Åpne PDF i eget vindu - Vestre Toten Kommune

Comments

Transcription

Åpne PDF i eget vindu - Vestre Toten Kommune
Vestre Toten kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
UTVALG FOR VELFERD OG OPPLÆRING
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 14.04.2015
Tid: 09:00 - 14:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 15 33 80
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
SAKSLISTE
Saksnr.
Arkivsaksnr.
Tittel
side
32/15
33/15
34/15
35/15
36/15

15/621
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRA 10.03.2015
2
15/621
MELDINGER FRA ADMINISTRASJONEN.
3
15/602
GODKJENNING FOR NY SERVERINGSVIRKSOMHET ,
STORGT. 30, RAUFOSS. SERAFINO PIZZA & GRILL
4
15/645
KOMMUNAL KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLEN
SKOLEÅRET 2015-2016
6
14/235
NY VESTRE TOTEN UNGDOMSSKOLE - UTFORMING,
ROMPROGRAM OG INNHOLD
8
ÅPEN POST
Raufoss, 8. april 2015
Kari Håkerud
leder
Mette G Solvin Larsen
møtesekretær
Møtebok
Sak 32/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN FRA UVO 10.03.2015
Saksbehandler: Mette G. Solvin Larsen
Arkivsaksnr.: 15/621
Arkiv: 026
Saksnr.: Utvalg
32/15
Utvalg for velferd og opplæring
Møtedato
14.04.2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Møteprotokollen fra møte i utvalg for velferd og oppæring 10.03.2015 godkjennes.
Trykte vedlegg:
Nevnte møteprotokoll
Bjørn Fauchald
rådmann
Side 3 av 10
Møtebok
Sak 33/15
MELDINGER FRA ADMINISTRASJONEN I UVO DEN 14.04.2015.
Saksbehandler: Mette G. Solvin Larsen
Arkivsaksnr.: 15/621
Arkiv: 026
Saksnr.: Utvalg
33/15
Utvalg for velferd og opplæring
Møtedato
14.04.2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Utvalget for velferd og opplæring tar redegjørelsene fra administrasjonen til orientering.
Trykte vedlegg:
-Fakta:
Administrasjonen vil redegjøre for konkrete saker i møtet:
Helse:
 Lukking av avvik etter FM’s tilsyn barnevern og helsestasjon
 Vedr søknad om tilskudd til styrking av skolehelsetjenesten i videregående skole
Grunnskole:
Videreutdanning av lærere
Alle tjenesteområdene:
Budsjettoppfølging 1. kvartal
Bjørn Fauchald
rådmann
Side 4 av 10
Møtebok
Sak 34/15
GODKJENNING FOR NY SERVERINGSVIRKSOMHET , STORGT. 30, RAUFOSS.
SERAFINO PIZZA & GRILL
Saksbehandler: Mette G. Solvin Larsen
Arkivsaksnr.: 15/602
Arkiv: 613
Saksnr.: Utvalg
34/15
Utvalg for velferd og opplæring
Møtedato
14.04.2015
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Firma «Serafino Al Halbouni», org. nr. 915 108 903, gis godkjenning for
serveringsvirksomhet ved «Serafino Pizza & Grill» i Storgt. 30 på Raufoss.
2. Hassan Al-Halbouni godkjennes som daglig leder.
3. Virksomheten gis anledning til å benytte et avgrenset areal rett utenfor, dersom
det ikke er til hinder for annen ferdsel.
4. Kommunen lukningsvedtekter for serveringssteder skal følges.
Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om serveringsvirksomhet.
Utrykte vedlegg:
Søknad m/dokumentasjon
Trykte vedlegg:
--Fakta:
Kommunen har mottatt søknad fra Hassan Al-Halbouni, f. 26.10.80, Silurveien 8A, Oslo
om godkjenning for ny serveringsvirksomhet inne i Storgt. 30 på Raufoss, inkl arealet
utenfor.
Hassan Al-Halbouni har inngått avtale med huseier om leie av gatekjøkken-lokalene fra
07.04.2015, for ny serveringsvirksomhet med firma, org.nr 915 108 903, «Serafino Al
Halbouni», registrert som enkeltmannsforetak ved Brønnøysund 18.03.2015.
Søker er gitt muligheten til å leie hybel/bolig i samme bygning.
Hassan Al.Halbouni vil selv være daglig leder av virksomheten; «Serafino Pizza & Grill»
som vil drives som et gatekjøkken med italienske og arabiske retter, samt tilby «take
away». Stedet har 32 sitteplasser inne og 16 ute.
Søker har jfr. krav i serveringsloven bestått etablererprøven i serveringsloven ved Hareid
kommune 05.03.2014.
Jfr. § 3 i serveringsloven.
Side 5 av 10
Sak 34/15
Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt
av kommunen. Bevillingen skal gis dersom kravene i §§ 4 til 6, jf §7, er oppfylt, og det
ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at
serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives og
gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen.
§ 4 daglig leder
Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige
drift av serveringsstedet. Daglig leder må være myndig.
§ 5 krav til etablererprøve
Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført og bestått en etablererprøve.
Dokumentasjon som firmaattest, skatteattest, leieavtale, arealskisse og bevis for bestått
etablererprøve følger søknaden.
Vestoppland politidistrikt har ikke merknader til søker.
Vurdering:
Rådmannen anmoder utvalget for velferd og opplæring å innvilge søknaden.
Bjørn Fauchald
rådmann
Side 6
Møtebok
Sak 35/15
KOMMUNAL KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLEN SKOLEÅRET 20152016
Saksbehandler: Gunnar Tofsrud
Arkivsaksnr.: 15/645
Arkiv: 045
Saksnr.: Utvalg
35/15
Utvalg for velferd og opplæring
Møtedato
14.04.2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Kompetanseplanen for grunnskolen i Vestre Toten kommune for skoleåret 2015-2016
godkjennes.
Vedlegg:
Kompetanseplan for grunnskolen 2015–2016 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for
grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018
Fakta:
Vestre Toten kommune har ansvar for kompetanseutviklingen i grunnskolen. Ansvaret er
forankret i kommunens behov på den enkelte skole og hos den enkelte lærer. Samtidig har
statlige utdanningsmyndigheter et medansvar og en rolle i etter- og videreutdanningen.
Kunnskapsdepartementet har nedfelt sin satsing i strategidokumentene Lærerløftet –På lag
for kunnskapsskolen og Kompetanse for kvalitet - strategi for etter- og videreutdanning i
2012-2015. Disse statlige strategiene ligger til grunn for utarbeidelsen av kompetanseplanen
for grunnskolen i Vestre Toten kommune.
Vurdering:
Grunnskolen ønsker å tydeliggjøre behovet for kompetanseutvikling, og legge klare føringer for
kompetanseutviklingen i tjenesteområdet.
Kommunale planprosesser og grunnskolens årlige tilstandsrapport er styrende for
grunnskolens pedagogiske satsingsområder.
Nye mål og satsingsområder for grunnskolen i perioden 2014- 2018 ble vedtatt av
kommunestyret 16. juni 2014. Her er det valgt tre hovedsatsingsområder:



LÆRINGSUTBYTTE
LÆRINGSMILJØ
ORGANISASJONSUTVIKLING
Side 7 av 10
Sak 35/15
Kompetanseplanen for grunnskolen er utarbeidet i tråd med nasjonale føringer og
overordnede planer i kommunen. Planen for 2015-16 er en delplan som omfatter alle ansatte i
grunnskolen, men med hovedvekt på den pedagogiske virksomheten i skole og
skolefritidsordning. Planen skal være mulig å gjennomføre ut fra økonomiske rammer i
kommunen i gjeldende periode.
Det overordnede målet er å bedre elevenes læringsutbytte.
Med etterutdanning menes all planlagt og systematisk kompetanseutvikling som ikke gir
studiepoeng.
Videreutdanning gir formell kompetanse (kvalifikasjon) som bidrar til å gi lærerne faglig
fordypning med studiepoeng i fagene de underviser i. Innenfor den statlige prioriteringen av
midler for skoleåret 2015-2016 har kommunen valgt å satse på realfag. Lærere på
ungdomstrinnet vil bli høyest prioritert.
I budsjettet for 2015 har Kunnskapsdepartementet satt av 20 millioner kroner til ordningen
med realfagskommuner. Vestre Toten er valgt ut til å være med i denne satsinga. Det er her
et mål å utarbeide en helhetlig plan for arbeidet med realfag i Vestre Toten i tråd kommunens
målsettinger for perioden 2014-2018. Dette omfatter også utvikling av felles mål og
satsingsområder for barnehage og skole i løpet av 2015 og et sterkere samarbeid med
videregående skoler og næringslivet.
Den kommunale satsingen på realfag har en klar sammenheng med at Vestre Toten nå altså
får status som realfagskommune i den statlige satsingen fra 2015.
Kompetanseplanens prinsipper og prioriteringer er drøftet med de hovedtillitsvalgte.
Politisk behandlet og godkjent kompetanseplan er en forutsetning for statlig finansiering av
videreutdanningen.
Bjørn Fauchald
rådmann
Gunnar Tofsrud
grunnskolesjef
Side 8
Møtebok
Sak 36/15
NY VESTRE TOTEN UNGDOMSSKOLE - UTFORMING, ROMPROGRAM OG
INNHOLD
Saksbehandler: Bjørn Fauchald
Arkivsaksnr.: 14/235
Arkiv: 132
Saksnr.:
36/15
/
/
Møtedato
14.04.2015
Utvalg
Utvalg for velferd og opplæring
Formannskapet
Kommunestyret
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken fremmes til drøfting og uten innstilling
Trykte vedlegg:
--Fakta:
Rådmannen viser til kommunestyresak 6/15 i kommunestyrets møte 29. januar 2015,
hvor det ble fattet slikt vedtak:
«1. Kommunestyret godkjenner valg av samspillsavtale som entrepriseform for
bygging av ny ungdomsskole
2. Kommunestyret godkjenner skissert framdriftsplan for prosjektet og påpeker
viktigheten av politisk involvering i tidlig planleggingsfase»
I nevnte saksutredning påpekte rådmannen blant annet følgende:
«Når det gjelder beslutningspunkter og påvirkningsmuligheter i planprosessen, er
rådmannen opptatt av at dette blir ivaretatt på en god måte. Arbeidet med
romprogram og øvrig underlag jobbes det kontinuerlig administrativt og med bred
involvering. Rådmannen er opptatt av at skal være reell mulighet for politisk
påvirkning på rom- og funksjonsprogram».
Rådmannen følger gjennom denne saken opp forutsetningen om en gjennomgang av
rom- og funksjonsprogram i politiske utvalg og legger opp til at det avsettes rimelig tid til
presentasjon av det som så langt foreligger og at dette danner grunnlag for drøftinger
og innspill fra de folkevalgte. Saken fremmes for både UVO, formannskapet og
kommunestyret i april.
Side 9 av 10
Sak 36/15
I UVO og formannskapet bør det avsettes om lag 1,5 time til saken, Det tenkes slik
gjennomføring i møtet:
 Kort innledning med historikk, valg som er gjort, progresjon og videre framdrift.
Rådmann og eiendomssjef innleder.
 Presentasjon av prinsipper som er lagt til grunn for skolebygget, pedagogiske og
praktiske begrunnelser og involvering av ansatte. Grunnskolesjef og evt rektor og
tillitsvalgt innleder.
 Presentasjon av romprogrammet slik det foreligger. Innledning ved prosjektleder
Einar Rørvik
 Spørsmål, diskusjon og innspill fra politikerne. Fokus på prinsipper, valg av
praktiske og pedagogiske løsninger, felles bruk, tilrettelegging for utleie,
dimensjonering mv. Det er viktig at fokus rettes mot de prinsipielle valg som skal
foretas i nær framtid og som skaper «bindinger» for prosjektet.
Rådmannen finner det mest hensiktsmessig at rom- og funksjonsprogram mv
presenteres i UVO og formannskapets møter og at det vedlegges sammen med innspill
fra drøftingene i saken til kommunestyret.
Vurdering:
Saken legges fram til drøfting og fremmes uten innstilling. Det fremmes egen sak
senere på våren hvor kommunestyret tar endelig stilling til romprogrammet og øvrige
rammer for prosjektet.
Bjørn Fauchald
Rådmann
Side 10