KOMMUNESTYREVALGET 2015

Comments

Transcription

KOMMUNESTYREVALGET 2015
SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Lise Fjeldheim Grønlund
15/1510
Arkiv: 014
KOMMUNESTYREVALGET 2015 - GODKJENNING AV LISTEFORSLAG
Rådmannens innstilling:
Følgende valglister til kommunestyrevalget 2015 godkjennes:
1. Det Norske Arbeiderpartiet
2. Bygdelista i Modum
3. Fremskrittspartiet
4. Høyre
5. Kristelig Folkeparti
6. Miljøpartiet de grønne
7. Senterpartiet
8. Sosialistisk Venstreparti
9. Venstre
Følgende fritakssøknader innvilges:
1. Ruth Bråthen, nr. 24 (A),
2. Terje Finnerud, nr. 25 (A)
3. Arnulf Georg Fjeldheim, nr. 28 (A)
4. Trym Ripe, nr. 10 (Frp)
5. Per Otto Borgen, nr. 15 (Frp)
6. Monica Valstad, nr. 20 (Frp
7. Morten Berg, nr. 26 (Frp)
8. Anne Iren Jahr, nr. 11 (MDG)
9. Torill C.T. Kaas, nr. 12 (V)
Saksopplysninger:
Det var innen fristen 31. mars 2015 innkommet følgende listeforslag:
Det Norske Arbeiderpartiet
Bygdelista i Modum
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Miljøpartiet de grønne
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre
-
43 kandidater
18 kandidater
34 kandidater
24 kandidater
24 kandidater
15 kandidater
30 kandidater
22 kandidater
18 kandidater
-
6 med stemmetillegg
2 med stemmetillegg
2 med stemmetillegg
2 med stemmetillegg
1 med stemmetillegg
3 med stemmetillegg
2 med stemmetillegg
2 med stemmetillegg
1 med stemmetillegg
Listeforslag til kommunestyrevalg skal inneholde minimum sju kandidater og maksimalt
det antall kandidater som skal velges med et tillegg på inntil seks navn.
For kommunestyrer med 25-53 medlemmer kan inntil de seks første kandidater gis en
tilleggsstemme.
Det er kontrollert at kandidatene og forslagsstillerne (207 forslagsstillere for Bygdelista)
står i manntallet.
På lista fra Krf er en kandidat folkeregistert i Oslo på grunn av studier, men vil være
folkeregisterført i Modum på valgtidspunktet.
Leder av valgstyret har underrettet alle kandidatene om at de er oppført på listeforslag.
Frist for å kreve seg fritatt er satt til 29. april 2015.
Den som er ført opp som kandidat har rett til å kreve seg fritatt ved å avgi skriftlig
erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.
Jfr. Valglovens §3-4 (1).
Det er innen fristen innkommet søknad om fritak fra:
Ruth Bråthen, nr. 24 (A),
Terje Finnerud, nr. 25 (A)
Arnulf Georg Fjeldheim, nr. 28 (A)
Trym Ripe, nr. 10 (Frp)
Per Otto Borgen, nr. 15 (Frp)
Monica Valstad, nr. 20 (Frp
Morten Berg, nr. 26 (Frp)
Anne Iren Jahr, nr. 11 (MDG)
Torill C.T. Kaas, nr. 12 (V)
Vurdering:
Fritakssøknader fra ni personer bør innvilges og de aktuelle lister rettes opp.
Ellers er alle innkomne listeforslag i henhold til lover og forskrifter og bør godkjennes .
Vedlegg: Listeforslag fra alle partier