00
5,00
8,00
6
6
Marianne Røskeland
0,00
3,00
4,00
7,00
7
4
Tor Bjarte Reigstad
0,00
3,00
3,00
6,00
8
9
Geir Johannessen
0,00
4,00
1,00
5,00
9
7
Gunnar Mikalsen Kvifte
0,00
1,00
0,00
1,00
10
Namnet på vallista: Venstre
Tal stemmesetlar: 156
Stemmetillegg på 25%
Nr.:
Namnet på representanten:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slengjar:
Totalt tal stemmetillegg og
Ny rangering:
personstemmer:
1
Kjersti Ingolvsdotter
Vevatne
**
39,00
46,00
46,00
131,00
1
2
Jarle Vik
*
39,00
19,00
7,00
65,00
2
3
Vidar Pedersen
*
0,00
20,00
18,00
38,00
3
6
Åshild Rød
*
0,00
23,00
15,00
38,00
4
8
Ann Christin Reigstad
*
0,00
12,00
3,00
15,00
5
12
Vigleik Kalland
0,00
7,00
4,00
11,00
6
14
Rolf Kalland
0,00
5,00
5,00
10,00
7
9
Merete Gran Reigstad
0,00
7,00
2,00
9,00
8
11
Gyda Tveiten Lewis
0,00
5,00
4,00
9,00
9
15.09.2015 09:42:25
Valprotokoll for valstyret
Side 27
Nr.:
Namnet på representanten:
Stemmetillegg:
Personstemmer:
Slengjar:
Totalt tal stemmetillegg og
Ny rangering:
personstemmer:
15
Magnhild Helene Tysse
0,00
6,00
3,00
9,00
10
4
Bjørn Tore Sund
0,00
6,00
2,00
8,00
11
5
Martin Krossnes
0,00
5,00
1,00
6,00
12
10
Christian Lampe
0,00
2,00
3,00
5,00
13
13
Torill Magnussen
0,00
2,00
3,00
5,00
14
7
Knut Mathisen
0,00
3,00
0,00
3,00
15
15.09.2015 09:42:25
Valprotokoll for valstyret
Side 28
E2.2 Valde representantar og vararepresentantar
Namnet på
Arbeidarpartiet
Nr.:
Namnet på representanten:
Fødselsår:
1
Johannes Bysheim
**
1977
2
Torunn Åsheim
**
1974
3
Robert Eikeland
**
1983
4
Øyvind Litland
**
1947
5
Tone Mjelde
**
1990
6
Rita Aud Tveiten
**
1954
7
Andrea Hartveit
**
1995
8
Jørgen Varden
**
1942
9
Wenche Fiskeseth
*
1946
10
Geir Olsen
*
1959
11
Nina May Bratholmen Nyheim
*
1958
12
Sissel Margrethe Romslo
*
1954
13
Ina Dorthea Wågsberg Olsen
*
1985
14
Helge Olav Rolland
*
1973
15
Glenn Andre Vik
*
1990
16
Laila Irene Borge
*
1952
17
Randi Eikeland
*
1952
18
Atle Reidar Eide
*
1945
19
Svein Lohne
*
1948
20
Hans Kvåle
1949
21
Dagrun Stokke
1951
22
Kjetil Hopsdal
1963
23
Ole Johan Steiner
1935
24
Anne Dalland Coldwell
1969
25
Jon Valestrand
1952
Namnet på
Nr.:
Framstegspartiet
Namnet på representanten:
Fødselsår:
1
Alf Terje Mortensen
**
1980
2
Kim Andre Hartveit
**
1990
3
Ragnar J Tyssebotn
**
1949
4
Sigmund Arve Faugstad
**
1952
5
Hildegunn Mo
**
1958
6
Einar Skjerping
**
1971
15.09.2015 09:42:26
Valprotokoll for valstyret
Side 29
Nr.:
Namnet på representanten:
Fødselsår:
7
Siren Tyssebotn
*
1975
8
John Tysse
*
1948
9
Svein Jarle Bernes
*
1952
10
Gunnhild Mjøs Tyssebotn
*
1979
11
Janniche Sætrevik
*
1981
12
Vibeke Hanstvedt
*
1964
13
Ruben Nielsen
*
1993
14
Arve Kalland
*
1962
15
Per Inge Solberg Rundhovde
*
1966
16
Mette Skistad
1974
17
Jan Bøe
1968
18
Tor Arne Monstad
1949
19
Asbjørn Raknes
1932
20
Kjell Magnar Mosevoll
1951
21
Astrid Mjøs Tyssebotn
1950
22
Roger Ravnøy
1968
23
Brian Tvedt Thomsen
1974
24
Ivar Helge Jordal
1960
Namnet på
Høgre
Nr.:
Namnet på representanten:
Fødselsår:
1
Ingemar Tepstad
**
1949
2
Atle Solberg
**
1952
3
Berit Moslett Borge
**
1960
4
Hjalti Heimir Gislason
**
1973
5
Ole Johannes Mjøs
*
1963
6
Katrine Ahmer
*
1973
7
Kathrine Skår
*
1984
8
Inge Halland
*
1954
9
Birger Skår
*
1947
10
Veronica Orvedal-Kiil
*
1981
11
Svein Olav Hanstvedt
*
1956
12
Roald Reime Fosse
1974
13
Kurt Olav Helle
1963
14
Bjarne Langhelle
1944
15
Leif Olav Tepstad
1947
16
Øyvind Raknes Tepstad
1982
15.09.2015 09:42:26
Valprotokoll for valstyret
Side 30
Nr.:
Namnet på representanten:
Fødselsår:
17
Hilde Kristin Rongved Brunsvik
1993
18
Øystein Alden
1974
19
Silje Tinbod
1986
20
Linda Rongved Brunsvik
1972
21
Ann-Christin Reime Fosse
1979
Namnet på
Kristeleg Folkeparti
Nr.:
Namnet på representanten:
Fødselsår:
1
Jarle Skeidsvoll
**
1967
2
Annbjørg Bysheim Herland
**
1954
3
Kari Laurhammer Mjøs
**
1961
4
Audun Mosevoll
**
1947
5
Leif Tore Solberg
*
1958
6
Norvald Nikolai Vedå
*
1942
7
Eldbjørg Ryste Hølleland
*
1954
8
Bjarte Hammer Aarland
*
1977
9
Rut Elisabeth Hovden Hanstveit
*
1971
10
Asta Mosevoll Solberg
*
1968
Namnet på
Raudt
Nr.:
Namnet på representanten:
Fødselsår:
1
Linn Mjelstad
1992
2
Åsmund Mikalsen Kvifte
1992
3
Svein Høgemo
1995
4
Tobias Melchersen Presttun
1990
5
Ragnhild Mikalsen Kvifte
1995
6
Torstein Leversund
1985
7
Remi Trulssen Bye
1982
Namnet på
Nr.:
Senterpartiet
Namnet på representanten:
Fødselsår:
1
Johannes Haugland
**
1954
2
Lars Fjeldstad
**
1993
3
Turid Bjørndal Njåstad
*
1964
4
Kjellaug Hartveit
*
1941
5
Frode Flesland
*
1963
6
Jon Daltveit
*
1947
15.09.2015 09:42:26
Valprotokoll for valstyret
Side 31
Nr.:
Namnet på representanten:
Fødselsår:
7
Janne Sylta
8
Åge Ronny Langhelle
1967
9
Jostein Revheim
1944
10
Solveig Hojem
1984
11
Eiliv Veseth
1946
12
Janne Reidun Skaar Henriksen
1983
13
Tonje Kleppe Yddal
1995
14
Åse Kleppe
1951
Namnet på
Nr.:
1958
*
Miljøpartiet Dei Grøne
Namnet på representanten:
Fødselsår:
1
Jon Flydal Blichfeldt
**
1977
2
Silje Midtbø Vevle
**
1988
3
Eivinn Revheim
*
1976
4
Trude Tomren
*
1968
5
Espen Busteflex Nilssen Burkeland
*
1982
6
Kjetil Monstad
*
1973
7
Johannes Gjerstad
*
1965
8
Lars Tyssebotn
1952
9
Lillian Karin Bjørnseth
1968
10
Linda Fosse
1971
11
Gunn Helen Johnsen
1975
12
Torill Elisabeth Revheim
1961
13
Lars Vevle
1945
14
Marianne Tomren
1997
15
Sigurd Revheim
1971
16
Hans Albrecht Schæfer
1952
17
Marius André Jakobsen
1988
18
Merete Birgitte Bortne
1968
19
Lilith Marena Tafjord Hidle
1983
20
Daniel Olausen Gullbrå
1992
21
Tom Günter Engelbrecht
1965
22
Kjersti Ane Østvik
1974
23
Bente Natasja Zahl Røskeland
1965
24
Lennart Larsen
1961
15.09.2015 09:42:26
Valprotokoll for valstyret
Side 32
Namnet på
Nr.:
Sosialistisk Venstreparti
Namnet på representanten:
Fødselsår:
1
Lovise Hole
1984
2
Elin Hege Brumer Bratvold Lona
1968
3
Roald Åge Kleppe
1950
4
Grethe Blaaflat Holsen
1972
5
Inger Helene Kvifte
1965
6
Herborg Røskeland
1957
7
Marianne Røskeland
1961
8
Tor Bjarte Reigstad
1954
9
Geir Johannessen
1958
10
Gunnar Mikalsen Kvifte
1987
Namnet på
Nr.:
Venstre
Namnet på representanten:
Fødselsår:
1
Kjersti Ingolvsdotter Vevatne
**
1970
2
Jarle Vik
*
1975
3
Vidar Pedersen
*
1964
4
Åshild Rød
*
1973
5
Ann Christin Reigstad
*
1966
6
Vigleik Kalland
1967
7
Rolf Kalland
1939
8
Merete Gran Reigstad
1975
9
Gyda Tveiten Lewis
1952
10
Magnhild Helene Tysse
1957
11
Bjørn Tore Sund
1969
12
Martin Krossnes
1991
13
Christian Lampe
1958
14
Torill Magnussen
1981
15
Knut Mathisen
1968
15.09.2015 09:42:26
Valprotokoll for valstyret
Side 33
Underskrifter:
Dato:
Leiar:
Andre medlemmer:
15.09.2015 09:42:26
Valprotokoll for valstyret
Side 34

Similar documents