Åpne PDF i eget vindu

Transcription

Åpne PDF i eget vindu
Vestre Toten kommune
MØTEPROTOKOLL
Rådet for funksjonshemmede
Møtested:
Møtedato:
Formannskapssalen
18.08.2015
Tid: 09:00 - 10:45
Innkalte:
Parti
H
SP
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Navn
Jorunn Løvdal
Reidar Tollefsen
Karin Bekkemellem
Jan Helge Smidsrød
Randi Smestad
Olav Berg
Inger Christine Årstad
Forfall Møtt for
FO
FU
(Ikke møtt)
Fra adm. (evt.
andre):
Frivilligkoordinator Arne Bøe og møtesekretær Hilde L.
Nylén.
Fra/til saknr.:
8-9/15
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.
Raufoss, 18. august 2015
Underskrifter:
Jorunn Løvdal
Leder
Hilde Loftesnes Nylén
Møtesekretær
Postadresse: Vestre Toten kommune, Rådhuset, 2830 Raufoss
Tlf. sentralbord 61153300, Telefaks: 61153555,
E-post: [email protected] Internett: www.vestre-toten.kommune.no
Giro: 1503 34 50335/ 0801 54 57601
Vestre Toten kommune
8/15
15/1441
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Behandling:
Rådet kom med ønske om at uttalelsen som ble vedtatt i forrige møte også sendes
som innlegg til avisen. Møtesekretæren sørger for dette.
Det ble etterlyst mer informasjon om minibussen som tilhører Kulturavdelingen.
Møtesekretæren sender spørsmålet videre til Kultur.
Vedtak:
Protokollen fra møte den 09.06.2015 godkjennes.
9/15
15/1441
REFERATER OG MELDINGER
Behandling:
Det ble orientert om følgende saker i møtet:
Status for frivilligprosjektet, ved frivilligkoordinator Arne Bøe:
En rekke tiltak er satt i gang, ved blant annet ungdomsskolen og Gimlevegen. Det er
snart oppstart med et prosjekt med aktivitetsvenn på Huset også. Prosjektet har fått
gode tilbakemeldinger på det som er startet opp så langt. Det er 24 frivillige per i
dag, og så langt fem nye som ønsker å starte. Det er fortsatt behov for flere
leksevenner og også frivillige på Gimlevegen, og det jobbes med å skaffe nye
frivillige.
Rådet kom med innspill og spørsmål om prosjektet, blant annet hvorvidt
funksjonshemmede med minoritetsbakgrunn får vite om arbeidet, og hvordan
samarbeidet med de frivillige organisasjonene fungerer.
Rådet ønsker å få med i protokollen at frivilligprosjektet er svært viktig for Vestre
Toten kommune, og at det er ønskelig at det fortsetter.
Postadresse: Vestre Toten kommune, Rådhuset, 2830 Raufoss
Tlf. sentralbord 61153300, Telefaks: 61153555,
E-post: [email protected] Internett: www.vestre-toten.kommune.no
Giro: 1503 34 50335/ 0801 54 57601
Ny møtesekretær fra september, ved konsulent Hilde Nylén:
Vegard Skogen er ansatt som ny konsulent, og vil ta over som møtesekretær for
Råd for funksjonshemmede fra september.
Forslag om sammenslåing av råd for funksjonshemmede og eldrerådet, ved
konsulent Hilde Nylén:
Rådet diskuterte saken. Det var delte meninger om en slik sammenslåing. Flere
medlemmer frykter at saker som gjelder gruppene til de to tidligere rådene lettere vil
kunne «koke bort» dersom det er ett felles råd. Det vil bli for få fra de ulike
gruppenes interesseorganisasjoner til at meningene vil komme tydelig frem. Andre
mente at en sammenslåing synes fornuftig, da rådene har overlappende
ansvarsområder allerede.
Vedtak:
Referater og meldinger tas til orientering.
Råd for funksjonshemmede mener at Frivilligprosjektet så langt har vært svært
vellykket, og anser det som meget viktig at stillingen som frivilligkoordinator
forlenges. Rådet anmoder rådmannen om sikre dette i arbeidet med budsjett for
2016.
 Åpen post
Olav Berg:
Viste til «Vi vil-plakaten» som Vestre Toten kommune har
utarbeidet og vedtatt, og mener at denne bør brukes mer aktivt
blant alle tjenesteområder.
Jorunn Løvdal:
Spurte om mulighet for å få lagt inn ulike aktiviteter i kalenderen
på kommunens hjemmeside. Møtesekretæren svarte at dette er
mulig, webredaktøren legger ut etter som han får informasjon
om hva som skjer.
Stilte spørsmål ved planene om å overføre ansvaret for
hjelpemidler til kommunen, og viste til at det i verste fall kan føre
til at det kan bli vanskelig å få tildelt hjelpemidler dersom en
presset kommuneøkonomi skal styre.
Side 3 av 4
Ønsker å få noen til å komme og informere om planene om et
eget pakkeforløp for pasienter innen psykiatrien.
Møtesekretæren tar dette videre til et senere møte i høst.
Randi Smestad:
Lurte på hvordan det ligger an med tilsetting av ny
kommunepsykolog og hvordan systemet med rekruttering av
fastleger fungerer i kommunen. Spørsmålet videresendes
helsesjefen.
Jan Helge Smidsrød:
Etterlyste en orientering om hvordan
samhandlingsreformen fungerer for kommunen.
Side 4 av 4

Similar documents