Åpne PDF i eget vindu - Vestre Toten Kommune

Comments

Transcription

Åpne PDF i eget vindu - Vestre Toten Kommune
Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret
Møtested:
Møtedato:
Kommunestyresalen
29.01.2015
Tid: 18:30 - 21:45
Innkalte:
Parti
AP
AP
AP
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Navn
Leif Waarum
Lisbeth A. Larsen
Anne Elisabeth
Thoresen
Geir Hvam
Odd Løvlibråten
Frank A Møller
Kari Håkerud
Kjell Norman Borglund
Hege Eriksen
Siv Anita Midtskogen
Are Andersen
Kjell Magne Eriksen
Hans Petter Olsen
Norunn Ormevik
Hanssen
Knut Inge Ladegård
Svein Erik Sørensen
Bente Rognstad
Per Erik Bergstuen
Kjersti B Fremstad
Arild N. Ødegaard
Inger Christine Årstad
Sissel Skiaker
Elin Synnøve Solberg
Anders Vildåsen
Olav Berg
Randi M Huuse
Asgeir Sveen
Siri Berntzen
Lajla Tangen
John Vildåsen
Anne Grethe Guthu
Ole Nino Lien
Eivind Roar Korsveien
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
KRF
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
V
FRP
FRP
FRP
SP
SP
SP
SP
H
H
H
H
H
H
AP
AP
AP
KRF
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
AP
Varamedlem Hiwa Molodi
Forfall Møtt for
FO
FO
FO
FO
FO
Norunn O. Hanssen (til sak
6)
Anne Elisabeth Thoresen
Postadresse: Vestre Toten kommune, Rådhuset, 2830 Raufoss
Tlf. sentralbord 61153300, Telefaks: 61153555,
E-post: [email protected] Internett: www.vestre-toten.kommune.no
Giro: 1503 34 50335/ 0801 54 57601
H
FRP
AP
AP
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Odd Kjetil Sangnes
Torill Hansen
Liv Aase Rehn Berger
Jorunn Midtskogen
Siri Berntzen
Bente Rognstad
Are Andersen
Kjell Norman Borglund
Fra adm. (evt.
andre):
Rådmann Bjørn Fauchald, ass.rådmann Odd Arnvid
Bollingmo, kultursjef Elisabeth Lund, grunnskolesjef Gunnar
Tofsrud, ledende helsesøster Elisabeth Skar Dyrud, helsesjef
Bjørnar Eidsvik, eiendomssjef Rune Andersen,
barnehagesjef Gunn Roterud, omsorgssjef Randi Skare,
plansjef Liv R. Sølland, arealplanlegger Ole Tveiten,
programleder Bjørn Iversen og møtesekretær Hilde
Loftesnes Nylén.
Fra/til saknr.:
1-10-15
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Raufoss, 30. januar 2015
Underskrifter:
Bjørn Fauchald
Rådmann
Hilde Loftesnes Nylén
Møtesekretær
Side 2 av 9
Vestre Toten kommune
1/15
15/68
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Vedtak:
Protokollen fra møte den 11.12.2014 godkjennes.
2/15
15/68
REFERATER
Vedtak:
Referatene tas til orientering.
3/15
14/2138
VEDTAKSOPPFØLGING 2014 - KOMMUNESTYRET
Behandling:
Ordføreren orienterte innledningsvis.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
4/15
13/684
Postadresse: Vestre Toten kommune, Rådhuset, 2830 Raufoss
Tlf. sentralbord 61153300, Telefaks: 61153555,
E-post: [email protected] Internett: www.vestre-toten.kommune.no
Giro: 1503 34 50335/ 0801 54 57601
OPPHEVING AV 4 GAMLE REGULERINGSPLANER - SLUTTBEHANDLING
Behandling:
Saksordfører Lajla Tangen orienterte innledningsvis.
Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 oppheves følgende fire
reguleringsplaner:
 «Hunnselva-Egstad-Vildåsen», stadfestet 11.1.1968
 «Raufoss utenom sentrum», stadfestet 12.1.1959
 «Raufoss sentrum», stadfestet 5.3.1956/ 16.9.1957
 «Eina», stadfestet 19.5.1954/ 13.12.1954
Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 påklages. Eventuelle klager
framsettes skriftlig og sendes til Vestre Toten kommune, Utvalg for teknisk drift og
plansaker, pb. 84, 2831 Raufoss, eller til [email protected] innen 3
uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra
vedtaket ble kunngjort, jamfør plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle
krav fremsettes skriftlig.
5/15
15/69
GRUNNSKOLENS UTFORDRINGER I 2015 - RESSURSUTVIKLING OG
SKOLESTRUKTUR
Behandling:
Saksordfører Siv Anita Midtskogen orienterte innledningsvis.
Norunn O. Hanssen (KRF) ba om å bli erklært inhabil, da hun er rektor ved Ihle
skole, som omhandles i saken.
Kommunestyret sluttet seg til dette, og vara Eivind Roar Korsveien (KRF) trådte inn i
Hanssens sted.
Hans Petter Olsen (SV) fremmet følgende alternative forslag:
1. Kommunestyret tar til etterretning at det er nødvendig å styrke grunnskolens
ressursramme og registrerer at det ligger et vesentlig potensial i å frigjøre
ressurser til dette gjennom endringer i barneskolestrukturen, jfr blant annet
Agenda-rapporten fra august 2014.
2. Som et første ledd i dette arbeidet legges det opp en prosess med sikte på å
legge ned Ihle skole med virkning fra høsten 2015.
Side 4 av 9
3. Kommunestyret tar til etterretning forventet elevtallsutvikling i barneskolen og
at det er behov for å vurdere hele barneskolestrukturen på nytt og i et
langsiktig perspektiv.
4. Kommunestyret ber rådmannen innen utgangen av mai 2015 utarbeide et
oppdatert grunnlag for vurdering av en bærekraftig barneskolestruktur og
framlegge dette til behandling i kommunestyret.
Lisbeth A. Larsen fremmet følgende tilleggsforslag til repr. Olsens forslag:
Nytt punkt 5: «Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag til alternativ
inndekking av 1.500.000 kroner utenom grunnskolens budsjett i 2015 senest innen
utgangen av mars måned.»
Kjersti B. Fremstad fremmet følgende forslag:
«Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak fra 2012 om å la skolestrukturen
ligge fast.»
Rådmannen og grunnskolesjefen kom med supplerende opplysninger om det
formelle rundt saksgangen.
På oppfordring fra kommunestyret avklarte rådmannen sin tolkning av forslagets
punkt 2. Rådmannen tolker det slik at det skal igangsettes et utredningsarbeid og
prosesser i henhold til utdanningsdirektoratets retningslinjer. Rådmannen påpekte at
dersom vedtaket var et nedleggingsvedtak, ville det være ansett som ulovlig.
Votering:
Det ble først votert over SV sitt forslag, med tilleggsforslaget fra AP. Dette fikk 20
stemmer, og dermed falt forslaget fra SP.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar til etterretning at det er nødvendig å styrke grunnskolens
ressursramme og registrerer at det ligger et vesentlig potensial i å frigjøre
ressurser til dette gjennom endringer i barneskolestrukturen, jfr blant annet
Agenda-rapporten fra august 2014.
2. Som et første ledd i dette arbeidet legges det opp en prosess med sikte på å
legge ned Ihle skole med virkning fra høsten 2015.
3. Kommunestyret tar til etterretning forventet elevtallsutvikling i barneskolen og
at det er behov for å vurdere hele barneskolestrukturen på nytt og i et
langsiktig perspektiv.
Side 5 av 9
4. Kommunestyret ber rådmannen innen utgangen av mai 2015 utarbeide et
oppdatert grunnlag for vurdering av en bærekraftig barneskolestruktur og
framlegge dette til behandling i kommunestyret.
5. Kommunestyret ber rådmannen legge fram forslag til alternativ inndekking av
1.500.000 kroner utenom grunnskolens budsjett i 2015 senest innen
utgangen av mars måned.
6/15
14/235
NY VESTRE TOTEN UNGDOMSSKOLE - FREMDRIFT OG ENTREPRISEFORM
Behandling:
Saksordfører Anders Vildåsen orienterte innledningsvis.
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner valg av samspillsavtale som entrepriseform for
bygging av ny ungdomsskole
2. Kommunestyret godkjenner skissert framdriftsplan for prosjektet og påpeker
viktigheten av politisk involvering i tidlig planleggingsfase
7/15
15/94
OMSTILLINGSPROGRAMMET I VESTRE TOTEN
HANDLINGSPLAN FOR 2015
Behandling:
Programleder Bjørn Iversen orienterte innledningsvis.
Vedtak:
Kommunestyret tar endringene i Omstillingsplanen 2013 - 2015 til etterretning.
Handlingsplanen for 2015 godkjennes.
Side 6 av 9
8/15
13/276
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM VESTRE TOTEN KOMMUNE OG SYKEHUSET
INNLANDET
Behandling:
Saksordfører Norunn O. Hanssen orienterte innledningsvis.
Omsorgssjef Randi Skare kom med supplerende informasjon.
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner avtalen som er reforhandlet mellom kommunen
og SI som består av en samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og
samhandlingsrutiner.
2. Kommunestyret vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene:
a. Kommunestyret vedtar avtalen i tråd med loven.
b. Ordføreren signerer samarbeidsavtalen.
c. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endringer i tjenesteavtalene
og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden
og partene er enige i disse. Eventuelle endringer behandles først i
OSU. (Overordnet samarbeidsutvalg)
9/15
12/597
MEDDOMMERE GJØVIK TINGRETT FOR PERIODEN 01.01.2013 - 31.12.2016
FRITAK OG SUPPLERINGSVALG
Behandling:
Ordføreren la frem saken.
Vedtak:
1. Lillian H.K. Bygstad, f. 210665, Blåbærstien 1, 2846 BØVERBRU, innvilges
fritak fra verv som meddommer i Gjøvik tingrett ut perioden.
2. Mari Grimsbø, f. 070751, Hellandveien 6, 2830 RAUFOSS velges til ny
meddommer til Gjøvik Tingrett ut perioden.
Side 7 av 9
10/15
12/2198
GEBYRENDRING I ALKOHOLFORSKRIFTEN FOM 01.01.2015
Behandling:
Ordføreren la frem saken.
Vedtak:
1. Kommunestyret fastsetter følgende gebyrer etter endringer i alkoholforskriften
gjeldende fra 01.01.2015:
For avleggelse av prøve i alkoholloven, herunder forsøk på avleggelse, betales et
forskuddsgebyr på kr. 400,- pr prøve.
Salgsgebyr:
0,19 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
Skjenkegebyr:
0,40 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
1,08 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
3,55 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3
2. Minstegebyret settes til 1 480 kr for salg og 4 400 kr for skjenking pr år.
Bevillingsmyndigheten gir administrasjonen fullmakt til ”i særlige tilfeller” å sette
gebyret lavere.
3. Frist for innsendelse av omsetningsoppgave og forventet omsatt mengde
alkoholholdig drikk settes til senest 20. februar, samt at innbetaling av gebyret
skjer senest 14 dager etter at kravet fra kommunen er mottatt. (uendret)
4. For bevilling som gjelder ambulerende bevilling (sluttet lag) og små
selskap/enkeltarrangement fastsettes gebyret til 310 kr pr gang.
5. Endringene trer i kraft fra 01.01.2014.
Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om omsetning av alkoholforskriftens § 5-6 og §
6-2
 Åpen post
Side 8 av 9
Per Erik Bergstuen (FRP): Etterspurte informasjon om fra administrasjonen
fylkeskommunens planer om bygging av grisehus til Valle
videregående skole på Reinsvoll/Presteseter.
Rådmannen svarte at kommunen så langt ikke har
mottatt noen byggesøknad fra fylkeskommunen, men at
administrasjonen har gjort en henvendelse til
fylkeskommunen for å få mer informasjon. Det antas at
en byggesøknad vil komme i løpet av våren, og denne vil
da håndteres ut fra gjeldende lovverk og andre
retningslinjer.
Ordføreren fulgte opp med ytterligere informasjon om en
uttalelse fra formannskapet.
Per Erik Bergstuen (FRP): Spurte om mulige kostnadsoverskridelser for bygging av
barneskole på Raufoss.
Eiendomssjefen svarte at prognosene per i dag er at
budsjettet vil holdes. Rådmannen fulgte opp med at det
for fremtiden vil bli lagt ut informasjon om økonomien i
slike byggeprosjekter på kommunens hjemmesider.
Liv Rehn Berger (AP):
Kom med supplerende informasjon om bakgrunnen for
navnet Vestre Toten Kulturhus, og ba administrasjonen
og kommunestyret om å revurdere navnebyttet.
Side 9 av 9